Skip to main content

Full text of "Animalcula infusoria; fluvia tilia et marina"

See other formats


N.W.6. 

ilrassi» II . I "-/'',- 

-f^ HARVARD UNIVERSITY. 
LIBRARY MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY. 
WAvxWmA AAjb^j&>vU dAAJ|:iUxofaL fH.' •:* ANIMALCULA INFUSORIA 

FLUVIATILIA et MARINA, 

QlJiE DETEXIT, SYSTEMATICE DESCRIPSIT et AD VIVUM 

DELINEARI CURAVIT 

OTHO FRIDERICUS MULLER, 

REGI DANIi^ QUONDAM A CONSILIIS CONFERENTI^, PLURIUMQUE 

ADEMIARUM ET SOCIETATUM SCIENTIARUM SODALIS, 

SISTIT 

OPUS HOC POSTHUMUM 

uoD CUM TABULIS ^NEIS L. in lucem tradit 

VIDUA EJUS NOBILISSIMA, 

CURA 

Othonis Fabricii. 

PASTORIS ORPHANOTROPHII REGII HAUN. ET SODALIS SOCC. REG. SCIENT. HAUN. 
NATUR^EQUE CURIOSOR. SEROLIN. 

HA U Nl^, 

Typis tilCOLAl MOLLERI, Avljs. Regi* Typookaphi. 

^■^^i 7 8 6. Nonne videSt quacmque mora jiiiidoque liquore 
Corpora tahterint i in parva animalia verti. 

OviD. metam. 1. 15. 24, NATUR^. CURIOSIS 

O M N I B U S, 
INPRIMIS MICROLOGIS, 

±ltQC opus, in fiia parte facile Jocupledffimum, ac- 
ceptum fore, /pe non dubiadu£ta, psrlubenter 
fubiniffequc offert 

VIDUA DEFUNCTI AUCTORIS. ■v^sT^g^v^^i^^iiiS^i^iig^^T^c^-^re^^Yr-^»^^^ L. B. 
-iim taiiAem abfohttuvi hoc opiis ptjlhnmum in Umm proiit , q;ioA , qnorjrm 
eventurum, inagnte viihi ciira fnit. Msrito vcriiits-, KC tanti VlKi fcrip- 
tum nnt pltne »b ipfo perftSum iel i» ordintm fnum reiitiium, fitb manibus meis 
minus fucceder :t , tale munus fiifcipere potius quidem ninegarem (fe' quani velkm, 
^uod indefeffns Aulior ipfe fupremam manum operi fuo impofuijfet, nullus dubitans , 
quin tunc multa «ddenda , detrahenda vel faltem mutanda ejfent , totumque correc- 
ttus cvajijfet') ; nihilominus , quoniam voti iterati Au/loris de hujus fcripti editi^ 
audiens tefiis fiii , ipfemet tiutem ille voti compos non fcSlus efi, morte proh dolor ! 
intervtnienti , nec infcius eraiii , quod e pitefentibus (^quinavi enim exterontm ta- 
lia ejns difierjlm relida colligendi potis effet ? ~) me inprimis , ut dijpoftionis fita 
fnarum, »d hoc inftituendnm loco fn» eligeret , votis dcfunlli , in -jitis mei faiitoris 
amiciqne veri , votisque Viv,vjf-. ejy.s, Domin;^ noeilissima iy LiEERALlssiMiE, 
gua tale fcriptum, licet Jibi fumptiiofum fatis , natnrtc fcrutatoribus nec pttuit nec 
volitit retinere , quodaiimodo refpondere lubens, demum precibus Imjus adalius fnm, 
ut operis de infitforiis ti-nt defiderati iS" qitidem , quia Muli.eri nostri in hac hi- 
Jlori(t naturoUs parte ToTlus, dejiderabilijjimi meviira inter reliSa viri beati ma- 
nafcripta , partim in libro ctlleiiansorwn , panivi in fcbedulis hnic ajjixis vel alibi 

difpetfis , flifpirfii , ohvia coHigenm, in orMiiati reiligerem tienHi^iit pioCnrareiK, Xiifficil- 
lininm fins , Jit pptet , milii negotinm eft Aema^idatum, a.pmm enim erat , ut 
fcriptiim hoc ultiminii ieati Audorit relijiiis ejiis, fi poffibile, tlaritate refponiertt, 
neqiie tamcn hoc omnino ■cum opere fofthmno , xiii AiiHor ipfe iiianum fmimam 
■non impofuerat , Tuihi profpere evenirc potiiit , compliires ctiam Aijjiciiltates piihi 
prabuit fcripttirti ejus crelro aibreziata is" fa^pe indiirn , ijua invincihiles forfitan 
cjfent , fi non antea litteris ejus aJTvetHS fuiffem. ■Ciiratnm iiiterim eji , iit onini* 
xorrecla is' pulchra ■exjlent. Quod nil tabulas lEneas nttinet , non facile acciiratio- 
res jiviiilqiie nitidiores in hac parte Hifloriee natriralis haliemis data ftint re/ diiri 
potuerc, diim Frater /' Aufloiis, in piHiira natiiraliinn is" fctilptiirii inclytiis , qiii 
viicrofcopittm jidftims hac .animalcula cjtinia ad livtim delineavit , ipfe figuras oviittc 
in <tre incidit, quin imo tabiila iion pnjica ^fc, Tab. 1. IV — VUI. X. XIV. 

XVII— XXI. xxin.xxv. XXIX.. xxx. xxxv. xxxvin~xu. xlvii. 

XLIX.") ipfitis Aulioris jitifpiciis incifit eratit. Refpeltu Textns hoc tatrttim in- 

dicare necejfiim hiibeo, qiiod emnui ipfiiis AuSorii fiiit zcrba & fingnlce fpecies ani- 
Vialciihriim fiib illo generc , ad qiiod ab ipfo Anctorc Hemandata erant, occuirunt . 
nec iiliqnid n vie additiim nec vintatumfit, qnod •non in notis fiippofitis meiuoravi, 
hasqne notas meas a notis Anlloris liteia F. appofita diftinxerim. Figuras qnarim- 
dam fpccieriim iiiter fchedulas jnvenire viihi non contigit , nec ideo defcriptioves il- 
lartim obvias cmittere debui ; de fgiiris aliis qtiidem obviis , qnibus atitem neqtit 
vomcn fpeciei deliiteatie .t.xprjjfe anttotattim erat , veqiie caracleres iillins fpeciei 
Ailticide qiiadrarent, dubiiis fiii, talesque vel non adttiifi, vel , fi adhibita funt, 
dubiim faltem Metim indi.cavi figno interrogationis? juxta figurte titationem. Eim- 
dem ordinem iu defciiplionibtis, ac in figtiris tabulari.m, von continuo ftriSfe ad- 
hibere potui , qnia oHit t.tbula b. Ancioris atifpicJo , alia meo dudu , iiicifa funt, 
iff quidem ordinem natiiralem , qiii non fetnper in tabr.Hs occunere videbattir , quod 

Kiixime maxime iici pttefi ie lUis, qute BvacMonoi fijltmt, fcqni ■volni. dlfinHioni gtnt- 
rali Infnfoiiorum m Infiiforia ftrifte fic difta ^'Biillaria, in frafatiom png. VII. 
fropofitte , quidcm attentnf fni , fed Aultore ipfi difiinliionetii illnm in fyftevmte 
hot Infufoiionim von /iiihihente , illam adhihere ittinr.s anfin fiim; licet evim appa- 
rent , «d infuforia ftriile fic diila perf/nefe a;i««a/c«/j ill.t , ^na or^ani: extertiis 
tarent, illazerg, qnie taliins in0r«Sa fimt, pracipue (7(f Bnllaris referri debtre, 
dtihinmvihiloviinHS mibi ortinn efl de vero fenfii 'VerhorKm AuHoiis, dum etiam 
iefccliim tmnem difcriminis partinm iit noiam carafferifficaiii priorttm , isf ova inte. 
fiinaqne bullata vt propria pofierioritm, affert, video atitem non pauca illorum (,orga- 
vis externis ieflittttorttm'} e. gr. Kolpodas, Vibriones , Gonia, ofteniere qtiale- 
funqiic fartiam internarnm difcrinien nec non biillata inteftina ovaqne gerere , quiit 
imo foetiiias graviila effe , ut alia tacsani , hcefitatis igitnr haitc iiftindionem gene- 
ralem potius alteriori disquifitioni aliormH micrographorum fiihjicere vohii. Sic om- 
?j»i»f cautelis aihihitis hoc opus po(ihjnnum perfedins tradere nou valui , emnique 
folicittiiine fcrihenii corrigendiqtie a me prafiita non facile alittm ilhii correSius 
ic.titrum ejfe cenfui , licet ideo prorfiis fine niendis jam traditum effe nullus dixero ; 
tffendere enim humimtim efi. ^axime interini niihi ioUt feqtientes mendas , qna 
fxb fcrihenia vel imprimenio iTtepfernnt , invenife: i) 'Numerum totttm Specie- 
tum ftatni 379» ?""« enint gcrit Brachioniis nltinms , revera aiitem 378 tanttim 
dantiir fpecies, Anfa mendte efl , qucd Species 1611«« niinus rccle niiviernm ac- 
fiiifivit i6ziiim hf fic omncs fi,j:icntei Species falfo nnmero notatte turrehant. i) 
Fag. i^i.lin ;i. /eg/f«r protuberanti , legeniiim efl aiitem burfats, animaku- 
liim enim , qiioH b. auSor primum V. protuberantem iixerat , poflea in V. burfa- 
lam miitnvit , qnoi non fiatim attenii, ut autcni mendam hanc qttodammodo nrri- 
[erem, ntroqtie nontine hanc fpeciem in denominatione fpecifica png. L. donavi. 
}) Pag. 28J iJ' 298. in fiHTarum explicatione defunt veria hac: anfla raagni- 

todine tudine fiftimt, qua tamen fuhintelligi deient. Plura tmeHinttita , minorls quiiem 
momenti uccurrunt Pag. 16, lin. 19. ulca. lege : ultra. Pag. 41. lin. i. auricula 
/. auricnlas Pag. 79. /m. 10. membranaceuin /. mcnibranaceum. Pag, yt, lin, 
18. Partione /. Partitione. Pag. 96. lin. 14. clevatur /. elevatur. Tag. m. 
lin. 9. atternatim /. altcrnatim. Pag. iij./ni. ult. rcihim /. reilum. Pag. \j6, 
Im. 23. teminatura /. terminatum. Pag. 114. Hn. tilt. fnnattun /. finuatum. 
Pag. 217. /;■». ig. eruciatim /, ciuciatim. Pag. ajo. tin. 21. a ktere /..Jatere. 
Pag. J42v lin. 47. centimio /. continuo. Pag. i.6\. lin. i. anticc /. antice; 
PdS. 280. /iM. 17. crateriformen/. ciateriformem. Pag. 281, /"'. aj. hzcl, hoc, 
^*&- 307 lin. 19. b. c. lige: c, d, Pag. 532. lin, t. oil»um /. orbam . j«oil 
Lediiri bemvQh indicajfe fujjiciat. , d, 6. Sept, J78(J. KjufJU rilt/t litUi» IN- @ . = ' — = ss 

11 -^ -i?- -*- -*f- -fr- -iS- ^ -i?- •*- <^ -^ \\ PRiEFATIO AUCTORIS, 

^^i quae de animalculis Infuforiis dici pofTunt 
N-r enarrentur, verbaque & oculorum acies fuffi 
cerent, dicendi nullus finis eflet. Paucidima magni 
fioentije & fplendoris Numinis optimi maximi docu 
menta prodere mens humana valet, in plurimis ftu 
pet & obmutefcit. Mundusinvifibilium, majoribus ccclufus, cen- 
tum abhinc annis & quod excurrit , adiri coepit; 
Monftra , forma & vitae ratione inaudita , alit , mira- 
culisque Ecque abund.it, ac remota Indiarum tellus, 
minori vero periculo perluftratur, ubique enim ante 
pedes prajfto eft , nec auri fame vifitur. Utrumque 
multa incolarum ftrage conquiritur; hiec vero fccpe 
vitx aggrefforum difpendio conftitit, ille mera pati- 
entia comparatur. Aciculse alterum , quse orbis ter- 

b rarum il PRJEFATIO. 

rarum hemifpliaeria iunxit, akerum lenti, quae nia- 
culas fblarcs moleculasque infuforias, remotiUima re- 
rum, fub eandem imaginem fiftit, debetur. In hoc 
intervallo quid jam magnum? quid parvum? Ens, 
quod hoc cogitat & humana patitur. 

Pofl: inventam lenticulam , parvo pretio mini- 
maquc opera cuique parabilem, nova animalium 
progenies furrexic : microfcopica dicuntur , quod 
unice lenticulae amplificantis ope videntur: Iiifiiforiay 
quod in aqua, particulis fubftantiiE animalis & vege- 
tabilis imprjEgnata, reperiuntur; minus tamcn fyno- 
nyma funt, infiiforionim enim in fenfu lato & haud 
exaQe determinato non paucanudo oculo confpiciim- 
tur, 7/iicrofcopica non muka extra infufiones degunt. 
Ut nomen ordinis haberem , animalcula aquatica, 
qua: reliquis fextx claflis ordinibus fubflituere minus 
licuit, pauciffimis congenerum ex infufa materia ori- 
ginem trahentibus junxi, generalique nomine Inftt- 
foria dixi a). 

Hasc 

a) Alicrofcopkn te£lius dici perpcMm cenfet clariff". Titius fVntemb. 
fVocLtitl. 1782. p. 338? niiciofcopicorutii enim qusdam , quod 

in PRiEFATIO. m 

Haec maxime fingularia naturalium indagatori- 
bus, quibus omnis aetas, praeprimis noftra, gloria- 
tur , negleEla , naturam intimius fcrutantibus mul- 
tum negotii facefTere & adhuc faciunt. Plurimi me- 
ris eorum imaginibus ftupuere, nonnulli eorum obi- 
termcminere, vel absque jufta defcriptione /peciei, 
de qua fermo effet, vage difTeruere, pauci ukra pro- 
grefll in obfcurae generationis explicatione varie defu- 
darunt , omnes a Leeuwenhoek ad clariflimum 
SpALLANZANiusque, feculariintervallo, de diftinc- 
ta fpecierum determinatione incuriofi. Hinc , If- 
cet multa quidem de microfcopicis, fpermaticis & 
infuforiis beftiolis difceptarint auQ:ores, ob obfcuram 
vel fxpe nuHam fpecierum defcriptionem non raro 
ignoratur, de quibus in tanto diverfbque numero aga- 
tur. Ita cum natura humana comparatum eft, uc 
rationes phsnomenorum explicare fatagemus, vcram 
eorundem & diftin£I:am notitiam acquirere fuperfe- 
dentes; facilius enim mirari & commcntari, quam 
vera dignofcere & definire. Illuftris Hill 33 ab- 

b 2 hinc 

in hij!. verm quoque p. 4. exprefTe dixi, extra infufiones feu 
iguas minus puros , in (icco reperiuntur. ' iv PRiEFATIO; 

hinc annis clafli animalium paucas mfuforioru?/! fpe- 
cics inferere b) primus & fblus aufus eft , ac in nimia 
afRuenda infequentium Nomenclatorum regni anima- 
lis nullus iis operam riteimpendit. 

IpfeLiNNEUs, fummus animantium colIeElor^ 
qul Spongia7U hcuikrem , dubis animalitatis fubiec- 
tum , adoptari non dubitabat, in mundo invifibili, 
de quo didertationem dedit, hofpes, cum pluribus 
ambigit, minfuforia fint "corpora viva organis in- 
"ftru£ta, an vero aliud quidpiam falinum, oleofum 
"&c." Nomincquefpecifico,infaufto(atis, gentem 
innumeris fpeciebus affluenteni in tenebras damnat. 

Minime tamen fua laude defraudandi viri inper- 
contatione minimorum infignes, priEter jam nomina- 
tosJoBLOT, Baker, Trembley, Reaumur, Roe- 
SEL, Ledermuller, Bonnet , Wrisberg, Pai> 
lAS, Munchhausen, Saussure, & nuperi Goeze, 
Wagler, Roffredi & Terechowsky, Hermann 
Ycrbis aeneisque figuris, opinioni quorundam, maxi- 

me 

b) Hiftory of ttnitmh , London 1752. P. 1 — la. t, |. PR^FATia V 

meGal/orw/i, in animalitace infuforiormn oculo & 
mentecoecutientium, obluftantes. HisLeeuwen- 
HOEK c) jam ante centum annos regerit: "dominos 
' "ilios nondum tantum profecifle, uc res refte obfer- 
"vando contemplari valeant." Popularium meorum 
incredulis primus afpeGus entium in quamlibet pla- 
gam fponte vagantium omnem diflidentiam fuftulit, 
unaque iufta obfervatio raciocinium experienda; aii- 
cillari juffit. Addam infuper ex cencies repecitis ob^ 
fervacionibus motum in quamvis dire£tionem fponta- 
neum in individuis pro arbitrio properacum &: len- 
tum, in fpecierum agmine adeo diverfum, ut ocu- 
lus differenna inceHiis, quae tamen verbis sgerrime 
exprimitur, fpecies plures mox diftingvat; faculca- 
tem kk in quamvis plagam vercendi , ac pro lubicu 
quiefcendi d), ab objetiis obviis defleGendi, con- 
grefllim cohabicancium evicandi , a perniciofis e) re- 

b 3 pente 

c) Arcnn nnt p. 90. 

d) Hi tantum offeclus infufeins fliifte fic diflis , reliqui vero & omnet 
enumciati huilariis (dc quoruin ab illis diftin£lione pofthacj com- 
petunt. 

e) Si guttulaf, in qua feftive vagantur, tantiilum urina: immittatur, in 

oppoiitum laius , quautum iis ift, aufugiunt ; qus acido cotrepta 

fueiint , VI PR^FATIO. 

pente fe proripiendi; quietem voluntariam, & com- 
niotionem organorum interiorum & exterioi-um mul- 
dplicem; motum cordis & inteftinorum, excretio- 
nemque fordium inquibusdam manifeftam; figuram 
in pluribus minuto temporis in varias formas m*utabi- 
lem; prxcipitem omnium concurfum, (imul ac hu- 
midum deficere incipit, in eam partem, qua guttu- 
Ix refiduum fentitur; follicitudinem anxiam praeoccu- 
pandi hoc vitse momentaneje perfugium , motumque 
organorum , quibus aqua hauritur, in ultimo vaporc 
concitatiorem, in ipfo mortis agone langvidum & 
nullum; quid, quod coitum pauciffimorum vix du- 
bium f). Hx affeftiones animantibus proprix ani- 
malitatem & vitam veram & non controverfam ani- 
malculis, Buffonio & Needhamo aliter fruftra di- 
fputantibus, vindicanc, regnumque neutrum & chao- 

tkmHy 

fueiint, alacritate folita quidem oblnaantur, ingravefcente vero 
malo, animus dim inuitur movendique facultas; fuccedunt coiivul- 
lione», ac demum artuum rigor. 

f) In monographo de propngatione Infuforiorum danice in mv. ncf. 
Societitis Scieminium, tjv*. H/iimiaeJl, cohifionem in non paucis 
veram effe copulam docui, Vol. II, p. 240 — 27(5. %urisque iUu- 
ftravi. PRiEFATIO. vu 

ticmn^ quod cranficoria infujoriormn obfervatio ef^ 
finxit;, annihilanr. 

Ut animalculis his fua dignitas, fuusque honos 
eorum creatori conflaret, quodlibet mihi obviuin 
fuo generi & fpeciei adfcripfi, 146 ffjecies nomine 
ijifiiforioniin generali in ccnfum admifias decem ab- 
hinc, & quod excurric, annis in lucem produxi; 
tanti temporis intervalio fi-equentibus lucubracionibus 
notarum quam plurimae mihi fepius obvenere, ea- 
rumque numerum pluribus ignotis, prrefertim mari- 
nis, auxi, animalculaque haec diverfs indoiis diverfi 
quoque ordinis cenferi oportere didici; hinc ea can- 
tum, quorum origo minus conflat htfuforia^ quae 
vero ex ovis vel vivis foetubus generantur, a pellu- 
ciditate inteflinisque in plurimis bullatis5z///ar/^dice- 
rem. hifuforia fic mihi funt animalcula armato ocu- 
lominima, fpermaticis maxime affinia, homogenca, 
gelatinofa, absque ullo partium difcrimine; BuIIaria 
vero maximam partem microlcopica quidem, aqua- 
cica, heterogenea , membranacea partibus Jnternis 
& externis diflingvuntur. Utrorumque vexata diu 

ani- VIII PR^FATIO. 

animalitas jam incontroverfa eft , generatio autem & 
propagatio iftorum nuper declarata eft, illorum vero 
adhuc fub judice lis eft. Exempla propagationis 
Bullarionm per ova, foetus vivos, & gemmas in 
hoc opere fparfim exftant, fingukrem vero per par- 
titionem fpontaneam, quam jam fulpicatus eft exi- 
mius BoNNET, vermibusque majoris voluminis com- 
pctere jam dudum docui g), paulo uberius enarrabo, 

Peragitur hsec , dum animalculum medio in 
duas partes ^qualesfenfimfecedit; in quibusdam fe- 
cundum longitudinem , & tum fifiura vel ab utraquc 
extremitatead medium, quod ante me illuftrisTREM- 
BLEY in capitulis Vorticellarwn pedicellatarum obfer- 
vavit, vel a poftica ad anticam fuccedit; in aliis trans- 
verfim, quod quoque vidit clariffimus Saussure & 
tum fiffura utrinque in medium producitur, exa£le 
uti in meis Naidibus; in nonnullis utroque modo, at 
non fimul. Species ParafHcecii longitudinaliter ab 
utroque, ut ita dicam, propagatur, Cyclidii longi- 
tudinaliter a poftico, Monadis transverfaliter , Tri- 

choda 

g) VonfViirmtrn. Haunie 1771. c. (Igg. PRiEFATIO» IX 

cboda Keronaque ucraque rarione , VorticelU quali- 
bec, gemmis nempe, ovis, foccubus, partitione 
^oncanea perpendiculari & transverfali , at non om- 
ni finguliE. 

Propagatio per pardtionem transverfalan m 
Kerona Lepore frequenciffime obviafequenceni in mo- 
dum profequitur: primam ab alcero iacere confpici- 
turincifura vix perceptibilis , dein ab utroque, de- 
nique, crefcente utrinque incifura , poftica pars cum 
priori in punQo medio unice cohasret, ac pili andci 
excus & puncta andca mobilia incus, quibus xque 
micacac macer, jam in novo animali confpiciunturj 
macer incerim, uc folec, circumnacat, motus varios 
ciens, ut fe ab adhjerente liberec; denique folvuntur, 
& cum figura & matris & fili^ andce aliquancum acu- 
minata, poflice obcufiffima, fere orbicularis videcur, 
cum ance pardtionem in adulto animaJculo ovato-ob- 
longa fuerit, brevi utraeque adultam figuram adep- 
tse, nova parddone ipeciem propagant. Lon- x PRJEFATIO. 

Lof7gitUifinaIis apo([ico, quae eidem competit, 
ka abfolvitur : in medio marginis poftici oritur par- 
vula fiflura, quae per medium totius corporis incre- 
fcit, partibus fifli animalculi gradatim in angulum 
majorem difcedentibus, donec folo apice cohaereant. 
Inter liKC fefl:ivum, corporelicetfiflb, vagatur, alie- 
num& ignotum animalmentiens, ac fepe, ut parti- 
tionem properet, bipartiti corporis partes adhuc pa- 
rallelas fumma vi in verticalem vibrat, rurfusque in 
parallelamreducit, tandem partes apice quoque dis- 
ruptae in duo animalia perfeflia ejusdem longitudinis 
iisdemque organis, quae ante partitionem in unico, 
aderant , infl:ru£ta , latitudinis vero minoris difce- 
dunth). Ratiocinia phyfiologica & pf}'chologica, 
quje hic propagandi modus fuppeditat, ultra propo- 
iituni deducentia nihil moror, reliquisque fuo loco 
j-eliftis, paucatantum circa hallucinationes Microlo- 
gorum monere libet, 

Qui- 

h) Nm: tameT!, qnoci mnius recle coTiclu^it danfT Leske , p. ^o. fifitr- 
fetfifr BohnJfci-, in plerisque iiarens vita pvivatur, exifhiitiain eniiu 
& vitam , arciue ac N.w/ , mater fervat, ainiffaque memljra i-ecu- 
|)evat. PR^FATia. XI 

Qailibet obfervator in haec Naturae magifteria 
minus patienter intentus animalcula in partitione oc- 
cupata nova & fingularia, vel ooitu vere jun£ta, cre- 
deret; expertus ipfe loquor, fi enim, quse aliquoti-' 
es vidifTem , temere evulgaflem, falfas fpecies coi, 
tumque plurium animalculorum, uti ante me alii, 
curiofis obtrudifiem. Hujus partitionis ignorantia: 
fine dubio debentur fpe£tacula coitus & cohxfionum, 
quotquot pracdicareaLEUWENHOEKio i) ad expcrien-i 
tifnmumWRiSBERG V.) infuforionnn commentatores» 

c 2 AuQores 

i) Arcan, n/ft, Vol. r. p 22. & p. 255. iJem attribuitur anim.ilculis 
ope multorum peduni natantibus, (jui funtpili, cilia & coniicuia 
noftii /verofjrf , de cujus pnititione nuper dixi. Qus porro p 35. 
Vol 2. de coitu difTerit , non aiiiinnlculum {yortkdlam) novifiime 
ab eo defciiptum fpeclaut, fed potius Monndem Leitdan, cujus 
motus tremulus & curforius iiiftansi|ue iu duas partitio cohiEfionem 
.duarum fimulat , animalculoque citato convenit. Huc pertinent 
fig. 4 & 5. tab. 2. fig. a. c. g. o n tab. 4. JoBtOT tom. 1. part 
2. Porro ejusdem GaUlna crijlnta tab. 2. fig. i. quam poftea 
nunqui^m reperiffe fatetur. Motus circularis, quem ei tribuit, 
partitioni maxime inferviens, ab omnibus banc muitiplicandi ratio- 
nem molientibus , frequenter repetitur. Gallinam partiiione rndii 
textarii, qui figura 6 ejusdem tabuls delineatur , proguatam, 
moxque in duo animalcula matri fimillima abiiflTe judico. 

k) Licet plurima phinomenorum , quac hic egregius !H/Hy5r/o>-H»» fcru- 
tator vidit , mihi quoque fpeclare contigerit, iagenue tamen fate- 

or, xrt FRiEFATia 

AuClores omnes, qui in animalcula inqnilTve- 
runt, minora majortbus nutrimento efTe, feque, hjec 
illa devcrade, fa^piffime vidifle, uno quafi ore afle- 
verant; nuUus tamen dubito, eos finiilitudine \'qC\- 
eularum, quibus interanea majorum componuntur, 
cum Monadibus nonnullisque Cyclidiis , vitioque 
fubreptionis deceptos efle , dum animalcula , quae 
vortice irrefidibili I) in faucem VoYticdlarum ferun- 
tur, ab iisdem deglutiri opinati fint. In omnibus 
meis obfervationibus per plures annos inftitutis, ne 
ininimum animalculum vel molcculam unquam de- 
vorari, contra quotquot vortice Vorticellaru?/!^ vel 

vibra- 

or, tne minquam vKfiffe fnlem attraflionem & congrutinafianem, 
feu ('nortim eorporum in unum confliixum (jualem pag, 50, 68 & 
74 defeiibit. Juncta vidi larpifllme, at obfervaiio pcriiiiSK fucces- 
fivaro pmtiti&nera , quam quoq,ue literae d & c fig. 7. aucloiis, 
nifi explicatio repugtraret , evprimcrent , copulam nullam docuit. 
1) TlaiM fin^ulari itifiinHa vcrfus hanc Jetuiitur chatjihdim ir" i» illaH» 
tavqiiam in al.y//iim incidunty p. 53, & porro p. 63. infufor, 
\Vki5B. ihini iiifelie s morti b.: troiluntur victima. Sfltis patet, cla- 
riir. Auclorem nou vidifte^cnganum F'o>7;(;j///ii «w rotatorium , quo 
jn aquij vortiees concitant, quibus omnia adjactntia in gurgitem 
tarum dtfluant, & poft gyrationes qua^dftm egerantur; in pluri- 
bus quidim nianiftflum tft, in ea t.nnen , qumn tractat, lenticul» 
talde quidem amplificante, atgve couf|j)icuum , ex concurfu, aqua- 
»wn percipituv. PRiEFATIO. xm 

vibratiorte pilorum Trichodarum Kermanivique \n 
voraginem feu apercuram earum agebantur, eadem 
vi ciliis vel pi!is irretiray vehemencerque momentia 
paucis cireumaQa absque uliius vitiE ja£lura ejici fem- 
per vidi. Peliiculas vegetabiles & animales, floccos 
& granuia pulveris tangere & quafi rodere plurima 
prsfertim e genere TrichodcC amanc, aquam vero 
nutritioni eorum fufficere facile perfvadeor, cum ma- 
jora animalia , Naidcs, Hydrachnasy Entoviofiraca.f 
Cochleasque fluviales m) mera aqua vicam fuftencafle 
expertus fuerim» 

Falfum efi:, ivfuforia non nifi fn Iiquido pufre- 
dinofb inveniri, nec obfervacionibus omnino conlb* 
num liquoribus odorem nimis pucridum fpirancibus 
abcflej maximus quidem iniuforioruvi numerus in 
pucredine, non tamen in omni, hullariorwn vero 
majorin infufo vegecabilium, imprimis Z.w/?/ie, re- 
pericur, Nec tancum in fuperficie infufionum de- 
gunt, fed fundum, parieces vafis totamque fubdan- 
tiam fluidam perrepunt, multacamenpulvifculo mo- 

c 3 kvu- 

m) Von PVmmtrn. p. 32, I2. XIV PR^FATIO. 

leciilisque maceratae materise flimmo aqux innatnnti- 
bus majori numero adhaTenc; nec cefTanteputredine 
auc vegetatione defunc Species pauciores in aqua 
purillima nulla vegetacione vifibili imbuta in veniuncur» 

Cerco vitae cermino a:que ac cetera animalia ad* 
ftriSta funt. Qujedam dies, feptimanas, menfes & 
quidem annum in aqua noninnovata, ncc tamen fo- 
tente, perdurant n)- quasdam pofi: fepcimanas ena- 
fcuntur, alia eodem intervalio non amplius apparent; 
quxdam rigorem frigoris fuftinenc, aquaque gelu (b- 
luca, eodem numero vigoreque priftino circumna- 
tanc, alia gelu affcdla periere. Aqua Lefiiva in ca- 
mera fervaca Januario & Februario Biillariis^ prrc- 
fercim Varavi. Aurclia^ Trich. Mufculo & aliis fcate- 
bac, fub inicium Marcii vero omnes evanuere, Brach» 
mucvonato & Trich.Ci?nici^ raristamen, exceptis» 
Similicer in aqua marina fub initium Martii Trich, 
Transfuga&i Inquiliims, nec non Ker, Lyncaflery 

eva- n) InfccVoium more metfloiorpholin fubiie , nullo nititur fundameiito ; 
vt-rinesijue aceii iii mufcas mutati versE iarvx funt ab AHgvilluHs 
diveriilliiui. PRiEFATIO. XV 

cvanuere, AngvHluJa vero feniores & pulli m vi- 
tris, ubi nulla per totam hiemem inventa fueritj com- 
paruere. 

In infufione herbarum ultra quinqne mcnfes ad- 
huc degunt Monas Lens ^ Tarmnj^cimn Aurelia^ 
Trichoda CycUdinin , Kolpodjj Cuczilius, Encbelis 
Fritillus-y Vibrio Angvillula , Vorticella hians &c, 
absque omni foetore, ea infufione excepta, in qua 
M Lens & P. Aurelia vagantur» 

Decantatus Bullariorum verc demortuorum in 
vitam reditus mihi £t{t nullo experimento probavit, 
nec acucillimis obfervatoribus Spalanzani ^ Wris- 
BERG facceffic, neque quomodo eadem revivifcant, 
perlpicic, -cum corpora plerumque poft exhalaram 
aquam rumpi & in mokculas efilari manifefte video; 
ii vero guttula aquse ante plenariani ruptionem deli- 
quefcenti affundatur, vita & motus revertitur, lano-- 
vore qucmvis ex lyncoptico affeTtu, pardumquc 
an quihusdam confufiune, aliquamdiu vel perpetuo 
fuperftite, vei fi animalcula quisquiliispulvi/cutoruxn 

aut XVI PRiEFATIO. 

aut arenulis (forte in guttula obviis, priusquam hu- 
niidum penitus exhaktum fit) CcCq involvere hocquc 
tegumento ab injuria aeris dcfendere qucant, fbpi- 
untur tantum, ac novo affufis humore vita reverti- 
tur. Quxdam folo aeris attadu dirumpuntur & in 
moleculas effunduntur. Vidi alia materiem muci- 
dam poft fc trahentia guttam pernatare, ac in ripam 
evaft, momento in moleculas reftlvi, materies de- 
binc initium molecularum profluentium fuit, alia in 
medioguttute properanteque curfu rumpi &diffluerc 
confpexi. Hoc finguUTre phoenomenon diflblutioni 
partium, qu^m in Nahfc o) defcripfi, haud prorfus 
abfimile jam clariff. GoEZE&dudumLEEUWENHOEic 
contemplati funt. 

Vorticellaf ad interitum usque fugere Teftacea, 
Monociilos & Dytifcos perperam pronunciat in reli- 
quis oculatiffimus Ledermuller; os enim feu aper- 
cura, qua aquam hauriunt, ab horum corporibus, 
quibus faepe adharent, averfa efl:, teftamque & fu- 
perficiem cruflaceam, non interiora occupant, fal- 

tem 

o) Von Wlirmtrn iesfiifen und falz. fV^Jfers p. (Jg. PRiEFATIO. xvn 

tem eac, quas ipfe defcribit. IncefTum hofpitum 
aliquantulum gravare poflunt, csterum iis ornamen- 
tum fingulare prasbent , arbufta in Teftaceis & Dyti- 
fcis, capiilamenta in Monoculis {f, Eiitoj/ioftracis) 
referens. 

• 

Ut hsec & aiia, quantum in mefit, evitarem, 
vermiumque, quorum natura & indoles mirabilis- 
fima, influxusque in oeconomia animali & vegecabi- 
li aeque magnus & ignotus eft;, hiftoriam minus ob- 
fcuram , minusque vagam traderem , omnem dili- 
gentiam in indefefTa obfervatione , exaStifilmaque 
determinatione eorum , quotquot nempe in aquis va- 
rii generis mihi occurrere, quorumque difl:in£lam 
cognitionem acquirere, verbisque exprimere licuit, 
adhibui, eorumque defcriptionem & vitae rationem 
anteain confortiovermium diverfi ordinistraditamp), 
jsm iterata vice locupletiorem vero & feorfim, ut fas 
erat, raicrologJs fiflio. 

Minu- 

p) In opere, quod 1773 & I774' fub titulo; VermUim tcrrejlrium 
is" fiuvktilium fuccittcia Hijloria, edidi. 

d xvrii PRiEFATIO. 

Minutiffima hxc ope lenticulx 3 , raro 2 &: I 
?fiicrofcopii ^ngWcani Jj7/iplicis inveftigavi; coiiipofi- 
/?^7// majora quidem, minus tamen clare minusque 
diflinfhe proponens , femper confului , folare nus- 
quam. Hinc fummam tantum mundi invilibilis 0- 
ram periuftravi, &: cum ejus accolis commercium 
haud ingratum conditui, interiorisregionis Jndigenas, 
"Qlios tu nec tenebras necpoilis dicere lucem, 
"Sed. cum luce tamen dubiie confinianoclis", 
crafla ncbula & in tranfitu vifos omifi. 

Difiicultates, quibus laborat invefiigatio animal- 
culorum microfcopicorum, innumer£E, eorundera- 
que certa & diftindta dcterminatio tantum temporis, 
tantum oculorum, judiciique acumcn, tantamque 
animi compofiti&: patientifilmiprsfentiam requirunt, 
ut vix aliud fiipra. Nihil faciiius quam animalcula 
videre, eorumque motu &: ludo deie£tari, difieren- 
tias vero in befiiols fimpiiciffimis, agilifiimis, muta- 
bilibus, in area minimi campi pauciffimis luminis 
radiis illuftrati confpeftum or?tni momento cffiigienti- 
bus, pcrcipere, perceptas variosque cujusvis motus 

verbis ERiEFATIO. xjx 

verbis fignificancibus exprimere, liic labor, hoc opus» 
Hinc fepe poft lucubrationem plurium horarum, 
cum videre & mirari ladusefTem, defe£lu tamen ver- 
borum infolitos motus & imagines eMprimentium me- 
tuque, /ne qux ipfe quidem oculo & mente percepi, 
lettori obfcura manerenc, chartje nihil commifi. 

Ad haec accedit, quod non pauca varias (5c di- 
verfiffimas formas induant, alia fub una lencicula gla- 
bra & nuda, fub alia magis amplificante ciliata, pilo- 
fa, radiata videantur; alia pro majori vel minori aquce 
copia, organa fubtilifiima inveftigandi difficultate, 
Hiotusque varietate, ter quaterque confiderata, eti- 
amnuni diverfa videantur & credantur, ad examen 
vero rurfus revocaca, faudioribus aufpiciis pundla 
mobilia & cilia micancia confpicienda exhibcant, ani- 
malculaque jam nota & familiaria prodant; contra, 
qux diu eadem credita, novo detcQo organo alter- 
utri proprio, diverfbque partium ficu & proporcione 
fpcciem fibi vindicant. Kinc pro racione auQ:^ mag- 
nicudinis diverfi generis &: (peciei efienc, confufio- 
nemque perplexam parerenc; illi camen fspe itcraca 

d 2 obfer- ««r PRiEFATIO. 

obfervatione providetur, huic confului decIarancIo\ 
omnia ope lenticuls 3 microfcopii fimplicis inquifica 
& defcripta , quotiesque majori ampli(icarione opus 
eflet, inipfa deicripnoneexpreffum, nominaque ge- 
nerica & trivialia animalculorum , quorum organa 
externa fublenricula I unicepatent(quodrari{Iimum) 
generi nudorum quoque adfcripta efle. Juniora, 
quorum panesnon aeque diftingvuntur, ne pro di- 
verfa fpecie enumerentur, ad motum, locum nata- 
lem & conforrionem attendendum, ipfaque repeu- 
tis vicibus dierum intervallo indaganda. 

•niS 
Cum animalcula plurima pellucida fint, flruc- 
tura eorum interna & extcrna seque confpicua fic, inte- 
gram ramen, parrim abnimiam parrium fubrilitatem, 
oculum optime inflru£tum eludenrium , partini , 
quod raro omne latus obfervatori advertant, quories- 
que evenit, tanta celeritate in fitum priflinum rever-' 
tuntur, utjudicium ferre minus liceat, videre non 
femper permitritur. Sic Kolpoda Cucultus plerisque 
minimorum percontatoribus nota & membranacea ■ 
vifa, mihitamen, & quidem poft plurimam & fe- 

penu- PRiEFATIO. XXI 

penumero reiteratam obfervationem cucdIIo laminis- 
que tribus conftare primum confpecha eft. 

" Aliter vident, qui cum periliuftri Buffon /«• 
fnforia & Sper?fiatica moleculas inanimatas, & cum 
elariffimo Guettard Bullaria meras veficulas fari- 
naceas arguunt. Quam temere vero eorum, quje 
veris obfervationibus innituntur, refutatio argumen- 
tis, qu3E fblo ingenio debentur, tentatur, moiecula- 
rum BuFFONis & vcficularum Guettardi in deter- 
minatas animalium fpecies tranfitusdilucide monftrat» 
In re enim naturali non ingenio, fed obfervatione vi- 
vitur, csetera mortis erunt, 

Coronidis loco hypothefin generationis Infufo- 
tiontm evolutionisque animalium & vegetabilium, 
multiplicibus obfervationibus innixam, ulteriorique 
cxamine dignam, fubjicio, ^ 

yuprQuoties fubflandas animales & vegetabiles ma- 
ceradone in peliiculam veficularem redigi, animal- 
culaque veficulis , motu excepto , fimillima circa 

d 3 hanc Kxii PRiEFATIO. 

lianc verfari viderem, cum perilkifbri Bonnet diu 
exidimavi , viventia haec ex aere aquvr immixta e(Ie, 
fpretaque omni veficiilarum & animalculorum iden- 
titate, corpus organicum a bruto & rudi motu fpon- 
taneo, quantum fat eft, diftingvi. Poftquam vero 
obfervaverim globulos cryfl;allinosF//w^om7// (termi- 
num quippe vegetationis in hifce , prouti in floribus 
pollen antherarum globulos haudabfimilescontinens) 
animalculis circa pelliculam velicularem verfantibus 
{imillimos elTe, 8z in filamenta fepe ipfo fungo lon- 
giora varia coacervatione abire, mucumque, ex quo 
fungi oriuntur, efJe iilamenta eiusdem naturas & di'- 
verfi voluminis corpora vicina varie obrepentia , ii>- 
que fungum enafcentia, quid, quod ipfius M//ror/.r 
(pecies talibus globulis componi, ad obfervationes 
microfcopicas redii. Jam oculo, omni adhibita cu- 
ra, ne deciperetur (motus enim tardus & tremulus 
molecq^rum, in fuperHcie guttul^ aggregatarum & 
llmplicium, fipe ex halitu obfcrvantis exoritur, ex 
moru vicinoquocunque, etiam vehiculi adeo remo- 
ti, ut ne auribusquidcm percipiatur, nec raro, in- 
primis fi adhibeatur microfcopium compofitum, oculo 

globu- PR^FATIO. xxiir 

globiili, haud extra eundem exiftentes, mobiles ob- 
veifantur) non amplius diffidendum rebar. Vidi 
tum, quod pridem incredulus, & ante me illuflres 
Nedham Sc Wrisberg , veficulas globulares pellicu- 
la; feu punclula minima, qualia in& circa fragmenta 
pelliculae in figuris l, 2, 3 clariiT Wriscerg videre 
efl:, unum pofl: alterum & qujedam fimul a pellicuia 
fecedere, tremere &mobilia fieri, motumque fenfini 
adeo augeri, ub brevi in varias dire:b'ones dif;urre- 
rent q). Ex hacexperientia, cui addi debec obferva- 
tio vix dubia, omnium animalium fperma fuis fcatere 
animalculis, generationis & propagationis theoria ab 
ffquivoca, &a I.eeuwenhoekiana aqueremota, 
enafci pofie videmr. 

Partes 

q) Hic aliain obftivationen) adfciibere lubet, quam liabui i 3 Ceceinbr. 
1779. Sujieificiem neiiipe aqux manna po(t tluas fcptiinanas oc- 
cupaveiat mateiies in al[q vafcuio albo-iufa, iii alio ni\ea, utiaque- 
lub micinfcopio pellicula fpum .fa feu lanofa ex myiiadibus punc- 
tuloiutn coiifijta, ac motu lunduloium in voiias formas di.l uens • 
fennentationein matevis diceies, at tota mafTa meiis animalcolis 
conftabat ; hac inaxime coaceivata oculo maxime vel leviter arina- 
to exaiiii a .toinoiura vividorum offerebant, parumpev difpalata 
Veruiiculos miniinos Vibrioin Lineolte fiiniks prodidcrunt. Res 

omnem vxxiv PRiEFATIO. 

•ii' Partes nempe animales &: vegetabiles pei- dc- 
compoficionem refolvuncur in pelliculas veficulares, 
quarum veficulae feu globuli , ceque ac globuli fungo- 
rum cryflallini, in objefta per feries excurrentes ce- 
lamque araneofam fingences, fenfim a mafla commu- 
ni laxati revivifcunc, & animalcula infafbria & fper- 
matica agunt. Hasc ex moleculis brutis, & quoad 
fenfuni noflrum inorganicis, fa£I:a animalcula (impli- 
ciflima & minutiflima , a i-eliquis niicroicopicis, quiE 
cumiis Gonfundunt auftores gravifTimi, fubftantia & 
organifatione diverfa, omne fluidum occupant, & 
pro modificatione reticularis fubflantia: fcu primordii 
foetus, ad prxvifos fines a fummo Creatore pra^- 
formati, horumque animalculorum affluentia evol- 
vendi, omnigenas animalium & vegetabilium figu- 
ras in lucem producere videntur. Terreftri enim 

materise orHnetn fidem & omnem imaginationem faperans, vifu dignifljma. 
Alix pelliculs ex moituis ^i/;i70»;/;ru conflati aderant; in liis noii 
punclula fed liiieolas feu commata refeiebant. Decies longiora cor- 
pufciiln linearia difpalata & immobilia reperi, an Fihrioties iidem 
in longlus coaliti, an yibr. Bncilli emorcui? Iutervallo 3 vel 4. 
dierum oiiiues periere, merxque pelliculx porofi nigricantes fu- 
peraanc. PR^FATIO, xxy 

materise plus vel minus hmnixta partes corpomm 
fblidas & fluidas, libcra ruccum nerveuni ipiritusquc 
animales confticuere, novorumque continuo afflaxu 
incrementum augere, vitam ruftcncare , morteque 
opificii vinculis fenfjm fuluta reviviicere, nuvum pro 
re nata opus aggredi, ficque per circulum perennem 
e niateriabruta fieriorganica, e organica bruta, vo- 
luntate PRIMI MOTORIS a vcricate non prorfLS alie- 
num puto. At rudimenta r) hypotheleos n axiini 
quidem momenti ulcerius profequi fcopus libelli pro- 
hibet. r) Plura fi defideres conf. Monogrspliia PlU-Larve*, Hafn. 1772. p. 
73 (S: £eqv. 6c traclatus mcus: Om Infufious- Dyreties OprinJelfe, 
qui liabttur iii Nye Saml, af Dti»Jk. yiden/k. Seljk. Skrift. III, 
D. £. l feqq. Infu- XXVI 

Infusoriorum 

Divifio methodica. 
I. ORGANIS EXTERNIS NULLIS. 

* Crnf/tnfctila : 

1. MONAS: Punaifoime. 

2. PROTEUS: Mutabile. 

3. VOLVOX: Sphiricum. 

4. ENCHELIS: Cylindraceum. 

5. VIBRIO: Elongatum. 

** Memlramcca: 

6. CYCLIDIUM: Ovale. 

7. PARAM/ECIUM: Oblongum. 

8. KOLPODA: Sinuatum. 

9. GONIUM: Angu!atum. 
10. BURSARIA: Cavum. 

11. ORGANIS EXTERNIS, 

* Nu(^a: 

1. CERCARIA: caudatum. 

2. TRICHODA; crinitum. INFUSORIORUM DIVISIO. xxvH 

'"'^P^ERONA: corriiculatum. 

4. HIMANTOPUS: cirratum. 

5. LEUCOPHRA : ciliatum undique. 

6. VORTICELLA: ciliatum apic©, 

** Te/Ia teSia: 

7. BRACHIONUS: ciliatum apice. C 2 Infu- xxvin Infusoriorum 

DENOMINATIONES SPECIFICiE. 

I. MONAS:. I. Tcrmo, geliit/r/ofa. 

2. Atomus, albidii, piw&o varialili infirii&a. 

3. PuntlLim , nigra. 

4. Mica, circiilo notata^ 
g. Lens, hynlina. 

6. Lamellula, hyalina, compreffa. 

7. Ocellus , byalina , pun&o centrali vofaia, 
g, Pulvifculus, hyalina-, movgine virente. 

9, tranquilla, ovataj hyalina margi^ie mgro, 
30. Uva, hyalina gregaria. 

il. PROTEUS: 1. diflluens, in ratuuhs dijfUiens. 
2. tcnax , in fpicutam diffliiens. 

IIL VOLVOX: I. GXohxxlws, glohoftis, pofticefuhhfatrHS. 

2. Punftum, Jpbaricu! , nigricans pun&o 

lucido. 

3. Gx^xi^wm, fpbcericus i viriclis , peripbe- 

ria b^fina. 

4. Pilula, fph.iriciis, interaneis immobili- 

hiis vircfcidihns. 

5. Grandinella, fpbxricns ■, opacus intcra- 

neis immobilibus. 

m. DENOMINATIONES SPECIFIC^. xxix 

XII. VOLVOX: 6. Cociilis , ffihi^ria/s, muhcuUs cv^flaUirfir 
aqitaUhus difioutibiis. 
|/i U^/ Sphserula , fphxricus , violccuUs fiinilari' 
bus rotundis. 
^ 8. Lunula, bemifpharicns, violecuUs fimil(f 

' X rtbus hinatis. 

9. Globator, mcmhrnnaceusy fphcericiis, glo^ 
hulis fpnrfis. 
10. Morum, memhrannceus, orlicularis, ceti' 

tro molecuUs fpbxricis viridihus. 
ji. Uva, globofus , mohcuUs fphicricis virC' 

fcentihts nitdis. 
12. vegetans, ramuUs finipUcihus ^ dicho- 
tomis roftla globiilari terminatis. 

IV. ENCHELIS: I. Seminulum, cyUndracea, tequaUs. 

2. intermcdla, cyUndracea, byaUna mar' 
gine nigricante. 

•^. M^Sy cyUndrica fitkacuminatat gek' 
..... -, tinofa, viridis. 

, . 4- Fufus, cyUndracea, ntraque extremi' 

tate ifngiiftiore truncata. 

^^ 5. i^^^-c^i^^, cyUndrica oblongay oltufay 
mtice hyaUna. 

6. Farcimen, cyUndracea, curvata, tttriu' 
qite trttncata. 

7. gemmata, cyUndracea, ferie globtilo- 
. ruta diipUci, in collum byaUnum pro- 

du£ia. 

e 5 IV. XXX DENOMINATIONES SPECIFIC.E? 

IV. ENCHELIS; 8- Trnr^ths, cJM-icj, 'juWpff/ifa. 

9. Spaihula, cylimkica, apice Lynlina fpa- 
tbnlata. 
ro. rerrograda, hynliua, aritice avgiiflata 
apice glohulari. ' 

11. viridis, fuhcylindrica, antice oblique 
truncnta. 

12. ^nn'iXi£zvi, fuhcylivdracea, antice oh- 
tufi, poftice acuviinata , viridis. 

13. ferotina, ovatocyUndruceay interaneis 

inimobilihus. 

14. nebulofa, ovatn-cylindracea, intera- 
neis niaiiijeftis viobilihus. 

15. trcmula, ovato-cylindracea, gelatina. 

16. Ovulum, cylivdrico -ovata, hyalma. 

17. Epiftomium , cylindrico-elevgata, api- 

ce gracili Juhglobofo. 
ig. caudata, elongata, antice ohtufa, po- 

ftice in caudam byalinam atteniiata. 
ip. Larva, clongata, viediopapillulaxitrin- 

que notata. 

20. Pulvifculus , cViptica , interaneorum 
congerie viridi. 

21. fimilis, ohovatat opaca interaneis mo- 
• lilihus. 

22. conftrifta, obovata, cryftaUina, mcdio 
coarBnta. 

23. Pirum, inverfe conica, poftice hyalina. DENOMINATIONES SPECIFICiE. xxxi 

W. ENCHELIS : 24, Index , iuverfe conica , apicis altero 

angulo prodii&o. 

25. Pupula, inverfe comca, epice popil- 
lati. 

26. Pupa, ventricofo-c^lmclrica, apice in 
pnpiUam produ&a. 

27. Frinllus, cyathiformis, antice trun- 
cata, 

y. VIBRIO.: I. Lineola, lijiearis, ininiitifjimns. 

2. Kugula , lincarts, flexunfus. 

3. Eacillus, linearis, (equalis, titrinque triin- 

catus. 

4. Bipunflatus, linearisi tequalis, utraque ex- 

tremitate trimcata, glohulis hinis }7ie- 
Jiis. 

5. Tripun£latus, Jinearis, ■utrinque attenuatus^ 

glohuiis trihus, extrevus minorihus. 
(,. verminus, linearis, comprejjus, antice quam 

poftice augufior. 
7. JClalleus, Unearis, hafiglohulo, apice linea 

transverfa. 
8- Acus, linearis, coUi apice ohtufo , cauda 

fetacea. 
9. ftriaus, lincaris, clongatus, anticam ver- 

fus sttenuatus, apice ohtufi. 

10. Sagitta, fuhlinearis , colli apice tnincato 

atro , cauda fetacea. 

11. Undula, Hliformis , ficxuofus. 

V. xxxii DEN0MNATI0NB3 SPECIFICiE> 

V, VIBRIO: 12. Serpens, filifoymist amhgilius iti angn- 
luin ohtujum jn-oduEiis. 

13. Spirillum., j(?///o>7«/.y, m7thagihus in angti- 

Jum acutum tornatis. ;.», 

14. Coluber, filiforims, feta caiidali genicu- 

Lta. 

15. Anguillula, cequaHs, fuhrigidus. 

16. Gordius, isqiialis , c/iudiS npice tuhcrcu- 

lato. 
•17. Serpentulus, cs/jualis, utraqnc extreviitate 

ohtiifa. 
ig. Vemiiculus, tortuofus, gelatinus. 

19. IntelHnum, teres, gelatinofus, antice an- 

gufiatus. 

20. Utriculus, tcres, mtice anguflatus trun- 

catus, poftice ventricofis. 

21. ^■iT^\V>\?'i-'>.; fiuvefcens, paleis gregariis niul- 

tifariam ordinatis. 

22. Lunula , arcuatus , utraque extrcmitate 

(Xquali. ^ 

23. Fafciola, antice attenuatus, medio latiu- 

fculus, poftice acutus. 

24. Linter, vcntricofo - evatus , collo hrevis- 

fimo. 

25. rolyinbus, craffus , poflice acumiv.atus, 

cdlo fihfalcato. 

26. Anas, ohlongus, utroque fine attcnuatus , 

coUo cauda lQngiure< 

V. DENOMINATIONES SPECIFIOE. xxxiii 

,Jlf; VIBRIO: 27. Cygnus, ventricofus ■, coJlo adkncQ. 

28. Anfer, ellipticits, coUo longo, tuhercuh 

dorfali. 
2p. Olor, ellipticus, coUo longifpiTmt apice 

nodojo. 
30. Falx, gihbofus, poflice ohtiijus-, collo fal- 
cato. 
■•■.-{•'. 31. Intermedius, memhranaceus-, anticc atte- 

nuatus , poflice fubacutus. 

VI. CYCLIDIUM; i. Bulla, orhictilare , hyalimim. 
a. fluitans, ovale , cryflallinum. 
tfti^'- 3. roftratum , ovale, antice vtucromt' 

tum, 

4. Nuclcus, ovale, poflice acuminatum. 

5. Pediculus, ovale, CQnvexum, fiihtus 

planum. 

6. dubium , ovale, convexum, fuhtus 

cavum. 

7. Glaucoma , ovittum , interaneis agre 

confpicuis. 
g. hyalinuni , tvntum , pnflice acutum. 
9. Milium, ellipticum, cryflallinum. 
10. nigricans, oblongiufculum, margine 
nigricante. VII. XXXIV DENOMINATIONES SPECIFIC/E. 

V^I. PARAM/ECIUM: i. oviferum, deprefum, intus hiilJis 

ovnlihiis. 

2. margrnatum, depreffum, grifettm, 
viargine ditpUci. 

3. Aurelia, comprejfum, vcrfiis ai>- 

tiat plicattiiii, poftice octitnm, 

4. Chryfalis , cylitufrnccitm , verfus 

antica plicatum-, poftice ohtufum. 

5. verfutum, cylimlraceum , pojlice 
incrafjatiivit utriique extremita- 
te ohtuftwt. 

« 

VIII. KOLPODA: i. Lamella, elongata, memhranacea, an- 

ticc curvata. 
1. Ochrea, elongata, memhranacea, api- 
ce nttenuato , hafi in angulum rec- 
tiim producla. 

3. Gallinula, ohlonga, dorfo antico mem- 

hranaceo byalirio. 

4. Roftrum, ohknga , antice uncinata. 

5. ftriata, oh/onga, ftbarcuata, depreffa, 

fandiihi, antice acuminata, poftice 

rotundata. 
€. Cucullulus, oh/onga, infra apicem oh- 

lique incifa. 
7. Cucullus, ovata, ventricofa, infra api- 

cem incija. 
g. Nucleus, ovata, vcrtice acuto. 

VIII. DENOMINATIONES SPECIFIC^. xxxv 

VIIL KOLPODA ; 9. triquetra , obovata , deprejja , alterf 

7nargine retitfo. 

10. Cucullio, ovalisi deprejja, infra api- 

cem tantillim fmuata. 

11. Pirum, ovalis , coiivexa, apice in ra- 

Jirum proJiiBa. 

12. Meleagris, dcprejfa, plicatilis, apice 

uncinata, margine antico crenulata. 

13. Afflrailis, depreffh, non plicatilis,^api- 

ce uncinato, margine antico ad mc- 
dium usqiie crenulato , poflice dila- 
tato acutiufculo. 

14. mucronata , ditatata , memhranacea, 

antice anguftata, altero viargine 
incifa. 

15. Ren, crafja, medio finuata, antice^ 

poftice cequalis. 
iS. Cuncus, cluvata^ teres, apice dei2tata. 

IX. GONIUM: I. Peftorale , quadrangnjare , pellucidum 
ghhulis fedecim. 

2. pulvinatum, quadrangulare, opacum, to- 

rofum. 

3. corrugatum , quadranguhire , alhidum, 

medio correptum. 

4. Reftangulum, reSlangulare, dorfo arcuata. 
. 5. Obtusangulum, ohtusangulare ^ dorfo ar- 

cuato. 

£ 2 X. XXXVI DENOMINATIONES SPECIFlCiE. 

X. BURSARIA: I. truncatella, folUcuhyis-, aptee U-nncatQ. 

2. bullina, cyml/dfnrmis , antice Libinta. 

3. hirundinella, titrinque laciniata-, extre- 

niitatibus produBis. 

4. duplelh, elliptica-, niarginihus inflexis, 

5. globina, j^^icm/?, medio pellucentijfima. 

* teretes. 

XI. CERCARIA: r. Gyrinus, rotundatti, cauda acuminata. 

. 2. Gibba, fubovata , convexa, anticefub- 
actita, cauda tereti. 

3. inquieta, niutabilis, convexa , caiida 

l£vi. 

4. Lemna, mutahilis, convexa, cauda an- 

milata. 

5. hirta, cylindrica, antice fuhtruncata, 

poftice ohtufa, himucronata. 

6. Lupus, cylindrica-, ehngata, torofa , 

eauda fpinis duabiis. 

7. vermicularis, cylindrica, annulata, pro- 

hofcide exfertili, cauda fpina duplici. 
g. forcipata , cylindrica, rugofn, probo' 

fcide jorcipata exfertili, cauda hicu- 

fpidata, 
9. Podura , cylindracea, poftice acumfnata^ 

fubfilfa. 
10. viridis, cylindracea, mutabilis , poflice 

acuminata fij^a. 

XI. DENOMINATIONES SPECIFICJE. xxxvn 

XI. CERCARIA : II. fetifera, cylivcJrnce/r, aniice angvjliort 

poftice aciiminata. 
:■■ , 12. Crumena, cy/iijJraceo-vefitricofa , ari' 

iice ohliqne truncata, caiida lineari 

hieufpida-^a. ; 
xj. Turbo , globiilofa , medio coarElatay 

cauda unifeta. 

14. Catellus, tripartita, cauda hifeta. 

15. catellina , tripartita , cauda bicufpi-^ 

data. 

•* deprefls. 

\6. Tripos , fultriangnlaris , hrnchiis de- 

fiexis, cauda ereHa. 
17. tenax , laetnhranaeea , mitics crajlin- 
fcnla, truncata, caudatriplo hre- 
viore. 
iS- Cyclidium, ovalis , poftice fuhemargi' 

uata , caudij exfcrtili. 
ip. Pleuroneftesj orhicularis , catida uni- 
fetn. 

20. Difcus, orhictilaris , caiida curvata. 

21. Orbis, orhicularis , feta caudali dii- 

plici longijpma. 
az, Luna, orhicularis, cm^a lineari du- 
^lici hrevi* f 3 XII. Tfxxvni DENOMINATIONES SPECIFICE. 

•XII. LEUCOPHRA: i. ConP.iQ.or , fp/j^rica, interafieis taii' 

hilibiis. 

2. Miimilla, fpbaricn, opiica, piipiU/t 

exfertili. 

3. pofthuma, glohularis, opaca, reti- 

ctilo pellucenti. 

4. dilatata, complanata, tnittahiliSf mar' 
ginibus finuatis. 

5. vuidis, ovalis, opaca. 

6. biirfata, ovalis., antice hurfata, vi- 

ridis. 

7. fcintillans, ov/ilis, teres, opaca, vi- 
ridis. 

g. auiea, ovalis, utraque extreniitate 
aquali ohtufa., fulvn. 

9. pertufa , ovalis, gelatinofa, apice 
truncato-ohtufa, altero latcre juf- 

10. veficulifera, ovata, interaneis vefi- 

■ciilaribus. 

11. acuta, ovata, teres, apice acuto, 

vititahilis , fiavicans. 

12. notata, ovata, teres , punBo mar- 
ginali atro. 

13- globulifera, ovato-ohlonga , cryftal- 

lina. 
14, ^\i^\A')A\,9vato-Qhlonga, pofiicc oh- 

lique truficata. 

XII. DENOMINATIONES SPECIFICiE» xxxix 

XII. LEUCOPHRA: 15. nodulata, (ivato-ohlouga, deprejja^ 

ferie mdulorum duplici. 
x6, candida^ chlonga, altera extretm- 
tate attejjuatij, curvata, hyalina. 
17. fignata, cbluuga-, fiibcleprejja. 
jg. tuvbiiUta, iuvnrfe co72ica, fubopaca. 

19. cornura, invtrfe couka , viridis 

opaca, 

20. trigona, crnffa, ohtufay augulata, 

fiava. 

21. fluxa, reuiforvns, finuata. 

22. AmAi, fuhreuiformis , veutricofa. 

23. yirefcens, cylnidracea, opaca , po- 

fiice craflior. 

24. heieroclita, cy/iudrica , autice eh- 

tufi, pojtice orgauo criflato du- 
plici exfcrtili. 

25. Armilla, teres, aumilaris. 

2(5. frafla, elongata, fmuato-angulata» 
fubdeprejfa. - 

* ecauJarar, 

Xm. TKICHODA; i. Cvm^mdli, fphcericay pellucida,fu- 

perne criuita. 

2. Cometa , fpbisrica, aittice comata^ 

globulo appendente. 

3. Gvmnxi, fphcerica, centro spaco, pe- 

ripberia crinita. 

XIII. ^L -DENOMINATIQNES SPECIFIC^. 

XIII. TRICHODA". 4. ioVivii ,' fpharoidea, peripheria evi- 

nita. 
5. Sol, globiilaris-, uvdique raJiata. 
,. 6. Trochus , fuhpiriformis, pelluciJa) 

autice ntrinque crinita. 
^^. 7. Orbis, orhiciilaris -, antice emargi- 

7!ata, crinita. 
g. StmxlMwii, femiorbicularis, antice fui- 
^ tus crinita. 

9. Urnula, urceolaris , antice crinita. 
JO. Diota, urceolarisy antice anguflata-, 
ora apicis utrinque crinita. 

11. hoiridi, fiihconica, antice latiufciila, 

truncata , poftice obtufa, fetis ra- 
/Jiantibus ehiEla. 

12. trigona, convexa, antice ciliata, po- 

ftice erofa. 

13. Tinea, clavata, antice crinita, po- 

ftice grojja. 

14. Floccus, viemhranacea, antice fuh- 

conica , poftice papiliis trihus cri- 
nitis. 

15. proeccps, membranacca, fublunata, 

taedio protuberante, extrorfum cri- 
nita. 

16. S, friata, antice ciliata, extremi- 

tatibus in oppofitum fiexis. 
■ -■■ i, -n 

XIII. DENOMINATIONES SPECIFICiE. xLt ^^.«1 -Xni. TRICHODA: 17. Navkula, triiJuetraVmtice trun- 

,c-ata ciUata^ poftice acidn promi- 

nuia.'^ ■■^■■\ 
I g, Angulus , (ifTgtilata , npice crimta. 
jp. Paxillus, deprejfu, lincarJs, antice 

trmcata crinitapte , poftice oJt- 

tufa. 
20. roftrata , deprejpi , mutabilis , fls- 

veft^etjSt ciliis longis, fetisque pe^ 

diformibus^ 
ai. Camelus , craffiufcttla , antice crt- 

tiita, medio utrinque emarginata. 

22. jpatens, elongata, tereSj antice fo- 

veata, fovea marginibus ciliatis^ 

23. barbata, elongata, teres , fubtus ak 

apice ad medium crinita. 

24. crinita , elongata, teres, tindique 

ciliata, fubtus ad mediiim usqtie 

crinita. 
«5. Farcimen, elongata, tortdofa, Je- 

tuiis cinEia. 
a.6. ambigui, elongata, cylindrica, titra- 

que extrcmitate hyalina , pilis 

tcgre viftbilibus. 
27. vermicularis-, elongata., cyJit^dracea, 

collo brevi , apice crinito. 
28« Anas, elongata, apice colli fubtus 

crinito. 

> 

c XIIL xLii DENOMINATIONES SPECn-iC^.^ 

XIII. TRICHOPA ; 29. Uvula, ehngata, plattiufculct, cejua' 

lis , antice crinita. 
30. finuata, oblonga, deprejja., altero 
.*-' marginf Jipuato - crinita, pojlice 

chtvfa. i 
4« Si' verfatilis, ohlonga, poflice acumina- 

ta, collo retraBili infra apicem 
crinita. 
,3?. foeta, ohlonga, dorfo protuherante , 
anticeciliata, extremitatihus oh- 
tufis. 
53' gibba, ohlonga, dorfo gihhera, ven- 
tre excavata , antice ciliata , ex- 
tremitatibus obtufts. 
s 34. foveata, oblojiga, latiufcula, antice 

corniculis micantihus, pofiice mn- 
tica. 

35. ftriaia, oblonga, altero margine cur- 

fum finuata ^ ciliata ^ utraque 
extremitate ohtufa. 

36. melitea, oblonga, ciliata, colli di- 

latahilis apice glohofo , piliferd. 

37. Pubes, ovato-oblonga, gibb^, an^ 

tice (leprejja. 
{^'^- 38. Linter, ovato- oblonga , vtrajue'ex- 

tremitate prominula* 
, 39. Urinarium, evata , rqftro hrevis- 
. fimo crinito. 

.IMf . XIII. DENOMINATIONES SPEaFIC^. xLin 

XIII. TRICHODA: 4^. hntimii, ovatayjubfimatif, /JiSP 

ce patula i apice ad viedium cri- 

■^ ' nita, 

' ■ 41. igniti , ovafa.y apice acuminatat 

fubtus fulcata , fulco crinito. 

42. Prisina, ovata, fubtus cotivexa, fu' 

pra in carinam comprejfa, antice 
anghftior. 

43. Index, obovata, margine antico fuh' 

tus crintto, alterogiie /ipicis an- 
gulo in digitum produQo. 
--■'■- 44. fimbriata , oboviita , apice crinita» 

poflice oblique truncata ferrata. 

45. fulcata, DViito ventricofa, apiee acU' 
• - ■■ minata , fulco veatraji utrinque. 

46. Bomba, ventrofa, tmitabilis, anti- 

ce pilis fparfis. 

47. patula, ventricofa, fubovata, anti- 

ce cannliculata , apice if canali- 
culo crinito. 

48. Forfex, ventrofa-, antice Jorcipata, 

pojiice papiUa duplici injirii&a. 

49. Forceps, ovaiis , antice forcipata, 

cruribus inaqiialibus crinitis. 
s;4 >si*Viriai 50. G)'x\viw%i ovalis, teresy cryflallina, 

■ ' nntice crinita. 
§1. nigra, ovalis, compreffa, antice la- 
tior crinita. 

g 2 XKL XL^Y DENOMINATIONES SPECIFICiE, 

Xm. TRIGHODA: 52, Proteus, ovalis, pofiicr olfuPiyToT^ 

h elangato retraBili, npice cri- 
nito. 
53. fuccifa, ovalis, depreffa, ntargine 
crinito , pofticc in erura incequa- 
liiterofa. 
^4. Cicada, ovalis , marginihis obfcu^ 
ris , avtice If fiihtus crinita, po^ 
.•..',,cvv. flice mutica. 

•* fubcaudata, 

55. Cimex , ov/ilis, mnrginihis hiddisT 

avtiee^ pofiice crinita. 

56. Cyclidium , ovata, apice hiante, la- 

fique crinita. 
"'*• §7. Curfor, ovafa, antice crinrta, po- 

fiice dnpJicipiloritmfiri&orum^ 

curvorlim f.rfciculo. 
5g. Pule.Tt, ovata, a7itice incifa, fro7}te 

£5* baji crinita. 
gg, Lynceus, fuhtjiiadrata, rofiro adun- 

eo, ore crinito, bafi fetofa. 
60. CTofa:, orhicularis, antice emargina- 

ta, altero latere crinita, poftice 
fetofa.' ^' 
6x. ChiiroT», cymlcejormis, fukata, arh 

tice Sf* poftice criuita. 

mt XIII. ^t DENOMINATIONES SPECinCiS, slt 

XIH. TRICHODA: €2. ciliata, vevtricofa, pojiics critiibus 

peSiimta. 

63. Lagena, tentricofn , tereSj ro^ro 

pro<]u£io, pojiice fetofct. 

64. Transfuga, laitifcula , antice cri' 

nita, poflicefetofa, altera latere 
finuata, altero viucronata. 
■'-'.. 65. Bulh, memhranocea, lateribiis ia- 

.- flexisi antice ?f poftice crinita. 
66. Augur, ob/onga, vertice truncatay 
mtico corporis margine fuperne 
pedata, inferne fctofa. 
<?/. PellioneHa, cylindracea , antice cri- 
U *^V*i nitaypojiice fetofa. 

*** candatar. 

6z. Pup^, cucuUata, fronte crinita, can- 
da inflexa. 
%\xw^ ,-^yv ^9- f^^^^ fpbiCrica, peripberia criinta^ 

pedicellofilitario. 
,^.,,v. . 7°' Mufculus , ovaliSi antice crinita, 

poflice fubtas caud.ita. 

71. Rattusj oblonga, carinata, antice 
... , :. crinita, poftice feta longifpma. 

72. Pifcis, oblonga, antice crinita, po- 
.,»,, ■ ftice in cmidam exquifitam atte- 

nueta» 1 3 XIII. :klvi DENOMINATIONES SPECIFIC^. 

XIII. TRICHODA; 73. Cuniculus, ohlongap'''^^!' crM- 

ta, pdftice fiihacumiuiita. 

* 74. Pocillum , ohhnga, antice trutJC/it/u 

crinita; cauda articulata, hifeta. 

75. Delphinus , oiionga , antice crini- 

ta , poftice cauJa reftexa trun- 
cnta. 

76. Delphis, clavata, fronte crinita, 

cauda acuminata , fuhreflexa. 

77. Clava, clavata, fronte crinita, cau- 

da reflexili. 

78. lon_gicauda, cylindracefi, antice trun- 

cata £r crinita ; cauda elongata , 
biarticulata, lijeta. 

79. Larus, elongata, teres, crinita, r«- 

fpide caudali duplici. 

80. Gallina, elnngata, aritice /tnuata, 

fronte crintta, cauda pilnfa. 
%i. Tigris, elongata^ fubcylij}drica,api- 

cecrinita, cauda fetis duubus lon- 

gif. 
82. Felis, curvata, groffa, antice an- 

guftior, poftice in caudam atte- 

nuata,fubtus lotigitudinaliter cri- 

nita. 
83« lunaiis, arcuata, teres, apice cri- 

nita, cirro caudali inflexo. 

... : XIII. ■ .*»Vj>* DENOMINATIONES SPECIFIC^. xlvii 

3011, TRICHODA; 84- bilums , arcuatUi deprejja, apice 

crinita, cauda bifeta. 
g5. Clavus, iiutice rottmdata, crinita ; 
p^ftice acuminato-caudata. 

86. cornura, fupra couvexa, fubtus plu' 

na , apice crinita , cauda liiseari 
fmplici. 

87. Inquilinus, vaginata, foUiculo cj' 

lindrico hyalinoy pedicello intra 
folliculutn retortili. 

88. ingenita, vaginata^ folliculo depreS' 
foy biifi latiorCi feffilis. 

89. innata, vaginata, folliculo cylindri' 
coy pedicello extra jolliculum. 

XIV. KERONA: 1. Raftellum, orlicularis, mcmlranacea, 
niifita, corniculis in tota pagina. 

2. Hauftellum, orbicularis, corniculis me- 

diis , antice tnembranacea ciliata, p«- 
ftice mutica. 

3. Hauflrum, orhiculata, cornicuUs me- 

diis , antice membranacea ciUata, po- 
ftice fetofa. 

4. Vannus, ovalis, fubdeprelfa, margine 

aUero fiexo, oppofito ciUato, covni- 
cuUs anticis , fetisque pofticis. 
g. puftulata, ovaUs, convexa, pofiice ahe- 
ro margine finuata, utraque extre- 
mitate crinita, cornicuUsque anticis, 
>K^l XIV. xLviii DENOMINATIONES SPECIFIC^. 

XIV- KERONA; 6. Lepus, ovata, apice criftito, haji fe- 

tofa. 
7, V\Ah^zT, fuhovat/it at/tice finuata, frott- 

te cortiiculata , h<ifi critiita, 
g. Cypris, obovata, verftis pojiica firiuata, 

antice mitcrotiata , poftice crittita. 
9. Hiftrio, ovatodhlotiga, atitice puvSiit 

miicronntis , poftice pititiulis longitu- 

^iiialibus, inftruEia. 

10. SHurus, ohtonga, antice^ poftice cri- 

vita, dorfo ciliato. 

11. Calvkium, ohlouga, latiufcula, atitice 

coriiiculis micantiinis. 

12. Lyncafter, fuhquadrata , roftro obtufo^ 

dtfco corniculis tnicaiitiltus. 
J3. Mytilus, fuhc/avafa, utraque extremi- 

tate latiori hyalitia ciliata, cornicu- 

lisqiie anticis , fetisque pofticis iti- 

ftruBa. 
14. Patelia, iwivahis, antice ettiarginata, 

corniculata ; poftice fetis fiexilibus 

pendulis. 

XV. HIMANTOPUS: i. Acarus, vetitrofiis , poftice cirra- 

tus, antice acuniinatus. 
2. Ludio, c/avatus, at/tice cirratus, 
cauda reficxa. KV. DENOMINATIONES SPECIFICLE. xlrc 

XV. HXMANTOPUS : 3. Sannio, incurvafus y atttice .cirrd- 

tiis-, hafi triincatm. 
4. Volutater, iunatus, antice cirra- 

tus. 
S- Larva , elongatus , i/icdio cirratus. 
^. Charon, cymhaformis, fulc/itiis, itt 

fovca ventrali cirratus. 
7. Corona, femiorhiculatus, depreffuSi, 

iii utraque pagina cirratns. 

• absque cauda & ipedurculo. 

XVI. VORTICELLA: i. Cucullus, elof/gata, teres, apertu- 

ra ohliqtie truncata. 

2. verfatilis, ehngata, fpiculiformis., 

vtox urceolaris. 

3. albina, cylindrica, poflice acumi- 

vata. 

4. fritillina, cylindrica^ vacua, apice 

truncatd, ciiiis pralongis. 
^. truncatella , cylindrica , dijferta^ 

apicetruKcata,ciliishreviufculis^ 
^, limacina, cylindrica, truncata, ci- 

liis higeminis. 
■^. varia, cjlindrica, truncata-, opaca, 

nigricans. 
g. polymorpha, viridis, opaca, va- 

ria , puftuiis feriatis. 

9. muhiformis, viridis, opacn, varia, 

veficulis fparfts. 
'«^- t XVL E DENOMINATIONES SPECIFICiE. 

XVI. VORTICELLA; lO. lunifira, viridisy poftice hmatdy. 

viedio margine mucronato, 
■< ■ II. burfata, v, protuberans, viriJis, 

y apertiira truncata , papillaque 

ccntrali. 

12. hainata , hiirfceformis , cavatn , 

margine apcrtnriS aculcis rigi- 
, dis. 

13. craterirormis , fuhqxiadrata^ cilio- 

ruvi fafciculis etiam poftice* 

14. fcyphina, crateriformis, cryftal- 

luia, viedio fpluerula opaca. 

15. viridis, cylindracea, uniformis, 

viridis, opaca. 
._ 16, Sacculus, cylindracea , aperttira 

repanda , margine reflexo. 

17. nafuta, cylindrucea , crateris vie- 

dio vmcrove prominente, 

18. £p\iXTo'\dci, cy/indrico-g/ohfa, uui' 

forniis, opaca. 

19. cinfta , trapeziformis , nigro - vi- 

ridis, opaca. 

20. nigra, trocbiformis , nigra. 

21. Sputarium, ventrofi, apertura or- 

HcuUirij ciiiis /o/jgis raris ex- 
centricis. 
aa. utriculata, vcntricofa, produBilis, 
viridis , antice truncata. 

XVI. ,XENOMINATIONES SPECIFIC^. u 

XVI, VORTICELLA: 23. papillaris, venfricopy «vtice trun- 

cata, papilla caiidali if laterati 

hyalifia. - 
24. cirrata, ventrnfa , opevtitra fmifii' 

ta , cirro utrinqne ventrali. 
45. ocreata, fubciibica ■, injra in an- 

gultim obttifum produBa. 

26. Valgi, cubica, infra divaricata. 

27. ftellina, orbicularis, difco i/iQle- 

culnri, peripheria ciliata. 
»8- difcina, orbicularis , margiue ci- 
tiato , fiibtus convexo - anfata. 

29. canalicuhta, dilatata, pellucida, 

latere incifo. 

30. Anipulla , follicuh ampuUaceo , 

pelluctdo , capite bilobo. 

31. folliculata , oblonga folliculo cy* 

lindraceo , hyalino. 

32. fraxinina, gregaria, cylindracea, 

obIique'truncnta, ciliis bigemi- 
ms , apicis marginefifa. 

33. cratsgaria, gregariA, globofa. 

•* cauaatar. 

34. Larva, cylindrica, apertiira luna- 

ta, fpinis caudalibus binis. 

35. furcata, cylindrica, apertura in- 

tegra, cauda lotigiufcula bifida, 
h a XVL tn DENOMINATIONES SPECMCiE. 

XVL VOB.TICELLA : 3^. rotatoria, cylinchica, pedicello coJr 

larii caiiJa longa quadricufpi. 

37. aurita, eylindrico-vefitrofa, aper- 

tura mutica , ciliis utrinqxie ro~ 
tantibns, caiida articulata bi- 
phylla. 

38. Catulus , cylincfracea, epertitra 

mutica , cauda pcrhrevi reflexa , 
hicufpi. 

39. Caniculav cyJindracea, apertura 

mutica, cauda hrcvi articulata, 

biciifpi. 
4.0. Felis, cylindracea, apertura tnu- 

tica, fpinis caudalihus binis. 
41. fuccoUaTi, iuverfe conica, aper- 

tura lunata, tru?;co pofiice hi- 

devtato, caiida elongata biphylla' 
4'a. tretnula, inverfe conica, apertu- 

ra lohaia fpiiiulofa , cauda brevi 

unicnfpi. 

43. Senta , i^iverfe conica , apertura 
fpinofi integra , cauda brevi bi~ 

cufpi. 

44. lacinulata, inverfe conica, apertu- 

ra lohata, fctis hinis caudaUhus. 

45. conrtriQa , elliptico ■ vcntricofa, 

apcrtitra integra, cauda annula- 
ta hipbylia. 

46. togata, Juhquadrata, apertura in- 

tepra, fpinis caudalihus binisy 
plerumque unitis. 

47. longifcta, elongata, comprejfa, fe- 

tis caudalibus binis longiffimis. 
48« ftentorea, elovgntsi, tulwformis, 
iitMbo ciliato. 

XVI. DENOMINATIONES SPECIFIC^. un 

p/t VORTICELLA: 49. Socialis, aggregata, clavata, dU 

fco ohHqno. 

50. flofculola ,. aggregatn , ohloiigo- 

ovata , dijco dilatato pellucido. j 
**♦ pedunculatse. 

51. citrii-ia, p.mplcx, tijultiforviis, ori' 
i fitio contraSiili^ pedunciilo brevt. 

52. purrina, fimplex, apice retraBilij 

peduuculo rigido. 
§3. globulifera, fimplexi fphxrica^pe- 
dunculo retortili. 

54. Gemclla, fimplex, fph^rica, ctt' 

pitulo gemim. 

55. acinofa, fimplex, glohofa ■, granis 

nigricantthus, pedunculo rigido. 

56. hians, fimplex, citriformis , pe- 

dmmilo retortili. 

57. nebulifera, fimpkx, ovata, pC' 

dunculo reflexih. 
58- piriformis , fimplex, ohovata, pe- 
dicello minimo retraciili. 

59. ringens, fimplex, ohovata, pe- 

duncido minimo y orificio con- 
tra&ili. 

60. inclinans, fimplex, deflexa, pe- 

dunculo hrevi, capitulo retrac- 
trli. 

61. tuberofa, fimplex, ttirhinata, api- 

ce hituherculata. 

62. nutans, Rmplex, turhii2ata , pc 

dnnculo retortili. 

63. \ agman, fimp/ex, ovato-tnwca- 

ia , ere&a , pedunculo vaginato. 
6/^. annularis, fimp/ex, truncata, pe- 
dunculi apice retortili. 
h 3 XVI. nv DENOMINATIONES SPECIFIC^. 

XVI. VORTICELLA: 65. \yimrh, :fimplexy hemifpkcncA» 

pcflnncuhj retortili. 

66. Bellis , Jitnplex , hemifphxriai , 

margine contraEHli. 

67. cynhinz, ^Mp/ex, cratcrijorriist 

pe^nncido retortiJi. 
6Z' patellina , /iwplex, pntimcformis, 

peJunculo rctortili. 
6g. convallaria, fiuiplex, campajiiila' 

tii , pednnculo retortili. 

70. fafcicLilata, fwiplex, campanufn- 

ta , viriclis , mnrgine reftexo • 
pedunculo rctortili. 

71. pyraria, compnfita , itiverfe- coni' 

CH, pejunculo ramofo. 

72. anaftatica, coiiipffita, oblonga, oh. 

lique trunciita, pcchtnculo fqua- 
viifo rigich. 

73. digitilis, compofita, cylindrica, 

cvyftallina , apice truncnta Ij 
filfa , pedjtnculo fiftuhfo ramofo. 

74. polypina, row/)0/fif,/, ovato-trnn- 

cuta , pcduticulo reflexili ramo- 
fiffiiuo. 

75. raccmofs, compofita, peduncuh 

rigido , pcdicellis ramu/iffimis 
longis. 
* univalvcs. 
XVII. BRACHIONUS: i, Squamula, tcfta orlicvlari , apt- 

ce trutlcata quadridentata, bnfi 
integra, cauda nulla. 

2. Patina, tefta ovUculari intcgra, 

camla vtutica. 

3. Brit\<za„ tefta ful't)rl/iculari , af>i- 

ce/unafa, baft integra, cauda 
Jpina duplici' XVII. DENOMINATIONES SPECIFICE. lv 

XVll. BRACHIONUS: 4. ftriatus, tc/la ovatnfiyi.ita, opice'. 

jexdcntatii) biiji iiitegra , cauda 
nulla. 
g. Patclla, te^a ovata, apice hideu- 
tatai bnji emargiriata f cauda 
hifeta. 

6. Pala, tefla ohlonga, excavota, a^ 

pice qnadndcKtata, baji integ- 
ra, cauda niilla. 

7. Bipalium, tc^a ohlonga, inftexa, 

apice decevidentata, vafi integrat 
cauda fpuria. 
8- clypeatus, tefla ohlonga , apice 
emarginata, bafi integra, cau- 
da mutica. 

9. pUcatilis, tefia oblonga, apice cre^ 

milata, bafi emarginata , caudx 
longa bicufpi. 

10. lamellaris, tefta produ&a, apice 
integra, haji tricorni, cauda 
hipili. 

** bivalves. 

11. o\ i\is, tej^adeprejpa, apice emar- 
ginata, haji inctfa, cauda cirro 
duplici. 

12. Tripos, tefta ventrofa ^ apice 
mutica, bafitricorui, caudafpi- 
na duplici. 

l^. dematus, tefta arcuata, apice If 
hafi utrin^ue dentata, cauda fpi' 
iUi diiplici. 

14. mucronatus, tefta fithqtiadt ata , 
apice ^ bafi utrintfue inucrona- 
ta, cauda fpina duplici. 

XVII. Lvi DENOMINATIONES SPECIFIC^. 

XVIL BRACHIONUS: 15. tincmatus, tcfia ovali, npice in- 

tegra-, hufi mucronata , ctinda 
rugofa bijeta. 

•** capfulares. 
16. cirratus , tefla npice pyodii&at 

hafi curta, hicorni, cauda hifita. 
/ 17. paffus, tefta cylindracea^ fron- 

tis cirris hinis pendulis, feta 

caudiili imica. 
Ig. quadratus, tefta quadrangula^ 

flpice hidentata , hafi hicorni , 

cauda miUa. 
x^. impreffus , tefta quadrangiila , 

{ipice integra, haji ohtufe etiiar- 

ginata , cauda fiexuofa. 
»0. urceolaris , tefta ovata, apice 
fexdentata, hafi incifii, caudci 

longa hicufpi. 
21. Bakeri, tefta ventricofh, apice 

quadridentata, bafi hicorni, cau- 

da longa bicufpi. 
aa. patuKis, tefta ventrofa, apice oc- 

todentata, bafi lunata quadri- 

corni, cauda hrevi hicufpi. l. MO- I. MONy\S. 

Verviis incovjpicuus^)^ ftnililiciffmms^ pel/ucicfuSf 
pUTi6iiforims. 

I» MONAS TERMO. 

MoNAS gektinoft. Tab. h Fig. I . 

Monastermo, Vervt. ter. ^ fitiv. i. "Zool. Dati. 

Prodr. 2426. 
Grendfe - Monaden, N^e Saml. af Davjk. Videvfi. 

Scljl'. Skr. III. D.p. 6. ogfi. Tab.I. Fig. i. a. 

2. a. 
Pile-Larveti p. '^^. 74. 
Piinft-Thier, Goeze in Bonvets Ahhandl. aiis der 

Infektol. p. 440. t. 7. i. G. 
Animalcules rcmblables a des points , Spall. op. 

phyf- I- P- 35- . 
Animalcules du dernier ordre 1. c. p. 36. 

BuUae continuo motu quaii in olla igni fuperpofita 

difcurrentcs , Bov. Avsi O/jfrv. p. 174. 

Sehr kleine Blafchen , Gleichen iufuf p. 75. 

Ani- 

') Vtrmis incinifpicuus , quem scies inidi oculi , orgnna iiicotifplcun vel 
nulla , (juae acies aimati , perciueie nequit. 

A a MONAS. 

Animalculiim omnium, qucc microfcopium fimplcx ofFert, 
minimum , {impliciflTmum, pun£lulum gelatinolx iublbntiae; 
ipfum microfcopium compofiium eludere videtur, dum nc qui- 
dem fub hoc dilUnftius appareat. Sphxricum, an orbicubre? 
haud video. 

Guttulaaqux, in qua maceratio fafla eft, his corpufcu- 
lis adeo faepe repletur, ut ne minimum vacuum dilVm;:ui Uccat, 
ipfamque aquae fubibntiam in aliam minus hyalinam, globu- 
krem ex punclis confertiflimis , omnem calculum fupcrantibus 
mutatam crederes. 

In hac mafli CTO/MJ" , qualem radii folares in aqua mican- 
tes cffingere folent, oculis exhibetur, dum animalcuia, exami- 
nis apum inftar, vehcmenter commoventur. 

In infufione vegetabilium et animaHum. Hujns gurrula 
jam inrra viginti quaruor horas confpicitur quafi malia globula- 
ris, at nuUus in ea motus nec odor percipitur, brcvi vero mo- 
tus feu fermentatio cum foetore intolerabili mfequitur, at non 
in omni. 

Fig. I. Guttulam aquce fluviaUs Monade Tertnom fcaten- 
tem valde auGam exhibet. 2. MONAS ATOMUS. 

MoNAS albida punfto variabili inftrufla. Tab. L 
Fig. 2. 3. 

Punftukim album M. pun&n pluries miims, maxima 
ampliarionc fubovatum, ac puncto minore nigro notatum; 
hoc pro vario animalculi fitu in altero ejus margme oblongum 
apparet, vcl bma puncluli» transverlim pofita mentiri videtur. In MONAS. 3^. 

In aqua marina totam hiemem fervata non foetente copio- 
fe, nec aliud animalcuium aderat. 

Fig. 2. M. /itov/os aufta, 

3. valdc aucla magiiirudine, 

a. puntto nuUo, 

b. unico, 

c. duplici variantes, fiftunt. 3. MONAS PUNCTUM. 
MoNAS nigra, Tab. 1. Fig. 4. 

Pun£l-Monade, Dm7/ke Videnl^. Seljk. Skr. (iiye 

Safnl.) 111. D. p. 8- 
Puncl-Thierchen, Gleichen /«/w/T p. 128) 16. t. 19. 

%• 3' g' 2. 

PunQula minutifiima , M. LentJe minora , folida , opaca, 
nigricantia, tcreria, non exafle fphacrica, fcd latitudine ali- 
quantum longiora. 

Vacillando lente incedunt, fcd varie difpalanmr. 

In infufione pulpa: piri, ac mufcarum, foetida. 

Fig. 4. M. PtinElum auEla magnitudine oftcrt. 4. MONAS OCELLUS» 

MoNAS hyalina, pun£lo ccntraii notata. Tah. I. 
Fig, 7, 8» 

A % EicH- 4 MONAS. 

EiCHHORN microfc. p. 13. t. g. fig. B. 
Gleichen iufuf.T^. 132. t. 16. fig. B II. 

Granula nigricantia rcfert. Margo nigricans. Punftum. 
jn centro concolor. 

Motus titubans. 

In Foflls conferva obteflis frequens cum CycUdio Milio. 

Fig. 7. M. Ocellum aufta, 

g. valde aucla magnitudine, fiftunt. 5. MONAS LENs. 
MoNAS hyalina, Tab. I. Fig. ^ — 11. 

MonasLens, f^erm. ter. et fluv. 2. Zool. Dan. 

prodr. 2427. 
Lindle - Monaden , Dtwfke Vidcnfk. Selfk. Skr. 
(nye Sainl.) III. D. p. 6. og fl. tab. i. figg. i, 

b. 2, b. 5, b. 
Nottirf. 20. p. 148. t. 3. f a. 
Leuwenhoek arc nnt. p. 40. f. E. TransaSi. i, 2. 

p. 53. die klcinflc Art. 
JoBLOT microjc. toin. i. part. 2. tab. 5. f. g. Z. et 

alibi. 
Baker. microfc. expl. t. 10. £ i. 3. 
Ledermull. viicrofc. p. 115. t. 60. 
Wrisserg anitualc. infnf. f. i — 4. in pelliculac frag- 

nientis. 
Cyclidium corporc orbiculari pcllucidilJImo, Hill. 

bifl. aniw. tab. I. i. 
SvhLMtiz. microfc. £ 11. 

ElCH- MONAS. g 

EiCHHORN micro^c. p. 73. t. '^. fig. B. 
Gewimmel klein^r Punfte , Gleich. i/ifiif. p. Jr^, 
t. 14. fig. G II. 

PunQa innumera absque omni interaneorum veftigio pel- 
lucentifllma in gutta aqux accrvatim fparfa; Figura incer fphs- 
ricam et ovatam media. Multa difpalata, plurinia aggregata 
maffas fa;pe veficulares, membranaceas, fingunt; contra mo- 
rem animalculorum *} ultimum aqux exhalantis rc!]duuni quoe- 
rcntium, hccc ad marginem, ubi citius dcficit, congregantur, 
mortemque tabefccndo oppetunt ; ne quidem fub lenticula i. 
microfcopii compoliti inreranea apparent, piicx tantum ex de- 
feftu aquae in corpore tereti umbram efficiunt. 

Motiis primum per Intervalla tremulus eodem in loco ; 
dein lente incedir, demum vivacior reddita totum guttula: ocea- 
num percurrit. 

Appendix in figisra B. r. 4. clarifT. Wrisbergii mihi in 
paucifTimis vifj, vel ex illufione orta eft, vel aliam forte Ipeci- 
cm, & c\\i\iim Cercariiim gihbain , dcnotar. 

Sa-pe duo unita circumnatanf, animalculumque diverfum 
raentiuntur; at unum idemque eft novam prolem per divifii- 
sem moliens. 

In feries moniliformes, & in acervos insquales immobi- 
les, congrcgats fxpe occurrunt. 

In omni aqua; in purifTima rarior; in infufione animali 
& vegetabili aqua? fluviatilis &: marina; myriadcs in unica gutta> 
ac vans magnitudinis in fordibus dentium. 

A 3 Fij. 

') Latiflime pafet regnum animalculoium, MonQ(}um inpriiTifs Ter- 
vir.uii 6i 1 aid.s- fjuodvis feie fluiilum occupanrium , nuinero om- 
nera calcularn eludentium , fpecie vero , pio imperii ampIituJine, 
liir.itibi.s ihtis aiiguftis inclufovum. cf, Pile- Laivin Haviiia; ^772- 
P- 73- 87» MONAS. 

Fig. 9. M. Lendes autla, 

10. valde au£ta, 

a. fimplices. b. duplices. 

11. mediocri , magnitudine 

a, in feiies. b. in acervos, congregatas cx- 
hibent. 6. MONAS MicA. 
MoNAs circulo notaca. Tab.l. Fig. 14. 15. 

Monas mica, Verm. tcr. if fluv. 3. Zool. Dan. 
prodr. 2428. 

Lenticula 3. microfc. fimplicis puntlulum lucidum confpi- 
citur, au£la vero magnitudine animalculum ovale vel fpha;ri- 
cum, nam utramquc figuram pro lubitu affumir, exhibetur. 
Hyalina eft, circulo ovali mtus mfcripta ; hic mobilis eft & in 
medio , vel verfus antica, vel verfus poftica, videtur. 

A/o?«j vacillatorius, fccpe eodem in loco, afTumta figura 
fphxrica, diu.gyratur, tumque impreffio reniformis oculo in 
medio corporis fiftitur, animalculumque halone, absque dubio 
e ciliis vibrantibus invifibilibus orto, pulchre cingitur. 

In aquis purioribus paflim. 

Fig. 14. M- micnm auflam, 
15. valde auctam, fiftunr. 

7. MONAS TRANQUILLA» 

MoNAs ovata hyalina marginc nigro. Tab. 1. 
Fig^ 18. 

Aiu- MONAS. ^ 

Animalcules femblablcs a des points , Spall. op. 
pbyf.l. p. 122. 

Animalculiim motu titUbante vix a loco , raro ulrra cor- 
poris diametrum, ("ecedens halone ex motu cingitur, pafJim 
fphaEricam , paffim quadraram figuram , altero margine hyalino 
feu poftice absque margiiie nigro, fimulans, paflim quoque 
caudulam mentitur. 

In urina feptimanam fervata millies granulorum mucoris 
inftar fparfa, quaedjm ovata, alia utraque extremitate truncata, 
in quiete vel motu a?gre perceptibili, apparent. 

Fig. i8. M. Tnmfuil/as z\i9ii magnitudinc fiilit. 8- MONAS LAMELLULA. 

MoNAS hyalina comprefla. Tab. L F/g*. i6. 17, 

Microfcopio fimplici punfta maxime hyalina, feu laftei 
Coloris lenienatantia; compoiito vero lamellula: hyalina.' latitu- 
dine duplo longiores, vacillantes, margine obfcuro, facpe qHafi 
ex duabus compofitae. 

In aqua marina. 

Fig. 16. M. Lnmellulam autlam, 
17. valde autlam, exhibent. 

9. MONAS puLviscuLus, 

MoNAS hyalina margine virente, Tab. L 
Lig 5. 6. 

Griine g MONAS. 

Griine Thlerchen , Goeze in der Tremll. Polypen^ 

gefcbichte ^. 176. 
Monas ovulum , Goeze in annot. IVittemh. Magaz- 

2. p. 2. 1783- 

Granula , & in vivis & in mornns , fphrerica , pellucida 
margine viridi, minora & majora; in his mcdio pellucet lineola 
arcuata virefcens, inftantem partitionem indicans. Qunedam 
ex feptem conHata , quaedam quatuor mentientia , feu divifio- 
;iem quadripartitam molientia , ope microfcopii conipofiti vidi. 

Motiis vacillando curforius, 

Menfem totum Martiura perduravit. 

Unica guttula myriades exhibet; pkiriraa coacervata, 
Uti quoquc EnchelisPuhiJbuhts, membranulam viridem in mar- 
gine fuperficici aqucE diu in vafculo iervata; conftituunt, parie- 
tiquc ab aqua dereUfto adhirent, pauciora circumnatant. 

Huc pcrtinet phoenomenon a clariff. Goeze , Neue Ma- 
Kigfahigkeiteu ^Bznd p. 2^2. * indicatum. 

Acervulos fimiUum granulorum viridium NnicJes excre- 
mentorum adinftar exccrnere vidi, hinc iisdera aninialculis nu- 
iriri vcrofimile eft. 

In aqua paluftri paflTm primo verc. 

Fig. 5. M. Piihifcidnm au£la , 
6. valde autla, magnitudine, 

a. Hnca arcuata notatam, 

b. plurimas coacervatas, exhibent. 

10. MONAS uvA. 
MoNAs hyalina gregaria. Tab, l. FJg. 12. 13- 

■\J^RISB. MONAS, 9 

Wrisb. wfiif.^. 24. fig. 5. 
Gleich. itifuf.^. 121). t. 14. f. A I b; P I a. 
Spall. opufc. phyf I, p. 209. t. 2. f. 15. B CD. 
Das weiflTe Rifchen, Naturf. 20. p. 149. t, 3. fig; 
27, f. 

Congeries ha°c, an ex animakulis globofis hyalinis M. 
LenJe niajonbas in eadem aqiia degentibus congefta iir, an ho- 
rum quodiibet in IJvam-, uri quivis globulus Gonii peEioralis 
in pcrfeftum animal mairi fimile evoU'atur, ignoro; Congeries 
feie lenrc volvere (quod anre me clariff. Bonxf.t & Wrisberg 
videre) globulumque unum & akcrum a focietare reliquorura 
fccedere vidi. 

Hsec apprime ab expcrientifl". Wrisberg defcripta Mona- 
des & Volvoces jungit ; Obfervatioque clarilT. Spallanzani 
globulum feccdenrem in pUucs coalitos evolvi docuit. 

In infufionibus variis, foetentibus quoquc. 

Fig. 12. M. Uvas, 

13. globulos fo!itarios> au£ta magnitudine, flftunt. II. PROTEUS. 

Vennis inconfpkiim, /iwplidffinms^ pellucidus^ 
vmtabilis, 

II. PROTEUS DIFFLUENS. 

Proteus in raraulos diffluens. Tab, 11. Fig. I — 12. 

B RoEs. io PROTEUS. 

' RoEs. inf. 3. p. 621 — 623. t. 101. f . A — T. 

Aninialculum finguIariflTmum, mcra ncmpe niaira mucofa, 
grifea, globulis majoribus & minoribus nigricantibus implcta , 
varie intra dimidium minuti temporis dilatabilis; matcries enim 
gelatinofa, pellucida, absque certo ordine e.x aliqua marginis 
parte , femper diverfa, diffluit in unum aut plures nodos aut 
ramulos diverfae longitudinis & direttionis, globuli mox in no- 
vam corporis partem divolvuntur; hxc dilatatur ac rurfus pas- 
fim e margine propullafcit, inlequentibus continuo globulis, 
in novam animalculi tormam. 

Diverfidimum a maffa vermiculari millenorum Vihr. nn- 
(luhe , e majori in alterum latus, vermiculorum confluxu, feu 
dilationc mafla: ex intermixta aqua, formam mnflTK mutantium. 
Proteus prieterea margine determinatus, fuaeque rautatioms ipfa 
caufa eit. 

Quem div. Wagler Brunsvici, ego Havniac, reperimus, 
multotics minor Roeselii efl , nudo cnim oculo prorfus invifi- 
bilis, forte junior. 

RariflTmus, femel enim ant bis tantum in tanta infuforio- 
rum indagatione mihi obvenit. Nullus in hoc figurarum luc- 
ceflTvus ordo , qualis in fequente. 

In aqua paluftri 

Fig. I — 12. au£la valde magnitudine Proteum hunc 
divcrfimode in nodos & ramulos dtffiuentem 
j oitendunt. 

12. PROTEUS TENAX. 

Proteus in fpiculiim diffluens. Tab. 11. Fig. 
13 -18- 

Corpus PROTEUS. II 

Corpus gelatinofum pellucidum moleculis nigricantibus 
refertum in certas formas ordine determinato fefe fucccdentes 
murabile: Primum refta cxtenditur in formam fpiculi acuti 
absqiie interaneis hyalini , bafi vero globofa mohculis farQa; 
apex (piculi fenfim retrahitur medium corporis usque in formam 
globofam, & jam moleculse bafcos Ipiculo retrogrado obviam 
decurrunt, ipfique bafis medium verfus dilatatur in formam 
ventricofo - orbicularcm , fpiculumque evanefcens infra par- 
tem orbicularem rurfus apparet, #c in acumen h} alinum pro- 
ducitur , orbiculusque m bafin globofam dil^bitur. Apex Ipi- 
culi rurfus in globulum retrahitur &c. Talique modo fingu- 
laris hxc operatio absque interruptionc hor;E fpatio ad plenam 
guttula: exhalationem reiteratur. 

Loco ramen animalculum haud feceflit, ad latus modo ali- 
quantum flcclebatur , nec alium uiotum, nec cilioruni vefligia 
obfervavi. 

Inaqua fluviatili, ubi C vitidii vegetat, detexitfrater meus, 
mc pnrfente , menfe Novembr. 1779. nec pluiies vidimus. 
Oftobri 1781 in aqu* marina etiam occurrebat '). 

Fig. 13 — 18- Protetim tenacem aufta magnitudinp. often- 
dunt diverfas formas affumentem uno progreffu 
ordinario, dum fig. ig. dat formam ultimam, 
antequam in formam fig. 13. regreduur. 
a. Spiculum. b in formam globolam retra£lum, 
c. bafin, & d. orbiculum, indicante. B » III. ') His adjungi potefl Proteus Gleichen fn/u/T p. ifig. t. 28.! f. li 
uc Cwicia Tpecies, III. VOLVOX. 

Veruiis incojifpiams , JijnpliciJJiinus , pellucidus , 
Jphicricus. 

15. VOLA^OX PUNCTUM. VoLvox fphiEricus nigricans punclo lucido. Tab* 
III. Fig. 1.2. 

Globiilus niger, in motu poftice, in cjuiete centro hya- 
]inus, infhmte vero gutruli exhalatione difcus paliidus, margo 
& centrum nigra, videntur, ac in natante animalculo pars polti- 
ca emarginata, feu quafi punOiisbinis lucidis inftrufta, confpici- 
tur. Vel, fi mavis, globulus, cujus anticum hemifphxrium 
opacum nigrum , pofticum pellucidum cryft.illinum , in nigro 
hemifph£rio motus eft vehemens, hoc quoque centrum verlus 
pinnulam quafi exferere videtur. 

Mottis titubans & tremula volutatione circa axln cito pcr 
guttulam fertur. Plures in curfu jungi , fipe in vorticem fcr- 
yi, ac rurfus difcedere vidi. 

Incifionem pofticam, ne duorum cohaefionem credas, cavc. 

In fupcrficie aquoe marinae foetentis copiofa. 

Fig. I. f^. PnnSla au3;a, 

2. valdc au£la niagnitudinc, cxhibent. 14. VOLVOX. 13 

14. VOLVOX GRANULUM. 

VoLvox fphrericus, viridis, peripheria hyahna.^ 
Tab. HL Fig. 3. 

Leucipbram fufpicatus efrcm , at quicte mortis etiam in 
agone miUos radios exferit, hior dehmc hyalinus talcm mem- 
branam indicat. 

Nucleus farflus viridis Gpacus , quinquies latior pcriphc- 
rla hyaUna. 

Motus lcntus a margine guttuli ad marginem, nec nifi 
protrufione cohabitantis Lyncci intcrrumpebatur, 

In aqua paluftri Junio. 
Fig. 3. V. granuhm valdc auQ,um fifUt. 15. VOLVOX GLOBULUS. 

VoLvox globofas poftice rubobfcurus, Tcib lll 
Eg, 4. 

Volvox globulus , Verni. ter. if fluv. 4. Zool. 
dan.prodr. 2429. 

Anlmalculum globulare aliquantifper In ovalem figuram 
vcrgens , Monade Lende decuplo majus. Intcranea veficularia 
pellucentia> poftice obfcuriora. 

Motus volutatorius vel eodem loco lentus, vel curforius 
.concitatus. 

In infufo vegetabiHum. 

B 3 Fig. 14 VOLVOX. 

rig. 4. Duos V. glohulos aufta magnitudine oflendit. 
a. antica, & b. pollica indicat. 16. VOLVOX PILULA. 

VoLvox rphaericusj interaneis immobilibus virc- 
fcentibus. Tab, IIL Frg. 5. 

Volvox Pilula , Feriu. ter. fcr" ftuv. 5. Zool. dan. 

prodr. 2430. 
Gleich. infuf. t. 15. fig. B II. 

Anitnalculum hoc fphxriciun & pellucidum. Interane» 
immobilia, fub lenticula 3, 2 & i microfcopii compofiti medio 
virefcentia, margine fxpe flavefcente- in hoc parvula & obtu- 
fa incifura interdum confpicitur, an os anmialcuh? Ipfa fphx- 
rula halone cingitur, an ex vibratione ciliorum? haec, fi adlint, 
omni lenti inconfpicua funt. 

Motus circa axin rotatorius lentus & feftinans. 

In aquis purioribus , ubi Levma viinor, frequens medio 
Deccmbns. 

Fig 5. y. pilulns auGa magnitudme fiftit. 
a. incifuram marginis indicat. 17. VOLVOX GRANDINELLA. 

VoLvox fphsricus opacus interaneis immobilibus, 
Tab. UL Fig. 6. 7» 

GlEICH. VOLVOX. zg 

■ 6le:ch, ijjfuf t. 14. fig. A. I. a. 

^. Pilnla multoties miiior eft, lineolisque circularibus 
variis noratur. Interanea haucl molecularia ncc mobilia. 

Vel per lineam reftam vaMtur, vel per flexuafam titubatj 
vel eodem loco in circulum trcmit. 

Frequens in aquis Leninx polyrrhiza medio Augufti, 
ctiam O£lobri , niihi occurrit. 

Fig. 6. V. trravcJitjellas au£las , 
7. valde auctas , offcrunt. Ig. VOLVOX sociALis. 

VoLVox fpharricus moleculis cryftallinis JEquali- 
bus diftancibus. Tab. IIL Fig. 8« 9- 

Baker. microf.p. 451. t. 13. f. i, 2. 3. 

Maxima augmentatione refert Vortic. Socialem nudo 
eCvslo vifam. Moleculae cryftallinte in fphsram difpofitas, pen- 
pheriam tantum occupantes, squaU magnitudine, fpatio a lefe 
invicem remotae, an pedicellis centro, uti \n Vort. Sociali , ad- 
hireant, nuUo modo detegere potui, nec ullius membranulae 
communis vefligia. Sphserae minores paucioribus, majores 
plurimis, corpufcuUs cryltallinisconftabant. Figura horum dif^ 
ficilHme determinatur, ovata an fubreniformis, an piriformis/ 
puntlo tamen nigricante, valdc au£la, infcripta videbantur. 

Motiis a dextra adfiniftram aUquotics rotando & vice verfa 
totius fphaerae , an proprius corpufculorum vix dici poteft , v.e- 

hementi tS VOLVOX. 

lieracnri enim fphsenilae rotatione corpufcula peripheriae pellu- 
ceutia motum proprium , non tamen verum , limulant. 

Singularia individua a fphaerulis decedere nunquam vidi , 
unicum tamen in quadam pauhfper prominere vidi, 

Inaqua, uhi Cl/ara vu/gsris, menfem fervata, prlmum 
apparuit copiofe. 

Fig. 8- ^. Socicilem auftum, 

9. magis aiiQum, cum punQis fuis nigricantibuSj 
exliibcnt. 19. VOLVOX sph;erula. 

VoLVOx fphxricus moleculis fimilaribus rotundis. 
Tab, IIL Fig. 10. 

Volvox fphxrula, F^erm. ter. £7* fluv. 8. ZooJ. Dait. 

prodr, 2435. 
Spall. opufc. phyf. I. p. 210. t. 2. £ 15, E. 
Naturf. 20. p. 154. t. 3. f. 33. 

Globus ex punQis pellucidis liomogeneis, magnltudine 
diverfis, confeflus. 

Motus lentus , a dextra ad finiftram vix uha quadrantem 
clrculi & mox rurfus a finiltra in dextram. 

Hic quidem, quoad compofitioncm, Prnteum Roeselii 
rcfert , margine vero pellucido, qui & figuris & vcrbis inf 3, 
p. 621. t. 101. mdica'ur, prorlus dc{htuitur. 

Quamvls moleculam feu animalculi m a pcriphcria fenfim 
ccedere, ac in mairun molecularcm matri actjualcm cvolvi do- 
et obfervatio nunquam non laudandi Spallanzani. 

la VOLVOX, tf 

Tn Arbore*), qua in duplicem truncum, animalem & ve- 
getabilem, divifa adumbraretur corporum organicorum {yftema, 
{phiruia hoec cum Monadibus inter animalia infimum radicis 
locum occupatura erit , quemadmodum mter vegetabilia alia 
fphscrula ei forma, fimplicitate & loco nataU fimillima, huc 
usquc ignota, Conferva Pifum nempc, cujus Figura exltat 
Flor. Diw. r. 660. 

In ftagnis autumno , minus fequens. 

Fig, 10. y.Spbiernlum, auEla valde magnitudine, fiftit. 20. VOLVOX LUNULA. 

VoLvox hemifphjericus moleculis fimilaribus lu- 
natis. Tab. III. Fig. 1 1. 

Volvox lunula, Verm. Ur.tst fluv. 7. TjQoL Dau, 
prodr. 2432. 

Corpufculum fubrotundum hyalinum ex moleculis innu- 
merabilibus, homogeneis, pellucidis, formam Iuue in primo 
quadrante habentibus, compaClum absque ullo margine com- 
muni. 

Motus ejus continuus eft 5: duplex ; alter rotatorius todas 
mafla: lentus , alter concitatus cuique moleculoe proprius. 

Jn aquapaluftri, primo vere, raro. 

Ncutcr, 
♦) PrtLL, tUnch. Zooiih. ^. 23. 

C ^ VOLVOX, 

Neuter, Spbarula & Lunnla, '.mihi unquam figuram 
mutavit; «teique naturce opufculum perquam fimplex ex ani- _ 
malculis omnino fimilaribus absque ulla parcicula heterogcnea, 
quantum microfcopio dctcgi potuit, compaRum, Murocos- 
7num quendam coniUtuere videtur, nec nmen meliore jure , ' 
quam olim mundus ■, a nonnullis philofophorum, animal di- 
eendum; motus enim totius maflx moleculis, ex quibus com- 
ponitur, deberi videtur. Syftema utrumque eft, planetarum 
alterum, alterum molecularum,' circacentrum fe(e haud abfimiU 
motu volventium. 

Fig. II. V. Liwii/tim vMt auftam exhibet. 21. VOLVOX GLOBATORi. 

VoLvox fphsricus membranaceus globulis fpar- 
fis. TaklllFig. 12. 13. 

Volvox globator, Verin. ter. ^ fiuv. 9. Zool. Dan. 

prodr. 2434. 
Volvox globofus, LiN. Syft. 3. 
Volvox globofus, immutabihs, foetubus fparfis, Pall, 

Zoophyt. p. 417. 
Leuwenhoek Cont. arcan. p. 149-52. f. 2. 
Baker AB. microfc. p. 418- cap. 13. t. 12. f. 27, 
RoF.s. inf. 3. p. 67. t. loi. f. I — 3. 
Geer Ail. Holm. 1761. t. 3. f 1—5. 
EicHH. viicrofc. p. 26. t. i.f. g. 
Das kugelrunde Infekt, Tremel. Unterricbt. X. i. 

p. 224. 225. 
Spallanz. opufc. phyfic. i. p. 193. t. 2. f. 11. 
Skrank Beytr. p. 107. t. 4. f 20. 21. 

Phih^ VOLVOX. Tg 

Philn{nphirnl Tranfn&iotir Vol. LIX. p. 133. 
Das Kugeltier, Leske Nnturg. i. p. 559. 

Globulus diaphanus, viridis, fsetus globulis minoribus, 
fiturate viridibus; jctat^ fit albidus, aurantiusque. Circa axiu 
lente niovetur. Ha:c nudo oculo. 

Armato vero membrana conftat pellucida moleculis in fu- 
perficie abunde obfita , & quafi fcabra; hinc auftores quidani 
hirfutum dixere; moleculx rotundx centro pellucidfe immobi- 
les , in minoribus majorcs. Molcculre detcrgi poffunt rema- 
nente membrana nuda. Figuram fphsricam haud raro mutat, 
fuperficie varie compreffa. Auftores ad fummum o£to globu- 
los minores in majoribus foetibus numerant, ego in non paucis 
triguita & quadraginta magnitudine diverfos. 

Parturitio hoc modo fit : Membrana finditur, pulli feu 
globuli minores per fiffuram exeunt, ac ipfa mater feu mem- 
brana deliquefcit. Mira prolium incapfulatione vifibili notabi- 
lis eft , natis enim , nepotibus & pronepotibus gravidum fe fae- 
pius exhibet. 

Silere nequeo, illuftres obfervatores ad unum omnes, qui 
de hoc animalculo commentati funt, ne verbo quidem memi- 
niffc Leuwenhoekii immortalis, qui primus hunc Volvocem 
datexit , ejusque liiftoriara confumatiflimam, adjeQa figura, 
rcliquit. 

In ftagnantibus Ahietorum quietis primo verc aftateque 
copiofifiime. 

Fig. 12. y. Glohatores, ut nudo oculo fcfe ofFerunt, 
13. armato oculo vifos, 

a. membranam moleculis obfitam, 

b. globulos minores five prolem, exhibcnt. C 2 22. 40 VOLVOX. 

22. VOLVOX MORUM. 

VoLvox membranaceus orbicularis, ccntro me- 
leculis rphsericis viridibus. Tab. IIL F/er. 14 — 16. 

Volvocem f/u/?»/ refert, at membrana hyaHiia & orbici>- 
lari, ac marginc nigricante, cingitur, mcdiumque tantum oc- 
cupat congcrics globulorum viridium pellucentium , cum Lh^a 
nuda fit absque ulla membrana. Globuli raridimc moventur ; 
centrum potius padim agitari & quafi fcintillare vidi. Luor 
viridis in membrana hyalina ex vicinitatc globulorum, 

Motiis lente rotatorius, 

Infer Leumam menfc Oftobri & DecembrL 

Fig. 14. V. Mornm auQum, 

15. magis auftum, & 

16. valde au£l\.mi foetu gravidum, fingulo glo- 
bulo in puUum feie evolvente, ut m Gomo 
PeSiorali-, fiftunt. 

a. Membrana. b. Congerics globulorum. 
c. Proles ex globulis fokuis, licct intra raeiTV 
branam. 25. VOLVOX uvA. 

VoLvox globofus moleculis fphaericis vircicenti- 
feusnudis. Tab.IIL lig. 17—21. 

Natiirf. 20. p. 149 & 150. 

Mcdius VOLVOX, si 

Medius inter Volvocem Piltilnm & GQnium Peclorale , 
cum hoc fphsrulas viKefcentes, cum illa formam communem 
habet. 

Congeries globulorum jequalium fubvirefcentium, mcdio 
pellucentium, fphxrica vel ovata, absquc ulla vagina feu mem- 
brana communi, halone tantuni cinQa, an ex motu ciliorum 
invifibilium? Puntlum in globulis pellucidum. Globuli, quan- 
tum videre licuit , viginti &. ultra. 

Motus totius mafliE a dextra ad fiitiflram & vicc verfej 
globulorum vero vix ullam perfpicere potui. 

Variat interftitio globulorum hyalino vel nullo. 

In aqua inter Lcmriani polyrrbi-:iamh.z.\i^ frequens, mem- 
feAugufto, Mejenbcrga?. 

Sub initium Decembris 177B i" foila horti Rofenhurgevps 
Havnix copiofiflimam reperi. Quaevis fubviridis quatuor ad 
«juinquaginta usque & ultra globulos fubovatos continebat. Mo- 
Tus dextrorfum & finiftrorfum volutatorius interruptus. Ducs 
fa;pe cohaerere vidi. Si quatuor vel leptem, hoc eft, paud 
]uncii crant, tum cryftallini apparuere. Adfuere animalcula 
plurima folitaria ejusdcm magnitudinis & coloris ac globuli-- 
hinc congcriem ex his formari facile creditur. Ultra medium 
menfis UviG Sc ditla animalcula in vafculo fervata evanuerunt, 
Inclpientc 0£tobri 1779 Uva intra triduum in vafculo perierCj, 
fcu potius in animakula folutse fuere 3 me coram quasJam mo" 
leculas projicicbaat. 

Fig. 17. V. Uvavi lpha:ricam, 

1 8. ovatam , 

19. duas cohxrentes 

20. minores, 

2.1. Globulos folitarios (eu animalcula memorat», 
aucia magnitudine , exhibent. 

C 3 24. aa VOLVOX. 

24. VOLVOX VEGETANS» 

VoLvox ramulis fimplicibus & dichotomis, rofula 
globalari terminatis» Tab. IIL F/^. 22— 25. 

Flocci ramofi opaci , oculo nudo inconfpicui ; Rami api- 
cem verfus hyalini pellucididimi rofula e corpufculis minimis, 
ovalibus, pellucidis, terminantur. Scrtufarias dehinc micro- 
fcopicas fluviatiles efle & dici pofl^e credidi, moiu vero nullo in 
rolulis animadverfo mucoribus annumerari cautius vifum efl:; 
at pertinax demum obfcrvatio motum rolularum in ramuUs dc- 
texit, difceflTusque carundem ab apicibus ramulorum, ac lenta 
& hbcra in guttula volutatio, admirationem non levcm injecit. 
Credere voluiflem Monades focietatem juxta ramulos floccorum 
iniifle, hosque pro iubim relinquentes vitam fedentariam in pe- 
ripateticam focialem mutafle , at fedes in apicibus , non alia 
ramulorum parte, conftans; ramulorum fubflantia tubulolafirc- 
ta&opaca, cxtremitasque uti in Sertulariis hyalina, ramulo- 
rumque dcreliclio uti in Vorticelli Annflntjca & fiofculnfa^ 
mc faltem ambiguum fecerunt. Plura exemplaria reperi, ra- 
muli vetuftiores derelifti, juniorcs vero toti hyalini rofula 
inftruQi. 

In aqua fluviatiU, Novembri 1779 & 1780. 

Fig.- 22. V. Vegetantem, aufta magnitudinc , 

23. valde au£lam, 

24. aliam cum ramulis. 

a. dereli£lis, 

b. rofula terminatis. 

25. Rofulas vagantcs, fiftunt. Specics VOLVOX. 23- 

Species Volvocis diverfx quidem indolis funt, plura la- 
men genera absque neceffitatc fingere niinus libuit. Quinque 
priores pellicula c'«;igi ex margine patet. SxiciaHs ^ SpbiCruh , 
Lufiul.i & Vva mera congeries animJta molecularum, (inc mar- 
gine comrriuni , detcrminatam figuram fcrvantium. Monii?i 
quidem etiani Gongeries molecularum , fed membrana cingitur. 
G lobiitor lAm. mcmbrana manifefla, quam magnirudine, nudo 
oculo confpicua, elucet, & luo forte generi amandandus cffet, 
cum regni vifibilis Incola fit, at limites vifibilis & invilibilis 
quoque dirimunt ('orticelhe , Cercari^e , Irichodte & Plana- 
y/^Species, ut palam fit, hrc vel non hominis caufa crcata, 
vel in futura ubledamenta relervanda. Et quid de V. Fe^e- 
tantc, tam fingularis, & t ceteris diverfse, llrufturse, dice- 
mus? ^^ IV. ENCHELIS. 

Verviis inconfpiamsy Jitnpliciijimus, cylindracetis, 

25. ENCHELIS viRiDis. 

Enchelis fubcvlindrica, antice oblique truncata. 
Tab.lV. Fig,l, 

Enchelis viridis, Verm. ter. ^ fluv. 10. Zool. Dan. 
pr. 2435. 

Ani- 

') Quem nntea djxit Vohoeem ConfliFlorem divus Aultor Venn. 6. 
Geneii novo LeuiopbrnniiH pofthnc amandavit, intiir quas igitur 
in opeie hocci. quarendus eft. f. o4 ENCHELIS. 

Animalculum opacum , viride , fiibcylindrlcum (mlnus 
ComprcHum) poitice obtufum , annce in angulum acutum trun- 
catum; interanea obfcura, indiftincla. 

Motus dextrorfum & finiftorfum omni momento varlans. 

Organum rotatorium in antica parte fufpicor, fic Vorti' 
Cella e(fet, at mihi nunquam conlpicuum. 

In aqua plurimas fcptimanas fervata copiofe. 

Fig. I. Enchel. viridcm, aufla magnirudine, ofFert, 
a. pars antica. b. poftica. 26. ENCHELIS PUNCTIFERA» 

Enchelis viridis fubcylindracea , antice obtufa, 
poftice acuminata. Tiib. IV* Fig. 2. 3» 

Anlmalculum opacum, viride, antlce in qutete pelluci- 
dum puntlis binis minimis nigris, medio fafciis binis transvcr- 
fis faturatioribus , poftice pellucidum , acutum i apice quali 
incifura quxdam, quee os videtur. In motu plura in totum 
viridia & ooaca. 

In paludoGs. 

Fig. 2. Eficl). pswSiijeram natantem , 

3. quicfcentem , aufta magnitudine, fiftnnt 

a. incifura apiws. 

b. pun£la nigra. 

c. falciae transverfE. 27. ^7. ENCHELIS DESES. 

Enchelis viridis cylindrica fubacuminata gelati- 
aiofa. Tab. IV. Fig. 4. 5. 

Animalculum latitudine Param. ^urelia vix longius , 
teres, oblcure viride, mAxime opacum, antice obtufiufculum , 
poftice acutum. Iiueranea ob opacitatem haud diftingucnda, 
extremitas tamen antica & poftica aliquantum pelluccm. 

Maximc defes eft, knte tamen intcrdum progreditur; a 
xohabitantibus Paraniceciis fajpiffime offenfura.anticam partcm 
aliquantum corripit. 

In infulo Lemnn folftitio hiemali raro. 

Pig. 4&5. Ench. diifiJeni, aufta magnitudinc, fiftunt. 
a. extremitas antica. 
.b. poftica. 28- ENCHELIS similis* 

Enchelis obovata opaca interaneis mobilibus. 
Tah. IV. Fig. 6. 

Etich. yortic. & LetiCDphr. viridi affinis cft, antice ta- 
■men nec anguftior eft, nec punflum lucidum, nec mutarionen^ 
iigurK obtufx in angulum unquam vidi. 

Corpus opicum , raargine folo peJlacido, utraque extre- 
mitatc obtufum, antica taraen grollius, Interanca fphicruUs 
raobilibus farta. Motns ag- ENCHELIS. 

Mofus in feftinatione vel ad dextram vel ad (iniftram , vel 
in prsceps volvcndo, & tum mteranea in indiiUnguibili motu, 
ftricEquc in margine vifibiles, lento vcro proceffu nullse ftriae 
diftinguun ur. 

Ciliiscingi, hisque marginem pellucidum quandoquidem 
ftriatum deberi, fufpicor, nondum tamen vidi. 

In aqua menfes fervata. 

Fig. 6. Enci. ^mi/em, iuRi magmmiinQ, off<:tt. 

a. cxtremitas antica. 

b. poftica. 

29. ENCHELIS SEROTINA. 

Enchelis ovato- cylindracea interaneis immobili- 
bus. Jab, IV. Fig. 7. 

Trumlere , A^'t' Samling af Danjk. Viden/k. Seljk. 

Skr. IIL D. p. I r. 24. lab. i. f. 4. b. c. 
Niitnrf. 20. p. I48- »• 2. Jf. 27, c. 

Animalculum ovatum , teres, antice aliquantum anguftius, 
margine nigricante , mokculis veficularibus grifeis replctum. 

Len e proveliitur, fpatio vix triplae corporis longitudinis 
perafto, quadrantem circuli retrorfum cedit, parumper quic- 
lcens. 

Leucopbram prima facie credidi, at milla prorfus cilia, 
nequidem in mortis agone, detegercpotui; aqua exhalata irrup- 
ta perfiftit. 

Cum Ko!p. Cucullione & Vart. cratcriformi in aqua pa- 
]uftri plures m:rifcs in camera fcrvata minores& majores abun- 
dci a.in infiilo muicarura. 

Fig. ENCHELIS, 2^ 

Fig. 7. Eticb. ferotimm, aufta magnimdine, fiftit. 
a. extremitas antica. b. pofticai 30. ENCHELIS NEBULOSA. 

Enchelis ovato-cylindracea interaneis manifeftis 
mobilibus. Tab. IV, Fig. 8» 

Enchelis nebulofa, Veytit. Ur. ^ fluv. 12. Zool. 

Dati.prodr. 2437. 
Gleichen iufuf. t. 1 7. i. D, II, c. 

Corpus ovatum , teres, nntlce anguftius, interaneis opa- 
cis, crebro commotis, repletum. 

In Motu anticam corporis partcm elcvat^ eademque ob- 
je£la tentare videtur. 

In eadem aqua, iz Cyclidiiitn Glaucomti, at triplo majus, 
c«ntiesque parcius. 

Fig. 8. Encb. tiehulofatn exhlbct. 

a. extremitas antica. b. poftica. 31. ENCHELIS SEMINULUM. 

Enchelis cylindracea arqualis, Tab, IV. Fig, 
13. 14. 

Enchells Seminulum, Vertn. ter.^ fluv. 13. 7/iol. 
Dan.prodr. 2438. 

D 2 Ani- 4g> EN"CHELrS, 

Animalculum cylindniceum, latitudme duplo longius, an* 
rice & poftice aequale. Interanca in antica paitc pcUucida, in 
poftica obfcura, 

Motus defcendendo afcendondoquc alternus. 

Pina cxtremitate antica in angulum acutum cohncrere, lioc 

3uoquc fitu circumnatarc lipius vidi, pariitione nempe non'' 
um pcraGa. 

In aqua dics aliquot fervatai 

Fig;. 13. Ej}cb. Se}7iinidum folitarium;, 
14, duo apicecohxrentia, fiftunt;. 
fti extremitas antica. 32, ENCHELIS INTERMEDTAi 

Enciielis cylindracea hyalina:, margine nigri- 
cante. Tab. IV. Fig. 24, 

Imer Mon. PunSfum, Encb. Semimilum & CycliJ. Mi- 
lium media. Intcr minora animalcula certe numcranda. 

Corpus hyalinum absque interancis pcrccptibilibus liititu- 
dine duplo longius, antice & poftice sequale, marginequc la»- 
turatiori. Medio corpons in pluribus confpicitur pun£lum> 
fluafi lineola transverfa nigra, quo partitionis initium videtur, 
in aliis incifio utrinquc; hic m aliis adeo aufta, ut quodlibct 
aniraalciilum ex duobus globulis compofitum videatur, dcmuni 
feccdentibus in duo animalculaj 

In infufione Leucnion fluvintilisj £oft 4 mcnfes adhuc 
jn quavis g\utula: centena*. Fig. ENCHELIS. 2^ 

FJg, 24, Evcb. vitermcdias-, 

a. punftatas. b. utrinquc inciras< 
a«tT:amagnui;dme, filHt, 33. ENGHELIS ovuLUAf^ 

Enchelis cylindrico-ovata, hyalina. Tab, 1V<, 
j%. 9^11. 

Eiichclis Ovuluin , P^erm. ter. St' fluv. 16. Zoof. 

Dail. prQclr. 2441. 
Gleichen microfc, etitdeck. p; 97. t. 43. £ i — u.? 

Animakuliim pellucicli(Timum , teres, ovatum. Interaflea 
r?c qmdem lcnticula n. 3. confpicuaj maxima vero ampUficatio- 
ne corpus apice aliquantisper elongatum apparet, plicceque lon- 
gitudmales in fuperfieie, glnbulique pelluccntiis (an ovula?) 
paflim in interaneis videntur, cilia nulla. 

Tn fimetis inter myriades Movndiim ffngulatlm obambu- 
Jar. i784.ctia>n in aqua Zfw?;<7 oBtefta, feptimanasque tres fer- 
vata, maxima copia examinis apum inftar obvia. 

In eadem aqua tunc quoque aderat Encb. Semimilum? 
Ovulo duplo major & parciorj hujus diio individua antice co- 
ha^rere, uti in figura 14, vidi ; Si copula, quod vix dubitari 
poteft, cum propagatio per divifionem in adultis tantum Ibcum 
habeat, adolcfcentes , non juvencs aut provcflioris Ktatisinhis 
& plunbus .5«///7r//V , coeunt, 

Fig. 9. £7;ri6. ^w/r/w Jnteraneis inconfpicuisj aufta, 
JO&ii- plicas cutis & interanea conljpicienda, val- 
de aucla magnitudinc exhibenr. 
a,- apex animalculi, b. plicae, c. ovula.. 

^a 34, 30 ENCHELIS. 

34. ENCHELIS piRUM; 

Enchelis inverfe conica poftice hyalina. Tab. IV* 
Fig, 12. 

Enchslis Pirum, Verm. ter.^ fltiv. 20. Zool. Detn. 
prodr. 2445. 

Animalculum pcllucidum , piriforme , vlvjdum , antice 
vcntricofum, obtufum, mokculis fitftum, polhce angullius, 
vacuum. Interanca molecularia mobilia. 

Motus feftinans volutatorius currcndo & recurrendo per 
diametrum guttulae, quietior reddita medio fere corporis tubcr- 
culo BOtari confpicitur. 

Ench. Pyriim clarifT. Schranck Natiirf. 18. p- 80. t. 2. 
fig, B. a noftra diverfa eit. 

In aqua diu fervata, in qua Lemm, haud frequens. 

Fig. 12. ir«(r/6. /*/»•»»/, au£ta magnitudine, oflert. 
a. extremitas antica. 35. ENCHELIS TREMULA. 

Enchelis ovato-cylindraceagelacina. Tab. IV. 
Fig, 15. 

Inter minimas , Monade Lencle vix duplo major, gclati- 
nofa feu alba & opaca, motu tremulo caudam interdum mcnti- 
tur; Sxpe dux fphiriciE figurre cohirere vidcntur, at unicuni 
animalculum eft, partitionem transverfalcm moliens, fecedere 
enim ac quodvis circumnatarc demum Vidi, 

Ut ENCHELI9, 3* Ut prjmum gutta in laminam vitream mifla erar, valde 
tremifcebant, dcin interrupte tremebant & traQum brevifli- 
mura tranquilic natabant, pofthac omnis tremor evanutt. 

In infiifione vegetabili aquae fluvialis, cura Paramacio 
Aurelia & pluribus. 

Fig. 15. Turbam Ench. tremuhirtiutt aucla magnitu- 
dine, exhibet. 
a. in particione occupatas.., 36. ENCHELIS CONSTRICTA. 

Enchelis obovata, eryftallina, mcdio coar£lata. 
Tab, IV. Fig. 16. 17. 

Animalculum cbovatum, antice groflTus, medio parum- 
per coai flatum , ieu quafi conftriftum. Interanea non diftmg- 
uenda; Lincola longitudmalis , & coarctatioj in lentiori mota 
lantum profpiciuntur. 

Cclerrime natant examinis Gyrim nat/itori.f a J cxemplar; 
vel quietiori motu eodemloco iiinc & illinc titubant, 

la aqua marinii centepa in una guttula. 

Fig. 16. Encb. conpriBce, auflae, 

17. valde a'.i£tx , congencm cxhibenr. 
a. medio coaiftaia. 
b, linea longitudinali noiata. 37. p ENCHELIS. 

37. ENCHELIS puLvrsciTtUs. 

Enchelis elliptica interancorum congerie viridi, 
Tab, IV. Fig, 1 8- 19' 

Animalculum teres, pellucidum, antice obtufum, pofticc 
doutiufculum , macula interaneorum viridi notatum; :fic vivuin 
formam fere ellipticam harbet, mortuum vero fphjericam indus- 
rc folet. 

Motus vagatorius myriadum in guttula. 

Horum innumcrabilis numerus fcdimcntum viride in pa- 
;rletibus vaforum , pollinemquc viridcm iu fupecficie aquarum, 
ubi nuUa Lemna adell, conltituit, 

rig. 18. E.nch. Puhifculi, catervam vivam, 
15). mortuam , aucla magnitudine, exhibcm. 38. ENCHELIS Fusus, 

Enchelis cylindracea utraquc extremitate anga- 
:ftiore truncata. Tab. IV. Fig. 20. 21. 

, Enchelis Fufus , Verm. ter. &f fiuv. 15. Zool. Daru 
prodr, 2440. 

Nimis refert Trich. Gihham. 

Corpus tercs, peliucidum, antice &: poflice xqualiter an- 
guftatura & fubtruncatum. Interanca funt: IniclHnum longi- 
tudinaie fubflexuofum, liquore cocrulefcente fplendidura, ac 
mQlsculjc nigricantcs transverfim fparls. 

Motus ENCHELIS. 33 

Motus lentus. 

In aquis purioribus. 

Fig. 20 & 21. Encb. Fufum aufla magimudine fiftunt. 39. ENCHELIS frittillus. 

Enchelis cyathiformis, andce truncaca. Tab IV. 
FJg. 2 2. 23. 

Enchelis Fritillus, Vernt. ter. ^ fluv. 17. Z.ooi. 
Ddit. prodr. 2442. 

{Natitrf. 19. p. 55. r. 2. fig. 21. n-.inime huc pcr- 
tinet, nec mihi conltar, cur & quomodo no- 
men Fiitilli huic figurae adfcriptum fit.) 

Animalculum pcllucidiflimum , cyathiibrme, poftice nem- 
pe convexo-obturum, anricccjue truncatum , hac partc organum 
rotatorium lufpicor. Interanea nulla perccptibilia. 

Motii vacillatorlo guttulim per lineam diametralem in in- 
ftanti percurrit & recurrit, interdum momeuto loco gyratur, 
mox curfum rurfus aggreditur. 

In infufo graminis & focni multas feptimanas fervato, at 
raro ; intcr myriadcs Moih Lendis unicum iiidividuum. 

Fig. 22 & 23. Encb. Fritillum^ vario fitu aucla niag- 
nitudinc raonftrant. 

a. pai-s antica truncata. 

b. poftica convexa. , 40. §4 ENCHELIS. 

40. ENCHELIS CAUDATA. 

Enchelis elonpjata, antice obtiifa, poftice in 
caudam hyalinam accenuata. Tab. IV. Fig.i^» ;6. 

Corpus pellucidum , grifeum , moleculis globularibus di- 
fpalatis inteiftini.lum, fubibntia & motu Ko/p. vieUa-Tridcm 
rcferens , antice crafTius obtufum, pollice cauda icuminata, 
cryftallina , teretiufcula, longitudine tertiae corpo.is partis, 
apiceque truncata. Ciliorum aut radiolorum ni.llum veftigium, 
ceterum Trkb. Pifcem aliquantum refeit, at nee corpus con- 
trattile , nec cauda flexilis elt. , 

Lcnte glifcendo procedit. 

In aqua paluftri, Octobre i784) rarlfnma, 

Fig. 25 & 26. Eucb. caudatam diverfo fitu, au£la 
magnitudine , ofFerunt. 
a. Corpus. b. Cauda. 41. ENCHELIS EPisTOMiuM. 

ENCHELiscylindrico-elongata, apice gracili fub- 
glubofo. Tab.V.lig. 1.2. 

Enchelis epiftnmium , Verm.ter.^ fltiv. 14. Zoo/. 

Dnn pyodr. 2439. 
Naturf. 18. p. :8- t .3. f. A. 
GfeEicH injiij. t. 19. p. 136. £ C. UL 

Inter minima. Corpus tcres , hyalinum , pofticc obru- 
(iim, antice parumper acuminatum vel potius globulo corporis 

diamcuo ENCHELIS. 35 

diametro minori terminatum. Intcranca nu!h percepribilia, 
certo tamen beftiolK fitu confpicitur linea nigricans per mediam 
longitudinem dufta, ac punftum pellucens intra extremitatem 
pofticam, 

Motus vacillaforius plerumque pcr diametrum guttulae. 

In aqua foetente paffim. 

Fig. I & 2. Encb. Epijiomium aufta magnitudine cx- 
hibent. 
1. pars anrica globofa. 

b. vas inteftinale. 

c. punftum pellucens. 42. ENCHELIS GEMMATA. 

Enchelis cylindracea, ferie globulorum duplici, 
in collum hyalinum produfta. Tab. V. Fig. 3. 

Inter minores. Corpus teres, antice in collum angufta- 
tum. Collum hyalinum reftum, nunquam curvatum, trun- 
cus vero pcllucens intus ferie globulorum pellucidorum longi- 
tudinali duplici inftruclus. 

Lente in re£lam iineam procedit. 

In aqua foffarum , ubi Lemna adeft. 

Fig. 3. Ench. Gemniatavi autlam exhibet. 

a. coUum. 

b. trun«as E2 43. 3^ ENCHELIS. 

43. ENCHELIS RETROGRADA. 

ENCHF.Lishyalina, antice angoftata apicegloburari', 
Tab.- V. Fig, 4. 5. 

Enchelis retrograda, Zool. Dan. prodr. app. p. sgo. 

Corpus gelatinofo hyalinum abs^^ue interanets perccptibi- 
libus, globulo pellucido vcrlus poitica plerumcjue diiliiKliLun, 
apice aliquantifper auflum , pofticc acuminatum. 

Motus: Procedendo femper ad latus divetgit alicjuantum 
retrosrada. In raotu impcdita corpus incurvat. 

In infufo vegetabili aqute marincc, raro. 

■ 

Fig. 4. Eiich. retrojrradnm maxime extenfam, 

5. rctracbm dz incurvatam , auda magnitudinc, 
cxhibent. 

a. pars antica. b. poftica. 
«. globulus pcllucenSi 44. ENCHELIS FESTINANS. 

Enchelis cylinclrica oblonga, obtufa, ancice 
liyalina. Tab. V. Fig. 6. 

Enchelis fcilinans , Zoo/. Dn». pro<fr. app. p. ago. 

Corpus teres, cylindraceum , sequale , oblongum , utra- 
«ue extremitate obtufum , uhra dimidiam longitudincm nbs<]ue 
cmHi interaneo hyaUnum, poUice globuUs velicularibus pellu- 

ccntibuK ftNCHELrS. s^ 

centibus implerum. Veficula major in parte antica quarundam, 
in aliis opacicas non ad cxtremitatem produ£la , adeft. 

Motns fcftinans vaciliatonus a littore in littus per lineam 
reclam continuus. 

In infufo Ulva Linza , mArina, 

Fig. 6. Etich. fcfiinantcm, auO;a magnitudinc, pffert, 
a. velicula. b, globuli. 45. ENCHELIS FARCI.MEff. 

Enchelis cvlindracea curvata, utrinque truncata. 
Tab.V.Bg.i.^ 

Enchelis Farcimen, Vevni. tn: ^ fliiv. 11. 2.ool. 

Dan. prodr. 2436. 
JoBLOT micrnfc. tom. i. part. 2. p. 33. t. 5. £ 2. M. 
Gleichen in[uf. t. 14. f. F, III. 

Corpus gelarinofum, latitudine quadruplo longius, tequa- 
le , tcres , antice & pofUce truncatum. Interanea opaca Bon 
dilHnguenda. 

hjcefj iis vixms, extrcmitates in oppofitum latus £e£lendo 
figuram Iiteras S. imitatur. 

In aqua diu fervata raro, 

Fig. 7. Evch. Fiircimcn in inceffu, 

§. in quiete, aufta magnitudine, fiftiinf. E 3 46. I^ ENCHELIS. 

46. ENCHELIS INDEX. 

Enchelis inverfe conica, apicisakero angulo pro- 
dutlo. Tab.V.Fig.^ — 14. 

Corpus fubopacuHi , inverfe conico- elongamm , grlfeum; 
hinc poftice anguftius, extremirate lubtruncata feu obtufa, in- 
terdum emarginata ; antice craffum, fegmento marginis in la- 
ciniam digitiformem porrettum, oppofiro autem haud raro pa- 
pillala inflruflum. Utramque condendo animalculum cxtremi- 
tatcm anticam obtufam reddit. Intcllina indilliufta globulis 
majonbus fparfis , an ovula? 

Inceffus lentus; cilia aut pili mdli perceptibiles ; digitel- 
lum pro luhitu infleSere valet. 

Apparitionem fingularilTimam mlhi priebuit animalculum 
hoc; cum enim naufragium in ripa pafTum eifet, ac formam 
«vato-ventricofam depreffam afiumliflet, aniica pars fcnfim ab 
apicj ad T rtiam carporis partem usque folvebatur in moleculas, 
qucE fiimi infhr e tubulo fornacis , non uti in alils utroque la- 
tere dcfcend bant, fed refta afcendebant, dumque ulteriorem 
efFufioncm exlpeQarcm , fuperftes corporis pars e ripa in ple- 
nam aquam fjceflit, ac ovato-truncata in prceceps volvendo no- 
vam vitam inchoabatj papillam exleruit, figuramquc denique 
fphxricam alfumfit. Ultenus eam fequi aliud ncgotium pro- 
hibuit. 

In aqua, ubi Lemua minor , rariflTme. 

Fig. 9 — II. Ench. Indicem in ftatu inregro. 

9. ncmpe antice exferto digito , poftice- 
quc obtufam, 

10. digiro (i papillula exferris , pofticeque 

truHcato-emarginatam , 

11. utraquc extremitatc obtufara. 

Fig. ENCHELn. 39 

Fig.12— 14. in ftatu diminuto, 

12. nempe ovato-ventricofam, 

13. papilliilam exfercntcm, & 

14. in fphxram redactam , fiftunt. 

a. extremitas antica. b. poftisa; 

c. produflrio digitiformis. 

d. papillaris. 

• e. poltica emarginatt. 47. ENCHELIS TRUNcus. 

Enchelis eylindrica fubcapitata. Tab. V. Fig. 
15—17. 

Maxima Enchelidum. Corpus cylindricum , mucofum, 
jrifeum, fubopacum, elongatum, antiee giobofum, pofticc 
obtufum. Nulii pili aur cilia deregenda ; altero laterc interdum 
tres dentes efformantur, & rorliis obliterantur; demum beftio- 
la informis in mafiam oblongam redigirur , tranquilleque jacens 
eufpides minimas crj'ftallinas margine alterius lateris deorfurn 
vcrfus pedum ioco micantcs paffim videndas exhibet. Globuli 
inajores padim in corpore dilpalati. 

Dextrorfum finiftorfumque volVendo lente vagatur. 

In aqua cam Let/H74, Mejenbergae, raritlime. 

Fig. 15. Encb. Truncum muticam, 
16. dentatam, 

jjr. correptam , valde ampliatam, cxhibene; 
a extremitas globo>fa. 

b. obtufa. 

c. demicuE. 

4S* ,4« ENCHELIS, 

48. ENCHELIS larva. 

Enchelis eTongata, medio papillula utrinquc no- 
tata. Tab. V. Fig. iS- 

Animalculum elongatum, teres, absque interaneis confpi- 
cuis, moleculis grileis farrtum, antice obtufum & pellufidum 
infra transparentiam aliquantum coar£latur , poftice acumina- 
tum mcdio papillulis binis oppofitis antica verfus direftis in- 
ilruclum. 

In aqua paluftri raridime. 

Fjg. ig. EKcb. Lariwm auQa magnitudint exhibet. 

a. pars antica. 

b. poftica. 

S. papillulas laterales. 49. ENCHELIS SPATHULA. 

Enchelis cylindrica, apiee hyalina fpathulata. 
Tab. V. Fig. 19. 20. 

EacheUs Spalhula, Vervt. tcr.\^ fluv. 19. Zoo/. 
Den. prodr. 2444. 

Animalculum perfeftc cylindricum , pellucidiflTmum, cry- 
ftaUinum, ftriis fubtiliffimis longitudinalibus, veficulis plcrum- 
que duabus hyalinis, akera infra medium, altcra in cxtrcmitatc 
corporis pcfHca, ac juxta alterum latus fphxrulis obfcurioribus 
quinquc minoribus, qua: ovula , inlh-utlum. Apcx dilatato- 
membrauaceus , anti.ce finuato-truncatus, angali5 aUquantilpcr 

in -? ENCHELIS. 41 

in auricufa reflexis. Hinc figHram fpatliar pharmaceutice 
imitatur, 

Motus vacillatorius fpathulam varie plicando , figuram ta- 
men rctinet, momento cxcepto , quo horas du.is inquiienii 
fpathula in manubrio condebatur, apexque obtufus apparuit, 
brevi tamen rurfus exferebatur. 

A. Vihriom Intefiino transparentia cryftallina, ftriis pel- 
lucentibus , figuraque fpathulata minus mutabiU differt. 

In aquis, ubi Lemna vcgetat, raro, 

Fig. 19. Ench. Spathulntn-, fpathula exferta, 
20. condita, au£lam pr.Tbcnt. 
a. vefieula media. b. poftica. 
£. congeries globulorum. d. anguli reflexi. 50. ENCHELIS pupuLA. 

Enchelis inveiTe conica apice papillari. Tab. V. 
Fig, 21 — 24. 

Enchelis Pupula, Verm. ter. ^ fluv. ig. Zoo!. Datt, 
prodr. 2443. 

Animalculum inverfe eonicum , antice ventricoHus obfcu- 
rum , poftice pellucidum , ut-raque cxtremitate obtufum , antic» 
papilla digitiformi inftruQ:um, intra pofticam vero circulo hya- 
lino feu apertura circulari notatum. Interanea ex moleculis 
fubfphxricis vcrlus antica confertis mobilibus, verfus poftica 
rarioribus. 

Varietitem medio fere corporis papilla priter anticam in- 
ftruGam femei rcperi. 

F Motus # 42 ENCHELIS. 

Motus clrca axin longitudinalem rotatorius, ficque fito 
aliquantum obliquo guttuli innatat. 

In Fimetis Novembri & Deccmbri; aqua vero gelu ad- 
fhifta frultra quxrebatur. 

Fig. 21, 2 2, 23 & 24. E7icl\ Pupithvn, diverfo fitu, 
valde autlim liftunt. 
a. Papilla antica. b. veficula poftica. 
c. Papilia lateralis. 51. ENCHELIS puPA. 

Enchelis ventricofo-cylindrica, apice in pnpillam 
produaa. lab. V. Fig. 25. 26. 

E/icb. Pupul<wi refert, af multo major, extremirasquc 
antica, non, uti in illa, obtufa papillaque inftrufla, fed in 
papillam produfta; totaque intcraneis obfcuris, papilla hyalina 
cxcepta, repleta, nec poftice circulus feu veficula hyalina adeft, 
nec inteAnea mobilia mihi vifa funt. 

Valde defes eft, parumperque dc loco in locum movetur. 

In aqua paluftri haud frcquens. 

Fig. 25 & 16. Eiich Pnpam valde auflam c.^hibent. 

a. Apcx leu Papill.i 

b. Extrcmiras pullica. V. 43 

V. VIBRIO. 

Verrnis manfpicuuSy /implicijjimus ^ teres, elon- 

gatus. 

52. VIBRIO LINEOLA. 

ViBRio linearis minutiflimus. Tab. VI. Fig. I. 

Vibrio Lineola, f^erm. ter.^ flnv. 21. Zool. Dan. 

prodr. 2446. 
Linieftra.kk.eren , Nye Sarnl. af Danlk. FiJejiJh. 

Sxljk. Skrifter III. D. p. 8. t. i. f. 3, a. 

Animalculum omnium minutilTimum; Monadem Ternio- 
vtvi exiguitate fere fuperans, Fihrioncque Bacillo tricies mi- 
nus & prorfus divcrfum. 

Motus tremulus myriadum punclulorum oblongorum ob- 
fcurorumque in unicaguttula, lcu undulatio oculo, lenticula ma- 
xime amplificante , exhibetur. 

In infufione vegetabili fubftantiam aqui poft plures dies 
fere adimplet ; in alia foetentc ultra trimcftre fervata , & in non 
foefcntc poft menfcm Lemna cooperta cum CyclidioGlaucomate. 

Fig, I. Maflam Vihr. Liveola, adjacvntes folitarias 
valde auftas cxhibct. F2 53- 44 VIBRIO. 

53. VIBRIO RUGULA. 

ViBRio linearis flexuofus. Tab. VL Fig. 2. 

Vibriones riiyriadum numero intcr Lineolam & Uiidti- 
Inm medios, in infufione Letnn£ plures fcptimanas iervata re- 
peri; Lineola longiores, Uiidula arBius tortiles, &: Bncillo 
brcviorcs, maximoque lumine confpicui erant. 

In niotu totum corpus in fpiralcs fleftcbant, at flexurac 
sgre vifibilcs, quotics animalculum icfe furliim vertebat, in 
confpeftum fubiere. Antrorium & retrorium in lincam refliam 
ferebantur fspe longo traclu absque ulh flexura perceptibili. 
Gutta in orbiculum mifl^a , horum acervi maxime mobiles ade- 
rant, mox iinguli difpalabantur , ac intra pauca minuta penitus 
cvanefcebant. 

Similes diverfce longitudinis, P'. LineoTa multoties majo- 
res in cute membranacca, fuperficicm infuiionis Vlv^s LinziS 
te<»ente , in aqua marina gencraios myriadum numero reperi. 

In infufione mufcarum etiam qusevi? guttula vibrionibus, 
a Bacillo exiguitate voluminis divcriis, icatebat; difpalati & 
paifim in acervos, qui c mulrirudine colorem lutefcentem adcp- 
ti erant, congeili; horum pars a mafl"a communi, niftu oculi 
citius, uhra trcs maifc diametros diifluebat, (hic aftus prima 
facie refokitionem animalcuU cujusdam ia molcculas mcntieba- 
tur) mox vero examinis apum inifar revertebatur, et hic ex- 
curfio vice plus una reirerata fuit. In ipio accrvo, formica- 
rum inilar vivido, punfta Mon. Termone minora, at folidiorrf, 
apparucre, margine accrvi vcro ranores figuram Hnearcm gcn- 
temque prodidere. Qiiiciccntcs in lancam gelatinoiam, brcvio- 
rcm vel longiorem ,. ftriQc porriguntur, lcnte vcro proceden- 
tes corpus in rugas aegre oculo perccpribiles corripmnt , mortui 
fibrillas curvatas rcfcrunt Pereuntibus, aqua cxhalara, no- 
vam aqutc gutrulam fruftra aftudi. Membranaccam infufionis- 
fupei-ficiem & in vivis &: poil mortcm efficiunt. 

Fig. VlBRIO. 45 

Fie, 2. Vilriones Rugulas plures auQa magnitudine, 

a. re£le exrcnias, 

b. motu fcrpcntino furfum tendentes, exhibet. 54. VIBRIO BACILLUS. 

ViBRio linearis, sequalis utrinque truncatus. TaB. 
VI hg. 3. 

Vibrio Bacillus, Verm. ter, ^fiiiv. 22. 2.i)ol. Dan. 

prodr. 2447. 
Kiep - Straekkcr , Nye Siiml. af Diwfit. Pldevjk. 

Sxljl'. Skr. III. D. p. II. & pl. 
Leuvvenhoek ^rf^w. ;;//?. p. 40. £ F. & p. 315. £ 

C. & D. 
Traiisa&. I, 2. p. <,y. HaarrihnlicheTheilchen. ^ 

JoELOT microfc. tom. i. part. 2. p. 6j. t. g. £ iSv 

& 14. ^ 

Naturf. 19. p. 165. 

Vcrmiculus fuhtilKHmus fub certa Inmiuis reflexione opc 
lenticiilx 3. in confpe£lum fubit, gelaiinofus, hyalinus, Mon. 
Xf.';</c' dimidio anguitior, fextuplo & decuplo longior, paleam 
ubique Kcjualem ref erens , a Gordio laEieo , quem nudus ocu- 
liis V jdet , volumine 6c dcfctlu ftriarum obliquarum in parte 
antica divcrfus. NuIIa interanca perceptibilia. 

Motiis reclilineus, antrorfum & retrorfum nullo partls 
anticx & pofticx, ne in motu quidcm , dilcnminc, languidus 
& fcrpens, at flexurae ferpentina; in medio tantum corporis & 
quidcm igre videntur. 

In quibusdam longioribus antice tertiaria pars parumper 
inflcxa eft, an ex inftante propagatione per divilionem? 

F J la ^ VIBRIO. 

In infufione foeni e GronUndia, anno fen-atl, primum 
rcperi millena in guttula; poftea in aqua palullri parciditne , 
denique in aqua foetente , ubi Lemna viinor , copiolillime , 
paflTm fparfos breviores & quadruplo longiorcs. 

Figura Enchelidis 2. Hill. bifl. anim. tab. I. hunc exhi- 
bet, magnitudinc tamcn , craflitic & transparentia differre vi- 
detur; exa£lior eft figura fupra citatorum autlorum. 

Duas foeni infufioncs eadem aqua & eodem tempore pa- 
ravi; alteri tamcn vafculo foenum forcipe in partes minores re- 
feclum, alreri integrum immifi, huic nulli Fibriones BiiciHi, 
plures Mouades Lemks, & Kolpoda Cuculli, illi myriadcs 
y, Bacilli , paucx Monades enafcebantur. 

Plures in aqua menfem fervata, ibidem non antea obfir- 
vati , prodiere diverfae longitudinis una cum Vihr. Undiila 
multoties minorc & anguftiore. Plures minores, pauciores re- 
liquis fextuplo longiores, motu hi lcntiores , medio qu.ifi fra£li 
videbantur ; minores citius provehcbantur. Motus cetcrum 
Bacilli lentus rariflime trcmulus , UnduliS vcro fulgoris inftar 
vividus. 

Fig. 3. Quinquc Fihriones Bacillos, 
a. quicfccntes. b. natantcs. 
c. anticam inflcxam. d. mediam corrugatam, 
aufta magnitudine exhibent. 55. VIBRIO UNDULA. 

ViBRio filifoi-mis flexuofus. Tab. VI. Fig. 4—6. 

Vibrio Undula, Ferm. ter.if fliiv. 26 TjOo!. Dhji. 
p-odr. 2451. 

Niiturf. VIFRIO. j^f 

Nattirf. 20. p. 150. t. 3. f. 27, g. 

EolgeUr.Tkkere , Nye Saml. nf Dnijjk. ViJenJTt. 

S.eljlt. S/.r. Ilf. D. p. 19. 28- & pl. t 3. fig. 

I. a. Mera fibrilla undulata, terc^, gelatina absque interaneis 
confpicuis. 

Nunquam extenditur; in quiete literam v, in motu lite- 
ram ;«, vcl lineam flexuofam, quam anfercs volatu fuo in aere 
formant, finiulat; Motus afcendendo , defcendendo, vel rcrta 
pergendo tanta celerit.uc peragitur, ut ociilus armatus flexuram 
nanris non absque moleliia percipiat; in fummo guttulic ple- 
rumque quiefcit. Interdum alterd extremitate oblique fixus in 
jyros fefe verfat. 

Vil>r. Linenla longior, /^^jv;//V?//o mulroties minor, ima- 
gine unduls lcnticulae 3. microfc. fimpl. fiihtur. A V. Rupu/a 
praelertim diflinguitur, quod nunquam re£le extenditur. 

Plures coacervati in mafHim globularem hyalinam, vel ma- 
}ori numero flavcfcentcm, imaginem maflie folaris ignese motu 
fuo, oculo bene armaro, prsflant. Globuli fsepe altcro mar- 
gme diffluunr, fecedenribus paffim turmis vermiculorum. }/]o- 
f«j totius maflir nullus, millenorum vero vermiculorum ; in- 
terdurn ad ftipitem plantae microfcopica?, uti examen apuna, con- 
geruntur. 

Myriad\im numero conferti oculo maxime armato torren- 
tem aquarum mcntiuntur, fparfi minores duarum flexurarum, 
majores quatuor, efl^e confpiciuntur; aqua exhalata cadavera 
fiexuofa ubique fparfa Ipeflantur. 

Hunc eflT; befliolam , cujus corpufculum extremum cau- 
duls animalculi fcminalis, in figura 5. epift. phyf 41 exhibiti, 
iemine linapi millies- decies-centies -millies minoris , tenuitate 
exccdcre indicat Leuvvenboek , aurumo , induftionique exinde 
natE lubens fubfcribo : "cum haec animalcula caudulasfuas , uri 

"oculis 48 VIERIO. 

"oculis obfervare poffumus, in gyros ac voKimina movendo 
"^ontrahant; reflc concludimus caudulis illis haud niagis fuos 
"deeffe tendines, mulculos atquc artus, quam glirium murium- 
■"quc caudis, nec quisquam dubitabit , eadem animalcula, aquis 
"innatantia, aequc organis armari inotoriis, atque animantia 
"majora. Ad hic in tali animalculo quantus includitur appara- 
"tus vifcerum , quantaque eorundem exiliias?" Idcm ell, 
quem in epiftola arc. nat. 96. Anguillam nominat, quod, dum 
natat, corpus fuum anguillae in morcm incredibili celeritate 
infleftit. 

In aqua Lenina cooperta , ac feptimanam fervata, non 
cmni, copiofe. Etiam in infufione hlvelis tJiitiie numerofis- 
fimam, praefertim circa manulas fungi refolutas, reperi, ex 
diflblutione fungi provenire fer« credidi, at fimul in mfufionc 
confervam reperi. 

Tig. 4. Acervum T^, Uiiditlce minorem emittentem, 
a. majorem. b. minorem, 

5. Acervum circa f.lamentum Confervre colleftum , 

aufla , 

c. filamemum dichotomum. 

6. V. Undiilas i^mhs-, valde aufta magnitudinc cx« 

hibent. 

d. quiefccntcs, e. eiatantcs. 56. VIBRIO SERPENS. 

ViBRio filiformis, ambagibus in angulum obtu- 
(um produftis. Tab, VI. Fig. 7. g. VIBRIO. 49 A Vihr. UniJuln prsfcrtim decuplo lenglori traflu ; a p', 
Spiril/o angulis obtufis , ab utroque inteltino totum percurren- 
te majori augmcntatione cotilpicuo, difFerre videtur. 

Aniinalculum gelatiaofLim , perquam e.xiguum, lineolam 
ferpentiformem xqualibus & laxis fle.xuris, feu fabulofum Nor- 
vegis ferpentem fluviatilem minimo modulo exhibens. Ipfe 
traftus rcftiiineus, haud arcuatus, flexurs ferpentinje, non 
(pirales. 

In aqua fluviali rarifTirae. 

Fig. 7. J^ihr. Serpentem auftum, 
g. valdc ampliatum , exhibent. 
a. intelhnum. 57. VIBRIO SPIRILLUM» 

ViBRio filiformis , ambagibus in angulum acu- 
tum tornatis. Tab. VL Fig. 9. 

Siugukre animalculum vafculum fpirale refcrens; Vafcu- 
lorum fpiralium effeftus in oeconomia animali & vegctabili 
jufte miramur, quid faciendum, fi anima! fub imagine talis 
organi inter viveHtia ofFcndamus, at in hac fpirs feu anfractus 
haud produci & corripi pofl^unt, fed rigidi, quantum huc usque 
cbfervari potuit, quovis animalculi mom perfiltmn. 

Conftat animalculum hyalinum anfraOiibus approximatis 
ffqualibus, feu in angulos acutos tornatis, a quatuor ad duode- 
cim usque, minora paucioribus. Omnium fere minimum cfl:, 
Mo/i. Te r mone zmm & Fibrione Z/Wfo/r/anguflius, longitudi- 
nc corporis & anfra^luum amplitudine in fumma foci acie con- 
flitutum in confpeftum fubit, fiepe tamenminima loci mutatio- 
ne aciem ocuU optime armati eludit. 

G Motus StQ^ VIBRIO. Motus reftilineus pofticam & aniicam partem lente vi- 
trando , vel perpendicularitcr gyrando, plerumque rctla ex- 
tenfus, interdum in arcum curvatus, at anfraftus femper rigi- 
a absque ullo difcernibili motu. 

In intuiione Soncbi arvevfis 1782 verfus finem oclobris. 
Plures dics duravit. 

Fig. 9. P^ihr. Spirillum magnopere au£lum exhibet. 58. VIBRIO VERMICULUS. 

ViBRio torcuofus gelatinus. Tab. VI. Tig. lo. II. 

Vibrio vermiculus, Verm. ter. £7* fltiv. 25. 2.ooL 
Dm.prodr. 2450. 

Corpus album , fcu la£leum absque ulla transparentia, 
eylindraccum , clongatum, apice obtufum, poftica verfus acu- 
minatum, vel planiufculum , & intortum. 

Motus fit corporis undulatione, qualis in vermiculis, at 
perquam tardus ; interdum refta extenfus citius & hboriofc, 
dum aliquantum ad latera alternatim flcclit, progrediiur, & 
tum linea nigra longitudinalis, vel integra, vel fapc interrupta, 
profpicitur. Quiciccudo interdum applanatur, ac in iinus va- 
rios torquetur. 

Ope lcnhculje I. microfc. fimplicis commode contemplari 
poteft. 

Fieuram animalculi in ftercore ranarum , cujus Leuven- 
nor.Koper. nnin. p. 56. memmit, uti quoque in fpcrmatc Li- 
bellulcE maris, urcini.nat. p. i8- f- 5- "oftrum vcrmiculum 
fufpicor. 

In VIBRIO. 51. 

In aqua paluftri, Novembri, rarus. 

Fjg. 10 & I r. Fibr. VevmicuJum-, au£la magnitudi- 
nc, fiihinr. 

a. partcm aiuicam. 

b. pofticam. 

c. inteftinum interruptum. 59. VIBRIO INTESTINUM. 

ViBRio gelatinofus teres, antice anguftatus. Tah. 
VLFig. 12 — 15. 

Vibrio Inteftinum , Vcrm. ter. £?* fiuv. 27. Zool. 
Dan. prodr. 2452. 

Animalculum cylindraceum laBeum apicem verfus atte- 
nuatum, utrinque obtufum , absque uUo interancorum vclHgio; 
in poftici extrcraitate ova quatuor vel quinque fph.xrica. An- 
ticam adeo in fe retrahere, ut dilatata truncataque appareat, 
vel in fpathulam diiatare & complanare, valer. 

Motus lentus progreflivus. 

In aquis paludofis. . . , 

Fig. 12. Vihr. Tntejlimim, antice extenfum, 

13. correptum, 

14. dilatatum, 

15. fpathulatum , 

a. partem anticam. b. pofticam. 
aucla magnitudine pra:ftjnt. 

G 2 60. 5a VIBRIO, 

60. VIBRIO BIPUNCTATUS *), 

ViBRio linearis, aqualis, utraqiie extremicate 
truncaca, globulis binis mediis. Tab. Vll. Fig. l. 

Ivlinor fequente. Corpus hyalinum, pcllucidum, anrice 
& poftice truncatum , mcdio globulis binis (fepe unlco) pellu- 
cidis, aequalibus lecundum longitudincm difpofitis. Globuli 
primi facie genicula mentiuntur. 

Motus \cm\is, reftilineus antrorfum , mox ad angulum 
acutum fefe proripitj retrogreflum nunquam vidi. 

In aqua marina poft quatuor feptimanas, ob foetorem ad- 
huc intolerabili, myriades in guttula. 

Fig. I. Sex Filr. Bipim&atos, vario fitu, au£la mag- 
nitudine exhibet. 61. VIBRIO TRIPUNCTATUS. 

ViBRio linearis , utrinque attenuatus, globulis tri- 
bus, extremis minoribus, Tab,VU.Fig. 2* Tre- 

•) yihr. BipunHntii! , TripunBatus & Liinuh , Coiifervis n78xinie 
aftines, vegetal)i!ia animaiibus juiigunr. Huc (ut iiiigularifnrnuin 
& iTiQxime odniirabileil) Fihrioncw Fnxillifemm taceain) icferenJa 
Treiiiella Adansonu «lew. de l' ncad. (i(s Siiinces 1767, qnar dici 
jiotefl l^ibiio geniculatus , (Sc noftia Conferv.i viralis , Be Lnijche 
Sihiift. 4. p. 171. t. ii.f. 1 — 3 mvi l^ihrio cnnnntiiis noininari 
^ueat , uterijue ambigux iiatitrx & in bivio conliitutus. VIBRIO. 53 

Tre-pun£l- Straekker, Nyi ^iWil af Davjk. Vhl 

S.elp. Skt: III. D. p. 29. 
Naturf. 20. p. 45. t. 20. £ 4.5. 

Corpus pellucidum, hyalinum, luraque extrcmitate ali- 
quantum attcnuatum, globulis tribus , medio majori, termina- 
libus minutis, pellucidis inftruftum. Spatia inter globulos vi- 
ridi materia in quibusdam impleta funt, in aliis ilta cvancfcit 
ac e.x parte lineolam mediam auget, uti pulvifculus granulofus 
in confcrvis microfcopicis. Raro latus obfervatori obvcrtit, at 
tum maxiina amplificatione prismaticus apparet. 

Motiis reQilineus antrorfum & retrorfum vix tamen 
quavis vice ultra corpons longitudinem , retrogrcdiendo brevi- 
us fpatium peragrat. 

Varietatem rariorem & minorem vidi ftriis transvcrfis 
quatuor in c|uinque genicula divifam, horum intermedia cjua- 
cirata , extima ovalia erant. Motus idem. 

In Folh Rnfenburgevji cHm Lsmna minore, Novembri 
& Decembri 1777. 

Etiain 178-'. in aqua Lemna cooperta, ac ultra fex heb- 
domades fervata , initio AugufH qusvis guttula ccntenis impleta 
erat, hi motum eundcm agebant, at bipunflati tantum, vel po- 
fius binis corpufculis ovalibus, rariflime fphjericis , inftrufti, 
utraquc extremitate acuminati , nec fefe unquam ad angulum 
acumm proripientes, hinc, fi minus nova Ipecies, faltem a 
Vibr. Bipitn&ato diverfa eft. Huc referrem fig. 44. clariff, 
Hermanni Natiirj. £0. p. 161. nifi truncatus diceretur. 

Fig. 2. Plhr. Tripunciatum-, au£la inagnitudinc , €x- 
hibct. 

a. hyalinos. 

b. viridi materia farflurn. 

G3 e. ^4 VlBRia. 

c. transverfim ftriatum. 

d. globulis intermediis binis. 62. VIBRIO PAXILLIFER. 

ViBRio flavefcens paleis gregariis mulcifariam or- 
dinacis. Tab. VII. Fig. 3 — 7. 

Pinddyr, Nye Sfimling af Dnnp. Vi(^enjk. S^elfr. 

'Sh-ift. II. D. p. 277. c. figg. 
MiiLLERs kleinc Skrijten I. p. i — 14. 1. 1. iig. i — g- 

Animalculiim , vel congerics animalculorum mirabilis. 
Pluries in guttulis aquce marinx vidi CdrpufcuKi Imeana flavc- 
fcentia (foiitaria palcas, in quadrangula difpofita fcobes rcfcre- 
bant) granulaque fcminalia qualiscunquc vegctabilis diu crcdidi; 
demum no£te inter 6 & 7 Oflobrcm 1781 afpeclu fili flavefccn- 
tis, fcle in longum produccntis & in breve conirahentis , ac 
ex his paxillis comporiti, obitupctaclus, novoquc phoenomciio 
gavifus, ejusdem variis evolationibus incubui. 

Paxilli oculo nudo inconfpicui cute pellucida membrana- 
que inteltinali flavefccnte, punciisque binis aut tribus fparlis 
conftarc videntur. Hi numero fcnario ad quadragcnarium fi- 
tum quidem variant, at parallclum fcmper fcrvant, vel qua- 
dratum, vel filum Itriftum, efformantes, aut in Ziczac dutli 
fulminis direftlonem imitantur, vsl filum utraque extremitate 
quadratum profcrens, vcl adhuc aliam figuram, oculo iiiKmr. 
Bini paxilli (unus in mhiori numero) a rcliquis intcrdum in an- 
gulum rcttum , vel acutum , divergunt ; omnes mcmbrana di- 
latabili mutuo coalitos fufpicor. Con- VIBRIO. SS Congeries hacc qaadrangulari forma quiefcere folct, mor- 
tuaque perfifht, reliquas vero jam ab hac , jatn ab illa, extre- 
niitate incipiendo lente efFormat. 

In Vlvalati[(inia copiofe, hinc marinus. Totuin Otlo- 
brcm 178 1 plures reperi , pofthac Septembre i~83 rurfus 
apparuere. 

Fig. 3. Vihr. Pnxillijenwi, facie fcobis arcuats in- 
volutum, 

4. in lincam re£lira Confervse iiiftar cxtenfum, 

5. in faciem fuhninisproduftum, 

6. in quadrangulum cruribus binis inrqualiter 

prorcnfis, 
^. in duo oblonga ferie intermedia connexa di- 
ipofitum, aucla magnitudinc CAhibent. 63. VIBRIO LUNULA. 

ViBRio arcnatus utraque extremitate scquall Tab. 

f;/.%. 8-15: 

Der halbe Ivlond, Eichorn p. 48. t. 5. £ c. 
Ntiturj. 10. p. 169. t. 3. f 59. 

Corpus arcuatum cornubus jequahbus, lunam in primo 
<]uadrante referens, plerumque Iste viride, globulis 7 ad 10 
in fcrie longitudinali , vcl varie fparfls , ve! fcx medio corporis 
fenc duplici transvcifi pra-ter lungitudinalem noratur. 

Pluribus annis fxpius vifum , fibram vegetabilem Cor.fer- 
vce, cum nullum in eo motum percipece potui, credidi , mo- 
tus denique diitinrlLis & proprius, Iicet omnium lcntiflmius ac 
f cr longa intervalla exlcrulis, animaUtatem probaviti pofl: odio- 

fam §6 VIBRIO. 

fam quietem nempe altera extremitas motu lento & trcmulo 
(tremor an cau^ie extrinlcca; debearur?) elcvatur fere in per- 
pendicularem, fp.itioque 1 1^ quadrantis circuH circa puiiclum, 
tui innititur altera extremitas, pcraclo, in oppoiitam plagam 
delabitur, dein poft quietcm 5 vel 6 minutorum prim. oppofita 
cxtremitas fiinih modo paflum facit & fic porro. Ad perpen- 
dicularcm evccla in relilbm plagam raro & quidem lente dc- 
labitur. 

Majorcs & minores vhiJis coloris , minimi cryftaliini 
fnnt. In mcdio adulriorum area transverfa pallide virens va- 
cua; rcliquuin tres longitudinales arca;, quarum intermedia fc- 
rie punclorum feu globulorum pellucentium notatur, oceupant. 
Quaedam fpccimina reperi, in quibus materies granulofa viri- 
dis mcmbranula contenta centrum verfus fe fubduxcrat, vcl 
menbranula fimul medium verfus, uti membranuls poit cjec- 
tionem pulvcris feminalis in Confervis, contracla erat, utra- 
que extremitate penitus vacua & hyalina. Mira analogia & 
viciniias regni animalis & vegetabilis. 

Quosdam in lincam reclam extenfos «S: rigidos haud raro 
reperi , hos mortuos fufpicor; alios mcdio divifos puntlo tan- 
tum cohxrentcs rarius obfcrvavi. Caviratem utriusquc cxtre- 
mitatis, eujus meminit Eichorn, quamque os animalculi ofci- 
tanter crcdidit, in nuUo unquam obfervarc potui. 

Propagari divifionc naturali cx adjcclis figuris , & area 
transvcrfa media, inftantem divifionem indicante, palam cll, 
quid vero fint globuli pellucentes? quid materics viridis in 
granula enafcens? an hxc fperma aut proles mafculi, vcl fc- 
mina, illa autcm ovula, /^. Z?//;?//^? dehinc hcrniaphrodirus gc- 
neris, vel utriusque regni vegctabilis & animaUs conlors, quis 
extiicet. 

In aquis, ubi Ltmna, ab Augufo in Dccembrcm. Fig. yiBRIO, 57 

Fig, 8. I^^ihr. LiimtJas minores cryftalUnas, 
9 — II. majores virides, 

a. feries giobulorum. b, area transverf» 
pallida. 

c. matcries viridis granulofa. 

12. Lunulam (trifte extcnfam & mortuam, 

13. Lnnulam £Er|ualiter divilam punfto tantum co- 

hxrentem, 

14. insqualiter divifim punfto colisrentcm, 

d. crus granulis farclum. e. vacuuiTu, 

15. altcrum crus LunuL^ divulfum, 

f. vaginulcE granulorum pars vacua. 

g. pars replcta, 

h. membrana exterior. 
autla magnitudine fiftunt. 

64. VIBRIO VERMINUS. 

ViBRio linearis comprefTus, ancice quam poftice 
anguftior. Tab, VllL Fig. l — 6. 

Animalculum hyalinum teres, motN vero lentiore ciyftal- 
Hnum compreffum, feu membraba cryftallina clongata, polHca 
quam antica parte latior , apice (ubtruncata, bafi obtufi. In- 
teraneanuUa perceptibilia ; in mediotantum vcficula; du;c fphx- 
ricae diltantcs , ac tertia intra marginem pofticum , oLfervabi- 
lcs; raro quafi linea longirudinalis profpicitur. 

Motiis fedinans antrorfura & retrorfum vacillatorius, an- 
tica parte aliquantum elevata. 

Inter millenos duo paria rarifilma phoenomena obtulere : 
Verfus medium cohirebant antice, poftice quaii fifiura diftan- 
tia, hocque ftatu circuranatabant ; akerum figura crucis An- 
drsx iibi incurabens, alterum anticam partem extrorfum in li- 

H neani 58 VIBRIO. neam fcre horizontalem incurvans, motus varios natando clebat 
puncto tantum invicem unitum ; an hacc cohaefi» coitus, an gc- 
neratio per divifionem longitudinalcm? Scopus fahem dignior 
quam quivis effittus conHiftus. Ad feparationem usquc nec 
etro, nec frater optimus, qui utrumque ad vivum pinxit, pro- 
fequi potuimus, vifum dcmum omniuo fubterfugiens. 

Copiofe in aqua marina aUquot dies fervata & foetentc. 

Fig. I. 2. 3. Vihr. Verminuvi fimplicem, 

4, 5. 6, dupUces, aucla ruagnitudine exhibent. 

a. pars antica. 

b. polhca. 65. VIBRIO MALLEUS» 

ViBRio lincaris, bali globulo, apice linea transverfa. 
Tab, VIIL Fig. 7. 8- 

Vibrio Malleus, Fcim. ter. ^ fiuv. yi. Zoel. Dau. 

prodr. 2457. 

Animakulum album pellucidum 7" latinum referens, ex- 
rreniitate inferiori globulo athxum. 

Motus & quies omni moiuento ahernus; motu literam 
/^ quiete Tfimulat; dum enim crura lincae transverlae per- 
pendiculari impofirx alternis vicibus celerrime in perpendicula- 
rem uniunwr, & in transvcrlam extenduntur, per aquas ve- 
hitur. 

In aquis putei copiofe. 

Fig. 7 & 8- ^i'"'- Malkum varlo fitu aufla naagnitudi- 
nc filUuit. 

66. VIPRIO. 59 

66, VIBRIO Acus. 

ViBRio linearis, colli apice obmfb, cauda fetacea. 
lab.VniFig. 9.\o. 

Animalculum ftriQum figura Sygnatbuni Acum refercns. 
CoUum reres hyalinum punfto rubente ulrra mcdium notatum, 
»pice obtufo; Truncus cylindraceus, obrcurus, medio hyali- 
nus, mceflu fere triquerer apparet, motu inteftinorum moveri 
videtur, ac cauda letivlormi terminatur. Punclum in quibus- 
dam alio temporc nigricat. 

Lentc absque corporis flcxu incedir, a cohabitantibus prs- 
fertim /'rf/v////ii'an fepius tuibatur, ia margine guttulae, quem 
quaerir , tutus. 

In mortc truncus diftenditur, cctera permanent uti in 
vivis. 

In fodis Cojlelli Havnienjis bis aut ter reperi. 

Fig. 9. Vihr. ^cum vivum, 

10. mortuum, aufta magnirudine exhibent. 
a. Coiluin. b. pun£lum rubens. 
c. Cauda fetacea. 67. VIBRIO SAGITTA. 

ViBRio fuWinearis, colli apice truncato atro, cau- 
da fetacea. Tab, VIII. Fig. II. 12» 

Animalculum inter Planariam & Vihrionern medium, 
hunc enim extremitatibus lincaribus, illam corpore produftili 
& retra£li4i motuque glilcente refert. 

H 2 Corpus «0 VIBRIO. 

Corpus maxime elongarum, flexile , medio latiufculum 
mokculis grifeis Jmpletum , antice in colli^m Iinc;;rc hyalinum 
apice incraflluum , tiigrum , poftice in caudam ex(]uiiire attcnua- 
tam hyalinam productum. Apicc colli truncato objefla tentare 
nutrimcntumquc fjuacrere videtur. 

Movetur Limacis fcu PlannricS adinftar collum attenua- 
tum extcndendo & rcrrahendo , quovisque ferc momento longi- 
us retrogrediendo, quam proceflerit. 

Apice colli ipfo collo aliquantum crafliori truncato & ni- 
gro, ac trunco conllante invariatoa Vihi'. Avfcre fatis diAinQus. 

In aqua marina femel reperi. 

Fig. ir. Vihr. Sagittmn contraElam, 

12. prodaftam , aufta magnitudinc, cxhibent.. 

a. apex colli. 

b. cauda fetacea. 68. VIBRIO GORDius. 

ViBRio aequalis, caudae apice tuberculato. Tab. 
VIIL Fig. 13. 14- 

Animalculum teres, antice fcxtam corporis partem hyali- 
num canaliculo alimentario co£rulcfcente, polhce acumin:itam 
hyilmum, medio inteihnis molecularibus indillinftis, Apcx 
caudx quafi nodulo mitruftus. 

In fplram contortus quiefcere amat , uti GorJiiis feu 
j^fcaris m/iriija in carne pifcium. 

Iii Infufo marino pafflm. Cusn VIBRIO. 61 

Cum aqua nu.rina exhalata effet, aniinalcuJumquc qiiiifi 
jnanime in fpiram revolutum }aceret, giittuiam aqus palultris 
afFudij novo humore expergefacla anguillula anticam primum, 
dein pofticam partem, lente movebat, plenamcjue vitam adep- 
ta elh, mox rigida & re£la extenfa jacuit, (juod nunquam in 
vivis animadvertitur, hocque litu minutorum intervallo mortu- 
am fcfc menticbatur, vitam enim & monim pnftinum recepit. 

Fig. 13. Vihr. Cor<//'Kff/ fpiraliter involutum , 

14. Re£ta extenfum , au£ta magnitudine offcrunt. 
a. Caput. b. Apex caudae tuberculatus. 69. VIBRIO SERPENTULUS. 

ViBRio sqiialis , iitraque extremjtate obtufa, 
Tah. VIlLBg. 15. 

Vibrio Serpentulus, Ferni. tcr. ^ fiuv. 24. ZooJ. 

Dan. proclr. 2^^g. 
Enchelis corpore utrinque attenuatograciliori, Hiii.. 

N/fi. tnihn. tab. I. (minus bona.) 
Fnsnkifihe Saml. 4. B. 227. n. i. lig. b — £ 
Spai.a>'z. viicrofc. p. igp. f. 2 & 12. 

Vibrionem AngviUulam maxime refert, difFcrt tamen, 
«juod nullum mucronem habea.t, nec objeflis adha;rere vidi- 
quod plerumque brcvior, ferieque globulorum longitudinali 
in(lr!.iatur. 

Corpusteres, antice truncatum , apice paflTm rimam par- 
vulam, qu£ os cft, fpcQ.indjm pra;bet. In trcs partes , fcre 
squalis longitudinis, dividi potell:, haruni antica pellucidior 
oeibphago , in monuo indiftinQo & moleculis obfcuris, uti 

^ 3 quo- ,^ VIBRIO. 

quoque pollica pars , inftruitur, iinermcdia vero feriem globu- 
lorum approximarorum trcdocim, ac urroquc loriei fine intc- 
ftinum veiuricorum, in tenucverfus globulos produ£lum, inviva 
& in mortua a.*qualiter monftrat. Cauda brevis tenuis pelkioda 
vix acuta. 

Motiis Serpentis adinftar, at miiius fpiralis minusque ri- 
gidus & farpe rcBa e.xteiilus, tranquillusque uccurrit, quod in 
Auguilluta rarius. 

In infufione vegetabili plurium fepUmanarum , & in palu- 
Ihibus raro. 

Fig. 15. Vihr. Serpeiituluvi , au£la magnitudine, ex- 

hibet. 

a. Caput. b. Oefophagus. c. Series glo- 
bulorum vifceralis. d. Venrriculus in 
tenue productus. e. Inteftinum tenuc in 
cradius produQum. £ Ca^jdae Ape.x. 70. VIBRIO COLUBER. 

ViBRio filiformis feta caudali geniculata. Ti3b. 
VIIL Bg, 16— iS- 

Frbr. Angnilhdavt etiam hic refcrt, at longior, graci- 
lior apicequc caudac in fetam produfto facile diftingvitur. 

Animalculum ore, oefophago, interftitiis varie convolu- 
tis , vifceribusque molecularibus conipicuis, inftruflum. Seta 
caudalis acuminatiJIima inflexilis, fle.xura quafi geniculata. 

Li aqua fluviali rarifljme. Fig. VIBRIO. 6i 

Fig. 16. f^^il^r. Co/i//;r«»'/ natamera , 
17. quiefcentem , 

jg. Caudam cum feta in angulumobtufum inflcxa, 
autla magnitudine fiftunt. 
a. os, b. oefophagus. c. Scta caudalis, 
d. genicuhun. 71. VIBRIO ANGUILLULA. 

ViBRio iEqualis fubrigidus. Tab. IX. Fig. l — 11. 

Vibrio Anguillula, Verm. ter. If fluv. 23. 7.oolr 
Dati. prodr. 2448. 

Hujus quatucr fahem varietates, fi non diftinQx Spe- 
cies, dantur, nempe Avgiiillula acetj, glitthiis t''rniofi., 
firfu:e diilcis , '&. aquiC marincSj qus rcvera diffcrunt, hcet 
prinio intuitu exdem videantur. 

«} ANGUILLULA aceti. 

ehaos redivivum, Lin. Syfl. nat 1326. in Aceto. 
Leuwenh. op. omn. p. 3, n. i, f. 1 — o. (^annuii pic- 

toris figmentum.) 
JoBLOT. Ohf. micr. i. p. 2, t. 1. 
HooK micr. t. 25. f 2. 
BoRELL. ohf. micr. I. p. 7. 
VowE-e. micr. ohf. ^. ^8- 
Baker. micr. t 10 f. 8. 9- 

micr. expl. "^. %i.x. ^. £. 10. 
\Jm2K p/jyf. Sc/jr. ^. 260. Fr ■CSK- 64 VIBRIO. 

Ft-cenkifche Snml. 4. B. 277. n. 2. £ g — 0. 
GoEZE im Naturj. I. p. i — 53. & ig. p. 38- t. '3. 

f. 1 2 — 19. 
GoEzE in BoNNETs orgtJjnf. Korp.'^. 59. 
Anguille du vinaigre , Roz. ohf 1775. Mars. t. I. £ 

5- ^77'^- >'iv- P- 51- & niars p. 382. 
Spai.lanz. op. phyf, I. p- 83- 
ElTig - Aelchen , Martini algem. gefch. der Nat. I. 

p. 412. 

Befcbaft. Berl. Gefelfch. I. p. 342. 

In Aceto, at n6n omnl. Ordinc & generc diverfa a Lar- 
vis aceti , quas cum ea confudit clariff. Spall. microfc. Beoba&. 
p. 176. 

|3) ANGUILLUL A glutinis. Fig. i — 4. 

Chaos redivivum, h^N. Syfi, tiat. 1326. in Gkuine 

Bibliopcgoruin. 
Aale im Kleiller, Ledermull. micr, p. 33. t. 17. 

£ I. 
Aclch;n im Kleifter, BiiFFON Algem. Hifl. der Na- 

titr. 410. I. Th. 2. B. p. 154. 
Kleiltcr- Aale, Martini Algetn. Gefcb. der Nut.l. 

V p. 412- 
Baker. microfc. expl. p. 82. 
Schranks Beytr. p. 109. - 
Anguillede la colle, Roz. ohf 1775. Mars. t. L £ 4. 

1776. mars. p. 383. 
Kleifterxlgen, 'Ly.skv: nnturg. 1. p. 559« 
Naturf. 9. p. 177. Corpv.s VIBRIO. 6$ 

Corpus fflforme , teres, pellucldum, medlo granulis re- 
pletum, urraque extremitate pellucentiflimum , vacuum, ami- 
ce fubtruncatum , poffice in mucronem breviflimum letaceum 
terminatum ; quavis Etate & magnitudine eadem. 

In glutine farinoro. 

Hse duse varietates nimls affines. 

7) ANGUILLULA fluviatilis. Fig. 5—8» 

Ferfkvands Aal- Stra;kker , Nye Savtl. aj Datijk. 

Vid. Scelfi. Skr. III. D. p. 33. 
Corculum vermiculo {imile , Lm. anioen. ( mund, 

inviC ) 
•^sJeedham microfc. 99. t. 5. f. 7. 
Baker. micr. expl. p. 80. t. 5. f, 9, x, 2. 
Anguille vulgaire, Rozier. 0/^ 1775. Mars p. zig. 

t. I. f 7. & 1778- Nov. p. 401. 
Anguille du bled rachiteque 1. c 1775. Janv. t. i. 
Aiiguille du faux ergot, 1. c. 1776. Janv. p. 72. & 

Mars p. 372. & 436. 
Natiirf. 19. p. 40. 
Spallanz. nticrofc. p, igp. f. 12. (peflima.) 

opujc. pbyf 2. p. 354. t. 5. £ 10. 
EicHH. 7/iicr. p. 72. t. 7. f A. 
Gleich. microfc. p. 61. t. 28. f <5- 
Spuhlwurmer-aehnliche, Schranks Beytr. p. 19. 
Afcaris minutiflima, Goeze Eingexv, IViirm. p. iiO. 
" ^ t. 4. f 10. 

Wirtemh. Wocbenhl. 1782. p. 354. Corpus pellucentifnmum absquefinteraneis confpicuis, in 
paucis tamen in medio corporis linea»transverla, rarius corpu- 

I ' fcula C$ VIBRIO. 

fcula bina ovata vifibilia, rarifllme ferie longitudinali globulo- 
rum inftrufta occurrunt ; poftice mucronatum eft ut rcliqux va- 
rietates. 

In libera aqua quam vehcmentidime vlbrantur, quo mo- 
tuuna duas mentitur, verfus imminentem mortem in fpiram 
fefe conttTquent , pulvifculoque involut^-mortem eludunt. Ca- 
davera ftriftim extenfa vel in arcum curvata funt. 

In fedimento vegetabili parietes vaforum, in quibus aqua 
ftno-nat, obveltiente , ac in aqua fluviatili aliquantum fcrvara, 
prscfertim in mucofi fupcrficie, ubi mulriplicantur, etiam intra 
plures menfes foetentiflima. 

Huic figura & defcriptio Leuwenhoekii 1. c. p. 51, & 
Mdcrocerci 7. Hilli convenit , locus minus. *« 

Quam reperit Roffredi in culmis frumenti , ac perilluftris 
Gi.EiCHEN, utetiam clariflimus Goeze, \n Lumhrico tcrrcftri ^ 
candcm eife nuUus dubito, in utrumque enim vchiculo aquae 
facilc itcr eft, cum e Lumbrico in frumentum, uti autumat 
Gleichen, vix concipi poflit; Clariff. Goeze lumbricalem qui- 
dem a Vihrione diverfum efle vult , at figura ejus noftris fimil- 
lima, utovum ovo, defcriptioque, fi nodulos apicis, quos in- 
finite parvos dicit, ideoque microfcopio Kgre conlpicvaos, exci- 
pias, conveniunt. ^ 

l) ANGVILLULA m.\rina. F/^g-. 9— II. 

Inter duas laminas vitreas preffa meram cutem cryftalli- 
fiam folo inteftino luteo , totum corpus ajquali ab utroque fine 
diftantia occupante, inftrulAam o(tendebat; Extremiras antica 
truncata , pollica in acumen produQa elt Juniores pellucidx 
»;terancis molccularibus cryftallinis. Frc- VIBRIO. f?7 

Frequentidime inter mucofa palos marinos obveftientia, 
& in aqua marina fervata; fluviatilem valde refert, an eadem? 

Plurimx mortutp, nonnullx vividx, in infiifione marina 
facpe occurrunt; hoe guttula aquae fluviatilis afFula, motum per- 
didere, fefe quofi mortua ftrictim extendcntes, & rigida:, mi- 
nutorum tamen intervallo revivifcebant , fenfimque motum fo- 
litum receperunt. 

Vihrio /^nguiUiila mucrone poftico objeElis fa:pc adhx- 
ret, ac ferpentum inftar movetur, volumine & longitudine 
diverfus. 

In adultiori vulgari duas feries ovulorum , in alio duo tan- 
tum corpora majora ovalia verfus poftica vidi , cafteram mole- 
culis Ha\'lcantibus imploto; in junion & anguftiori unicam glo- 
Lulorum feriem, in pullis rcccns natis pellucidis & hyahnis nul- 
la intcranea percepnbilia. hi Obfervationibus millenarum An- 
gnillultiritm pluresannos niillam foetum edere unquam vidi. 

Exuvias uti ierpentes & plura infefloium exuere fufpicor; 
Individiia enim , quorum antica <S; poitica pars pcllicula pro- 
ftante hyalina , vaginul.im finiulante, obfita erat, obfervavi. 
Sufpicionem quidem dubiam eile alTnuit clarilf. Roffredi obfer- 
vator eximius, pofthac vero 1. c. 1776. mars. p. 383. propriis 
obfervationibus ratam pMiUtit. 

Fig, I — 4. yihr. Anguilhda^n glntinis ftftunt. r. 
aufta. 2. 3. valde aufta magnitudine. & 4, 
partem pofticam adultioris cum duabus fc- 
riebus ovulorum. 

a. pars antica. b. mucro pofticus. c. 
feries ovulorum. 
5 — 8- Fihr. Anguiliulam fluviatikm fiftunt. 5. 
auOra. 6 — 8- valde autla magnitudine. 
a & b. ut in prioribus figuris. c. corpu- 
fcula bina ovata. 

1 2 Fig. 6S VIBRIO. 

Fig. 9 — II. yibr. Angv.illulavi marinani. 9 aufta. 
10. valde auQa magnitudine. 11. Juni- 
orem itidcm valdc auctam , fiftunt, 
a. & b, ut in prioribus figuris. c. Inte- 

ftinum luteum. d. Interanea molecu- 

laria cryftallina. 72. VIBRIO LINTER. 

ViBRio ventricofo-ovatus, collo brevifllmo. Tab, 
IX. Fig. 12—14. 

Inter majores. 

Animalculum pcllucidum, ovatum, inflatum, fupra ali- 
cjuantum depreffum , apice in collum cryflallinum mobile ab- 
domine triplo brevius produiium. Abdoraen moleculis pellu« 
cidis repletum. 

Cynibae inftar hinc & illinc derfo feu fupinus celeriter va- 
gatur, roftrum continuo elcvans ac diverfis modis fleflens. 

In a<]uis rariffimus antea mihi erat j fed 1783) ubi Zc'W- 
7ia , frequens. 

Fig. 12 — 14. yihr. Livtrcmt valdc auQum, diverfo 
fitu , prxbent. 

a. Collum. 

b. Abdomen, 73. VIBRIO UTRICULUS. 

ViBRio teres, antice anguftatus truncatus, pofli- 
ce ventricofus, Tab.lX, Fig. 15. 

Vibrio VIBRIO. 59. 

Vibrio utiiculus, f^erm.ter. ^ fluv. 23- Zoo/.Dmi. 

proilr. 2458- 
Hic vel fequens Gleichen wfuf. t. 29. £ 4 — ^, 

Figuram utris haud tnalc rcfcrt. Venter interaneis mole- 
cularibus repletus; collum hyalinum, apice truncatum, Bafi 
ventris punAum pellucidum in quibusdam videtur. 

Inceljus yfihtmzns, vacillatorius; vagando coUum quovis 
jnomcnto in utramquc latus quam citiflime motitat. 

In aqua fluviatili menfes in vafculo ftagnante, ctiam in 
aqua marina putrida. 

Fig. 15, Vibr. Utriciihnn , valde au£lum fiftit. 
a. coUum. b. apex truncatus, 
c. vcnter. d, Punftum pellucidum. 74. VIBRIO FASCIOLA. 

ViBRio antice attenuatus, medio latiufculus, po- 
fticeacutus, Tab. IX. Fig. 1^—20. 

Vibrio Fafciola, F^erm. ter.& fltiv. 34. Zoo/.D/w. 

proJr. 2459. 
Fladorm-Strskkeren , A^^ Sntril. af Dnvjk. FidenfK. 
S^IJk. SL-rift. II. p. 267. r. II, £ VIII. 

Animalculum pcllucidum; in medio interanea punclifor- 
mia, ac in proceffu attenuato tubulus alimentarius confpiciiur^ 

Motits lentus qualis Fafciolariim ; feftinans vero propri- 
Bs, anticam enim & poflicam corporis paitcm furfum dcorfum 
aUcrnaiim movendo, totumque liniul corpus ad niodum cylia- 
dri circumagendo celerrinie per aquas fertur, 

I 3 I" 70 VIBRIO. 

In aqua gclu foluta & alibi haud frequens. 

Varictatcm podice obtufam , in aqua cum Levnia ultimo 
O£lobris i~77. repcri, in qua congeries ovulorum fphjeiico- 
jrum fplendida erat; Punclum pellucidum in poftica anum efie 
fufpicor. Duo individua offendi collis (uis cohsrcntia; an prae- 
ludium vers cohslionis? Singulare etiam individuum in dorfo 
erofum , an ex cafu ? 

Adhuc Vihrionevi marinum inveni huic fimillimum. In- 
ter plura individua duo cohxrebant pofticis fuis, fine dubi<» 
gignendi gratia. 

Fig. i8. Vihr. Fr.fciolam folitariam, 

19. duas coha:rcntcs antice, & 

20. duas marinas pofticc coha;rentes, aucla mag- 

nitudine fiihint. 

a. Extremitas antica. 

b. poitica. 

c. coharfio antica. 

d. cohxfio poltica. 75. VIBRIO COLYMBUS. 

ViBRio crafTus, poftice acuminatus, collo fubfal- 
cato. Tab.lX.Fig. 16. 17. 

Vibrio Colymhus, Ver7it. ter.- tf fluv. 35. 7.ooI. 
Dan.prodr. 2460. 

Congeneribus major avcm aquaticam non inepte rcferens. 
Collum tcres, curvatum , a-quale, hyalinum , apice obtufam, 
trunco brevius, Truncus crafliufculus, fubtriqucter, molecu- 

lU VIBRIO. 7t 

lis flavefccnribus repletus, antice latus, humeris fipe promi- 
niilis, pofleriora verius in apicem acutum acuminatur, 

Moius lentus. 

In aquis laro. 

Fig. i6 & 17. Vihr. Colymhtm-, diverfo fitu, aufta 
magnitudine prKbent. 
a. Extremitas antica. b. poftica. 
c. humeri prominuli. 76. VIBRIO STRICTUS» 

ViBRio elongatus linearis, anticam verfus attenua- 
tus, apice obtufo. Tah. X. Fig. I. 2» 

Corpus lineare antice in filum hyalinum plano-membrani- 
ceutT\ absque flexura attenuatum, poltice cra((?us, teres, mole- 
culis impletum, area tamen extrema vacua & pellucida. Apex 
obtufus aliquantum globofus. Partem filiformem corripere & 
in fe reducere valet. 

Glifcendo incedit anticamque medio in membranam flec- 
t«re folet. 

In aqua littorali raro. 

Fig. I. Vihr. StriBiim in filum produflum, 

2. in formam oblongam correptum , aufla magoi- 
tudine exhibent. 

a. pars antica fiiiformis. 

b. poftica incraffata. 

c. apex globularis, 

d. pars antici ii> correptione, 

77- 72 VIBRIO. 

77. VIBKIO ANAS. 

ViBRio oblongus , ntroque finc attenuatus, collo 
eauda longiore. Tah.X.Frg.^—^. 

Fihrionem Anjerevt, maxime refert. 

Truncusteres, oblongus, moleculis fariius, opacus, po- 
fticc & anticc in membranam pellucidam , hyalinam , acumma- 
ram produfl:us; utraque extremitas flexilis & retra£hlis, antica 
extenla, poitica longior, haecvero illa acuminatior eft. 

Lente fitu horizontali vagatur, interdum fefe in perpen- 
dicularem crigens, collum alias ftri£tum varie flectit. 

In aqua marina. 

Alium femel in aqua fluviali reperi collo longiore, 

». Fig. 3. 4. 5. Vilr. Anntem , vario fitu , autla magni' 

tudine exhibent. 

a. CoUum. b. Truncus. c. Cauda. 
d. Ovula. 78. VIBRIO cygnUs. 
ViBRio ventricofus, collo adunco. Tab. X. Fig. 6. 

Vibrio Cygnus, Ferm. ter. ^ fiuv. 31. TLool.Dau. 

prodr. 2456. 
EicHH. microfc. p. 73. t. 7. f. C. 

Linea pellucidinima apicc incurvata, infra mcdium fub- 
tus ventricola , poftice acuta, Antica pars linese feu colium ani- 

- malculi VIBRia 73 malcull trunci & cauda; longitudine, poftlca feu cauda collo 
triplo brevior, intermeJia ventricofa, moleculis obfcuris & 
pellucidis rcpleta. 

Valde minutus omniumque maxime defes, coUum tantum 
porrigere & reducere vidi. 

In aqiia ftagnante raro. 

Fig. 6. Fihr. Cygnunt , aufta magnitudine fiftit. 

a. Collum. 

b. Truncus ventricofus. 

c. Cauda. 79. VIBRIO ANSER» 

ViBRio ellipticus, coUo longo, tuberculo dorfali; 
Tab^KFig.-j—li. 

Vibrlo Anfer , F^erm, ter. ^ fiiiv. 30. 7.ool. DaiJ. 

prodr. 2455. 
JoBLOT Obferv. micr. r, 2. p. 66. t. g- f. 8. 
GoEZE Uehcrf ^. Bonnet. hije&olog. p. 381. t. 4. 

£ 9. (excepto nodulo apicis.) 

Inter V. Olorem & FaJcem medius, ab hoc tuberculo in 
dorfo pone coUum coUoque longiore , ab iUo apice coUi aequaU 
diitinguitur. 

Truncus cHipticus, teres absque gibbere lateraU , varie 
extenfiUs & flexiUs in membranain usque, molccuUs impletus, 
poliice vero acuminatus IiyaUnus, anticein colium cryltaUinum, 
compreflum, trunco longius, varic flexuofum produftus, Huic 
apex integer, ccquaUs, non incrafl^itus, fed obUque truncatus, 

K cana- ^ (VIBRIO. 

,canaksque inrra nlargines hiteralcs cocrulcfcenres; in fi;perior€ 
vehem°nsaquarum decurlus, qualis in N^iide')-, ad initium tnin- 
ci usque in quibusdam confpicitur; uterque totam colli longi- 
tudinem occupat; fspe feries punctorum cryftallinorum. 

Mottis corporis lentus, colli flexuofus, vivacior, frpc 
fpiralis, loco quiefcere amat, trunci poftico dimidio in altcrum 
inflexo immobili, coUum vero Varie infle£tens & undiquc 
porrigcns. 

In F". Anfere t rariflTme obvio, verfus finem Augufli 
1782 rarum phoenomenon confpexi ; in unica nempc guttula 
tres obvenere , horum unus in partitionc occupatus erat; in 
trunci opaci medio conipiciebatur Imea parritionis fitu obliquo, 
polleriorisque partis jam enatum culli rudimenium feu produc- 
tio cryftallina angulata in anteriorcm incumbebat, parsque po- 
fterior eo loco hinc & illinc iele movens ab anreriore ieparari 
moliebatur; intra paucidima temporis minuta feparatio fucccflTt, 
ac increfcente fub oculo meo poiterioris coUo anteriorisque cau- 
da, quodvis dimidium intra horce fpatium in peifeftum animal 
non amphus a coiiabitantibus aduhis difl:inguendum evafit. 

Iii aquis, ubi Lemija^ hofpitatur. 
.v.v. . ^ ^- 

pig. 7. g. 9. 10 & 1 1. Vihr. jinfcrenh varie inflcxum, 
auSa magnitudine, ofFerunt. 
''" a. CoUum. 

b. Tuberculum fimplcx. 

c. dijpl^"x. 

d. Truncus. 
* ' e, Cauda. 

f. Canahs. 

g. Inltans divifio. So. 7) vm IVurmern p. 29. VIBRIO. 75" 

80. VIBRIO OLol 

ViBRio ellipticus, collo lohgiflimo, apice nodofb. 
Tab.X.Fig u— 15. 

Vibrio Proteus, Verm. ter. tf fluv. 28- Zoo/. Dtjn. 

prodr. 2453. 
GoEZE Uebcrf.derBo-avi. JnfcB. p. 384. 
Naturf. 20. p. 160. t. 3. f. 43. 

Hunc Protetim Bakert crcdidi, (imul tamen indicavi , 
me nuUam omnino in eo mutationcm figuric unquam vidiire, 
poftquam vero Iricboilnm, verum Bakeri Proteum^ rcpcre- 
ram, de novitate noltri yibriovis certior fattus lum. 

Animalculum vividum, collum longiinmum continuo mo- 
titans. Truncus ellipticus, ventricofus, poftice aliquantum 
ai:uminacus, moleculisque obfcuris paflTm repktus. CoIIum 
trunco duplo, tnplo & pro ratione extenfionis le.xtuplo lon- 
gius , teres, filiformc, squale, pellucidillimum, re£ta plerum- 
que e.xtcnfum, fspe flcxuofum, nunquim intra corpus occul- 
tatum , apice vero femper mcraftatum feu tuberculo inftruftum; 
hoc in quibusdam infra apicem nigricat. 

Mottis trunci lentus, colli in quamcunque plagain vivay. 

In aqua palultri, ubi Lemna, atraroobvius, annis enim 
1769 — 17-2 bis tantum occurrebat, dein i778> 1779 & 
1781 frequcntiorcm obfervavi immutabilem femper, apiceque 
colli absque omni pilo aut cilio, cuni verus Bakeri Proteus 
mutabilis apiceque cmiiius fit. 

Fig. 12. 13. 14. 15. Vihr. Olorevi collo vario, aufl:a 
magnitudine, exhibent. 
a. Collum elongatum. b. aliquantum cor- 
reptum. 

K 2 c. ^£„ VIBRIO. c. longiflime produclum. d. fcrpenrifor- 
me. e. Nodus apicis. f. Annulus no- 
di nigricans. gl. VIBRIO FALX. 

ViBRTO gibbofus, poftice obtufus, collo falcato. 
Tab.X. f^. i6— 18- 

Vibrio Falx , f^erm. ter. £?' fluv. 29. Zool. Dnru 
prodr. 2454. 

Corpus pellucidum , ellipticum , antice in collum tereriu- 
fculum hyalinum trunci fcre longitudme attenuatum , poilicc 
obtufuni. Ipfe truncus fupra planus, fubtus convexus, feu 
gibbo inftruftus, moleculis minimis impletus, globulis duobus 
hyalinis, altcro intra extremitatem pofticam, ahero in ipfocor- 
poris medio. 

Pagina plana furfum vergente provehitur, gibbofam fcu 
ventrem vifui raro obvcrtit; formam falcis colh) fere immobili 
imitatur. Quoties deorfum tenditj coUum ali(]uantum con- 
torquct, , 

In paludofis Lemnix refertis. 

Fie. 16. 17. ig. /'^/•r. F<7/rf /// diverfo fitu, auftamag- 
nitudine, exhibent. 

a. Collum falcatum. 

b. Dorfum planum. 

c. Vcntris gibbum. 82- VIBRIO. jrjr 

82. VIBRIO INTERMEDIUS. 

ViBRio membranaceus, antice attenuatns, poftice 
fubacucus. Tab. X. Fig. 19. 20. 

Paramjecium Fafciola, Zoo/. Dan. prodr. addend. 
p. 280. 

Inter Vihrionem Fnlcet/i & Fnfcinlam medius ti\, at mem- 
brana lenuiflima & valde plicatili conltat. 

Totushyalino-cryftalhnus medio moleculis minimis grifeis, 
majoribusque varii magnitudlnis pellucidis, rnLueine vero un- 
dique hyalinus. Canalcm ahmentarium in margine , raro in 
medio, confpicere videor. Apex colli quafi hamato-truncatus, 
Cauda minus obtufa , c]uam in V.-Fulce ■, minusacuta, quam in 
/< Fafciola. Corpus interdum adeo flcclit, ut antica prona 
pars fupina evadat. 

Motus lentus Fafciolarum, cito tamen nare (juoque 
poteft. 

In infufo Ulva LinziS marinus, 

Fig. 19 & 20. Vil/r. Intermediiim:, au£la magnitU' 
dine, fiftunt. 

a. Collum extenfum & dilatatum. 

b. aliquantum diftortum, 

c. Apcx coUi. 

d. Cauda fubacuta. KJ VI. 78 

VI. CYCLIDIUM. 

Vermis inconfpicum ^ fimplicijjimm.pellucidus^ com- 
plaTiatus^ mbiculanSy vel ovatus. 

83. CYCLIDIUM BULLA. 

Cyclidium orbiculare , hyalinuni. Tab. XL 
Fig. I. 

Cyclidium Bulla, Verm. ter. Zf flnv. 36. Zool. Dan. 

prodf. 24(^1. 
Cyclidium corpore orbiculari fubfulco, Hill. hifl, 

anim. t. 1. 2. 
Wrisberg. aniin. inftif. f. i. b. f. 2, i? 
EiCHH. viicr. p. 48. t. 5. £ D. 
Boble-Runder, Nye Saml. af Danjk. Vid. Sceljk. 

Skr. III. p. 29. 

Animalculum pcIlucidiflTmum candidum, fcu membranu- 
la orbiciiliuis, non tamcn ubique squalirer, hyalina , folo mar- 
gine obicuriore. Interanca ope fimplicis amplificationis pror- 
lus nulla, compofitje tamen globularia & cryllallina, ^gre li- 
cer, profpeflo. 

Motiis lentus femicircularis. 

Figurx celeberr. Eichhorn nimis ovatx vidcntur, 

In infufionefoeni paflim. 

Fig. I. Cycl. Bullast aufta magnitudine, pracbet. 

S4- CYCLIDIUM. 79 

84. CYCLIDIUM MiLiuM. 

Cyclidium ellipticum, cryftallinum. Tab, XI. 
Fig. 2. 3, 

Cyclidium Milium, Vcrm. ter. ^ flitv. ■^J. Zool. 

Dan. prodr. 2462. 
Hirferunderen, Nye Saml.af DavJk.Vide77jh.S(slJk. 

Skrtft. III. D. p. 16. 
Gleichen infuf. t. 1 4. £ E. III. 

Animalculum pellucidiflimum cryftallo fplendidius, mcm- 
branaeeum, eilipticum Inreranea, vel linea pcr mcdiam lon- 
gitudinem dufla & puiiflum anticum , vcl pun£lum anticum & 
pollicum nigricaps. 

Hfntiis celer, micatorius, interruptus. 

Plurima fparfi maxime referunt lemina Milii ; Fafcicu- 
liim ciliorum mobilium in altera extremitate facile fufpicor, 
non vidi. 

In infufione variarum ftirpium cum Param. ^iirelia nu- 
mcrofiUime plures feptimanas. 1^79 in mfufione Confervx flu- 
viatilis myriades. 

Fig. 2. Acervum Cycl. Miliorim-, aufta magnitudine, 
3. quatubr folitaria, vald%au£ia magniiudine , fi- 
llunt. 

a. Punftum ainicum. b. Pofticum. 
c. Linea longitudinalis. 85. go CYCLIDIUM. 

85. CYCLIDIUM FLUITANS. 

Cyclidium ovale cryflallinum. 7ab. XI Fig. 4. 5. 

Inter minima, 

Corpus ovale vel fuborbiculare, depreflum, cryflallinum. 
Ope microfcopii compofiti intus verfus utrumque marginem 
profpiciuntur canalcs longitudinales pallide coerulcfccntes, in 
morte vero lineola nigricans. 

Motus^iWimns citiflimus in fuperficie guttulx; diamctrum 
pun£la fparfa torrentium aquarum inftar momcnto perfluunt. 
Annca partc in quiete objedta tentare videtur, an pilis ibi in- 
ftruftuni? 

Non fnnt juniores alius animalculi, divifio enim trans- 
verfalis in iis vifa eft. 

In aqua marina foetidiflTma, 

Fig. 4. Cycl. Flidtans vivum, 

5. in mortis agone , valde aufta magnitudine, 
proebent. 

a. canales longitudinales. b. lineola nig- 
ricans. 86. CYCLIDIUM glaucoma» 

Cyclidium ovatum, interaneis aegre confpicuis» 
Tab. Xh Fig. 6— 8* 

Cyclidium Glaucoma, yerm, ter. ^ fluv. 38. "ZooK 
Dan.prodr. 2463. Corp us CYCLIDIUM, gf 

Corpus pellucidum ovatum, utrinque pkniufculum, feu 
membrana ovata, rHargine dilUnfto. Interaneorum tanta eft 
transparentia , ut vacua num. 3. microfc. compofit. Kgrc vide- 
antur , repleta vero colorc cocrulefcenti manifefta fiant, tum 
juxta niarginem pofticum apparet inteftinum in longitudinem 
expanfum: in medio globuli obfcuri, ac in nonnullisinter glo- 
bulos pun£lum pellucidiffimum margmatum, an ovulum? fimi- 
lia in aqua absque motu conlpicicbantur. 

A/o?«j' in abundanti aqua cekr, circularis & diagonalis,' 
qualis Gyrini Nataturis ; fuperficiem planam plerumque con- 
fpiciendam e.xhibet, raro marginem acutum, hoc cafu vacillat. 
Quoties lente movetur , aquam , quovis momento paulatim re- 
trogrcdiendo, haurire videtur, interaneis fimul in vchementi 
commotione conftitutis. 

Sa^pius obfervavi bina horum minutifnmorum arQe cohae- 
rerc, natandoque fefe invicem trahere, nec ipfa morte aqua 
exhalata, dirimi. Caveant minus periti, ne umbram unius 
conjunftionem, aut coha;rcntiam duorum, qua; gcneratio per 
divifionem, copulam credant. 

In aqua ultra fex menfes hiemalcs absque omni vcgetabili 
in vafculo aperto fervata. * 

Fig. 6. Cycl. Ghucoma , aulla magnitudinc , 

a. Intcrancis yacuis, 

b. Interaneis repletis, 
J. Solitarium, 

g. duo cohaercntia, valde aufta magnltudine, fl« 
ftunt. 

c. Interanea coerulefcentia. 

d. PunQura pcllucidiflTmura. 

e. Inreftiaum pofticum. 87. 8? CYCLIDIUM,; 

87. CYCLIDIUM NiGRicANs. 

Cyclidium oblongiufculum, margine nigricantc. 
Tab. XI Fig. 9. lo, 

Iiitcr minori». 

Prima facie & minori augmentatione Enchelidem refert, 
feu cylindraccum videtur, corpore nempc medio pellucido an- 
tice &' poilice ac omni margine nigricantc, pcnitius vero infpcc- 
tum mcmbranaceum & compreflum e{t. 

Margine vaciilando ineedit , ideoque motu fsepius poftice 
bicufpidatum apparet. 

In aqua Lemna obtefta ac in Mufseo fer^^ata plures fepii- 
manas copiofe adfuir. 

Fig. 9. CycJ. Nigricnntiai aufla, 

10. vide auiJa magnitudine, prjebet»*. 88' CYCLIDIUM ROSTRATUM. 

Cycltdium ovale, andcc mucronatum. Tah. XI. 
fig. II. 12. 

Cyclidium Roftratum, Vervi. ter. ^ fiuv. 40. 2oo/. 
Dan.prodr. 2465. 

Animalculum ovatum complanatum pellucidifTjmum, arv- 
tice in acumen obtufum aliquantiipcr produftum; hoc corpora 
tentat, idemque cihis inllruftum fuipicor, vcfiigia tamcn corun- 
iem ne (juideni lenticula 3. microfc. compofiti ccrncre licuit. 

f Intcranea CYCLIDIUM; 83 

Interanea liquore coeruleo impleta ; canalis nempe ab aper- 
tiira in duo crur3 divifus ad medium corporis, ac infra medi- 
um lineola? dua transverfse. Color evanelcit alio tempore, ac 
tunc interanea tantum vencuiaria. 

In infufione vegetabili, 

Fig. II. Cycl. Roflratunit interaneis veficularibus, 
12. Interaneis inipletis, aufta magiiitudine , pras- 
bcnt. 

a. rolirum. b. Poftica pars. 
c. canalis in crura divifus. d, Lineolse 
transverfE. %% CYCLIDIUM NUCLEUS- 

Cyclidium ovale, poftice acuminatiim. Tah* 
XL Fig. 13. 

Cyclidiura Nucleus, Verm. ter.^ fitiv. 41. "Lool. 

Dan. prodr. 2466. 
Cydidiura corpore ovato , Hill, Hift.Anini. 1.1,4? 

Corpus pellucidum depreflum, diftin£le marginatum, an- 
tice convexoobtufum , poftice acutum. Interanea veficularia, 
antice & poftice ab altero iatere «bfcuriora. 

Noftrum poflica parte, quae antica in Cl. Hill. fTgura, 
multoties anguftius eft. Figura nucleum uvarum refert. 

In infufo vegetabili raro. 

Fig. 13. Cycl. Nuckum-, aufta magnitudinc, fiftit. 

a. antica, - ■ 

b. poftica pars. 

^ Lt 90. g^ CYCLTDIUM. 

90. CYCLIDIUM HYALINUM. 

CYCLiDiUMOvatunij poftice acutum. Tab. XL 
Fig, 14. 

Flagreren, Nye Sa?nl. nj Danjk. Videiijk. Sieljk. 

Skrift. III. p. 8- 9- 1- 1- ^- 3. c. 
Gleichen /v/""/ p. 130. t. 14. D. II, a. t. ai. £. II, 

A. B, m, a. 

Antmalculum ovatiim, eomplanatum, hyalinum, absquc 
omni interaneo perceptibili , pofticc parumpcr acuminatum. 

A/o/';^^ vacillatorius, tremulus, prrfenim cjuoties pkires, 
5, 7 vel 8> fibi mviccm acccfferc , in codem loco. 

In infufione Clavarin coralloidis. 

Fig. 14. Cycl Hynliiia, aufla magnitudine, 

a. folitaria, 

b. eoacervata, Cftit. 91. CYCLIDIUM PEDicuLus. 

Cyclidium ovale, convexuni, fubtus planum, 
Tab.XLFig. 15—17. 

Gyclidium Pediculus, Verm. ter. ^ fiuv. 42. Zool. 

Dan. prodr. 2467. 
Tv.v.mvvi polyp.l. p. 282. t. 7. f. 10. ii- 
RoEs. itif. 3. p. 501. t. 83. f. 4- 
Polypenliiufe, Berl, Befclaft. II. p. 281. »■ 8. f- 13' 

Anir CYCLIDIUM. 85 Animalculum geiatinorum, albidum, fubt«s planum, dor- 
fo gibbum, extremitatibiis depre(Iis truncatis; altera interdum 
in duos mucvones filfa videbatur, an apertura oris? 

In Hycfrii pallida pedibus quafi inftru£tus currit, omni 
mcmento recurrens. Mihi extra corpus & tentacula HydrcS 
Bunquam in aquis obvium. 

Fig. 15. 16. 17. Cycl. Pedicnhwt, diverfo fitu, autta 
magnituiline, pribent. 
a. Extrcmitas HiTa. 92. CYCLIDIUM DUBiUM. 

Cycltdium ovale, fupra convexuin, fubtus ca- 
vum. Tiib. XI Fig. J 8—2 1. 

Inter majora. 

Corpus ovatum, pagina fuprema convexa, inferna coti- 
cava, pellucidum margine & interaneis nigricantibus ; hxc de- 
ficiente aqua corpus quafi reticulo obduBum effingunr. Ciliis 
cinftum, ideoque Leiicophram, fufpicatus fum , at ma.xima 
augmentatione nec in morte ullum ciliorum veftigium viderc 
licuit ; novo tamcn examine alluvionis Ipecies lantum circa api- 
eeni confpc£la eft. 

In aqua cum Lemna medio Novembris, 

Fig. 18. ip- 20. 21. Cycl. Diihitm, vario fitn, auQa 
magnitudine, ig. dorfo, 19. ventre, 
20. latere obyerfo, 21. ' corpore quall 
, reticulato, fiftunt. 

a. doifum convexum, 

L3 b. S6 CYCLIDIU\f. h. ventrem concavum. 
c. Intcranea acjua deficicnte rcticulura ef- 
fingentia. *j VII. PARAMyECIUM. 

Veimis incovfpicuus ^ fivipkx^ pelliicidus^ meinbra- 
naccus ^ oblongus» 

93- PARAMiECIUM aurelia. 

Param;ecium compreflum, verfas antica plica- 
tum , poftice acutum. Tab^ Xll. Fig. 1 — 1 4. 

L. ^ : - 

Paramascium Aurelia, Verm. ter.^ fliiv. 43. 2.ooI. 
Diin.prodr. a^^jg- ^ 

Puppe Aflangeren, Nye S/imJ. /)f Davjk. Videiijk. 
Sce/Jk. Sh: II. D. p. 261. t. II. fig. VII. 

Par<ima;cium corpore fublongo , medium verfus an- 
gufUto, HiLL hiJT. aiiiv!. p. 5. r, 1,3. '- 

Animalculum pifciforme, Wrisb. inj. i. 7. a, E. '7'-.r 

VolvoxTerebella, Ellis. '^vC 7 

Natnrj. 20 p. 159. t. 3, f. 37, -c; 41, a. ' j - ■. 

Pantoffelthier, Gleichen niicrofc. Entdech. p. 48« t. 
22. majoris f. 7. (qiiam communt germanico 
nomine eandem cum fig. 9. coeteroquin valdedi- 
verfam credere libet, nonam vero indicata in- 
fufio Kolpod. CucuUum, protraclafigtira Paratn, 

Aureliuy 

8^ Speciem, quatti antea dixit Cyc/. Radinfit, pofthsc Leucophmm vtfx. 
(uliferam norriinavit, F, PARAM^CIUM. 87 

AureUa, t^z jubet) t. 27. f. 2—4.' Tnfufor. t. 
23. b, fig. a, b, g, h, I, 2, 3. t. 29. f. I, 2. 

Animalculnrn majurculum membranaceum, pellucens, la- 
tltudine quadruplo longius, antice obtufum , hyahnum absciue 
inrcraneis, pofhce moIccuHs varis magnitudinis repktum. Cha- 
ratler fplendidus eft plica a medio ad apicem anricum produfla , 
unde corpus ea parte , quories ahquantum deflcftit, triangul.ire 
apparet. Veficukc varia; magnitudinis in corpore fparfa: De- 
ficiente aqua plica evaneicit, corpusque antice trigonum ubique 
complanatur, & in mcmbranam ovato- oblongam deprimitur, 
Aqua exhalata in molecuhs non effundirur, at radiolis hyali- 
nis, brevibus, undique cingitur, qui an aquae an corpori de- 
bentur, ambigebam , nova tamen obfervatione illos animalcu- 
lo deberi didicij guttula enim aquE marins at^ufa, mox pati- 
tur mcelfus & retrogrdfus infolitos ciens conferrimque radio- 
Ins undique emittens flocci fimiles obrigefeit; m quibusdam 
ante interitum in margine plics, & pofthac in omni margine 
aqua deliciente radiolos vchementer micare vidi. Ciliis, five 
radiolis his, ope microlcopii argre vilibilibus, gyrumque in 
aquaeflScientibus, debetur motus molecularum circumjacentium, 
quem perilluflns Gleichen, cui cilia latuere, attraftioni elec- 
tricae & repulliom magneticae animalcuh tribuit. 

Motiis reftilineus, vacillatorius, plerumque concitatus; 
raro retrorfum vagatur, & tum motus concitatillime tremulus 
momento tempons 

Sipe duo longitudinaliter cohrrentia ofFcndi, & tum fio-u- 
ram 7. D. Wrisbergii quodammodo refercbant; Cohcefionem 
duodrcim horas oblervavi, ncc tamen fulcus, quo uniebantur, 
uti clariff Auftorp 40. 68- videre arbitratur , in meis evanuir, 
quin potius margines utriusque corporis laterales femper pcllu- 
cerent, corporsque fibi invicem impofita, medio coharrcnria, 
anrice & poltice diftarcnt, plica laterah alterutrum in medio pa- 
rumper involvente. 

S.Tpe 8a fARAUJEClVU. 

Sspe quoque anticim poftica: alterius adhserere vidi ; hoc 
cafu , divifione fere peracla, animalculisque puntlo tantum co- 
ha;rentibus, pollica prioris obtufa crat, nonduni fcilicet in acu- 
mcn folitum efFormata, pofterioris vero acuminata, uti folet, 
(crat enim matris derclicla pars) plicarquc in pofteriore rudi- 
nicntum aderat; utraque in cohsfione unius adultx longitudi- 
ncmjcquat, hinc, uti extra controverfiam eft, cohsfioncni in 
longitudincm divifionem uniiis in duo animalcula indicare, fic 
maxime probabile eft , cohxfionem collateralem feu parallclam 
utroque habente magnitudincm folitam & latitudinem, eflc ve- 
ram animalculorum copulam, quam fcntentiam infuper cxor- 
nat fcflisitas & lufus radiolorum vehcmcntiiTimus in utroque. 

Lufum prxterea duorum individuorum , adultis cohabi- 
tantibus duplo brcviorum, paucis minutis contcmplatus fum; 
Punflum approximationis jam fupernc, jam in medio, vidcba» 
tur, corporaque jam parallelc, mox iransvcrlim in crucem , 
fibi incumbebant , dcnique loluta dilcclferunt. Aliud par, 
cundcm ludum agens , ope m.uxima; augmentationis muco quo- 
dam inrer antica corporum coha-rere, variosquc motus ciere,' 
denique Uberaii , vidi. Hxc cohxfio vix poteft e(Te generatio 
per divifioncm, cum nondum ad magnitudinem adukorum pro- 
vccla efl^ent, at hxc quoquc perficitur in Naide matri adhuc 
adlijerente , extrcinitate vero antica libera erant , qua tamen iii 
gcneratione Iiijuforiorum per divifionem ad ultimum usquc co- 
hrerere iolcnt. Utraque extremitate fibi incumbebant, lefeque 
ampletlebantur; in divifione fibi quidem adhxrere, at nec in- 
cumbere, nec amplecli folent. Duarum horarum fpatio junc- 
tas absque ullo diflantiE corporum anticai aut pnflicae augmento 
obfcrvavi, quod tamen in divifione transverfali & longitudinali 
clare confpicitur. Vera f.lehinc copula efl:, AureliiZque inatu« 
re, & ante plenam magnitudinem, Veneri litare amant, 

Rariflime individuum reperi, cui bafi fulci inter utrumque 
margincm prolhibat papilla hyalina vulvam Cuculhnii rcfjrens, 
an hoc foemina copulam appcrons , an qux copulam nuperrime 

pere- PARAM^CIUM. 89 

peregerat? Poterit effe hoc organum mucus ille, quem inter 
unitas adcir^ fupra dixi Individuum hoc' in guttuln i^xhalante 
ad uhimum vita." haiitum ociihs iccutus -liim , organumcjue pcr- 
fiftere vidi. Ahudmacula nigra infra apicem reperi; hxe ex 
congcric molecularum terreftrium , qus padim puntlorum ni- 
grorum inftar in dilatatis defeiiu aqucc fpariiE videntur, a ve- 
ficuhs fatis diftinflae. 

Plures menfes in eadem aqua, non renovata, perdurat. 

In fofiis Ziv;/7A7 plenis , Junio, Novembri & Deccmbri, 
reperi; 1776, 1777, 1780 & J781 tota hieme copiofifrime iii 
cratere cum Lemna In aquofis Mejenbcrgcnfibus Lemnn coo- 
pertis totum Auguftum nullum omninoreperi, frcquentifTTmum 
vero in fofils, quarum fuperficiem pulvis vegetabilis vindis, 
nulla ZfW7//7, obtegerat; acininfufionibus plurimis. 

Ilhiftris Gleichen intra Lnnihvicum teri-eflrem quoque 
rep:rit phKnomcnon iingulare quidcm , at ctiamfi incongruum 
videri poffit, infuforia in aquis & intra corpora aliorum ani- 
malium degcntia ejusdcm fpccicicflc, fimilhma tamen, quousque 
nulla: nora: differentiales eruantur, eadem cenfenda cenfeo. At 
Param Aureliani mtelHnorum tantum ex figuris & dcfcrip- 
rionc nominati au£loris nofco, 

Fig. I. 2. 3. 4. 5. Param. AureUas-, foHtarias pel- 
luccntcs, 
6. 7. adulriores obfcuriores, vario fitu, 
g. ovato - oblonsam , utut deficiente aqua confpici 

lolct, 
9. Radiohs cin£lam, 

10. II. 12. duas in cohscfione collaterah, varie 
obverfas , 

13. Aduham in divifione iere pera^^la, 

14. Aham, divifione incepta, aucla magnitudine, 

prsbent. 

a. Extremitas antica, b. poiHca. c. plica. 
M 94» pd FARAM^CIUM. 

94. PARAMiECIUiM chrysalis. 

Param/ecium cylindraceum , verfus antica plica- 
tum, pun;iee obcufum. Ttib. XIL Fig. 15 — 20. 

Sulco antics partis Par. Anvelinin miiltum refett, at 
aqua; marinx incola corporcmagis contraQo, teretiufculo, utra- 
que extremitate obtulo , moleculis ac margine nigricantibus di- 
Itinguitur. 

Pro diverfi corporis verfione fulcus vcl confpicitur, vel 
quafi linea obliqua transparet, vel prorfusoccultatur. Cilia cor- 
pus ambientia interdum in animalculo quicto in confpetlum 
lubeunt. 

Quoties , ut comparationem inftituerem , guttulse aquc 
fluvialis, in qua feftive natabant P. Aiireli^v , guttulam mari- 
nx, P. Chryfiili refertam affuderim, \\\x iliico in margines 
aufugere ac ingrata paffne brevi mortua! obriguere, hae e con- 
tra nullam e.\ aqua dulci permixta xgritudincm indicabant. 

In aqua marina tempore autumnali copiofe. 

Fig. 15. 16. 17. i8- Piirntn. ChryfiliJes, vario fitu, 
plica magis minusve confpicua, 

19. plica occultata, 

20. ciliis cintlam, auQa magnitudine , fiflunt. 

a. Pars antica. b. poltica. c. Sulcus. 95. PARAMiECIUM versutum. 

Param^cium cylindraceum, poflice incraflatum, 
utraque extremitate obturum. Tab.XlL Fig. 2 1 — 24. 

Para- PARAM^ECIUM. 91 

Paramscjum corpore fublongo, utrinque obtufo vo- 
lubili, HiLF.. anim.T^. 4. t. I, i. (minus bona). 

Fafciola compofiia corpore bilobo, lobo anrico cor- 
dato , poiHco rotundato. Schranck Beytr. 
p. 101. t. 4. f. 5. 

Gleichen infuf. p. 149. t. 27. f. 15. 16. 17. 

Eft hoc Kolp. Rcni nimls affine. 

Corpus oblongum, virens, molcculis refcrtum, gelatino- 
fum , poiUce incrallatum, antice angulHus, utrocjue fine obtu- 
fum, plicatile, pra:lerrim quoties angulHora loca pernatat. Par- 
titione transverfali propagatur. Hoc impofuide plurimis Mi- 
crographis quidem contendit clariif Hill. at nec figuras ut fy- 
nonynia, nec nomina au£lorum citat. Animalculum dcfetla 
aqux in formam ovatam vel orbicularem comprimi Ixpius vidi. 

Clariflimum Schranck animalculum hoc in partitione cor- 
poris occupatum tantnm vidiire, nomenque fpecificum e.x eo iU- 
tu fabricafle ex ipfa dcicriptione & figura patet. 

Partione transverfali , qux etiam in figuris perilluflris 
Gleichen exprimitur , illud propagari vidi , utrumque vero 
corpus in unum conflari, cum hoc fcopo partitionis adverfatur, 
xgre concipio. 

In aquis foflfarum pahiftrium. 

Fig. 21. 22. '2.%. Par. Verfiita, folitaria, vario fltu, 
24. in partitione occupatum, auQa magnitudine, 
prxbent. 
a. Pars antica. b. poftica. 

96. PARAMiECIUM oviferum. 

Par.\m;ecium deprefTum, intus bullis ovalibus. 
Tcib.XiL¥ig, 25—27. 

M 2 Ani- c>2 PARAM;^CIUM. 

Animalculiim membranaceum ovato oblongnm , grifeum, 
pellucidum, granulis & corpufculis ovalibus, pellucidifnmis, 
dilp;ilatis, rcfertum, absquc uUo ciliorum aut pilorum ruJl- 
mento. 

In paluftribus padim. 

Fig. 25. 26. 27. PiJi: Ovifcrtim, divcrfo fim augmen- 
taiioncque pribent. 

a. corpufcula ovalia. 

b. eranula. 97. PARAMtECIUM margin.vtum. 

P.\RAMiECiuM deprefTbim , gnTeum , marglne 
duplici. Tab. XIL Ftg. 28. 29. 

Congeneribus majus , dcprefium, eflipricum , moleciilis 
canis confertis undique impletum, poiiice tamen vcficuia pcl- 
lucida rarioribus moleculis interftinfta, pcripheriaque hy.ilina 
marginata ert, hinc dupliccm marginem nvjntitur. Figura 
conltantcr eadem absque dmni organorum veitigio. Aqua fe- 
re e.xh.ilata medio corporis luor inteltini ipiralis non marginati 
in confpeclam fubiit. 

Lente glifccndo movetur. 

In aqua paluftri raro. 

Fig. 28 & 29. Par. Marginatim :, aucla magnitudi- 
ne, fiilunt. PARAMi^CIUM. 93 

a. Pars antica. b. vcficula poftica. 
e. Luor inteltini fpiraiis. ^) VIII, KOLPODA. Vermis inconfpiams , rimplicijfinms ^ pelhicidus, 
coviplcmatus , finuatiis. 98- KOLPODA lamella. 

KoLPODA clongata, membranacea, anticc curva- 
ta. Tab.XllL Bg. 1—5. 

Kolpoda Lamella , Ferm. ter. ^ fluv. 45. Zool. 
Dan. prodr. 2470. 

Membrana cr)'fl:allina , pellucidiflima, elongata, anguita, 
poftice obtuia, apiccm verius lubanguftior, incurvata. Inte- 
ranca nuUa; ilriga tantum vcl plica mediam longitudinem oc« 
cupans. 

Motiis vacillatorius & proprius, margine enim acuto> 
non latere plano uri plurima Microfcopicorum , vagatur. In aquis rarifnma. M 3 Fig. ^) Pnrr.iii. NiP.iio , (Vei-m. tcr. if flnv, 44.) ad novum genus KtrO' 
«rtfwmaiiiandacus cfl, ubi tjiiSErendus. F. 94 KOLPODA. 

Fig. I. 2. 3. Knlp. Laviellav/i au^a magnitudine, 
4. 5. vald.i auQa magnicudine , divedo fitu, 
pra:bcnt. 

a. Pars anrica. b. poftica. c. flexura 
in motu. 95^ KOLPODA gallinula. 

KoLPODA oblonga, dorfo antico membranaceo 
hyalino. Tah. XIII. F/g. 6. 

Animalculum apice aliquantum curvatum, hinc finuatum ; 
(lorfo medium usque hyalinum lcu cjuafi cucullo inftrutlum. 
Venter ovatus convexus moleculis vel in aUis ftriis longitudina- 
Hbus infignitus. 

Hlotiis corpore fupino in abundanti aqua vacillatorius. 

In aqua marina foetidi;i;ma. 

Fig. 6. Kolp. Gallinnlam , aufla magnitudlnc, fiflit. 
a. Apex. b. Cucullus dorh liyalinus. 
c. Vcntcr ftriatus. 100. KOLPODA HOSTRUM. 

KoLPODA oblonga , antice uncinata. Tal?. XIII. 
Fig. 7. 8- 

KolpoJa Roftrum, Vcrm. ter. ^ fluv. 46. Zool. 
Dan.prodr. 2471, 

Ani- KOLPODA. 95 

Apimalculum grlfeiim, antice ab altero latcre in uncum 
ilnuatum, po(Hce obtufum, mohculis nigncantibus undiquc 
impletum. Altcr margo ab antica ad mediam fa?pe ita momen- 
to tcmporis rctunditiir & dibtarur, ut corpus citerum compla- 
natum ea partc cralfum & tnangulare appareat. 

In majoribus, dum gyrantur, ad poftica usque corpus 
triquetrum apparet, in his quoque globuli 5 — 7 majores con- 
fpiciehantur, an ovula? Minoribus decuplo majores erant & 
fubflaveiccntes; minores vero grifci. Quxdam littori appcl- 
lentes fcnlim in granula minima laxabantur, aha: momcnto 

Gitius in moleculas dillolvebantur. 

• 

Motus lentus & horizontalis, ftcpe in alteram paginani 
praeceps projicitur. 

In aquis, ubi Lemna, haud frequens. 

Fig. 7 & 8- Knlp. Roftrnm , au£la magnitudinc, vario 
fitu , prcEbent. 

a. Apex uncinatus. 

b. Retufio triangularis. ' lOT. KOLPODA OCHREA. 

KoLPODA clongata, membranacea, aplce atte- 
niiato, bafi in angulum reduni produtta. Tak XIIL 
F/g. 9. 10, 

Animalculum majufculum fingularis figura' elongatum, de- 
preffum , membranaceum , fiexile, altcro margine perperi icu- 
lari, altero aliquantum arcaato, moleculis obfcuris ac veficulis 
pellucidis Iparlis impletum, apice attenuatum & hyalinum, ba- 
li ycro ab altero margine in mairam pediformcm produclum. 

Movctur 9-? KOLPODA. 

Movettir lente glifcendo ac apicem varie fleftendo. 
In aquis foflarum fluviatilium rsro. 

Fig. 9. Kolp. Ocbream, quietam, 

10. inmotu, aucli magnitudine, praebent. 
a. apex. b. bafis angulata. 102. KOLPODA MUCRONATA." 

KoLPODA dilatata membranacea, antice anguftata, 
altero margiae inciia. lab. XIII. Fig. II. 12. 

Membrana dilatata hyalina, aplce obtufe acuminata, b.ifi 
rotundata, interdum emarginata, altero latere parumper finua- 
ta, altero integra , difco carnofa, gnfea feu molcculis farcla. 
Tota plicatilis eft, margine dilatato hyahno , ahero laterc iii 
mucronem parvulum produCto fplcndida. Pars carnoia varie 
elevatur , ac interdum antice in canahculum fuperne patulum 
producitur. 

Motus lentus antrorfum , mox parumper retrogradus. 

Apice micationcm radiolorum minutiffimorum interduni 
confpicore vidcbar. 

In infufo Lin%x. 

Fig. II & 12. Kolp. Miicrof7atam, varJo fitu, au£ls 
magnitudine, fiftunt. 
a. apex. b. baHs. c mucro. 
d. Difcus carnofus in canahculum. e. pro- 
V duftus. 10: KOLPODA, 917 

103. KOLPODA TRIOUETRA» 

KoLPODA obovata depreffa, alcero margine retufo. 
Tab.XllI. Fig. 13. 14. 15. 

/Co/p. CiicuIUnjicm figura refert, at margine longitudina- 
li anti«o in lamelluhm retulo ab hac & congeneribus diftert. 

Animalculumexmembranisduabus compofitum, obovatum, 
fupra feuin pagina fuperiore depreffum, in infcriore convexum, 
infra apicem obtufum latiflimum, tantifper finuatum, margn 
longitudinalis membranaceus infia finum m angulum elevatus , 
fpatiumque intcrcedens lamellula perpendiculari claulum vide- 
tur, corpus dchinc verfus marginem oppofitum efficit planum 
declinatum. Intcranea nec molecularia, nec globukria , ftria? 
tantum £Egre vifibiles. Color in quibusdam kuelcens, in afiis 
albus. Lamellula antica difficuher & certo tantum animalcuU 
Iku confpicirur. Ma.xima augmcntatione nitorem flucluantera 
interdum in amica corporis parte , haud vcro in poiHca, pcr- 
cipere Ucet. 

Motus vel in pagina convexa glifcendo lcntus, vel inmar- 
ginc acuto vacillawdo concitatus. 

In aqua marina raro. 

Fig. 13. 14. 15- KoJp. Tviqiietram t diverfo fitu, 
autla magnitudinc, pra;bent. 13 & 14. 
pagina depreffa, 15. pagina convcxa, 
obv-rfa. 
a. apex obtufus. h. finus. 

c. Lamclkila pcrpendicularis. 

d. mareo acutus. e, Nitor fluQ:uans, N 104. 93 KOLPODA. 

104. KOLPODA STRIATA. 

KoLPODA oblonga, fubarcuata depreffa, candida, 
jintice acuminata , poftice rotundata. Tab. XIII. 
Fig. 16- 17. 

Animilcvilum pellucidiflTmum & candidifTimum fubarcua- 
tum, antice in acumen produQum, pofiice latius ac rotund.uo- 
obtufum, fummo apice os punfto nigricante vel veficula pcllu- 
cidafimulans; hoc loco cilia fulpicabar, nulla vero opera vel 
augmentarione talia viderc potui; majori augmentatione corpus 
ftriis fubtiliilimis longitudinalibus inlcriptum apparuit; niinori 
hyabnum candidum vacuum, exrremitate poftica molcculis gio- 
bofis inftruttum ; Canahs a punfto nigricante verfus moleculas. 
protenfus mterdum profpicitur. 

Akera corporis pagina lente glifcendo movetur. 

In aqua marina copiofe; rariorem femel reperi poftice 
oblique truncatain. 

Tab. XIII. Fig. 16. Kolp. Jiriatns, tres, auQa, 

17. duas, valde au£la magnitudine , fi- 
ftunt. 

a. Apex. b. veficula. 
c. Extremitas poftica cum mokcu- 
lis globoiis. 105. KOLPODA NucLEUs. 

KoLPODA ovata, vertice acuto. TjA, XIU. 
Fig. 18. 

Snip- KOLPODA. 99 Snipbiigter, Nye Saml. aj Dnnjk. T^idenjk. Sieljk. 

Skr. III. p. 32. 43. t. II. £ 4, c. d. 
Spalanz. inf. p. 128. t- i. f- i. Opufc. phyjic. \. 

P- 145- 
Infufions-Thier mutrer, Bonnets ^^Z». (von Goezb) 
p.4i7.t. 7..f. 2—5. 

A Kolp. Cucjillo difFert verrice acuto , non obtufo , cor- 
pore minus reniformi, dorfo, non ventre, convexo, infra 
apicem pirumper finuaro, non incifo, bafi fubtrunc.ito ; mo- 
lcculis cryftallinis , ovis raro & quidem paucioribus , farcto. 
Motus quoque lentior. 

Minores & majores m infufione feminis cannabis contriti. 

Licet figurar clarifT Goezii non exafte conveniant, easdcm 
tamcn cum noflrate nullws dubito; in quibusdam exhalatione 
liquoris cmortuis in mcdio corporis veficam cum granulo feu 
ovuio, quale GoEzius, animadverti. 

Veficulse pellucidie, hyalince, alia minore in centro in- 
ftru£lx, pafiim in gutta absquc motu obviae, an matrix cum 
ovulo ? 

In /-///?. Vertn. ter ^ fluv. p. 58. hanc pro varietate Kolp. 
Cuculli habui, quod indicant verba: "in quibusdam unica tan- 
" tum veficula cryftallina medium corporis occupat. " 

Fig. 18. Kolp. NucleuJfi, auQa magnitudine, fiftit, 
a, Vertex. 106. KOLPODA MELEAGRIS. 

KoLPODA plicatilis deprefla, apice uncinata, inar- 
gine antico crenulata. Tab. XlV. Fig. 1 — 6. & 
XV. 1 — 5. 

N 2 Kel- loo KOLPODA. 

Kolpoda Meleagris, Verm. ter. 2f fliiv. 49. Zool. 
Dan. proclr. 2474. 

Animalculum inrer majora fingulariflimum ; membrana 
nempe dilarata , fubtililTime plicatilis, varias flexuras & com- 
plicationes momento tempons induens ; Area antica ad medium 
corporis usque hyalina , poftica moleculis replcta , \'aric trans- 
veriim cemplicata, plicis elevatis. Apex in uncum flcxus; 
margo undique varie iinuatus, infra apiccm denriculatus denti- 
bus tribus vel quatuor. Vel pulchrius flibrefada , marginc 
nempe laterali antico, loco dcntium, obturo crcnato , crenu- 
lis approximatis pUuibuS; intraque poflicum lcrie longitudina- 
li globulorum duodecim & pluriuni xcjualium pcUucentium, 
pro niotu animalis rcLla vel flcxuofa, infignita. Intra unum- 
que Imeae longitudinales lubrilifiunae, ac verlus polHca in me- 
dio fphserulx majores tres j hx in paucioribus confpicus forte 
vices flomaehi aut inteflini agunt, hxc enim vilccra, dum va- 
cua fint, in Bullayiis & PUmariis minus confpicua funt. 

Variat absque globulis pellucentibus, an junior? 

Flanariarum infl:ar , membranam varie plicando, api- 
cemque adancum eidcm plaga: obvertcndo, lente movetur. 

In aquis cum Levma ultimo anni trimeflri, at r.iro obvia, 
inprimis varietas fecundum longitudincm flriata, feu potius 
membrana in plicas longitudinales regularescompofita, qua? cum 
non ftriatis 1784 obvcnit, harum miicum excmplav lingulare 
phx-nomenon obtulit, fenfim enim in moleculas ad fextam par- 
rem anticam usque rcfolvebatur , hxcque fuperfles undulatio- 
nem in margine dorlali cicns, dcmum, quafi nihii accidcrat, 
feflive circumnatabat. Globuli pclkicidi imniutati jaccbanr, 
hinc ovula efle vix dubium elt. 

Raviorem in antica -.irea lacuna ingenti, in poflica minori, 
perforatam , vivacera tamcn contemplatus fum. 

Singu- KOLPODA. xoi 

Singularem varictatcm adhuc, ineunte Novembre anni 
j-tgg, lclc mihi obtulit poiHce in figuram malki produfia,- 
hic vel refta extcndcbarur , vcl in cuivam reflexa erat ; anricaiti 
varie plicabat, poftica vcro figuram mailei conltanrer retinuit. 
Globiili & noduli uri in {"upra defcripra. In alia guttula aderat 
exemplum prioris, lcrics tanrum globulorum deerat. 

./ 

Tab. XIV.Fig. I. 2. Kolp.MekagriJes, dilaratas, denricu- 
laras vaklequc plicaras , 
3 — 6. magis elongatas , erenulatas, minus- 
que plicatas, 
T»b. XV. Fig. 1. 2. Varicrarem longitudinaliter ftriaram, 
3. Parrcm hujus anticam adhuc vivacem, 
reliquo in moleculas diffoluto , 
4. 5. Varietatem po(tice in malleum pro- 
dudam, aufta magnitudine, fiftunr. 

a. Apex uncinatus. 

b. margo anticus denticulatus. 

c. crenulatiis. 

d. plicx r. flexun-e. 

e. Series globulorum. 
£. Sphacruls majores. 
g. Stria; longitudinales. 
h. Malleus. 107. KOLPODA AssiMiLis» 

KoLPODA depreffa , non plicacilis, apice uncfnato, 
margine ancico ad medium usque crenulato, pofticc 
dilatato acutiufculo. Tab. XV> Fig, 6. N5 Junio- I02 KOLPODA. 

Janiorem Kolp. Melengridis ■, apice uncinato rcfert, at 
nccplicuilis, nec lerie glubuloriim inftnjitur , crenulce ad mc- 
dium ab apice tintum pcrtingunt, ac aegerrime percepiibiles. 

Corpus meinbranaccum, cryftallinum, antice angufte finua- 
tum apic; adunco , vcntre dilatato poftice coarctato. Medium 
ventris occupat MafTa elliptica; in moriente ftrix craflac leu pli- 
coe quatuor longitudinales clare videntur. Collum feu anticam 
partcm in brevius corripere folet , inprimis fenfu deficientis 
humidi , talisque perfiftit. Margo pofticus fcu dorfaiis integer- 
rimus absque omni plica vel denticulo; In e.xcmplo unico ta- 
men in diclo niargine denticuli tres alternatim apparuere & 
evanuere. 

In aqua marina litoris Havnierifis ultimo anni \J^\ tri- 
nieftri, haud infrequens; poft exhalationem guttul.-e perliftebat 
ijrrupta, donec configuratione fahum involvebatur. 

Tab.XV. Fig. 6. Kolp. Affimilevi, aufta magnitudine, 
fiftit. 
a. Apex. b. crenulae. c. Maffa elliptica. log. KOLPODA cucuLLUs. 

KoLPODA ovata, ventricofa, infra apicem incifa. 
Tab.XlV. Fig. 7-14. 

Kolpoda Cucullas , I-^ertn. ter. £?* fluv. 48. Zool* 

Dttn. prodr. 2473. 
Hsttebugteren, N-^eSaml.af Datifk. Fidciifk.S.dJk. 

Skr. III. D. p. 6. 24. & plur. tab. I. f. i, c. 2, 

c tab. II. f I, d. 2, c. 3, c. 
Leuwenhoek transa^. I, 2. p. 53 Achtmal groflr.;rc 

Thierchen. 

Lbu- kolpoda. 103 LrrowENHOEK trnmaSt. I, 2. p. 57. Thicrclicn wle 

Kukuscyer. 
Corncmufes argentees, Joelot. microfc. tom. I. part. 

2. t. 2. f. 2, 7. t. 3. f. F. G. p. t 4. 1. 11. L t: 

p. q. A. B. t. 5. f. 5. S. f 6. V. £ 7. t. 6. £ 2. 

4 5; 6. 
Wiirmer in Heuwairer, Ledermull. microfc. p. gg. 

t. 48 f ' ? 
Wrisberg. ^?7;/ot. injuf. p. 59. £ 4. D. E. F G O 

f 10. C D. E. F G. H. £ 12. 
Spalanzani iitiivi. infuf p. 128. 129. t. I. £ 3 4. 

0/)///r. /)/i3// I. p. 2 1 7. t. 2. £ M. N. O. 
BoNNETs Piilingenefie i. Th. ,5. 495. 
EicH. micr. p. 75. t. 7. £ F. G. 
ScHR.MJK Beytr. p. 17. t. i. £ 21. 
.^fv/. Bcfcb. Iir. p. 376. t. 8 £ I— ^. 
Gleichen itifiif t. 15. figurte majores C II — G 11 • 

t. 21. £ E III t. 27. £ 3. 

Animalcoluin pellucidum, veflculis pellucidis numero & 
magnitudine diverfis repletum. Figura ut plurimum ovata, 
ventiicola, anticc infra apicem in roftrum obtulum , raro acu- 
tum, (inuata, interdum oblonga lolito major, compofita lcili- 
cet ex duobus animalculis b.ili & apice cohxrentibus, diflblutis 
orbicularis. Sinus feu incifio non in omnibus aerjue fplendida, 
in quibusdam evanefcere videtur. Venter in adultioribus pro- 
lubcrans, ferc fphiticus, vcl totus tcres, vel varie impreffus. 

Interanea: VeficuLE g — 24. pcllucidx, in junioribus nul- 
IsE confpicure. Has nonnulh animalcula devorata dixerunt 
cgo vero iplam fobolem, a^\!\t.m\.n Folvace glohatore.t ari^uo- 
MunnJes enim Lendes cohabitantes veficulis minimis minores 
funt, nec ullus oculatror animalcula rcvera ab animalculis devo- 
mi vidit. Aqua fere exhalata, morteque irominente, lentius 

movetur. 104 KOLPODA. 

movemr, ac tum cuciillit laminisque tribus, laterslibus nempe 
&ventrali, conftare vidctur, fobolemque vi protrudit. 

Motus in varias diretliones vividas. 

Figurx auflorum minus bonce, fi, quod dijfcriptinnes ju- 
bent, noitrx conveniant ; Jobloti & Cl. Spalanzam nimis in- 
cif£e> Cl. Wrisbergi obrcunc ; dc reliquis taceo. 

In infufione vegetabilium vulgaris, & in foetida foeni. 

In paucls extra rortrum, aliud longius & hyalinum, mem- 
branaceum, prominere vidi, exuvias mentiens, quales quoque 
in Vihr. Anguilhila oblervavi , hinc decorticarionem fen cutis 
mutationcm , uti in Infeclis aptens &: nonnulhs amphibiis, fu- 
Ipicari hcet. 

Fig. 7. Kolp. Cucnllos , juniores. 

8 — 14. adultiores, au£la magnitudine, fiflunt. In- 
ter has 
Fig. 8 & 9- Veficuhs impletas , roftro in 

illa obtufiorc , in hac prolonga- 

tiore, 
Fig. 10. maxime ventricofam varietatcni 

colore flavicante obfcuriorem, 

ut veficuli in confpeclum non 

veniant, 
Fig. II — 14. ventrc varie impreflas, la- 

mina ventrah in fig 11. obverfa, 

in rehquis vero laminis laterali- 

bus cum impreffuris luis indi- 

catis. 

a. Cucullus. b. Sinus. c. Ventcr. 

d Lamina ventralis. c. Ini- 
prellura: ventris. 109. KOLPODA. lo«{ 

109. KOLPODA cucuLLULUs. 
KoLPODA oblonga , infra apicem obliqae incifa» 

' Kolp.' Cnailltim refert, oblongiufcula tamen, feu ultri 
ovalcm figuram produfla, dumque dorfo innatat, poftice glo- 
bofa feu gibba, antica verfus in carinara comprefla confpicitur. 

Animalculum pellucidiflimum, cryiblUnum , globulis pel- 
lucidis binis bafin vcrfus vel plurimis medio corporis inftruc- 
tum; in minori aqua latcrc incumbcns depreffa videtur, abun- 
danti vero dorfo latiori provehitur. Antice infra apicem finu- 
lus fspe vix fenfibilis, intcrdum vero incifurE obliqua: inltar 
momento patet. 

Motiis vacillatorius antrorfum et retrorfum concitatus in 
dorfo, in laterc vero lentior glifccns. 

Inter millena nec decorticationem , nec cohxfionem (mi- 
nime coafitionem duorum in unum) unquam vidi; fipe tamen 
duo, trcs, quatiior & quinque momento a tergo approximati 
circumferebantur, 

In infufo Soncbi Arvenfis Oflobri copiofifiime. 

Fig. 7 — 9. Kolf). Cuciilliilos, dorfo innatantes, 

10. latere ghfcentem, 

11. duos a tergo approxiraatos, aufta magni- 
tudinc, praebent. 

a, Roftrum, b carina amica. c. Sinulus. 
d, Pars poftica globofa. e. globuli pel- 
iucidi. IIO. xoi» KOLPODA 

II o. KOLPODA cucuLLio. 

KoLPODA ovalis, depreffd, infra apicem tantillum 
finuata. Ta/;. XV. Fig. 12—19. 

Kyfc-Bucter, Nye Snmi. ,if D^)ifk. Fidet-fk. Sxlfh. 
Skrijt.Wl.^.i^. 

Animalculum ovale fcij fere ellipticum, membranaceum, 
hyalinum, fupra dcpreflum, fubtus convexum, infra apicem 
parumper finuatum. Anrice corpus ferc tertia parte mcmbra- 
na cryitaliina, uti quoque in margine poftico medium usque. 
Interanea molecularia argentei coloris. MembranA antica v al- 
de plicatilis in paucis producla decorticarioneni, cujus fub K. 
CuciiUo memini , intendere videtur. Marginem radiis cingi 
fufpicor. Pulli multoties minores, magis linuati, numeroli. 

Motus lentus glifcendo ; fupina, hoc elt, in convexa cor- 
poris parte procedit; intcrdum in pleniori aqua momento va- 
cillat ; Pulvifculo inccdens, vel quories circa aliud animalcuium, 
fffpius decies minus , gyrarur , prona tcrguni gibbolum elevat, 
anticanique membranaccam partcm varie tentando plicans. 

In ^a^v% Lemiia obtcftis cum Aorif. Rotatoria & Paravi. 
jiiireUa j & infufione Pulpa: Pyri. 

Fig. 12. /.5. Ko/p. CticiiUioncni 1 diverfo fitu (juic- 
fcentem , 

14. glifc:ntcm, 

15. Pulvifciilo incedentem, 

16. Pullos Cucullionis , 

17. 18 19- Varietatcm Cucullionis mcmbrana 

anrica producla &plicata. 

a. Exrremitas anrica. b Sinulus. 

c. E.\trcmitas polhca. d. Tcrgum gibbofum. KOLPODA. 10? 

e. Pulvifcukis. f. membrana produfli, 
g. Eadcm valde plicaia. III. KOLPODA REN. 

KoLPODA crafTa, medio finuata, antice & poftice 
aequalis. Tab. XV. Fig. 20 — 22. 

Kolpoda Rcn , Ferm. ter. ^ fltiv. 47. Zool. Dan. 

prodr. 2472. 
JoBLOT microfc. tom. I. part. 2. p. 65. t. 8- f- 3. A. 

B. C. 
Gleichen infuf.'^. 151. t. 28- f. 16. 

Corpus flavefcens, craffum, fubobfcurum, ubique teres, 
fubtus m;clio finuatum, hinc reniforme. Interanea mokcularia 
totum corpus occupant. 

7l/o^?/x vacillatorius celer, interrupte concitatus. 

Dcficiente aqua formam ovatam induit, comprimitur & 
demum fatifcit. 

1« infufione foeni vix decem horis elapfis. 

Vanat flavefcens & cryftallina. 

Fig. 20. Kolp. Renemi in flatu folitario, 

21. Jn forma ovata ob deficientem aquam, 

22. duos cohxrentes ^>'), auiila magnitudine, 
fiftnnt. 

a. Sinus. b. locus cohaefionis. 

O2 112. 

'°'i De hac coli;?fione nil inemoratiim iii Jefcriptone quidem iiiveni, 
figuiain tanien, dum adeiat, idco oinitteie nolui, F. lOg KOLFODA. 

112. KOLPODA piRUM. 

KoLPODA convexa, ovalis, apice in roftrum pro- 
dufta. Tab.XVl Fig. 1—5. 

Psre-bugter, Nye Snml. nf Dnnfk FiJeiifk. S.tlfk. 

Skrift.li.^p. 2^5.273. T.I £ I. 
Lalarme, Joblot microfc. 2. part, p. 77, t. 10. £ 

16. 
Gleichen infiif. p. 250. t. 27. £ 18—29. 

, Inter minores. Animalculum piriforme paliidum, mole- 
culis obfcuris raris inftru£lum , bafi rotundatum, apice aitenua- 
tum parumque fmuatum, hyalinum. 

■ Lente glifcendo incedit. 
Vulgaris figurce eft, at partitio fpontanea, rcdintegratio- 
Gue amiflJE partis in hoc fplendida. Vidi enim incifuras in mar- 
o-inibus oppofitis , polHcum anterioris parris & anticum pofte- 
rioris rorundari , anricam & pofticam dcindc in punclo tantum 
cohxrere, denique diilolvi, ac quamlibet leorfim circumvaga- 
ri, pofticam vero peregrini ac globularis forma! fccedentcm, 
me fpectantc fenfim mucronem protruderc, huncque in ralicl- 
lum hyaUnum matris roiho demum iimilUnaumproducert, hoc- 
que peragi intra pauca teniporis mmuta. 

In aqua paluftri paflim. 

Fig. I. K"lp. Pinmy foUtarium, 
2. in partitionc , 
2. partcm pofticam diftolutam, 

4, hancque mucron:m prorrudentcm, & demum 

5. in raftcUum produccntera, aufta magnitudine, 

fiiiunt. \ kolpoda: J09 

a. Roftrum. h. Poftica pars. 
c. locus p;irtitionis. 113. KOLPODA cuNEUs. 

KoLPODA clavata, teres, apice dentata. Ta^. XVI. 
Fig. 6-8. 

Inter nvajores eft. Coipus album , gelatinofum , feu gra- 
nulofum absquc diftinftis interaneis, antice groflum altero late- 
re puitula pellucida, hyalina, tcnuiflTme fecundum longitudi- 
nemllriata, ipfoquc apicc dentibus tribus vel quatuor infigni- 
tum. Poftice anguftius fine obtufo. Poftica corporis pars in 
flexuram fpinikm interdum plicatur. 

Pili aut cilia nulla; dcmum micationem quandam inter 
dentes momentaneam , & fimilem circa caudam profpexi. 

Lente gyrando incedit, raro fefe corripit. 

Dcfe£tu aqux in mcmbranam ovatam mutatur, ac in mo- 
leculas tota efFunditur. Refolutio partium ineipit ab antica cor- 
poris parte , & ad extrema poftica fub continua & vehemcnti 
micatione in integro marginis fenfim pergit. Mirum latis & 
cmni attentione dignum , micaiionem ad ulrimum refolutionis 
momcntum in fingula corporis minima partiuncula perdurare, 
ac qus refolutioni proxima elt in eodcm fere inftante vicinas 
moleculas refolutas micaiione projicere & ipfim refolvi ; mi- 
candi denique facultatem , feu vitam morti & interitui quovis 
refolutionis in corpore paffu obluQari ac ultimum vits hilituni 
cum ultima corporis molecula demum efflari. 

In aqua palulhi Meyenbers^ce 1777 *^). 

O 3 Fig. 

"') Qus antea Kolpnda Rnflellum dicla, fub novo gensre Kerotmrum 
jam ijusicnda eft. F, iio KOLPODA. 

Fig. 5— 8- Kolp. Ciinvim, vario (itu, aucla magnl- 
tudine , prjebent. 
a. Apex dcntatus. b. Puftula. 
c. Extremitas poilica. d. Eadcm fpirali- 
ter flexa. IX. GOMUM. 

Verinis incovfpicims ^ /l7/iplu-/ljljjms, coviplanatus ^ 

angiilams. 

114. GONIUM PECTORALE. 

GoNiUM quadrangulare, pellucidum globulis fe- 
decini. Tab. XVL Fig, 9— 1 1 . 

Cfonium Peftorale, Verm. ter.if fliiv. 50. Zoo/. 

Diw. prodr. 2475. 
Kugcl-quadrat, Mullers kleitie Schr. I. p. 15. t. 

2. f. 1 — 3. 
GoEZE iiherf. d. Bonnets ivfe&ol. p. 376. t. 4. f. g. 

itberf. nhhdndl. p. 521. 
.fftr/. Befchlijt I. p. ^39. 
Volvox plaiius, tetraedrus, globulis fcdccim compo- 

fiius. ScHRANK Beytr, %v.r NiUurg. p. 107. 

t. 4 f. 23— 27. 
Nov. AEi.Stockhohn. v. 2. p. 22. t. I, f 1 1 — 13. 

Corpufcula fcdecim ovalia sequali fcre iTiagnitudinc, fub- 
vircntia, pellucida, mcaibranz quadrangula: unionum inlhr 

pccto- GONIUM. iij 

pefloralis fiimmi Pontificis inferta, lumenque utrinque reflec- 
tentia. Quadr.itura non exquifita, anguli cnim fubtruncati. 

Motus fponraneus animalitatem prodit; atternarim enirt» 
fcfe dcxtram finiflramqac vcrfas ultra quadrantcm cirtuli volven- 
do provehitur. Ipfi corpufcula in motuovalin, in quiere iphs- 
rica vidcntur, quatuor interiora rcliquis aliquantuni majora, & 
medium marginale rcliquis feriei parum interius. 

Sn?piusvidi, dubiusque an ovarium quoddam, an fruftu- 
luin pelliculx vegetabilis mdcerati, vortice cohabiranrium ani- 
malculorum vel halitu oris protrufum, motu denique vcre ipon- 
taneo conviclus, merito obitupuerim, nifi in regno microfco- 
picorum {Kipenda ubivis obvia eifcnt. Globulus fingulus oro- 
prium tanien motum non hibet, ut in Vort. Sociali & cuvipo- 
Jitis contingit, fcd omnes communi nioru torius membrance pro- 
vchuntur fine mutatione loci fui ipfius, hinc unicum animalcu- 
lum iltos eiiicire clariun ciL 

Propagatur refulutione matris in totidcm juniora, ac glo- 
bulosfcrt, fic fcdecim pulli femper matrem unam luccedunr 
mernbrana dirupta, & pullus five globulus diffoJutus denuo ex 
fedecim minoribas conftare conipicitur. 

In aquis puris. Aprili in paiuihibus minora & majora. 
In majoribus globuius interdum elapfus erat, intcrdum cxrra 
fiium naturalem protrufus, forte perteftum animal divifionem 
molicns. 

Menfe Junio i784- i" foffa aquatica quamplurima , junio- 
ra & feniora , horum plura 2, 4, 6 & ultra globulis 01 ba, pau- 
ciora, quibus intermedii majorcs quatuor foli fupererant; quod- 
vis nihilominus vivido margine innatabar. 

Fig. 9. Gou. Feciorale, au£ta, 
10 valde au£la magnitudine , 
II, m partu, globulo fingulo novum animal- 
culum, feclecim corpufcuhs conltans, for- 
mare incipiente. 

115. ii2 GONIUM. 

115. GONIUM PULVINATUiVI. 

GoNiUM quadrangulare, opacum, torofum. Tab. ^. 
XVL Fig, 12—15. ** 

Gonium Pulvinatum, F^erm. ter. £r fluv.51. Zool. 
DaJi.prodr. 2476. 

Membranula fub lenticula n. 3. utrinque plana quadrangu- 
kris , fub n. o. pulvinaris formam ex pulvillis tribus vel qua- 
luor cylindricis compoiui , hinc & illinc deprefli, iilht. 

Sic primo examini fefc obtulit, aliquot poft dies omnes 
utrinque planae absque omni convexitate, lineis tribus mediis 
in quatuor areolns divifx; non paucne lineis aliis transverlls fe- 
neftratse apparuere , fspe duo quadrata uno latere juncta, fu- 
tura diftmfta vagabantur. 

Motus folitus ad angulum acutum lcnte vibratorius. 

In fimetis. 

Fig. 12. Gou. Pidviiuttum, utrinquc planum, I t>- pulvillis diftintlum , 

14. in areolas planas divifum, 

15. duo jun£la, aufta magnitudinc, fiftunr. 
a. Puivilli. b. Areola:. 

c. Sutura junclorum. 116. GONIUM CORRUGATUM» 

GoNiUM quadrangulare, albidum, medio correp- 
tum. Tab.XVl.Fig. vd. 

R}'nkc- GONIUM. 113 

Rynke Hjorner, N\>e Sam/. af Danfk. FicJ. Scelfk. 

Sky. III. p. 8. 9- 13. 20. 44. Tab. II. f. I, c. 
Gleichen mfuf. t. 14. D. III, a. 15, B, 11. 

Lamellula fubquadrata minutifTinia altida absque omni 
intcraneorum vcfHgio, medio deprella fcu quafi correpta, pli- 
ca feu ftriga longitiiidinali notata, h:EC pro fitu animakuli me- 
dio abrupta confpicitur & tunc etiam linea trnnsverfalis appare- 
rc foler. Qusdam poftice incifa;, an cx inftanti divilione, ati 
diverfo fitu, ignoroj Sin prius, adhuc, praeter hanc longitu- 
dinalctn, etiam transverfalem divifionem agnofiere fublumo, 
vidi enim majora & niinora, hxcquc illis multo breviora, an- 
ne igitur ftriga longitudinalis & transverlalis dupUcem hanc di- 
vifionem in quatuor rugulas, feu totidem pullos, indicabit? 

Mottts vaciliatorius. 

In infufionibus variis. In infufione pulpx Pyri in quavis 
guttula centeua apparucre fexto die, oflavo vix tria, 

Fig. 1 6. GoJi. Coyriigata , vario fitu , aucla magnitu- 
dme, filtit. 117. GONIUM RECTANGULUM. 

GoNiUM re£tangulare , dorfb arcuato. Tab. XVL 
Fig, 17. 

Gonium I.unatum, Verm. ter. ^ fluv. 53. Zool. 
Dan. prodr 2478. 

Animalculum complanatimi , antlce Hnea refla termina- 
tum , fubtus Unea bieviori in aHgulum rcclum truncatum , cru- 

P ^ ribus 114: GONIUNf. riTjus arcuunitis. Interanea nioleculiE virefcentes, inter quas 
veficula major hyalina. 

Lente procedit. 

In aquis puris cuni fequente frcquentius. 

Fig. 17. Gon. ReBangnlum-, aufla magnitudine, of^ 
fert. 

a. Angulus reclus. b. Dorfum. c Vc- 
ficula. II 8- GONIUM OBTUSANGULUM, 

GoNiUM obtufangulare ^ dorfb arcuato» Tab, 

Gonium rruncatum, Ferrft. ten & fluv. 52. Zoof. 
Dtm. pvodr. 2477. 

A praeccdente difcedir, quod majus , ac angufus Bafeos ob- 
tufus fit , ca;terum idcm. G. Fulvinato mulio niajus c(i. In- 
teranca molcculaiia , obfcure vircfccmia, in niedio veficulae 
^uaE majores , hyalinK'. 

Cum prEcedente haud fre(p.iensv 

F^A 18' Gon, Oltufatlgulum , aucla magnirud-inc,. 
pr.rbet. 

a, Angulus obrufus, b. dorfijmw 
€. Veliculae majorest. X. X. BURSARIA. 

Vermis fimplicijjimm ^ mevibranaceiis^ cavus* 

119. BURSARIA TRUNCATELLA. 

BuRSARiAfolliciiJaris, apice truncato. Tab.XVIL 
Fig, 1—4. 

EurfariaTruncatclla, Vervi. ter.lb' fliiv. ^j^. Zool. 
Diiri. pro.Ir. 2479. 

Animalculum nudo oculo vifibile, albidum , magnitudine 
dimldia; Imea:, ovatum, apice, ubi apertura larga, oblique 
truncarum. Hiatus ab apertura bafin vcrius dccurrens. Fun- 
do plunum ova iria vel quinque Iphxrica, rula. Intcranea 
nulla. 

Movctnr, dum fcfe a dextra ad finiflram, vcl pro lulji- 
tu a finiftraad dcxtram lentevolvit, &fic pcrlineam fpiralcm ad 
fuperficiem aqua; afcendit, quam cum ter aut quater apertura 
tetigerit, motu limili aut lemiorl delcendit. Afccnfum fubi- 
tanea volutatione interdum interrumpit, jtiox vero afcendere 
pergit. 

In P'olvnee fupra vidimus vermem moleculis homogeneis 
vivis & diftmtlis compofitum; Btirjnria nobis offert mcrara 
membrauulam pcllucidam, albam, in formam crumciiE plica- 
tam, anmialculum motu fuo fpontaneo unice prodens. 

In fodis aquofis, paludibusque nemorofis, foliis faginis 
putrcfcentibus replctis, tempore vernali copiofe. 

P 2 Pig. ii6 BURSARIA. 

Fig. I. Burfariavi TruJicatellam, naturali, 

2. a doHo, 

3. a ventre cum pellucentibus ovulis, 

4. absque ovulis, auQa inngnitudinc, exhibenr. 

a. pars membrance antice prominula. 

b. apertura. c. hiatus. d. ovula. 120. BURSARIA BULLINA. 

BuRSARiA cymbseformis , antice labiata, Tab^ 
XVII. Fig^ 5~8' 

Species generis teftaceL Bullee di£li refert. 

Animalculum pelluciditatc cryftallina , globulisque majori- 
bus & minoribus innatis, fplendidilfimum. Mcmbrana nempe 
cyinbffformis fubtus convexa, fupra excavata, pofiice profundi- 
us , anticc in labium produfta. 

Convexa partc flu£tuando movetur , raro fefe in cancavam 
venit y guttula exhalata, in mcmbranam horizonralein fuifcit. 

Semel tantum in aqua, ni fallor, marina rcperi. 

Fig. 5. Burf. EuUinnvi, parum auclam, 

6. a venire concavo, 

7. a dorfo convcxo, 

g, eandcm complanatam, valde au£lam, fillunt, 

a. Lbium anticum. 

b, globuli innati. 121. lURSARIA. 117 

121. BURSARIA HIRUNDINELLA. 

BuRSARiA utrinque laciniata, extremitatibus pro- 
dudis. Tal;. XJ^ II. Fig.9—12. 

Euifarii Hirundinella, Ferm.ter. ^ ftitv. 55. 2,ooL 
Duii. proJr. 2480. 

Nudo oculo iii\'i{ibilis, armato confpicitur mcmbrana pel- 
luccns mcdio excavata, margine in quatuor lacinias oppoliras 
contorta, fcu in mucrones plagas oppofitas fpeftantes producta, 
quorum latcraics a?qualcs, minores, antica & poflica ina-quales, 
longiores. Linea t.uplcx fubelevata corpus transverfim per- 
currir. Interatiea nulla. 

I.ente volutantur, brachiisquc feu mucronibus extenlis 
hirundines in aere circumvolitantes, fcu navigia e longinquo 
vela facientia mentiuntur, 

In aquofis nemoralibus Julio & Augufto circa Lemnam 
graBulorum pulveris inltar numerofifiime. 

Fig. 9. Burf. Hirundinellns 1 aufta, 

10. adorfo, 

11. a dorfo linea transverfa duplici notato, 
j2. a ventre velificantes, 

a. laciniam anticam. b. pofticam. 
€. laterales breviores. 

valde aucta magnitudine, e.xhibenr. 

122. BURSARIA DUPLELLA. 

BuRSARiA elliptica, marginibus inflexis. Tab. 
XVlh Fig. 13. 14. 

P 3 Bur- 118 I5URSARIA. 

Burfaria BuUa, Z.00U Dan.prodr. adBend. p. ago. 

rrvftallina membranis duabus fibi impofiti-s utrinque in- 
irorfuni plicatis, marginibus flexuofis ; Inreranea nulla percep- 
libilia, foh punftorum congeries fub altera plica. 

jl/o?«j vokuatorius alternus, aliquoties ad dextram, dein 
ad finiilram. 

In aquis, ubi Lemria-> raro. 

Fig. 13. Burf. Diipkllam-, aliquantum auflam, 
14. valde auclam , fillunt. 

123. BUKSARIA GLOBINA. 

BuRSARiA fphaerica , medio pellucendfllma. lab, 
XVllFig. 15 — 17» 

Animakulum fubfphxricum, cavum, .conftans membrana 
pclUicida, polHce molecuHs varia: niagnitudinis nigricaniibus, 
antice atomis obfcuris obdutia, caeterum rota vacua, medioquc 
adeo pellucida, ut lacunam credercs ^ Animalcula fubjaccntia 
quoque libere transparent; claula ramen revera elt:, eo eniin io- 
co in membrana pellucidillima in nonnuUis ftria; fubtiUiHms, 
in aliis pun^tula minima absque ordinc, confpiciuntur. Ani- 
malculum raajufculum non femper pcrfeQe fphsricum. 

Motiis a dextra ad finiAi-am aliernus; vacillando lentepro- 
cedit. 

In aqua marina hebdomadas fervata una lucubratiuncula 
feptem repcri , nofte inlequente nullam. 

Fig. 15 & 16. Biirf. Glohinam, punftulatam, 
17. Striatam, 

a. an- BURSARIA. rr^ 

a. anticam ejus partem obfcuranT, 

b. poiticam nigricantem, 

c. mediam pellucentiflimam, 
aufta magnitudine , exliibenr^ XI. CERCARIA. ' 

Vermif inconfpicuusy pelluciduSy caudatus^r 

124. CERCARIA GYRiNus, 

CERc.\RrA rotundata, cauJa acuminacar Ta^ 
XVUlFig.l. 

Cercaria Gyriniis, Ferm. fer, ^ fluv^ 56. Zool. 

Dnn. prodr.- 2481. 
Leuwenhoek f^//?. ^/rjy? 41. f. 5. 
Fritnkifrhe SiWimL 4. B; 227. n. i. £ a, 3^2. f. j, 

f. a. b. 
Macrocercus corpore globofo, cauda crafliore ,, HiLt^ 

hijl. avim. t. i.^ 3. 
Ledermull. animnlc.fperm. f. i. 2. ?' 
Baker. niicrofc. expl. t. lOi f. i.? 
Gleichen Siiam. u. hjuf. 7hierche?i pi 109. t. r, 

f I. 
^ Macrocercus corpore fubovaro , deprcffo , cauda ex- 
tremiratem; verfus attenuaca; Hiel, bijf- atnnu t, i. 4.? Corpus *) Csrsarij Qihdmdi pofluiit irr teretet, 124 — ij?, 

& deprejfas. 159. — J4.5. ico * CERCARIA. 

Corpus candidum , gelarinofum, absque omni interineo- 
rum vefligio , antice fuhglobofum, poftice tercs, elongatum, 
fubacuminatum ; interdum utrinque compreffum apparet. 

Caudam nataado Gjrinoritin adinftar coutinuo vibrat. 

Animalculis fpcrm.iricis , quae ex folis auflorum figuris 
cognofco , haud abfimiiis vidctur , at hi ea exrra fperma ma- 
fculinum reperiri ncgant; Verba funt acutifTimi Leuwenhoek 
in epifi. .301. "hcet varias & indolc divcriifTinvas aquas contcm- 
platus fim, nec iftiusmodi animalcula, nec quidquam, quod 
anima!cu!a ifti fimiHtudinc aiiqua vei figura referret, in uHis 
unquam aquis obrcrvaverini." Figura; tamcri animalcuh, quod 
ipfe Leuwenhoik & chrilT. M.^hling ia ilpermare arietis & 
galli-, perilluftris Hill. in femine cervi & Ciipellve reperere, 
meuOT gyriinim apprime exprimunt, csterce vcro minus. 

In infufione animali raro, 

Fig. I. Cerc. Gyrims, au£ta magnitudine; cxprimiu 125. CERCARIA GiBEA. 

Cerc.\ria fubovata, convexa, antice fbbacuta, 
caada tercti. Tah. XVlll. Fig. 2. 

Pukkel-Halcr, Nye Saml. nf Danjk. Videnjk. S^Ijk. 

Skr. III. p. 25. t. 2. f 2, b. 
Gleichen ififuf. p. 129. t. 14. A, I, c. t. 17. D, r, 

c. d. t. 21. F, II, b. 

Animalculum Monacle Ltnde triplo majus, gclarinnfuni 
feu album, opacum, absque omni interaneo percepribili , rotun- 

daiuni , CERCARIA, lai 

datutn, fupra convexius fcu gibbum, antice parumper acumi- 
natum feu in cafpidcm sgre vifibilem, polhce in caudulara 
produclum. 

Motus vacillatorius caudulam vibrando. 

In infufione JungermannicS Tamar ifcl co^ioiz; etiam in 
infufione foeni. 

Fig. 2, Cerc. Gihbas, au£la magnitudine, fiftit. 126. CERCARIA iNouiETA. 

Cercaria mutabilis, convexa, cauda Isevi. Tab. 
XVm.Fig. 3—7. 

Cerc. Lemiiam in pluribus refert, adeoque fimilis, ut 
candem crederes, figura tamen corporis fph;trica vel elongatd 
cylnidrici, conftanter conve.xa, caudx non annulata, ac habi- 
tatio in aqua marina, diverfun arguunt, caeterum monbus & 
vitaeadem, minortamen, inteftinaque inconfpicua funt. 

Corpus gelatinofum album Prof. tenacem primo in men- 
tem revocavit, at muho agdius, ab elongata figura contrahitur 
in conicam, ovalem & d;niquc perfecle fpliitricam & v v. cau- 
da fihformi flexuofi fuifum verfa veh.mentifnmevibrante. In- 
teranea nulla vifibiha, bafi tantum corporis veficula pelkicens, 
ac apiccm verfus in fumma produflione punfla bina nigricantia 
transverfim pofita, ac in ipfo apice nmula, profjpiciebantur, 
quK forlan oculi & os animalcuU. 

Animalculum omnium inquietifiTmum, qucevis moliendo 
loco non feceffit. 

In aqua raarina fcmel&unicum exemplar. 

Q Fig. I2ii CERCARIA. 

Fig, 3, & 4. Cerc. hiijuietani, fphceiicam diverfa cau- 
djE inflexionc, 

5. eandcm inverfe conicam , 

6. oblongam , 

7. eloiigaram, aucla magnitudinc, exhibent. 
a. Corpus. b. cauda. c, rimula feu os. 
d. ocuh. e. vehcula. 127. CERCARIA LEMNA. 

Cercaria inutabilis, fubdeprella, cauda annula- 
ta. T.ab.XVUh¥ig.<^—\2. 

Cercaria Lemna, Vervi. ter. ^ fluv. 60. Zoo/. Dan. 

proch. 2485- 
SrHRANK Beytr. p. 102 — 104. t. 4. f. 8~i4' 
Ndturf. 20. p. 160. t. 3. f. 43. a — d. 

AnimalcuUim momenro temporis varias formas indiiens , 
primo afpeftu Pvoteum Bnkeri credidi , at omnino ab hoc ^qui 
noflra Trichoda Proteus) diverfum elt. 

Corpus contra£lile, pyriforme, oblongum , elongarum, 
vel reniforme, triangulare; Cauda brevis , --rali.i, annulata, 
vel longilTima, flcxuofa, teres absque annulis, lioc Itatu cau- 
dam tanta celedtate, vibrat, utdupiiccmi') crederes, &■ tum 
non prorfus abfimilis globuHs, quos Nerit.im ,y.i}iitorcm cja- 
cularc vidi , iUo caudam lentc poft fe trahit. Intcranca minus 
diitmfta, vcrfus extremitatem anticam tamen corpuiculum pellu- 
cidillimum mobilc, quod os autmufcuKim dcglutorium animalcu- 
li, ac pone hoc punfla duo nigricantia xgre dctcgenda, que 

ex 

") qualem Fig. 9, clarifT. Schranck offeit. CERCARIA. i-is 

ex fitu in PLmariis foliro oculos, fufpicor, ac in maxima extenfione 
vifcus duplex longitudinale po(iicaque verfusduje veiiculit, qua- 
rum antica minor elt, conlpiciuntur. Pars caudiE in intcriora 
corporis interdum retrahitur. 

Inceffus, uti in Phinariis-, lenrus & contraflilis, corpo- 
re fere triplo cauda longiore, tribus vero vcl quatuor grcfribus 
vix peraftis, corpus corripitur, cauda producitur quadrupi© 
corpore longior, ac perpendiculariter crccta fJcxuofc \ibratur, 
& hoc ftatu foiiolum Lennii& cum pediceilo refert. Raro cau* 
dam deorium, corpus furfum, natando invcrtit. 

In aquis paludofis. 

Fig. g & II. Ccrc. Letnnam, caudam veloci^Tme vi- 
brantem, 

a. corpus reniforme b. cauda flexuo- 
la Ifevis. c. corpus tiiangularc. 

9. quiefentem , 

a corpus piriforme. 

b. cauda rugofi contracla. 

10 & 12. lente incedentem , aucla magnitudine, 
exhibent. 

a. corpus elongatum dcprelTum. 

b. cauda rugofa conrrdtta. 

c. cauda rugulola produfta. 

d apertura oris. e. oculi f. vifcera. 
g. veficula major. h. minor. 128. CERCARIA TURBO. 

Cercarta globulofa, medio coarStata , cauda 
unilcca. 7 ab. XVill, Fig. 13—16. 

Q 2 Ani- 124 CERCARIA. Animalculum fphacrico-ovsl: pellucidum, hyalinum, quafi e 
duahus rphxrulis connaris compofitum; inferior aliquantum mi- 
nor fpiculo, feu (eta (hicla, corporis dimidia longitudine fini- 
tur; in fuperiore linca transveria quaii operculum efformat. 
Maxima augment.uione, nec absque difHcultatc aliqua, trique- 
trum apparet; Globulo in qua\is fphxrula pellucido & alio mi- 
nori ba(i corporis, in quibusdam pluribus, inibuitur. Super- 
nc in linea transverfa punOiulum nigernmum utrinque profpexi, 
an oculus? 

71/0?«^ vacillarorius, continuus, locum parumper murans; 
interdum citidimc fe proripir, interdum pcdibus quafi inllruc- 
tum antrorfum currit & brevi in circulum movetur, caudam in- 
flexam condens. 

Ciliis micatoriis inftru£lum fufpicor, halonem vero ne in 
aquaquidem, nec ope microfcopii compofiti no. i. vidcre po- 
tui. In mortis agone caudam vibrat. 

In aqua rivulari cum Lemna rarior. 

Fig. 13. Cerc. Turhinem-, mlnorem, 

14. majorem cum punflio occllari utrinque, 

15. triquerrum cauda exrenfa, 

16. cauda inflcxa, aufta magnirudine, fiftunt. 

a. Coarctatio corporis. b. cauda fincla. 
c, oculi. d. cauda inflexa. 129. CERCARIA PODURA. 

Cercaria cylindracea, poftice acuminata, fub- 
fifla. Tab^XIX.Fig. 1—5. 

Cercaria Podura, i^Wtn. ter. ^ fliiv. 53. 2jOoI. 

Diin. prodr. 2483. 
Natiirf. 20. p. 164. t. 3. f. 51. 

Ani- CERCARIA. 1:5 

Anim .Iwuliim pullos PoiJiirce in Lemnn degentes fubhir- 
futos primo afpeclu fimulat; at nudo nculo inconfpicuum & 
aquuticum, cum /'o^/«r/z Infcclum terrelhc lit, exactiusque in- 
quirenti roto coclo diverfum. 

Corpu'^ pcllucidum capite, trunco & cauda conflare vidc- 
tur. Antica pars capiit Halecis quodammodo rcfert, ac pro lu- 
bitu animakuli incraffatur, vel in truncum conditur. Truncus 
cylindricus inteflinis nigris fpiralibus rcpletus, pro lubitu ani- 
malculi ventricofus, vcl minus, poftice in caud.im hyalinam 
abs(]ue interaneis acuminatus; hxc cufpidc fimplici, certo aii- 
tem befliolx motu duabus terminata fcu fiifa apparet; an fim- 
plicis apparitio junflioni utriusque, aut duplicis umbra: unius 
dcbeantur, jam minus conltat. Inteflina, dum movetur, con- 
tinuo moventur ; qui fingularis corporis & interaneorum mo- 
tus fpeclatori quam miram iKIat appantionem, exinde pater, 
quod corpus glaberrimum f^pius fubliirfutum crcdatur, ani- 
malculoque e foco decedentc truncuni fetulis horrere, vcl obli- 
que intuenti cilia lateralia exferere, at raro, vifum fit. 

Incejfus in quamvis plagam, dum corpus circa axin vol- 
vitur. 

In paludofis Lenina coopertis, Novembri & Decembri. 

Fig. 1 — 5. Cerc. Poduram, fefe oculo arniato varie 
fiftentem : 

1. pofHce acuminatam cauda cufpidata, 

2. cauda bicufpidata, 

3. fetisque feu ciliis utrin- 

que, 
■ 4. curvatara, antice incrafTatam, 
5. retle extenfim, exhibent. 

?.. Caput. b. Truncus. c. Cauda. 
d. unicufpis. e. bicufpis. £ Setas feu 
cilia. 

^3 I3a. I2S CERCARTA. 

130. CERCARIA viRiDis. 

Cercaria cylindrficea, mntabilis, poftice acumi- 
nata riffa. Tab. XIX. lig. 6-13. 

Cerc. Podiiram rt?i.n, at colore, figurae mutatione, nul- 
loque inte{t:mrum fpiraliuni & ciliorum luoie, latis diverfa. 

MeJio Apnlis aqu.uii iu foffa fuburbana virore obteclam 
ofFendi; poculum humons e fiip;rficie hiufi ac mecum domum 
ablhili. Guttula ejus microfcopio fubje£la virorem glo- 
balis minutis virentibus coacervatis deben, hosque quietos 
brevi patlim in Cercarins cyhndricas circumnatantes e\'olvi do- 
cuit. Hx teretes erant capite hyahno , irunco incrafTaro mole- 
cuhs virentibus far£to, caudique angufta, hyahna, acuniinata 
ac in duas cufpides fifla Dum movebantur, truncus feu me- 
dium corpons in pluribus in orbiculum tumidum corripieba- 
tur, rurfusque in cylindrum diftcndcbatur, vel ventrofum cva- 
fit; in quicte vero animal utramque extremitatcm pcllucidam 
adco retrahcre & occuhare valet, ut fphaeram viridem & cpa- 
cam cfFormct. 

Myriadum numero aderant phires diesviventes; ante ple- 
nariam aqux exhalationem fefe in formam globofam induunt. 
PaucdTiiTiK duplo longiores, teretes & hneares, pnfticam tan- 
tum rctrahcbant ac varie dilarabant; hx figuram orbicularem, 
quantum \idi , haud airumebant. Aqua exhalante p:ripheria 
vafculi derclicla, ex adhxrentibus animalcuiis, colore la^teviridi 
imbuebatur. 

In aquis foffarum ftagnantibus primo vere. 

Fig. ^. Granula viridia fcu C(.'/r. Viri^cs naturali, 

7. binas coha^rentcs fph.cricas , 

8. gibbam extremitates evolvciitcm, 

Fig. CERCARIA. 127 

Fig. 9. truncum in orbiculum intumcfcentem, cau- 
daquc fifTa, 

10. cylindraceam refta extenfam, 

11. incrairatam, 

12. sibbam extremitatibus reduQis, 

13. fphiricam cxtrcmitatibus conditis , au£la 

magnitudine , liltunt. 

a. extremiras antica feu caput 

b. pnfUca feu cauda. c. Cufpides caudaf. 
d. Truncus. 131. CERCARIA SETIFERA» 

Cercari.\ cylindrncea, anrice anguftior, poftfce 
acuininaca. Tab. XIX Fig, 14 — 16. 

Inter minores. 

Corpus fubopicum , teres; antice obtufum hyalinum, 
parumper anguiluis (hoc caput dici poteft) ; dein opacum ma- 
cula media hyalina (quod truncus);~ demum acuminatum (quod 
caiida, qus interdum fifla apparet, an ex umbra?). Seriem 
fetarum brevinimarum 3 — 5 longiiudinalem momento citius 
exferit, moxque recondit. 

jl/ofz/j lentus rotatorius , corpore plerumque oblique ela- 
to, &- quidem, ut videtur, laboiiofus, parum vel nih;l pro- 
movcns. 

Cevc. Poduravi rcfert, at inteftina mobilia haud confpexi, 
iiec anticam partem mcraffari, angultari vero, mediamque ven- 
tricofam fieri vidi. 

In aqua manna raro. 

Fig. 128 . CERCARIA. 

Fig. 14. Cevc. Sctifevnm-, furfum Innataiitem, 
15. horizontalem & flexuofam, 
\6. ventricolam, aufta magnitudinc, fiftunt. 
a. Caput. b. Truncus. c. Cauda. 
d. Set3E ventrales. 132. CERCARIA HiRTA. 

Cercaria cylindrica , antice fubtruncata, poflice 
obtufa, bimucronaca. Tab, XIX. Fig. 17. ig- 

Animalculum cylindricum opaeum, mucronibus duobus 
brevifHmis, diftantibus, rigidis, mobilibus tamen, termina- 
tum. In motu totum corpus quafi fetis brevidimis feriatmi 
difpofitis cin£tum, feu himim videtur; Semla una vel altcra in 
antica parte intcrdum protenditur, at diminuta aqua, animal- 
culoquc tranquillo , intra corpus molecula: mobiles confpiciun- 
tur, an harum vehcmens motus in natatione animalis rotatona 
fetulas mentiri valent? in quiete cnim nulla apparuit. Intra 
marginem pofticum areola pellucida in quibusdam. Aqua ex- 
halata integruni pcrliltit, 

Feftinanter vacillando in quamvis plagam interrupte 
fertur. 

In aqua marina bis tantuin, annorum intervallo , quasdam 
repcri. 

Fig. 17. Circ. Hirta-^i, quiefcentem, 

ig. natantem, aufta magnitudine , cxhibcnt. 

a. pars antica. b. poihca. c mucrones, 
d. ferics lctularum. c. raolcculx mobiles. 133 CERCARIA. 129 

133. CERCARIA CRUMENA. 

Cercaria cylindraceo-vencricofa, antice oblique 
truncata; caudalinean bicufi^idata. Tab, XX. Fig. 
4-6. 

Corpus ventricoro-cylindiiciu-n, mufculofum &torofum, 
poftice angudius Caput figuram colli imitatur, fere duplo an- 
guftius trunco , cujus margine bati fua cinguur, ac intra eun- 
d:m continuo retrahitur & protruditur, apice autem truncatuni 
& ample patulum. In antica trunci parte misfculus tcres de- 
glutorius confpicitur. Nec cilia nec vibrantcs pilos dctcgerc 
potui, motus tamen vicinorum animalculorum involuntaiius or- 
gana qualiacunque adeffe arguit. Apertura coUi interdum den- 
tata videtur Cnuda linearis teres hjaltna, inarticulata, ia 
cufpidcs brc\ifl)mas emarginata. 

In infufo UhieLi/iZ-t.e mirlaQ. 

Fig. 4. 5. 6, Cerr. Crumenam-, vario fitu ampliatim, 
exhibent. 
a. Caput exrenfum. b. retraQum. 

c. Mufculus deglutorius. 

d. Truncus torofus. 

e. Cauda luicaris. f. Cufpides caudaf. 134. CERCARIA CATELLUS» 

Cercarl\, tripartica, cauda bifeta. Tab. XX» 
Fi^. 10. 11. 

R Cer- 130 CERCARIA, 

Ccrcaria Catellus, Vevvt. ter. ^ fluv. 57. Zce/, 

D(in. prodr. 2482. 
Naturf. 20. p. 165. t. 3. f. 53. 

Animalculum manifeftc compofinini : capite , (jiiod in 
quamvis dircflionem mobile a trunco diicretum medio tanrum in 
punQio aliixum ell: abdomine, quod minus latum, duplo vero 
longius, quam caput, interaneis repletur: & cauda, qux ca- 
pite bicvior, abdomine anguftior, fetis duabus termmaturj 
has pro lubiru in unam cogit, vcl in duas divergentcs difponit. 
Momenro quidcm liinc & illinc movetur, loco tamen parum 
difcedit; in motu concitato caput &: abdomen corripit, quafi 
nutrimenmm deglutiet. Cilia in margine antico quidem fu- 
fpicatus fum , dcregere vero haud potui. 

Defcriptio figuris exaile convenit, has tameh ad vivum 
delineare ante annum 1782. haud licuit. 

Brachinrus 5. Hillti quxdam cum hac communia habet, 
at figura & defcriprione diverfus eft. 

In aqua anno fcre in vafculo cum hlyJrachms fervata, ac 
in aqua fiores per fcprimanam nutrienie; m aqua paluihi quo- 
que haud vulgaris. 

Fig. 10. Cerc.Cntellum elongatum, 

II. contraftum fetis divergentibus, au£la mag- 
niriidine, exhibcnt. 
a. Cnput. b. Truncus. 
c. Cauda. d. Scta; caudales. 135. CERCARIA CATELLINA. 

Ce:rcarl\ tripardta, cauda bicufpidata. Tab, 
XX. Fig. 12. 13. 

Corpus , CERCARIA. 131 

Corp\is miirculnfum diftin^ni videtiir a Cerc. CiiteUo ca- 
pire abdomini imdi(]Ui: adivato, nbdomineqMC anrice cupiris lati- 
tudine, poftice vero.hriori, caudam mamillarem , ceu fcmora- 
li.i dilcincVi, ut ita dicam, cingcnre. Cauda ciifpid.bus binis 
ipfius longirudine rerminarur; Cufpides breves tibiarum inltar 
diltenduntur & uniuntur; cetera uti in C Catello Ex halone 
antico organum rotatorium adeffe fufpicor, Ipeftare haudpotui. 

Glifcendo per lincam rcQam natat, in ripa guttula: dege- 
re amat. 

In aqua foflarum , ubi Leinva. 

Cerc. Cutellus & Ciitellinay Vort. Felis & Catiilus affi- 
nes funt, 

Fig. 12 & 13. Cerc. CateUinam ■, aucla magnitudine» 
fiilunt. 

a. Caput. b. Truncus. 
c. Cauda. d. Culpidcs. 136. CERCARIA Lupus. 

Cercaria cylindrica, elongata, torojfa, cauda 
fpinis dujbns. 1 a/?. XX. Fig. l ^ — 17. 

Cercaria Lupus, Verin. ter. ^ fitiv. gg, Zoo/.Dat:. 
prodr. 2434. » 

Dupb vel triplo major congeneribus, a Vortice/fa Fe/i * 
cum qua plura comm.,nia hibci , diveila tamen apice lubtus iQ 
mucronem terminato, & defeftu organi rotatorii , quod in 
vernie, majori licet, nulla opera extncare poiui. 

R 2 Ani- 132 CERCARIA. Animalculum mufculofum , contraQile , cylindraceum, 
cute memhranacea cryftallina, (]uafi vagina, difcinfte vedhuin, 
capite, trunco & caudi compofitum. Caput flavicans dimidio 
trunco fere majus, apice dcorfuni in uncam parvum prodiic- 
tum, ultra vaginam produci & rctrahi poteft. In abdomine in- 
tellinum duplex flavicans lon2;itudinale , alterum anguilius, 
utrumque mobile. Maffa obfcurior duriufcula in cohtclionc 
corporis & capitis', ac mufculus deglutorius major mobilis, 
alternatim fefe aperiens & claudens. Intra apicem organura 
micans utrinque pellucet. Cauda corpori homogenea, at an- 
guftior lobata, duabus fpinis validis pcllucidis tcrminarur; hje 
vel in angulum acutum, aut reftum , vcl paralkle, extendun- 
tur. Ipia cauda quoque intra corpus condi potell. 

Siepe fingulari corporis inflexione fefe in dimidiae magni- 
'tudinis velumen corripit aquam forte hauricns, ac raox producit. 

In aquofis, ubi Letmia vegetat, raro. 

/3) Aliam pofthac vidi huic maxime affinem, & forfitan 
tantum varictatem, cujus defcriptionem ulterius examinandam 
& comparandam hic fubjungerc lubct: 

Erat folida, teres, mutica; caudabrevi, articulis &cufpidi- 
bus binis. Organum rotatorium adeHc, ex utrinque propendenti- 
bus fafciculis pilorum minimorum raro vifibilium, & luorc rota- 
tiunis, conjicitur. Ab altcro laterein corpore jacet maffa oblonga, 
flava, granulofa, an ovarium? Huic adjacet alii angullior alba 
& longior, an inieltinum caecum? in anrica corporis partc mu- 
fculus didymus, qui dctruditur & elevatur, an cor feu mufcu- 
lus deglutorius? alia molecula opaca, rotunda, mobilis, fplen- 
dida, cujus ufus vix conllat. Cauda biarticulata; cufpidcs bi- 
nne vix articulo longiores. Aqua cxhalaia valde in globum cou- 
trahitur , in moIecuLis n©n effunditur. Fig. 14 & 16. Cerc. Ltipuvi-, produftum, 
jg. capite & Ciiuda coiiditis, Fig. CERCARIA. ig,j 

Fig. 17. aliquantum contratlum , vario iJtu , auQa 

magnitudine, {iliunt. 

a. Caput. b. Truncus. c. Cauda. 

d. Spms caudales. e. Mafla capitis Sc 
trunci intermedia. £ Mufculus deglu- 
torius. g. Ovarium. h, Uncus capius. 137. CERCARIA VERMICULARIS. 

Cercarl\ cylindrica, annulata ; probofcide exfer- 
tili, cauda fpina duplici. Tab. XX. Fig. ig — 20. 

Vorticella vermfcutaris , P^erin, ter. Zj fliiv. 114, 

Z.00I. D.iu. prodr. 2.542. 
JoBLOT micrnjc. tom. I, part. 2. p. go. t. II. ng. fs- 

cundx feriei. Prima facie Vort. Rotatoriam ciliis non exfertis offert, 
at diveria fatis. Joelot tamen curn Vort. Rotatoria eam con- 
fudiife videtur, figurce enim iii prima fcric tab. adx. Rotatori- 
am octrlis fiftunt. 

Animalculum elongatum , cylindraceum, carnofum, an- 
nulis fcu fegmentis o£lo vel novcm plicatilibus compofitum, 
apice vel obtufum vel iii duos mucroaes cmarginatum , alrcro 
larere raro incifum feu quaG pertufum ; poftice fubacunvinatum 
ipinis duabus pellucidis terminaiurn ; harum in medio tubercu- 
lum interdum produci vidi , lateralia vero, nec corniculum pec- 
toris, nec ciJii, diim obfervarem , utl in Vort. Rotatoria, 
iinquam conipicienda exhibuit; medio vero incifura: pro lubi- 
tu probofcidem articulatam bifidam iirpe cxfcrebitt. 

R3 In 134 CERCARIA. 

In aq'ia, ul^i L'mvii vegetat , femel tantum reperi , 
delineariqiic cura\i, hinc non omnes, qux apud Joblot, mu- 
tariones vidi , ejusque vcrbis g^ncri Fort/ccll. antea fubdidi, 
jam potius illam lub Cercarias ordinandam putans. 

Fig. i8. Cerc. F^ernncuh^rem, tintica partc retra£la 
obru{a ciim inciiura latcrali, 
ip. anticam utnnque in mucroncm, medio in 

probofcidem produtlam, 
20. anticam valde retraflam , truncatam, aucla 
mignirudme, cxhibent. 
a antica obtufa. b. truncata, c. produfta, 
d. muc.ones. e. probolcis furc.ua. 
f. fpins caudalcs. g. tubercalum anale. 138. CERCARIA FORcip.^TA. 

Cercaria cylindrica ru^roffi , probofcide forcipata 
exflTciii, cauda bicufpidata. Tab, XX. t/g. 21 — 2^» 

Cerc. Fermiciilarem \-3\A.Q refert, probofcidttarqcn cras- 
fiore & forcipata , corpore cute crylbllina lixe cmtlo, caudi 
vefitula pelkicente inllrutta, ac cufpidata fatis diverla elh Cru- 
ra forcipis introrfum curvata. 

In aqua paluftri rarifiTme, femel enim & quidem fub fi- 
nem Novembris 1781. tantum rcperi; figura 23, quam , cri- 
amfi probofcidcm me coram exfererc noUiir , ac tnufculus de- 
gkitorius pellucct, huc fepolui, poltca fele obu.ht. 

Fig. 21- Cerc. Fnrcipatnm, anticc produ^am, 

22 & 23. antic: concptam, aucta magnitudine, 
e.\hibcnr. CERCARIA. 135 

a. probofcis exferta. b. crura forcipis. 
c mucrones corporls. d. vencula caudce. 

e. culpides caudaks. £ mufculus deglu- 
toriu«. 139. CERCARIA PLEURONECTES. 

CERc.\RiAorbicularis, cauda unifeta. Tab.XIX* 
Fig. 19—21. 

Cercaria Pleuronecles, Verm. ter. ^ fluv. 6^- TLool. 
Dan. proJr. 2488- 

Animidculum membranaceuin , feu membrana fuborbicii- 
lata tenuis, albida, antice punflis duobus fubapproximatis ni- 
gris, oculi an velligia oris? polHce cauda fubtili, acuta, medio 
interaneis orbicularibus diverfs magnitudmis inftruQum , ho- 
rum unicum majus pcllucidillimum. 

Motiis vacillatorius a de.xtra ad finifhram & pro lubitu vi- 
ce verfa. Diim natat , margo lateralis membranoe alter liirfumj 
altcr deorfum plicatur. 

Tvlortua complanata virentem colorem induit. 

In aqua ultra fe.K feptimanas in vafculo fervata. 

Fig. 19. Ccrc. PlcnroneFfem, quiefcenrem, 
20&:2i. innatantem, ampliatam iiliunt. 

a. punfta bina antica. 

b. cauda fetaria 

c. margo inflexus. 140. 136 CERCARIA. 

140. CERCARIA TRipos. 

Cercaria rubrriangularis, brachiis deflexis, cau- 
da reaa. Tab. XIX, Fig. 12. 

Cercaria Tripos , Zoo/. Dan. prodr, 2489. 

Corpus depreffum pellucidum rriangulum ; Angulus q«is- 
que in corpurculum lineare producius eft; quod caudam confti- 
tuit, ceteris aliquantum longius & refta extenfum eft; quse vc- 
ro braciiia, corpus vcrfus curvata fant. 

Motiis lentus ope forte cilioruui fubrus conditorum ; nec 
caudam, necbrachia, in natationc movcri, volutarione tamen 
in tripodis formam porreiia vidi. 

Quoties apice cauds objeflis quiete adha:fit, quafi flumea 
lentum ex anrico corporis, an ex orc, proOucre confpicicbatur, 

Vihrione^n Malleum quidem in mentem rcvoc.it, ar ei 
nec corpus nec brachia deflexa, volumeu vero multories minus; 
criam illa fluviariUs cit, ♦ 

In aqua marina recenti rarifllme. 

Fig, 22. Cerc. Tripodeni-, auQa magnitudine, cc- 
hibet. 
a. Brachii deflexa, b. cauda. 14T. CERCARIA TENAx. 

Cercaria menibranacea, ancice crafnnfcula , 
truncata, cauda mplo breviore. Tab. XX. Lig. i» 

Ccrcaria CERCARIA": 137 

Cercariatenax, Verm. ter. ^ fluv. 62. Zoo/. Dnn. 
prodr. 2487. 

Mon. Lende aliquantum major. Memtrana obovata pel- 
lucida, margine antico craffo, truncato; poftice acuta feu in 
caudam breviflTniam terminata. Interanea nuHa. 

Celeri gyro in varias direftiones vagatur. Strire licet, 
quse evaporatione aquse formantur, jam appareant, quantillum 
tamen humoris refiduum natationi itrias & fulcos absque impe- 
dimento fenfibili pcrvagantis horx lemiquadrante fufiicit. 

In infufione fordium dentium intra quatriduum. 

Fig. r. CercariiS Tenacis , quatuor exempla, au£la 
niagnitudine, exhibent. 

a. pars antica craflior. 

b. caudula. 142. CERCARIA CYCLiDiUM. 

Cercaria ovalis, poftice fubemarginataj cauda 
exfei-tili. Tab, XX. Fig. 2. 

Ccrcaria Cyclidium , l'erm. ter. ^ fluv. 61. ZooU 
Dan. prodr. 2. 5. 8 6. 

Corpufculum ovale , complanatum, membranaceum , pel- 
lucidiflimum, margine nigricante, hinc Cyclidiis annumeran- 
dam, probc vero contuenti & ex motu fingulari fentitur, & 
demum videtur, cauduli minima acutiufcula, non niargmi affixa, 
fedmtra eandem latens, quovis vero motu exferenda, vix tamen 
cxtra marginem protendinsr. Margo pofticus interdum emar- 
ginarus apparet. Interanea vcficularia pellucida. 

S hiccjjiis 1-38: CERCARIA. 7;;ri?j/7«y ad angulum acutum vacillatorius , curforius ple- 
rumque per dijgonalem gurtuloe. 

In aquis purioribus frequens. 

Fig. 2. Quatuor exempla Cercaria Cyclidiiy aufta 
magnitudinc , ofFert. 

a. pais antica. 

b. poltica emarginata. 

c. caudula exfertilis. 143. CERCARIA Discus. 

Cercaria orbicularis, cauda curvata. Tab.XX, 
Fig, 3. 

Membrana orbicularis pellucida, poftice in caudam acumi- 
natam , curvatam , leu aliquantum inflcxam , corporis diametro 
triplo breviorcm , produQa. Interanea indidinfta. 

In aqua paluftri raro. 

Fig. 3. drc. Difcttm, autVa magnitudine, fiftit. 
a. pars antica. b- Caudula. 144. CERCARIA oRBis. 

CeRcaria orbicularis , feta caudaii duplici longis- 
finia. Tab, XX. Fig. 7. 

Cercaria Orbis, Zoo/. Dan. prodr. addcnd. pag. 28O. 

Corpus CERCARIA. 139 

Corpus orbiculare, depreflum, moleculis opacis farclum, 
poftice fetis duabus hyalinis, divergentibus ftrittis, diametro 
corporis duplo longioribus, altera aliquantum brcviore, utra- 
f]ue balTn verfus latiore. Pafi fetarum adjacet papilluli obtufa. 
Setis caudalibus l^ortic. loiigifetam rcfert, nullum vero cilio- 
rum aut pilorum veftigium , nec ullam figurae mutationem vidi. 

In aqua, ubi LemtM, rarifiimc. 

Fig. 7. Cerc. Orhem, aufla magnitudine, fiflit. 

a. Pars antica. b, Papillula. c. Set» 
caudales. 145. CERCARIA LUNA. 

Cercaria orbicularis, cauda lineari duplici brevi. 
Tab. XX. Bg. 8- 9. 

Cercai-ia Luna, Zoel. Dan.prodr. addend. p. 280. 

Prs:cedentem valde refert, at corporis antica parte obtufa 
in figuram lunatam retraOiili, poftica fpinis duabus linearibus, 
dimidio corporis brevioribus , mox diftinguitur. Spinx teretes 
hyalinae re£la vel ad angulum acutum extenduntur ; quxvis api- 
cefetula, cujus ope objeftis adhsret animalculum, terminatur. 

In cadem aqua , ac proxime praecedeus , rariffime. 

Fig. 8 &^ 9- Cerc. Liinatam , ampliatam exhibent. 

a. Pars antica obtufa. 

b. in formam lunje retrafta. 

c. Spins caudales, d, Setula. s . XII. 140 

XIL LEUCOPHRA. ■•> 

Venuis incofifpkuus^ pc/lucidusy umfiqzte cilianis. 

146. LEUCOPHRA coNFLicTOR. 

Leucophra fphserica, riibopaca, interaneis mo- 
bilibus. Tab.XXLF/g. 1,2. 

Volvox confliflor, Vevm. ter. zf flnv. '3. Zool. Dan. 

prodr. 2431. 
Gleichen mkrofc. entdeck. p. jjp— 101. t. 48. flg, 

12 — 19. 
EicH. p. 56. t, 5. f. S. 

Animalculum , vel potius anarchia animalculorum, pcr- 
fe£le fphsricum, yorticellis ^\tn%c\i\z majus, fubpcllucidum, 
flavefcens, mokculis minutiffimis far£lum, margine «igricante. 

Dextrorfum finiftrorfumque lentc pcr intervalh rotatur, 
loco tamen raro movetur. Molecula; innumcra- intra circulum 
contentx in continuo motu & quafi in conflitlu vchcmcnti abs- 
que omniordine, hinc pro majori confligentium in alteram con- 
curfu fphccra ahquantifper dcxrrorfum vel finiitrorfum roratur, 
/nolecnlis eandcm direftioncm fcqucntibus ; mox brevi quicfcir, 
confliftus fit vehementior, ac fortuna paucis momentis dubia 
vidctur, tandem rotatio prxvalentium voluntatc in altcram rur- 
fus inftituitur, ac in fpiralem continuarur. Quam primum aqua 
deficcre incipit, fphaerarum plurimcC figuram ovato-oblongam 
{eu cylindraceam allumunt, poflicaque quarundam pars triangu- 

lariter 

»■») Hnjns generis funt anlinalcula Jobl, ohf, micinfc. i, 2. p. 82. 
tab. 13« LEUCOPHRA. 141 

larlter comprlmitur, atque pellucida absque interaneis evadit. 
Jam vacillando aut corpus gyrando per aquas feruntur, rotatio- 
ne tamen molecularum decuplo concitatiore; aqua denique pe- 
nitus deficiente, alta in anarchia quics in inftanti reftituitur, ac 
dcmum, humore exhalato, tota machina rumpitur, inque mo- 
leculas informes effunditur; ulrimo, his quoque fere prorfus 
evancfcentibus, vitrumfiguris falis cryfhilizati ammoniaci, qua- 
les apud Baker, t. 3. n. 3. pulchre obducitur. 

Sspe dus fphaers coalitoe circumferri confpiciuntur; hoc 
fitu circa punOia unionis comprefiic funt, novasque coloniasmo- 
re apmm intentare fufpicor. 

Diverfa animalcula microfcoptca, inprimis M. Lens, fu- 
pra hanc Leucophram vagare amant. 

In fimetis primo vcre haud frequens; in infufo vegetabili 
uhimo Novembris femel offendi; hunc ciliis cinftum minimis, 
corumque ope gyrationcm totius maiHE fieri clare vidi , motus- 
que Folvocum , quibus hjcc Leucopbra fimilis quondamque a 
me annumerata, ejusmodi ciliis deberi , nullus dubito. Cuin 
autcm plura animtlcula ciliis undique cin£ta innotuerc, novum 
genus fingere opus erat, huicque confiiftorem retlius fubftitui. 

ConfliBorem dico a confliBu apparente molecularum inter- 
narum , cohaefionem enim, quam dimicationem mimicam ad in- 
tcrnecionem usque arbitratur perillufiris Gleichen, copulam 
potius vel propagationcm per divifionem puto. 

Fig. I. Leuc. ConfliSiorem-, fphaericum, 

2. Obovatum, poiHce in triangulum compreflTum, 
aufta magnitudine, liftunt. 

147. LEUCOPHRA MAMILLA. 

Leucophra fphairica, opacaj papilla exferdli» 
Tab. XXI Fig, 3. 4. 5. 

S3 l. 142 LEUCOPHRA. 

Z. ConfiiSlore.vi maxime refert , at robuftior, ciliis longio- 
ribus , papillaque diverfa ert. 

Animalculum fphrricum, nigricnns, opacum, moleculis glo- 
bularibus fartlum , ciliis cuwads, quorum ope natat ac varie 
rotatur , undique obiitum ; papillulam pellucidam albam inter- 
dum exferit & pro lubitu condit. 

In aqua paluftri haud vulgaris. 

Fig. 3. Leuc. Mamillani', papillula prominula, 

4. exferta, 

5. condita, ampliatam exhibent. 

a. Papillula. 148. LEUCOPHRA viREscENs. 

■ Leucophra cylindracea opaca, poftice crafliore. 
Tab. XXI Fig^ 6—8- 

Animalculum majufculum, cylindraceum, moleculis opi- 
cis impletum , anticc anguftius; defeQu aquac in figuram ova- 
tam contrahitur, ciliaque arcuata circumfluentia in confpeclum 
facilius fubeunt. 

Motus pcr lineam re£lam celer. 

yort. viridem maxime refert , at anguftior pars antica e(l, 

In aqua marina raro, 

Fig. 6. 7 & 8' Leuc. Virefcentcni , varie contraftam 
& produflani, auGa magnitudine, fi- 
ftunt. 
a. pars antica, b. poftica. 

149. LEUCOPHRA. 1-43 

149. LEUCOPHRA viRiDis. 
Leucophra ovalis, opaca. Tab. XXI. Fig. 9— 1 1 . 

Varietatem Lenc. Virefcentis vix crederem, cum nec pro- 
duci aur corripi vidi, nec pullum ejusdem , quoniam quasdam 
medio coar£tatas lcu divifionem transverfalem indicantes, repe- 
ri. Defetlu aquae forma teres deprimitur in membranam lub- 
orbicularem fatifcentem. 

In aqua littorali frequens. 

Fig. 9. Letic. ViriiJetii, teretem & integram, 

10. medio coarclatam, 

1 1. deprcffam & fatilcentem , autVa magnitudine, 

offcrunt. 

a. pars antica. b, poflica. c. incifurse 
laierales. 150. LEUCOPHRA BURSAT.\, 

Leucophra viridis, ovalis, andce cruncata. Tab* 
XXI. Fig, 12. 

Vorticellas & Leucophras , corpore apice ciliis longiori» 
bus, undique brevioribus, inftrufto jungit. 

Corporis fubftantia, figura, colore, ciliisque anticis ro- 
tantibus Vort. viridibus, in Specie V. protuberai?ti , annu- 
merari debet, radii \ ero feu ciiia in toto corpore fluftuantia ge- 
neri Lencophrce vindicant. 

Animalculum ovale, ventrofum, opacum, moleculis ubi- 
que far£lum virentibus, radiisque longiulculis deorfum fluiran- 

tibus 144- LEUCOPHRA. 

tibus undique cinQum, apicem fi excipias, quo truncatum eft, 
ac ciliis in vorticellis folitis, rotantibus ac utrinque fope in f;i- 
fciculum colleftis, ornatur, NuUum papilla rudimentum adfuit. 

In aqua marina raro. 

Fig, 12. Leuc. Burfatam-, auGa magnitudinc, exhi- 
bet. 

a, Cilia rotantia, b. fafciculata. c. fluc- 
tuantia. 151, LEUCOPHRA posTHUMA. 

Leucophra globularis, opaca, redculo pellucentu 
Tah, XXI ¥ig. 1 3» 

Animalculum fphccricum, at non lasve , fed quafi fubverru- 
cofum, nigricans , areis pafnm peUucentibus, Cilia, quibus 
movetur, demum in motu knto, ac aqua fere exhalata , confpi- 
ciuntur. Pofi: internecionem Cceterorum omnium cohabitanti- 
um, mm^z Lcuc. Turhinatce & Siguatie, Fihrionum-> Tri- 
cbodarum «5:c. defeftu aqus emortuorum, minuta g vel 10 
inter cadavera inanimia & femianimia adhuc vagabatur , id , 
quod miratione eo dignius, cum diametro corporis duplo lon- 
giori, quam ca:tera cohabitantia , quorum quxdam majufcula 
erant, gaudeat, parsque dehinc globuli in aere eminere neces- 
fe efiet. 

In aqua marina foetidiflima , at rarifflme. 

Fig. 13. Lcuc. Pojibuviam, au£la magnitudinc , ex- 
hibet. 152. LEUCOPHRA. 14^ 

152. LEUCOPHRA AUREA. 

Leucophra ovalis, fulva, utraque extremitate 
3EquaIi obtufa. Tab. XXI. Fig. 14. 

Animalculum coloris auri fulgcntis fplendidum , pelluci- 
dum , figuram dolioli anticc & pofhce arqualiter obtufi exhibet. 
Ab intus pellucebant moleculnc tres majores concolorcs angula- 
tx. Motus vehementer rotatorius. Cilia difficulter percep- 
tibilia. 

In aqua marina rarifllmc. 

Fig. 14. Leiic. Anream-, aufla magnitudine , {iftlt. 

153, LEUCOPHRA PERTUSA. 

Leucophra ovalis, gelatinofa, apice truncato 
obtufa, altero latere fuffbfla. Tab. XXI. Fig. 15. 16. 

Animalculum gelatinofum, flavicans, absque moleculis fea 
veficuUs homogeneum , tercs, antice truncatum, pofticc acil- 
minatum, la»ere impreffum , marguies imprcfiionis feu foffulae 
non acuti fed teretes funt. 

Motus in circulum concitatus, hinc imprelTio difficulter 
vifibilis. 

Tales primum reperi, infequente lubratiuncula in eodem 
vafculo aliquantum diverfas , corpore nempe ovato poftice la- 
cuna cryrtallina feu pelJucidiffima aiba notatas. Hae motu in 
figuram quadratam pro lubitu mutabantur , ac tum radii mican- 
tcs fubtus, uti quoque in motu perpendiculari animalculi ovati, 
corpus cingcQtes videbantur. In quietc corptss granulis mini- 

T rnis »4« 3LEUC0PHRA. 

mis aequaliter «onflatum, quafi ftriis longirudinakbus notari in- 
terrupte, videbatur. 

In aqua marina raro. 

Fig. 15 &i^. Leuc. Pertufiim-, aufta magnitudine, 
e.xhibent. 

a. Pars antica. b. poftica. c. Pertu- 
{10 fcu Lacuna. 154. LEUCOPHRA FRACTA. 

Lf,ucophra elongQta, llnuato - angulata, fubde- 
preiTa. Tab. XXI F/^. 17. 1 8. 

EicH. Bcyt. p. z^. t. 5. f. O, P, R. 

Corpus album , gelatinofo-granulofum, planiufculum, va- 
rie mutabile in formam uncinatam , vel infra mcdium utrinque 
in angulos acutos finuatum, antice & portice in quibusdam ob- 
lufum, in ajiis emarginarum, undicjuc cihatum. 

Poterit efie animalculum a revcr. Eichhorn defcriprum , 
demtis attributis, (]uce in defcriptionc .xque ac in figuns imagi- 
nationi deberi videntur. Puftulam in mea haud vidi. 

Inter Lemnam in foffis Meyenhergcnfihus. 

Fig. 17. Leuc. Frn&am, in finum curvatam, 

I>{. utrinque infra medium in angulum acutum 
incifam, auQa magnitudine, filtunt. 
a. pars antica apice, b. infra apicem, emar- 
ginata. c. poftica obtufa. d. finus la- 
teralis. e. incifurx Idteralcs. 155. LEUCOPHRA. I4f 

155. LEUCOPHRA DILATATA. 

» 

Leucophra complanata, mutabilis, marginibus 
finuacis. Tab XXL Fig. 19 — 21. 

Kolp, Mekngridem aliquantum refert, at fLibllantia mo- 
lecularis, membranaque nec plicadlis dentata, uncmata, nec 
globulis pcllucidis infcripta , ciliisnuc manifeftis alius eeneris 
eft. 

Membrana gelatinofa moleculis grifeis in antica parte ra- 
ris, in polHca confertis, dilatata ac in tnangularem, elongatam 
& vcntrofam formam mutabilis ; margo varie finuatus , undi- 
que ciliis breviHimis cintlus. 

Glifcendo Planariarnm adinftar incedit. 

In aqua marina, nifi me memoria fallat, fluidum enim 
mox notare impeditus fui. 

Fig. 19. 20&21. Leuc. Dilatatam-, variofitu, ampliatara 
exhibent. 
*. pars antica. b, poftica. 156 LEUCOPHRA SCINTILLANS. 

Leucophra ovalis, teres, opaca, viridis. Tab* 
XXIL Fig. I. 

Inter maximas congenerum invifibiiium. 

In inceflu feftinante nulia interanea confpiciuntur, pofti- 
ce foluin hnea longitudmahs pellucet. Antica pars quafi in la- 
bia duo deprefla videtur, dum pleno aquae vehitur, deficiente 
vero aqua corpus punftis pelhicidis motu fuo in opaca materii 

T 2 fcin- 148 LEUCOPHRA. 

fcintillamibus fartum tfk confpicitur. Cilia nulla quidem dete- 
gcre potui , nec interaneoruni motus, qualis in Leuc. Coufiif/o- 
re, hanc tamen dum referc & cilia adcfie iubfumo, potius ad 
genus Lcuco[)bri^ruT7i , quam Volvocum , amandandam elfe 
cenfui, in ceteris licet yohocibus fimilem. 

An fupcrficies filis nigris reticulata fit, motusque materiae 
internx pellucidae micationem in areis, an moleculx cryftallin^e 
mobiles & margme nigro cin£lx fcintillationem efiiciant, sgre 
dijudicatur. 

Inter Lemnam minorem Decembri rara. 

Fig. I. Leuc. Scintillantem, aucta magnitudine, (iftit. 157. LEUCOPHRA VESICULIFERA. 

Leucophra ovata, interanels veficularibns. Tab, 

Cyclidinm radians, Vervi. fer. Is' fluv. 39. 7.ool. 

Dan. prodr. 1 464. 
JoELOT. Objirv. micr. I, 2. t. 2. f. B. D. H. K. M. 

O. S. 
Cyclidium corporc elliptico , HitL. hift. anim. t. L 

^- 3- . 
Spalanz. microfc. 1. 1. f. 2 & 5. 

Ntiturf. 20. p. 151. t. 3 f 27, i. 

Anlmalculum inter ovatum & orbiculare mediimi pelluci- 
difljmum, planum, margine nigricante diftinfto, veficulisque 
interaneorum pellucentibus inftrutlum. Mcdium fa^pe caerule- 
fcens apparet, veficulis hyalinis in inateria caerulea perfillenti- 
bus. Linear concentricse , quales in figuris clarill. Spalanzani , 

in LEU.COPHRA. 149 

,in noftra niillae, radiosque ne in ipfa morte exferere, otnnem 
licet operam pluribiis obfervationibus impenderem, videre coa- 
tigir, licet radios cadaveribus animalculorum evanefcentium 
paflim adjacentes haud raro obfervaverim , hos >ero potius eva- 
porationi & cryftalhfationi humidi, quara ruptioni aut {lru£lu. 
rae animalculorum tribuendos efle credidi, demum tamen obfer- 
vavi , quod in agone mortis ciha exiHlJjma in margine fluftuan- 
tia {pc£tcntur, vcficulceque pellucidiores & quafi argentes ap- 
pareant; Individuum etiam huic fimilhmum raaxima amplifica- 
tione radiis fubtiUflimis insequahbus micantibus innumeris con- 
fertis in vivis cinQum femel vidi. Aqua exhalata, non in mole- 
culas cffunditur, fed absque ruptione marginis perfiftit. 

Iii infufione vegetabih haud frequens. 

Fig. 2. Leuc. P'eficuUferain, ampliatam, 
3. valde ampliatam, reddunt. 158. LEUCOPHRA GLOBULIFERA. 

Leucophra cryftallina, ovato-oblonga. Tab. 
XXIL Fig. 4. 

Corpus teres, ovato-oblongum, pellucidiflimum absque 
Interaneis molecularibus, tres tantum globufi pellucidi in ferie 
longitudinah alterum marginem verfus, anteriores approximati 
funt. Radiis brevifljmis undique obfitum eft; hi enim fub. n. 
3. microfc. fimplicis margine micare momento videntur, ac 
ex umbra fugaci in reliquo corpore pra:fentia & lufus eorun- 
dem conjicitur. Compofito invefligare animalculum vivacifli- 
mum haud Hcuir, idcm tamen vel maxime aflineiis, qvse Qued- 
Ivihiivgi cura amicis in inteltinali /?/7W(e muco obfervavi, nuUus 
dubito. 

T 3 Videtur 150 LEUCOPHRA. 

Videtur efle Scelafius i. Hill, anm. p. lo. t. i, 2. at fe- 
ries pilorum quatuor, quaium mentio in delcriptione , nullibi 
video. 

In fofla Rofenhurgeufi cum Lemna minore paflTm. 

Fig. 5. Leuc. Globuliferam > au£la magnitudine , 
fiflif. 
a. globuli anteriorcs. b. pofticus. 159. LEUCOPHRA pusTULATA. 

Leucophra ovacooblonga, poftice oblique trun- 
cata. Tab. XXII. Fig. 5-7. . ^ 

Corpus album, gelatinofum, fubgranulofum, ovato-ob« 
longum, quandoquidem poflice oblique truncatum aut emargi- 
narum , prona parte dcprefluni videtur margine omni ciliis mi- 
nimis inicaiitibus, ereclum vero teres, ac perpendicularirer ele- 
yatum ciliis undique micantibus totum hirfutum conlpicirur. 
In poftica exrremitate puftula hyalina inrerdum apparet. 

In circulum lente ferri anricam {enfim elevando, poftica- 
que in centro manente, amat. Raro corripitur. Aquje defec- 
tu formam ovatam dcpreflam fufcipit. 

In aquis paluftribus. 

Fig.5&6. Leitc. PuHiilatam -, ovato-oblongam , 

7. formam ovatam fufcipientem , aufla magni- 
tudine, fiftunt, 
a. Pars antica. b. Puftula. i6o. LEUCOPHRA. 151 

160. LEUCOPHRA TURBINATA. 

Lf.ucophra inverfe conica fubopaca. Ta&, 
XXIL Fig. 8. 9. 

Corpus itiverfe conicum teretilTimum, pellucidum, fiifcia 
f^pe duplici opaca, ac globulo cryftallino in extremirate polH- 
ca, antice i'Otundato-obtufum cradius, medio aliquantum coarc- 
tatum, poftice angu(tius. Radii brevi/Iimi micantes totuni , ut 
lulpicor, occupantes, dtmum ia conlpettum fubeunt. 

Motu rotatorio moderate vagatur. 

In a<]ua marina foetididlina Novembri&Dccembri, Leiic. 
fignata rarior. 

Fig. 8- Leuc. Titrhijintnni i non fafciatam., 

p. falciatam, aufla magnitudine, praebenr. 

a. Extremitas antica. b. polHcn. c. glo- 
bulus. d. coarclatio. e. fafcia major. 161. LEUCOPHRA ACUTA. 

Leucophra ovata, teres apice acuto, niucabilis> 
flavicans. Tab, XXIL ttg. 10 — 12. 

Animalculum gelatirtofum, mutabile, crafliim, ovatum, 
apice acuminato hyalino , fphaerulis cxterum innumerisflavican- 
tibus farftum, apicem in planum extendere corpustjue ahero 
latere finuatum reddere valet. Mntu animalculi fphjcrul^ mo- 
ventur, an potius ex motu radiolorum moveri videntur? Aqua 
exhalata figuram orbicularem aflumit, in moleculas non rcfolvi- 
tur, fed intcgrum perfiftit margine nigerrimo, fphsruhsque 
margine & puntto nigro diitinQis. 

In 152 LEUCOPHRA. 

In aqua marina intcr Ulvam Linz/im Novembri. 

.'\li Fig. I0& ri. Lettc. Acutam-, apice acuminato, 

12. in formam orbicularem correpto, aufta 
magnitudine, fidunt. 

a, Apcx. b. Sinus lateris. c. fphaeruls 
cum pun£lo nigro. 

162. LEUCOPHRA NOTATA» 

Leucophra ovata, teres, pun£to inarginali atro. 
Tab.XXLL Fig. 13-16. 

Tota pilis feu cilils micantibus hirfuta, macula parva niger- 
rima quartam partem ab apice in margine fita, fplendida cft; 
Maciila; infra adhxret filamentum feu canahs curvatus extremi- 
tatibus inflexis; ha;c cum filamento (intclUnulo) verfatiHs vide- 
tur, nifi ex rovatione ipfius animaUs ab uno ad alterum latus 
transferri videatur. Interanea moleculis globularibus grifeis, 
qux in adultioribus fphxrula: majores, flavefcenjtes , quaies in 
Lenc Aciitiit hinc ovula, referta funt. Inteftinum longitudi- 
nale inter fpha;rulas medium. 

Aqua deficientc cilia undique in margine ad extremum ha- 
litum , uti in plerisque, micabant; exhalata vero animalculum 
absquc figurae mutaiione ovatum perfillebat, ciliaque in margi- 
ne globulos hyalinos cErulefcentes mentiebantur. Pcnitus mor- 
tuo mox aquam affudi, at nullus in vitam reditus. 

Macula marginaU corporeque ovato CypriJes minorcs 
rcfert, 

Ih aqua marina, 

Fig. LEUCOPHRA. 153 

Fig. 13 & 14. Leuc. Notatam-, auflj, 

15 & 16. magis au£la magnitudiiie, diveifo fim 
prsbcnr. 

a. punclum marginale. b. canalis cur- 
vatus. c. Inteflinum longitudinalc 163. LEUCOPHRA CANDiDA. 

Leucophra hyalina, oblonga, altera extremitatc 
attenuata, curvata. Tab.XXlL Fig. 17. 

Corpus mcmbranaceum, planum, candididimum , hyati- 
num, margine & fummo apice obfcuro, figura f^il>r. Ftilcetit 
aliquando refert, at membranaceum & utraque pagina depres- 
fum. Interanca nulla percepribilia, rudimenta t.antum duoruni 
ovulorum segre videbantur. Maxima augmentatione cilia mi- 
cantia exiliflima in omni margine videntur , jin in toto corpore? 

In infufione marina. 

Fi|. i^. Leiic. Candidnm, aucla magnitudine, fiftit. 
a. ovula. b. Extremitas curvata. 164. LEUCOPHRA NODULATA. 

Leucophra ovato - oblonga, deprefla , ferie nodu- 
lorum duplici. 

Zool. Dan. Icon. fafc. 2. r. go. fig. a- — i. ubi in om- 
nibus figuris duplex feries nodulorum & tubu- 
lus intermedius longitudinalis confpiciuntur; 
U fiijurs X54 LEUCOPHRA. 

figur.x a. g. h. i. nam majoies. h. c. d. e. f. ju- 
niores. a & g. rimnlam orificium fimulantem. 
b & c. cilia marginis. f & g. cilia rotius corpo- 
ris. h & i. propiigationem per partitioncm trans- 
verfalem , & cjuidem in h. prolcm fimpUcem 
majorem; in i. prolemdupliccm in poftica parrc 
enaicentem, fiilunt. 

Leucophra nodulata ^uivt. Dan. Et" Norv. rar. De- 
Jcr. \'q\. 2. p. 124. ' ') 

Knopthierchen, Pcrlenthicrcheo. Gleich. w/Vro/r. p. 

59. t. 27. f I. tS: t. 2$. f n. 

In inteftino Niiidis littor.iliSi nunquam in aqua cxtrt 
Naideiih reperi. 165, LEUCOPHRA siGNATA. 

Leucophra oblonga , fubdepreffa. Tab. XXIL 
Fig. 18. 19. 

Corpus ovato-oblongum margine nigricante, at fohto di- 
ftinQiori, molccularibus globulis impletum, in quibusdam me- 
dio linea hyaUna in S^curvata; latus obvcrtendo coarctationcm 
obUquam interdum prodit. Motii lcntiori cilia fcu radii in 
marginc dccurrentcs prolpiciuntur , ac monicnto pcrpcndicula- 
ris iitus ciUa ubique micantia vidcntur. Deprella vidctur, at 
corpus pailim inflatur. 

Poftca 

'') Cuin in lioc opufculo b. Auc\oiis, icones Zoologid Dnnu-.t illu- 
ftrante, defcriptio fatis exquilita iiujus LeUi:opl<>(C occuiiit, fiuu- 
r^que citatde accuiatifnmie funt, liic iiil fupcifluuin dare vokiis, 
tam figuiDS quam ulteiioiem dekiiptioiiem, omifi; & \k in fe- 
quentilius, ubi incmorata opera citantur, niliil<jue uovi iu fchi- 
dwlis ejus reliftis invenero. F. LEUCOPHRA. 155 

Poftea plures reperi ovatas & tereres, plica pa{?im in me- 
dio corporis pellucente ac lircram 5" mentiente. Myriades de- 
cuplo minores cryftailinas corpufculo ovali pellucido notatas, 
paucos poft dies prodeuntes, puilos majorum puto. 

Deficiente aqua pafllm comprefla videtur, ac tum in folis 
angulis compreflionis cilia moveri vifa funt, pofteriori lucubra- 
tiuncula in omni margine corporis ob defeftum aqu» comprein. 

Propagatur per divifionem transverfalem ; vidi enimbinas 
adhajrentes longitudinc unius , utramque linea 6"notatam. 

Frequentidime major & minor in aqua marina cum Leiic. 
Turbiiiat/j, menfibus Novembri & Deccmbri; & Januario 
1.780. feorfim. 

Fig. iS- Leiic.^Signatatn-, ciliis non notabilibus, 

19. cifiis marginalibus vifis, au£la magnitudine, 
rcprxfcntanr. 
a. linea media curvata.' b. coarclatio. 166. LEUCOPHRA TRiGONA. 

Leucophra crafla, obtufa, angulata, flava. Tab, 
XXII. Fig. 70. 21, 

Formam vulgaris lapidis feu frufti obtufi fuccini prsefert. 
MaflTa triangularisflavicans, veficulis pellucidisinEequalibus reple- 
ta, harum maxima {pi^hibilis altcro latcre injacetj margineque 
cilia fluftuantia, totam luperficiem, ut fufpicor, occupantia, 
paflim obfervantur. 

Lente & concitatim pro lubitu in guttula fefe volvit. 

In aqua paluftri luci GyUetilund rariflime, 

U 2 Fig. 15^ LEUCOPHRA. 

Fig. 20. Leiic. Trigounm-, absqiic ciliis , 

21. cum ciliis rcpra:fentatam , auQa m.ignitudin4» 
filbnt. 
a. veHcula niaxima latcralis. b. cilia. 167. LEUCOPHRA TLUiDA. 
Leucophra fLibreniformis , ventricofa. 

Leucophra fluida , Zoo/. Dan. Icon. fafc. 2. tab. 73. 
fig. 1—6. y^w/ff/. i?^«. £?* Norv. rar^ Defcr. 
Vol. 2.p. 97. 

Iii aqua Mytili eJiilis frequens. . 

168. LEUCOPHRA FLUXA. 
Leucophra finuata, renirormis. 

Leucophra fiuxa, Zoo/. Dan. Icon. fafc. 2. t. 73. 
fig. 7—10. Amvi. Dan. ^ Norv. rar. Defc, 
Vol. 2. p. 99. 

Cum prEcedente, 

169. LEUCOPHRA armilla. 

LEUCOPHRAteres, annularis. 

Lcu- LEUCOPHRA. 157 

Leucophni armilla, Zm/. Dnn. Icon. fafc. 2. r. 73. 
fig. II & 12. Anim. Dun. ij Norv. rai\ 
Dcfcr. Vol. 2. p. 99. 

Cum praecedentibus rarior. , 170. LEUCOPHRA GORNUTA. 

Leucophra inverfe conica , viridis , opaca. 
Tab, XXIL Fig. 22—26. 

Vorticella cornuta, P\'rfii. ter. ^ fluv. io6. Zoo/. 

Dan. procfr. 2534. 
Nnturf. 19. p. 52. t. 2. f. 14. 

Vortic. polymorph/im & virtdcm-, quarum alterutram 
primo intuitu credidi, refert; poftquam pliu-es diu obfervave- 
rim , & ipfam & mutationes diverfas comprehendi. 

Corpus mutabile, craflum, moleculis vcficularibus, ob- 
fcure viridibus, compofitum, plerumque invcrfe conicum, an- 
iice latum, truncatum , corniculo leu uncinulo urrinquc promi- 
nenre, poftice in conum abiens, undique ciJiatum, ciliis late- 
ralibus minutillimis; antica his triplo longiora confcrra in unum 
circulum moventur, nunquam uti in ^o/yOTer/)/'/? in duos, utra- 
que pro lubitu beftiola; micant vel quiefcunt, apparent vel ce- 
lantur. Sa^pe apcx coni vel polHca extremiras pellucida eft, 
vel in duos apices obtufos, interdum acuros, vel in tres pellu- 
centes terminatur. Figuram jam ovatam , jam reniformem, 
jam globularem, ciliis anticis confpicuis, lateralibus & uncinu- 
lis occultatis, vcl uncinulo altero confpicuo , nullis omnino ci- 
liis, adumit, vcl orbicularcm ciliis in tota peripheria micanti- 
bus. GlobuH in corpore pellucidi, monile interdum conltitu- 
entes, vario ordine apparenr. 

U 3 Vacil- 358 LEUCOPHRA. 

Vacillando & quidem {ini obliquo incedit; figura, dum va- 
gatur, vel conica, poftice acuminara, vel cylindrica, pofticfi 
obtufa. Sxpe poftica parte in acumcn protrula retrorfum va- 
gatur; hac vel rcfle exteufa, vel incurvata apicc tcrminarur pi- 
lis brcviffiniis , a:grc pcrccptibilibus, quibus objcQis interdum 
adhKret. Acumen rurfus vcl teres, hyalinum, vel mcmbrana- 
ceum, viride, pellucidum. Ciliorum pro lubitu quidam jmoveii- 
tur, qujcdam quicfcunt, vel omnia fimul. 

Huic, i\ ulk nollratium, fubftituenda: figurs a, b, c, d, 
Num. 35. clariff. Hermanni IVaturf. 20. p. 155. t. 3. Defec- 
tus ciliorum difficulter viiibihum miiius obiht. 

Aqua exhalata rumpitur & in inoleculas veficulares vircn- 
tes effunditur. 

In aqua paludri, Decembri, majores & minores eadem 
forma. 

Fig. 22&24. Leuc. Corautijm, poftice acuminatam, 
intcgram , 
23&25. polticc fiffam , 

a, Extremitas poftica acuminata. b. obtu- 
fa. c. fiflii in duos apices obtufos. 
d. acutos. e. Extremitas antica. 
f. cornicula. g. ciha antica. h. la- 
tcraha. i. globuli. 
26. Extrcmitatcm pofticam in tres apices fis- 
fam, aucta magnitudine, fiftunt. 171. LEUCOPHRA HETEROCLITA. 

Leucophra cylindrrca, antice obtufa, poflice 
organo cnftaco duplici exlertili. Tal>. XXIL Fig, 

27-34- 

Oculo LEUCOPHRA. T59 

Oculo nudo puntlum albidum natans , armato corpus cy- 
liiulraccum, nnrice obtufe rotundatum, mcdlo aliquanium co- 
arftatum, poiHce lat parum acuminatum , peliucidum, candi- 
do-ec!atinorum; maxima amplificatione cilia totum corpus ob- 
tcgentia torrentium aquarum iniiar mobilia conlpiciuntur. In- 
telHna in medio corporis convoluta, anticam verius in duo or- 
gana tentaculiformia, uncinata, varie flexilia, produ£la, pofti- 
ca vero canaii iubtiliilimo, ex quo fsces excerni vidi, inflruc- 
ta. Hac facie volvendo fefHve circumnatabat, obtufa extrcmi- 
tate procedens; aqua vero eousque cxhalata, ut natationi nul- 
lus amplius locus effct, novum obfervatori fpcft.iculutn pra:- 
buit, poiHce exferendo vaginam duplicem tentaculis plurimis, 
quales radii in Tuhularia-, inftruGam ; hacc fingulatim fenfm 
movet; rcliquum corporis contrahebatur in maflam infonnem, 
coloreque flavicanti fuflamdebatur. Singulare hoc phxnome- 
non amicis monltravi, pluresque dies perquifivi, inplcnotamen 
aquae organa nunquam exferere vidi. 

In vafculo, in quo Tubulari/ivi fervabam , reperi , dubi- 
usque fui, numne Tubularia ■, relifta ceiluia , Leucopbram 
agere poflit, at raritas hujus, cum in millenis Tubulanis vix ul- 
tra decem plures dics reperirem, corpusque Tubulari^ ftria- 
tum, & plura contrarium fuadcnt, vel faltem rem fingularifti- 
mam offcrt. 

In laeu F,y(lenclalevfi\ nudo oculo punflum albidum pri- 
mus vidit & in aqua vafculi digito monftravit prsedii Frjcknda' 
leTifis iliuftris polleflbr Wilb. Hanfin. 

Fig. 27. Leuc.Heteroclitavi, naturali magnitudine, 
28 — 30. illam, ut in aqua plena vaginis retentis 
natans confpicitur, 

31. aqua exhalata informem redditam, vagi- 
nis nondum exfertis, 

32. eandem vagina duplici exferta, 

Fig. x6o LEUCOPHRA. 

Fig:. 33&34. tentaculis finiul exfertis, dlverfo fitu, auQa 
mignirudine, fiftunt. 
a. ExtreiTiitas antica. b. podica. 
c. Locus coarctatus. d Inteftina UKcinata, 
Cf \"agina duplex nondum exlcrta 
£ Anticum corpons flavicins & informe 
fatlum. g. Vagina cxferta. h. aper- 
tura ejus finalis. i. Tentacula ex ea- 
dcm protrufa. XIII. TRICHODA.' 

Veriiiis hiconfpicu7ts y pelliicidus^ crinitus. 

172. TRICHODA GRANDINELLA. 

Trichoda rpha:rica, pellucida, fuperne crinita. 
Tab.XXllh Bs.. 1—3. 

Trichoda 

'*_) Trkhoid numerofsc apte fubdividi poffunt in 
ecnnd.nas : 172 — 223. 256. 260, 
eaudatas: 225 — 246. 

fubcaiu'atiis (pilis po(ticis) 2S4. 247—255. 257 — 259. 
e^ qiie liis: 
coUati i loftratic: i^i. 193. 205 — 207. 212. 
213. 219 — 221. 233. 239. 

241. 2S4 — 257. 
Pedflts; 234> J56. 259. 260. 
V.iginata?: 244 — 246. 
Sulcata;; 195. 197—206. 211. ajr- 
258- TRrCHODA. r<?i 

Trichoda Grandinella, Verm. ter. ^ fluv. 73. Zool. 
Daii. prodr. 2499. 

Globulus minutidimus , pellucidus, interaneis vix ullis 
confpicuis ; in pun£lo fuperficiei inlhaiflus ciliis duobus aut 
tnbus, vcl pluribus , a:grc videndis, qua; retrafla fumma vi 
extcndendo quovis fere momento ex confpcclu confeftim au- 
fiigit. Cilia vel in duos fafciculos pandit, vcl in totum aper- 
turx marginem fpargit. 

Aqua cxhalata, nova licet afFundatur, utl pleraque infii- 
forioruni , inanimis pcrfiftii, 

I0 aqua purifilma , ac in Infufo vegstabilium. 

Fig. I. Tricb- GrandineUam , innatantem , cilils 
utrinque expanfis, 

2. ciliis anticc Iparlis, 

3, quiefcentem ciliis in g^rum aSis, vald« auctam 

filtunt. 173. TRICHODA coMETA. 

Trichoda fphaTJca 5 andce comata, globulo ap- 
pendente. Tab. XXllL fJg. 4, 5. 

Trichoda Cometa, F^erm. ter. £?' fiuv. 74. Zool. 
Dan.prodr. 2500. - 

Sphsra pcllucida interanels pellucentibus repleta, antice 
pills dianKtri longitudine inftrufla, poftice globulo pellucido 
appendente. 

X Vor- if?2 TRICHODA. 

Vorticellanwi pedicellatarum difcurrentium inftar circum- 
natat, globulum unum vel duos filamento luhtiliffim') recla pro- 
tenlos po(t fe trahcns, brevi remotior glol)L:lus perditur. \ x- 
gando pilos valde motirat; quielcit demuni ac in mcros radios 
diffolvitur, centro primum lunato, mox annulato, denique 
elliptico, ficque globulo immutato adjacentc, immobilis per- 
fiftit. 

In aqui purifnma autumno. 

Fig. 4. Trich. 0)iiietni7i vinico, 

5. duobus globulis appendentibus, aulla magnitu- 
dine, cxhibent. 174. TRICHODA GRAN.^VTA. 

Trichoda fphaTica, centro opaco, peripheria 
crinita, Tab. XXIIL Fig. 6. 7. 

Trichoda Granata, Verm. ter. tf finv. 75. 2.ooL 

Diii2. prodr. 250 X. 

Trich. Grandincllam & Qmettwi refert, nuclco tamen 
obfcuro, interaneis imperccptibilibus, pilis feu radiis totum 
marginem pailim occupantibus , diamctro brevioribus , vitaquc 
fedentaria (dum enim oblervarcm, loco non fecefllt) & faCcicu- 
]o radiorum duorum vel trium , dupla filtem diametri longiiu- 
dine, quos pcr intcrvalla fparlit, diverla. 

In aquis Lemna coopertis. 

Fig. 6. Trich. Grnnatam, pilis e toto marginc ra- 
diantibus , 

Fig. TRICHODA. l-^a 

Fig. 7. pilis longioribus in fiifciculum protrufis, au£la 
magnitudine, iiitunt. 175. TRICHODA TROCHUS. 

Trichoda rubpiriformis, pellucida, antice utrin- 
que crinica. lab. XXIIL Fig. 8- 9- 

Nomine & motu erit cel. Eichornii Scbvaermer-, {niicrofc. 
p. 27. t. I. f. 10.) , at haud cylindrica fcd crateriformis bali ali- 
quantum acuminata. 

Interanea globularia cum animalculo fimul in motu vehe- 
mcnte. 

Motus celerrimus, vcl trochi inftar eodem in loco adeo 
concitatus, ut foU circulantes pili , corpus mmime, conlpici 
queant, vcl irregularis, qualis Gyvini natatoris-, vel citiffi- 
mus per diagonalem gutrul;e; iUe, ut mihi videtur, lefe a gra- 
nulo quodam pulvcris hberandi gratia inlticuitur. 

In aquis ubi Lemna. 

Fig. 8 & 9. Trirh. Trochum , vario fitu, au£la mag- 
nicudine, exhibent. 176. TRICHODA GYRiNUS. 

Trichoda ovalis teres, cryftaliina, antice crl- 
nita» Tab, XXIII. Fig. 10— 12. 

X 2 Inter xS4 TRICHODA. 

Inter mlnores. Corpus cvale, cryft.illinum , fubglobo- 
fum, glabrum, antice tantum pilis vibrantibus, quorum ope 
niovetur, inftruclum; in reliquo corpore ncc pili nec cilii ru» 
dimentum. 

Motus,c[ua\'isGyyi7U)jatatoyis, concitatus in ziczac, vel 
in loco in gyrum verfatilis. 

Aquse defeflu ventricofa evsidit, pilique ftricli, atmox cor- 
pori horizontales utrinque confufe porrecli, rigenr, 

In aqua marina copiofe, at raro, 

fig. lO&ii. Tricb. Gyrinum vivum, 

12. mortuum, au£la magnitudine, offerunt. 177. TRICHODA soL. 

Trichoda globularis , undique radiata. Tab» 
XXllI. Fig. 13-15- 

Trichoda Sol, Verm. tcr. If ftuv. 72. 7.Qol. Dan, 

prodr. 2498. 
JoBLOT microjc I. purr. 2. p. 64. t. 7. f. 15. 
EiCHORN Z.ugahe £. i — 7. 

Corpufculum cryftallinum rotundatum, fupcrnc convcx- 
um, fubtus nunquani vidi, itidem tamen convcxuni lufpicor, 
undique radiis fuljtiUifimis innumeris, diametro corporis longio- 
jibus, divergentibus obfitum. Radii non ex margine lolo, 
fed ex tota fuperficie e.\eunt, quosdam ennn & ex iummo api- 
ce oriri video, Interanea mokcularia, limilaria. 

Motum TRICHODA. 1^5 

Motuvi a loco obfervare omnino non liciur, ac ne quidetn 
radiorum commotionem, licet diuis horulas fimul & pluries, 
oculo indcfeflo , attcnderim; ipfum corpus pcr intervnlla tan- 
tifper dilatabatur & contrahebatur, & quidcm Icntiflnne, ac fi 
ea partc ofculum quoddam adcflcf j papillam h\alinam c.xfererc 
padim, retrnclamque condere, vidi. Aqtia cvaporata lumeii 
centrale, perfiftens in mortuo, apparuit. Sspe duas unitas vi- 
di, inllantcni divifionem molientes. 

Figuram JoEi.OTTi, licct minus jufla fit, noftram Tricho- 
<//7OT indicare, vix dubium efh 

In aqua cum aliis infuforiis, at hoc poft tres feptimanas 
fefe fpeclandum exhibuit. BrtinswtgJS. aeflate anni 1777. ami- 
cin^mus Wagler, me praefentc , Lynceinn ex interaneis ex- 
preffit, hinc animalculum, licet maxime dcfcs cohabitantia ds- 
vorat. In aqua maruia par junO:um fcmel rcperi in Ulva. 

Propagationem divifione naturali & artificiali, & voraci- 
tatem venerab. Eichorn defcripfit & depinxit, figura: vero fo- 
lam peripheria radiis cinftam minus accurate exhibent ; Sic quo- 
que in delineatione mihi miffa nulli in difco radii aderant, di- 
verfmi dehinc a Tricboda So/e ad credendum indisQus, minus 
notam cffe, ccl. viro olim rcfcripfi. 

Fig. 13. Trich. Sokm-, centro claufo, 

14. eundem centro in papillam elevato ac apertOj 

pelluccntemque dcvoratum Lynceuni, 
jg. eundem in divifione occupatum, aufta mag- 

nitudine, fiflunt. 

a. papiila oris. 

b. Inleftum devoratum. ^z 178* i65 TRICHODA. 

178. TRICHODA soLAKis. 

Trichoda fphxroidea, periphcria crinita. Tab, 
XXlII.Fig. 16. 

Faciem Tricb. Solis habet , at radiis, potius pilis (curvi 
enim funr) nonundique, fed in periphcria tantum, obfita elh 
Tfich. Granat<£ alHnis eft. 

Corpus hyalinum, fere orbiculare, in ovatam tamen figu- 
ram pauhfper vergit; medio inteltinum, plcrumquc in hteram 
S flexuofum, mutabile. Ciha fcu pili vi.x diametri longitudi- 
ne ad fcdccim usque, his micat ac fenlim movetur. 

In infufo marino. 

Fig. 16. Trich Solaremt auQa magnitudinc, mon» 
ftrat. 179. TRICHOD.\ BOMBA. 

Trichoda ventrofa, mutabihs, antice pilis fpar- 
fis. Tdb. XXIII. Fig. 17-20. 

Trichoda Bomba, Vevm. ter. ^ fluv. 76. ZqoI. 
Dan. prodr. 2502. 

Trich. Granatce affinis, at major & flavefcens. Ani- 
malculum craffum , pellucidum, moleculis luteicenribus rcple- 
tum omnium vivaciflimum moru & gyratione p:rquam vchc- 
menti oculum acutiinmum, obfervarorem pertinaciffimum, elu- 
dit. M^tns ejus & figura muhipiex efl; hsc vel fphirica, 
aut reniformis & hoc ftatu curlus rapidiffimos per aqua- mlti- 

tuit, TRICHODA. 167 

tuir, uno netnpe tra£lu uti Trich. GranJinelLi ab altero in al- 
terum guttul;e latus fefe ope pilorum & contra£tioiie corporis 
jaculando \iliim prsterfugit: vel ovata, aut inverfe conica, po- 
Ihce aliquantum linuata, & fic ex eodem centro in orliem con- 
citatim fe agit, vel in gyros di\'erfos concentricos circumna- 
tat ; vel denique cochleata, faciem Planorhis limulans, centro 
diitinflo, ex apertura anfrattus pilis longis exlertis, quibus 
nunc quietius micat; hoc in fitu quafi intervallo quietis fe refi- 
«iens diu permanet. 

In aquis, ubi Lemna vegetat , frequens. 

Fig, 17. Trich. Bomhavi, fubfph:ericam, 
i9,. piriformem finuatam, 

19. reniformem, 

20. cochleatam, au£la magnitudinc, cxhibent. 180. TRICHODA oRBis. 

Trichoda orbicularis, andce emarginata, crini- 
ta. Tab.XXni. Fig. 21. 

Trichoda orbis , Verm. ter. ^ fiuv. ^6. Zool. Dan. 

prodr. 2513. 

Trich- Cimicem refert, at major, & planior. Animal- 
culum orbiculare pellucidum planum, antice aliquantifper emar- 
ginatum; incifionem hanc occupant crines fubtilifiimi, folito 
longiores, quod ex lufu concludo, videre enim vix licet; reli- 
quum marginis absque pilis aut ciliis. Totum meris moleculis 
veficularibus compofitum. 

In aquis rara. 

Fig. i68 TRICHODA. 

Fig;. 21, Trich. Orbem ■, auSi magnitudine, er* 
hibet. igi- TRICHODA URNULA» 

Trichoda urceolaris, antice crinita» Tab, XXIV* 
Fig. I. 2. 

TricTicKJa Urnula, yerfti. ter. ^ fluv. S8« "Zool. 
Dan.proclr. 2516. 

Faciem VovticeUa haber, cum vcro complanata flt, ac 
ciliis abscjuc gyrarionc micet , loeum intcr Tticbochis rcquirit. 

Animalculum membranaccum, pellucidum , pofiice obtu- 
fum, medio latiufculum, antice truncatum ; intus molcculis ve« 
fi*;ul,iribus & nigricantibus impletum. Pili in margine antico 
a.x]uales & brcvcs, 

IiiceJJus lenws. 

In aqua, ubi Litnjja, rariflTma, 

Fi^. i & 2. Tricb. UriiuLwi-, vario fitu, aufla mag- 
j)itudine, monftraiit. 182. TRICHODA DioTA. 

Trichoda urceolaris, antice angurtata, ora api- 
cis utrinque erinita. Tab, XXIV. Fig 3. 4. 

Corpus lutcfcens moleculis impktur; anticc aiiquantum 
angufiius, rruncatuni; poUice vcntricolum & obtulum. Fas- 

ciculus TRICHODA. r<?9 

ciculiis paucorum pilorum injequalium longiufculus, cjuos pro 
lubitu condit & extendit, utnncjuc in furamo margine antico 
anguiari, nunquam in interniedio , micat. 

Motiis lentus absque volutatione. ContraQio fit per in- 
tervalla , Figuraque pilos condendo vel alterum marginis aa- 
gulum producendo aliquantum mutaiur. 

AnimalcuUim defcs, ut veram figuram prodat , patientiam 
obfervatoris fatigans. Affine Trich. Urmila , at figura & lu- 
fus pilorum divcrfi. 

In foffa Rnfcnhuvgcvfi HauniE inter Lepinam minorem 
Novemb. 1776. & Decemb. 1777. 

Fig. 3& 4. Trich. Diotajn-, diverfo fitu, auGa mag- 
uiiudinc, exhibent. 183. TRICHODA HORRIDA. 

.: ii 

Trichoda fubconica, antlce latiufcula, truncata, 
poflice obtufa, iQiis radiantibus cinflia. Tab, XXIV* 

Animalculum vivar, cratcriforme , antic^ tmncatiim, vlx 
tamen patulum , pi fticc obtuI\mi ; fcta: longiufcuice deflexa: 
corpus, excepta uiraque extrcmitate, undique veltiunt. 

7l/(3^ff.f vehemens vel ad latus dextrum vel ad finiftrum, 
interdum quoque in pra^ceps rotando plerumque in eodem loco. 

Li aqua Mytiii Moiiioli , rara. 

8ig. 5. Tiich. Horridam, auQ:a magnitudine, fiftit. 
a. Pars antica. b. Moleculas externa: in- 
ter pilos obvias. 

Y 184. jt^O TRICHODA. 

184. TRICHODA URINARIUM. 

Trichoda ovata, roftro breviffimo crinito. Tab, 
XXIV. Fig. 6. 

■' V 

Trichoda Urinarium, Verm. ter.^ flut\ g^. Zool. 
' ■ ' Dan prodr. 2521. 

Urin-Glas-Spilleren, Nye Saml. of D.wjh. Fidevjk. 

Sce/jl'. Skr. III. p. 31. 
JoBLOT. microfc. lom. I. part. 2. p. 65. t. g. £ 2. 

«4.? 

•8'^' Anirnalculum deprefliim, ovatum, veficulis moleculari- 
tus iniplctum, antice produftum in rofirum minutum hyalinum, 
apice cili.uum ; cilia breviffima, sgre perceptibilia, quibus ob- 
jefta tentat. 

Motus Vin in plerisque vacillatorius & convulfivo-retrac- 
tilis. 

Defeclus crinium in figuris Jobloti fynonymum incer- 
tum reddit. 

In infufione foeni rarior. 

Fig. (5. Trich. Urinariiwi , aufla magnitudjne, liflit. 
"'""' a. Roftrum ciliatum. 185. TRICHODA SEMILUNA. 

TrichOda remiorbicuiaris , antice fubtiis crinica, 
Tab. XXIV, Fig. 7. 8. 

Tri- TRICHODA. i;f_r 

Trichoda Semiluna, Vertn. tet: ^ fluv. 86. Zool. 
Dun.prodr. 2514. 

Animalculum complanatum, hyalinum, figuram luns in 
primo quadrantc refercns, antice fubtus pilis breviffimis, ra- 
ris, quibus micat, inihutlum. Interanea globuli minimi pd- 
lucentes. i/JT -'-r^l 

Motus lentus convulfivus. 

In infufione Lemms. 

Fig.7&8. Trich. Semiliinavi, diverfo fitu, aucla 
magnitudine, monllrant. 
a. Pars antica crinita. 186. TRICHODA TRIGONA. 

Trichoda convexa, anticeciliata, pofliice ero^. 
Tah. XXIV. Bg. 9. 10. 

Trichoda trigona , FerDi. ter. ^ fluv. 83- Zoof. 
Daii. proJr. 2509. 

Animalculum fubtriangulare utrinque fubconvexum, an- 
tice acutum , poIHcc largiufculum , angulis obtufis proftaniibus, 
emarginatum. Erofio , morfui a beitioia vorace faflo fimilis, 
fucccUu tcmporis cvanefcit in margincm oblique rruncatum. 
Angulus anticus, feu apcx, pilis brcvifiimis ludentibus inllrui- 
tur. Interanea quaedam veficularia intcr moleculas minores 
tjransparent, ut etiam du&us arcuatus antice vix perceptibilis. 

Vacillando incedit. 

In aquis fub Lemna bis tantum rcperi. 

Y a Fig. ij^i TRIGHODA. 

FJg. 9. Ttich. Triironam, erofione notabiH, 

10. minus notabili, autla magnitudinc, exhibenr. 
a. Pars poftica erofa. b. antica ciliata. 
c. Duftus anticus curvatus. d. Veficulse, 187. TRICHODA TiNEA. 

Trichoda clavata, antice crinica, poftice grofla. 
Tab,XXlV,Fig. il. 12. 

Trichoda Tinea , Vernt. ter. ^ fliiv. 84- 'Z.ooL 
Dan.prodr. 2510. 

Animalculum teres, fubpcllucidum, clavam inverfam ex- 
hibens, antice anguftum, poiticc incrairarum, feu PbuUcnam 
Tincam-, cui poftica alaruiu furfum retufa , exprimens; fimi- 
litudo hcec augebatur incifura apparcnte, cjua poiiicc cjuafi in 
duas partes divifa videbatur. Pili antici fubtus verfus mediura 
jnterdum difHuebant. Interanea mokcularia indininfla. 

Motus lentus pilis continuo micantibus, palporum in Ti- 
lieis inftar. 

In infufo foeni poft tres fcptimanas. 

Fie^. II & 12. Tricb. Tinedm, divcrfo fitu, aucla 
magnitudine, fillunt. 
a. Pars antica crinita. 188' TRICHODA nigra. 

Trichoda ovalis, comprefTa, antice latior crini- 
ta. Ta^, XA7F. %. 13— 15. 

■oi.T Corpus TRICHODA. 173 

Corpus cpacum, prEefenim in vehementi motii nigrum, 
& angullam, quia margine incedens, dorfum crafTius oculo 
obvcrtir, quiete vcro latioreni parrem vertens moleculis implc- 
tum margineque tergo oppofito pellucidum, fcu valvulis binis, 
nltera protrufa, conlhrc videtur. Medio marginis antici pilis 
brevibus inobilibus, animalculo quiefcente tantum confpicms, 
ac rc£la porrc^is, infhuitur. In mortuo pili conduntur, ac 
utraque corporis extremitas , moleculis retraftis , peilucida 
evadir. 

In aqua marina Oflobr. 1784. cum Trich. Gibba copiofe. 

Fig. 13. Trich. IVigram, vivam natantem. 

14. quiefcentem, 

15. mortuam, au^a magnitudine, exhibent. 

a. Dorfum. b. margo pellucidus. 
c. Pili. d. Extremitates pellucidae. 189. TRICHODA PUBEs. 

Trickoda ovato-oblonga, gibba, antice depres- 
fa. Tah. XXIV. Fig. 1 6— 1 8- 

Trichoda Pubes, f^erm. ter.Sffluv. 96. Zoo/. Dan, 
pruJr. 2524. 

Anim.ilculum fijpra poflice gibbum, nigra macula diftinc- 
nim, verfus apiccm deprelfum, aliquantifper plicatum,, fubtus 
fubconvexum; ita faltem, dum moverur, apparer. Apicem 
obtufum occupant pili minutifnmi, ante mortis agonem segre 
vifibiles, tiim vero C03 e rima apicis arcuata omni vi porrigit 
ac perquam vehementer commovet , ultimum aqux halitum 
hauiicns. Interanea moleculis vario: magnitudinis repleta, po- 
itice nigra. Poftice pilis aut fctis nullis inliru£tum. 

Y 3 Vagando 174 TRICHODA. 

VagandQ per aquas fcrtur. 

In r.qua cura Lemnn, at non ubique, DecctnhrL 

Fig. i<5&i7. Tricb. Ptibetn, diverfo fitu , pilis con- 
ditie, 
ig. pilis & plicis confpicuis. autla magni- 
tudine, fiflunt. 

a. Pars antica deprefla. b. Pili. 
c, Maculi melecularum nigra. 190. TRICHODA FLOccus. 

Trichoda membranacea , andce fubconica , 
poftice papillis tribus crinitis. lab. XXIV. Frg> 
!<;— 21. 

FIoccos feu maflulas mcmbranaceas oculo armato paflim 
in guttuiis obvias maxime refcrt, motu tardo ab adjaccntibus 
demum difl:inguitur, ac tandem crincs rariores, partem polU- 
cam papillolam obfidentcs, in confpeQum lubeunt. 

Membranula grifej, antice obtufii, poftice l.uior in trcs 
papillulis prodncta, h« pilis bvevibus tribus aut quatucr vix 
mobilibus tenninantur; au£ta magnitudinc, malTa obicurior in 
medio corporis confpicitur. 

Lcnte movetur, vix tamcn ope pilorum, anticam intcr- 
dum corripit, alteramquc papillam latcralem cum toto laterc 
aliquantum condcre vaiet. 

In aqua foflarum Novcmbri i784' primum fcfe femcl 

obtulic. 

Fig. TRICHODA. ^7S Fig. 19. 7VicL F/occum, papillis omnibus confpicuis,, 
£o. duabus tantum, 
■21. correprum, aucta magnitudinc, Hflunr. 

a. Pars antica. b. poftica. c. maiTi ob- 
lcura. 191. TRICHODA siNUATA. 

Trichoda oblonga, depreffa, altero margine Cmu- 
ato criuita, pofHce obtufa. Tab. XXIV, Fig. 22. 

Colore flavefcente ciliisque, non quidem omni momento, 
ab apice ad medium marginem anticum & quidem intra margi- 
ncm fluctuantibus, a congeneribus facile dilHnguitur. Conftat 
binis membranulis iibi impofitis ac antico margine plicatis. In- 
teranea non mokcularia , fed potius lympbatica. 

In aqua fluviatili bina fpecimina reperi. 

Fig. 22. Trich Sitnicitam, aufta magnitudine, ofFert. 
a. Sinus ciliatus. b. Extremitas poflica. 192. TRICHODA pr;eceps. 

Tricmoda mcmbranacea, fublanata, medio pro- 
tuberante , extrorfurn crinita. TaL\ XXIV, Fig* 
23 — 25. 

Membrana pellucididTma antice in coUum produfta, po- 
flice fubacuminata, akero margme protuberante mutico, altero 
arcuato, pilis longis in medio inftruQo; hos varie motitat. 

Moius 1-^6 TRICHODA. 

Motus feftinans in prxceps vacillitorlus ; feu corpore vcr- 
ticalitcr deorfum verfo pilis provcliitur. 

In aqua paludofa rariflime. 

Fig. 23. 24& 25. Tricb. Pracipitem, diverfo fitu, 
aufti magnitudine, fiilunt. 
a. Collum. b. Protuberantia. 
c, margo crinitus. d. Pollicapars, 193. TRICHODA TROTEUs» 

Trichoda ovalis, poftice obtufa , collo elongato 
retraOiili apice crinito. Tab.XXV. Fig. i — 5. 

Brachionus {implcx mutabilis tcntaculolongiflimo re- 
traQili, orc citiato. Pall. Zonpb. 51. 

Backer }}iicroJc. p. 340 — 348. t. 10. No. XI. f. 
1—6. 

EicH. microfc. p. ^^- ^- "- ^- ^ N. 

Hanc primum hyeme anni 1779. {iniulque Vihrioncm 
Proteitm, Vcrm. 28-) cujus nomcn in Olorcm mutavi''^), 
una Ciidemque lucubratiuncuia in aqua fluviatili rcpcrirc conti- 
git, dcfcriptiones dchinc & figuras conciliare diffcrcntiamque 
utriusque norare potui. Utrumque animil fibi ina.ximc fimile; 
in /^///>7'o77^ vcru truncus immutabilis, poftice acutus, collum 
maximc extcnfiie in filum fubriliffimum corpore multotics lon- 
gius, apice nodulo absquc omni crine tcminatum , liic in mag- 
na c?;tenfione adeo anguibtur, ur loco ejus punftum tantuni 
obfcurum fupercffc videatur; Truucus in Tricboda mutabihs, 

pofticc 

'7) vid. Spec. go. TRICHODA. 177 

poftice ottufus, collum extenfile brevius, nodulusque apicis, 
iummo apice, crinitus eft; collum in utroqueanimalculo flexuo- 
fum, utrumque in motu partem filiformem craffiori anteponit, 
vel vicc verfa , Trichodu tamen frequentius crafTiiorem , hinc 
pars filiformis, an cauda, an collum , in hac rctlius dicatur, 
nifi fitus piiorum noduli non in lineam reflam, fed retrorfum 
corpus verfus , fpeQantium partem filiformem pro antica habc- 
rejuberet, dijudicare difficiUimum cfTet. Truncus ovalis, ge- 
latinofus, ventrofus, quiete figuram diilenfione aliquantum mu- 
tat. Collum trunco duplo vcl triplo longius, filum hyalinum, 
flexile apice nodulo , antice pilis dcflexis raris brevibus inltruc- 
to. Hoc variis flexuris rctla extenditur, vcl absque flexura 
in arcum curvarur. Hoc fitu gyros, quales canis caudam fuara 
appetens, fspc ciet, illo antrorfum vel retrorfum movctur. 
Totum collum pro lubitu intra corpus retraftum condit, folis 
pilis noduli margine corporis fuperftitibus. Collo condito cor- 
pus in planum m lipa guttulje dilatnri, animalculumque fc(e 
moriuum fingere, at brevi coUum protruderc, natationemque 
folitam in altum fufcipere,*vidi. 

Ex diftis fequitur clarifl*. Goeze Bakerum, Bonnets lu- 
fektol. p. 384- erroris minus bene accufare, ipfum vero, & 
hujus iibri au£lorem, fimilirudine utriusque animalculi feduflum 
noflrum P^ibriouevi eundem ac Baki:ri Proteum, cui tamen 
ulterior obfervatio adverfarur, dixille. Vibrio dehinc , quem 
in Hift. l^^ertn. Proteum dixi , quoniam ei mutabilitas rainus 
convenit, 0/oj- a longo coUc) retlius dici nieretur. 

In aqua fluviatUi, 

^ig. 1.2.3. Trich. Protciim, diverfo fitu natantem , 

4. quielccntem ac collum corpori impofitum. 

5. coUum in corpcs reccptum folis ciiiis con- 
fpicuis, aucla magnijtudine, exhibent. 

a. Truncus. b. CoIIum. 

«. Apex coili globofus. d. pUi reflexi. 

Z 194. 178 TRICHODA. 

194. TRICHODA VERSATILIS. 

Trichoda oblonga, poftice acuminata, collo re- 
traQili infra apicem crinito. Tab. XXV, Fig. 6 — lO» 

Trich. Protetim maxime refert, at coUum brevius, apex 
ejus minus fphsericusj truncus pofticc acutus, habitatioque ma- 
ripa eft, 

Collum teres, hyalinum, in trunci lorgitudmem cxtenfile 
& in dimidiam retraftilc , apice globofo finiturj huic pili, qui- 
bus micat, fubtus penduli ; m ipfo collo, cjuoties lente move- 
tur, canaUs alimentarius confpicitur. Truncus oblongus teres, 
molcculis far£lus, utraquc e.xtremitatc acuminatus, poftica ta- 
men quiefcente animakulo corripitur & obtuia fit , in quibus- 
dam in ipfa natatione in figuram fcaphoidcam hyalinam dila- 
tatur. 

Motus natando celerrimus, collum hinc & iilinc pro lu- 
bltu dirigit. 

In a(]ua marina fub finem 0£lobris 1781 > & Novembris 
1783» frequens. 

Fig. <5 — 10. Tricb. Fcrfatilevi y aufta magnitudine, 
vario (btu cxhibent. 
a. Truncus. b. Collum. c. Apex col- 

h globofus. d. Caudaacuminata. e. 

pili fubtus pcnduli. f. Cauda dilata- 

ta. g. canalis alimentanus. h. pro- 

du^lio apicis colli. 195. TRICHODA. 179 

195. TRICHODA GiBBA. 

Trichoda oblonga, dorfb gibbera, ventreex- 
cavata, antice ciliata ; extremitatibus obtufis. Tab. 
XXV. Fig. 16-20. 

Corpus cryftalli inftar pellucidiim , fupra gibbum , intus 
in difco dorfi moleculis obfcuris, in quibusdam Iphaerulis tribus, 
in(lru£lum, extrcmitatibus aliquantum mclinatis hyalinis & ob- 
tufis; fubtus vero toto traflu, mcdio pracfertim, excavarum. 
Diu nec ciHa, nec pilos aut micationcm ullam ne quidem ope 
microfcopii compofiti No. 2. perfpicere potui, aqua tamen & 
motu animalis diminutis, apice antico cilia minutidima, inter- 
dum poftico etiam , micantia in confpe£lum fubiere ac corpus 
fecundum longitudinem Ikiatum apparuit, denique in quiete 
«iha per toram paginam inferiorem ludcntia vidcbantur. Mor- 
tua in moleculas difiunditu*:. 

Aliam absque ftriis & ovulis, corpore granulofo; aliain 
corpore molecuhs varia: magnitudinis, ac majorem reperi. 

MotHS ccler interruptus, uno greflii retrogradusj facpe 
obhque vertitur, momento fupma in dorfo provehttur, ac tum 
excavatio confpicua elt. 

In aqua UttoraU paflTm. 

Fig. 16& 17. Trich. Gihham, crj-ftallinam & ftriatami 
18&19. granuHs refertam, 

20. molecuhs variae magnitudinis, auflamag- 
nitudine , cxhibent. 
a. Caput. b. Truncus. c. Cauda, 
d. Ovula. e. piU antici. £ piU ven- 
traies. Za 196. 180 TrICHODA. 

196. TRICHODA FOETA. 

Trichoda oblonga, dorfo protuberante, antice 
ciliata , extremitacibus obtulis. Tab, XXV. Fig, 
II — 15. 

Trich. Gihhnm haud parura refert, corporc autem non 
ftriato, nec cryftilliiio, medio iutus granulis compaclo, nec 
fubtus fulcato, differt. 

Corpus teres fubelongatum , medio granulofum, anticc & 
poftice hyalinum & obtufum. Cilia, quibus apicc micai, jegre 
perceptibiUa. 

Variat corporis medlo incraflato , rarius ventrofo; vidi, 
quibus mcdium ventrofum in globum augeba ur, adeoque ex- 
tuberabat, ut pars polHca hyalina papiilam limulans penitus eva- 
nuerit, nihilominus animalcukmi hinc & illinc concitatim na- 
tabat. Huic phxnom.eno intentus fphxrulim cryfiallinam glo- 
bi diametrum fere a^quantem poftice e globato ventre protrudi, 
cutemque granularem ventris a Jphxrula lubrica cxitum niiente 
fenfim delabi, hancque dcmum dccidereliberam confpexi. Tum 
corpus Trichodie poftice dilatatum, truncatum & laciniatum, 
apparuit, ingensque apcrtura paulifper vifa eft, fenfim tamen 
corrugabatur, ac brcvi in priltinam formam aliqualem produ- 
cebatur; animalculum interim , quafi nihil accidiifct, fcltivc 
curfitavit, partum tamen feu ovarium nupernmccnixum erat. 
Sphxrula feu ovarium folito corporis diamctro inajus in gutt^ 
iqusc dcpreflum apparuit. 

In aqua mariiia fub medium Septembris 1782. reperi. 

Fig. II. Trich- Foetam-, cyhndraccam, 
1.2. mcdio ventrofam, 

13. globolam feu prxgnantcm, 

14. Ovarium, TRICHODA. isr 

f ig. 15. Tricbodam foctum nuperrime enixam, au£la 

magnitudine, exhibent. 

a. Caput hyalinum. b. Truncus granu- 
lofus. c. cauda hyalina. d. pili ra- 
riores apicis. e. apcnura repanda la- 
ciniata. 197. TRICHODA PATENs. 

Trichoda elongata, teres, antice foveata, fovex 
marginibus ciliatis. Tab, XXVLFiff, i. 2. 

Animalculum longiufculum , cylindricum, nioleculis im- 
pletum , antice hyalinum in membranam utrinque inHcxam c.x- 
cavatum, apicc truncatumj in apice marginibuscjue plicarum 
pili minuti feu ciiia micantia. 

Re£la extenfa antrorfum , poftice vcro curvata antrorfum 
& retrorfum alternis vicibus celeriter movetur, 

In aqua marina varije longitudinis. 

Fig. I. Tiich. Piitentem, refla extenfim , 

2. curvatam , aucla magnitudine , fiftunP, 
a Pars antica foveata & ciliata. 
b. Pollica mutica. log. TRICHODA PATULA. 

Trichoda ventricofa, fubovata, antice canali- 
culata, apice & canaliculo crinito. Tab, XXVI. 

F'g- 3—5- 

Z 3 Corpus 182 TRICHODA. 

Corpus groffum ovatum, globulis molecularibus rarflum, 
poftice obtufuin, antice vero angufHus fovca ab apice ad medi- 
um infignitum ; apiccm & marginem fuvea: occupant p';li volu- 
biles 1 ricboi^ie foliti , corpus vero ambiunt ciUa Leiicophrjl 
minurinTma, a?grc vilibilia. Animalcula devorarc minimc vidi. 

Berl. Hefclhtft. III. t. g. f- 7 — 13. noftram Tricbodam 
valde rcfert, pilis podicis excepiis, <]ui in noftra deficiunt, at 
hi & dcfcriptio p. 377 — .384- aliam effe monltrant, mea tamen 
Trich. Cimex, uti clariff. Goeze autumat, minime eft. 

In infufionc marina rarifiime, in fluviatili quoquc plurcs 
menfes fervata raro. 

Fig. 3. 4. 5. Trich. Pntulnm, diverfo fitu, auOra mag- 
nitudinc, e.xhibent. 
a. Fovea antica crinita. b. Pili apicis. 
ic. Pars poliica. d. CiUa corpons. 199. TRICHODA FOVEATA. 

Trichoda oblonga, latiufcula, antice corniculis 
micantibus, poftice mucica. Tab» XXVI. Fig. 
6-8. 

Ki.ronam Cahititim (qusc Trichoda Cahitium Vcrtn. 
ter. ^ fluv. 91.) prima facic refert, at valde diverfa eft ^»). 

Corpus altera pagina deprelfum, (certo fitu foveatum con- 
fpicitur), aUera gibbum, moleculis grifcis impjctum ; antice 
infra margineni corniculis binisvel tribusmicantibus; infra ha;c 

flni 

") Forfitsn etlam ob ■cornicula antica jiotius inter Kcronns amaiidan- 
da efTet, quod tamen , b. Auftoie illam iiitef Trkhodas retinente, 
decideje non audeo. F. TRICHODA. 183 

ftrla feu tiibulo obliquo, ac verfus marginem fspe vcfTcuIa no- 
tatum. Cilia in margine anrico ac in fuko tiibuii mortis in ago- 
re primum in confpeftum vcniunt, ac vehementer agitantur, 
rec pcrftice fctas, nec margine laterali cilia iilla, detegcre potui. 

/»ff/fr;^ lentus fit paululum progredicndo, mox retrogre- 
diendo & ad dextram divcrgcndo, hocque lipius iteiatur, dum 
rutrimentum haurit; vehementcr interdum cymbs initir per 
guttulam fluftuat, ac tum gibbofitas tergoris confpici poteil. 

In aqua marina foetente. 

Fig. 6. Trich. Foveatam, ventrc, 

7. dorfo, 

8. laterc, obverfo, au£la magnitudinc, fiflunt. 

a. Comicula. b. Fovea. 
c. Cilia. d. gibbofitas dorfi. 200. TRICHODA striata. 

Trichoda oblonga, altero margine curfum finua- 
ta & ciliaca, utraque extremitate obtufa. Tab. XXVL 
Fig.^, 10. 

Colore fulvefcente fplendidum animalculum Kolpodam 
prima facie ref^rt, cilia cnim in fulco pe£loris fluftuantia sgre 
& fEpius per mtervalla tantum vifibilia. 

Corpus oblongum, fulvcfcens, dorfo feu margine laterali al- 
terocomprefTo-carinatum, ventre convexum pettore feu fuperna 
parte angudius, fcico acutifHmo flriis obliquis notarum. In 
ventre feries ovulorum duple.x transverfalis. Carina dorfi dum 
vacilkt, fulcus in parte peftoris , in quo cilia minutiflima fluc- 
tuant, confpicitur. 


Pkno 184 TRICHODA, 

Plano corporis incedens lente glifccndo, dorfo vero feu 
margine acuto concitattm vaciihndo, pcr aquas fcrtur. 

In aqua fluviatili Dcccmbri raro. 

Fig.p&io. Trich. Striatnm-, vario fitu, au£la mag- 
nitudine , oftcndunt. 

a. PeQus fulcatum & ciliatum. b. Caiina 
doili. c. Series ovulorum. 501. TRICHODA uvula. 

Trichoda planiiircLila, elongata, ^equalis, anti- 
ce crinita. Tab, XXVI. Fig^ 1 1, 12. 

Trichoda Uvula, Fervi. tcr. ^ fltiv. 99. Xo-^l.Dan. 

prodr. '2.Z'i.'j- 
Sclilauchthierclicn , Gleich. infuf. t. 28. f.3- at cri- 

nes defunr. 

Animalculum fubcryftallinum fua latitudine fextuplo lon- 
gius, teretiufculum , fle.xuolum , a?quale, maximam partcm 
molcculis obicuris implctum; antica fubvacua diflinguitur cana- 
li alimcntario globulisque medium vcrfus remotis lucidis. Ci- 
lia feu pili brcvifTimi margincm anticum Dccupantcs interdum 
in rittum canalem vcrfus difpcrguntur. 

Motiis vagatorius. 

In infufisfoeni& vegetabilium vetuftis, putridis, fepc 
jnuco tetlis. 

Fig. ii&:i2. T»-/>Zi. f/yw/^r/, divcrfo fitu, aufta mag- 
nitudine, c.xliibent, 

ji.Ci- TRICHODA. 185 

a. Cilia marginis antici, 

b. Canahs alimentarius. 

c. globuli pellucidi. d. Pars poftic*. 202. TRICHODA AURANTIA» 

Trichoda fubfinuata, ovata, antice patula, api- 
ce ad medium crinica. Tab. XXVL Fig. 13 — 16. 

Corpus aurcum , planiufculum , pellucens, variis veflcu- 
lis implctum , Leucnphrnm prima facie mentitur, at argutius 
fpe£lanti cilia minuti(?ima infra apiccm tantum micanria, ac dcin 
pars antica, feu peftus, cjuali in valvulas elata, ac cilia in aper- 
tura fcu fulco defccndentia , TricboJani indicant. Appulfii 
majorum animalium aniica contrahit, at mox producir, fiqu- 
ramquc ovaram depreflnm apice acuto induere & fa?pc ad cxha- 
ktioncm humidi fervare folet. CiUa rarius confpiciuntur. In- 
lerdum poftice veficula orbicularis foramen mentiens apparetj 
at fimilcs iu alia corporis parte naturam ejus indicant. 

Plena aqua vacillando feflive natat, turbata vero ac minore 
humido deprefTa gUfccndo tantum movetur. 

lu aqua cum Lemna Novembri 1784. paucae. 

Poflea unicum par in copula comprehcndi ; cohserebant 
margine feu fulco ciUato , apicc tamen 5; parte infra ciUa tan- 
tum junfl;x videbantur, ciUis intermcdiis Ubere micantibus, 
hocque ifatu jugiter circumnatabant. Cf)ha:fioiic hac pr.opaga- 
rio divifionc longitudiivaU minime intendi potcrat , hxc enim 
por mcdium eorporis longitudinale, nec unquam in marginei 
pcrficitur. 

Fig. 13. 14 & 15. Trtch. Aurantiam ^ folitariam, di- 
verfo fitu, 
A a - Fi^- 186 TRICHODA. 

Fig. i6. in copula, aiilta magnirtidine, oflcndunt. 

a Sulcus ciliatus. b. Extremitas poftica, 
c. velkulae, d. d. loci cohsEfionJs. 203. TRICHODA iGNiTA. 

TRiCHODAOvata, apice aciiminara, fubtus fulca- 
ta, fulco crinico. TaO. XXVI. Fig. ij — i^. 

Glod • Spilleren, Nye Savil. nf Dtwjh. Vtdevjk» 
SielJTi. Skrift. II. p. 268. Tab. II. Fig. IX. > 

Animalculum colore ab omnibus fere diverfum, purpureo- 
aurantio ncmpe, quo mox difiinguirur, li Trich. Aiirantiiivt 
excipias, cui in multis aHinis eit, lulcus vcro fcu apenura to- 
tum corpus percurrens, & organa fctacea, pra;ter duplicem 
cohsfionem & aha diverfa , hanc fatis ab illa diltinguunt. 

Corpus ovatum, pellucidum, globulis majoribus &• minori- 
bus fplendidum , antice aliquantum acuminatum , poltjce ob- 
tufum, foramincque magno in corpus penerrante praditum ; 
fubtus ab apicc ad poltica feries cdiorum ludcniium; infra api- 
ccm organa bina fctacea motu ciliorum momento (triclim por- 
riguntiir, an cilia conterta? vix tamen crcdcrem, cum ciliis 
longiora fint. Sulcus longitudinalis, in quo fixa videtur ciUo- 
rum feries , non absque panentia detegitur. 

Duplicem binorum individuorum cohxrendi moduni, al- 
terum'longitudinalcm, alterum collatcralcm , in h.ic fpccic plu- 
ribus vicibus contcmpliius ium. In hoc ea parte, qua iulcus 
& crines confpiciebantur, cohxrcbant, ac mutuis quafi amplexi- 
bus collu£tantcs circumnatabanr , corpora antice <Sc pnlticc difta- 
bant, medio vcro limcliula rubra pcllucida unita cranr. In ilio 
apcx alterius animalculi forannni akerius ope filamcnti in fora- 

men TRICHODA. fg/ 

men intrufl adhoelTt, motusque squz feftivus; cohxfionem hanc 
ad feparatronem usque contemplatus fum, in feparato tamen 
nullum fili, an retrafli? veftigium vidi. An utraque cohxfia 
propsgarioni per partirionem longitudinalem & transverfakm 
dcbeatur, an altera & quacnam , forfitan potifllme longitudina- 
hs, copuia fit; fub judice lis eft. 

In aquis cum Lemua hieme 1/77 ^' ^778. pluries reperi, 
ncc poftea. 

Fig. 17. Tricb. Jgmtdm-, folitariam, 

18. in cohaefione collaterali, 

19. - - - - longiiudinali, aufta raagnitudi- 

ne, fiftunt. 

a. Apex. b. foramen pervium c. or- 
gana fetacea. d. ciha. e. e. loci co- 
haefionis. f. filamentum intrufum. 204. TRICHODA? PRisMA. 

Trichoda? ovata, fubtus convexa, fupra in cari- 
nam comprefla, antice anguftior. Tab* XXVI. Fig, 
20.21. 

Inter minora animalcula , vix ob cryftallinam transparen- 
tiam dehneatione exhibendum. Diubus prxcedentibus fatis fi- 
mile, hinc poft illas ordinandum cenfetur, nuUum veropilorum 
aut ciliorum veftigium, ne quidem in morte, obfervare potui, 
organisque dehinc cxternis deftitutum ob fingularem formain 
novum genus forfitan requirit. 

Corpus cryftalHnum, poftice anguftius, fubtus cymbs for- 
maconvexum, fupra lamelUs hinis lateralibus in angulum acu- 

A a 2 tura 38>5 TRICHODA. - 

tum tcu carinam longitudinalcm prismaricc clatis, utrnque cx- 
trcmitate aliquantum emincntc. Intus lcries punilulorum lon- 
gitudinalis confpicitur. 

Motus fluftuantis cymba? inflar vacillatorius ; hic ob vari- 
am lucis rcfraftionem bina coalita mcntiiur, vel micationcm, 
ac fi animalculum cx pluribus lameHis transparentibus compofi- 
tum effet, prKftat. 

Sxpc bina revera coho^rentia circumnatarc vidi; alterum 
ahcro miniis erat; majoris lamcllx dcxtrx infra apicem unita 
erat, fcu incumbebat, antica pars lameHx' dcxtr.x minoris ani- 
malculi , eaque cohxfio in agone mortis pcrfirtebat. 

In aqua marina dies quosdam fervata copiofc. 

Fig. 20. Trich. Trisma, folitarium , 

21. Bina in cohiElionc, autla magnitudine, fiftunt. 
a. Apex. b. Dorfum prismaticum. 
c. Venter convexus. d. Locus cohxfionis. 205. TRICHODA FORCEPs. 

Trichoda ovalis, antfce forcipata, cruribus inae- 
qualibus crinitis. Tab. XXV il. Vig. I. 2. 

EicH. viicrofc. t. 3. £ T. U.? 

Inter niajora animalcula. 

Corpus ovalc , fubdeprcflTum , luteo-pelkicidum , molcca- 
lis implctum, polliceque globulo nigricantc opaco; antica pars 
ad tertiam corporis partcm in duos lobos etongatos diviCa clt; 
horum alter falciformis, acutus, alter dilatarus (Sc obliquc trun- 
catusj uterquc apicc & iiurgine interiori pilis insqualihus in- 

itrutlus TRICHODA. tS9 

ftruQus eft. Bcftiola lobos feu crura forcrpis fepamndo riSurr» 
apcrit, uc rurfus jungendo cliuidit, claudenuoque fcmper p.is- 
funi retrogreditur. Forcipcs ia:pe momento in formam crucis 
inflcclit. Riclum pro lubitu plus vel minus apcrit , aquamque 
haurit, vix uUa aniraalcula ; anticam Fiirum.ecJ/ pivtQm m fun- 
dum faucis inducere & ejiccrc vidi. 

In aqua Levma obtetla circa foLftitiuni hiemale feniel. 

Fig. I. Trich. Forcipem, crurlbus feparatis, 

2. iisdcm m lormam crucis inftexisj autla niag- 
nitudine, fiftunt. 

a. Forceps crinita. 

b. Lobus falciformis. 

c. - - dilatatus. 

d. globulus opacus. 206. TRICHODA FORFEx. 

Trichoda ventrofa, antice forcipata, poftice 
papilla duplici inftrufta. Tab. XXVIL Fig. 3. 4. 

Corpus cradTafculum, moleculls farflum ; antice anguftius 
in duos lobos divilirm, horum alter duplo longior in uncum 
curvatus & ciliatus eft; pofHce vero in duas papillas pcllucidas 
a.'quales emarginatum. In riclu animalis, quotics medium cor- 
poris usque apcritur, imcr lobos feu forcipes micant pili loi> 
giufculi. 

In aqua flaviali raro, 

Fig. 3. Tricb. Forficem, riftu apcrto, 

4. - claufo, auQa magni- 

tudine, exhibcnt. 

A a 3 a. Lo- I90 TRICHODA. a. Lobus forficis major. h. minor. 
c. Papill;^ pofticse. 207. TRlCHODz\ iNDEx. 

TRiCHODAobovata, margine antico fubtus crini- 
ta, akeroque apicis angulo in digitum produ£lo. 
Tab, XXV 11. Fig, 5. 6. 

Eiich. Indicem refcrt, at minor & fubdepreffa eft, pro- 
duQioque digitabsanguli antici ciliata; adde quod maigine trun- 
ci vcl intra marginem ferie pilonim minutorum inlhuatur. 

Corpus molecubs obfcuris grifeum, digitus vero hyalinus. 
Pili , cum alteram corporis paginam obvertit, in conlpecium 
fubcunt, ciUa in digito decurrenria. 

Motits antrorfum & rctrorfum varius. 

Sub finem O£lobris i^gi. tria vel quatuor individua in 
aqua marina obvenerunt. 

Fig. 5 & »5, Tiich. Indicem , vario fitu , aufla mag- 
nitudine , exhibent. 
a. Digitus ciliatus. b. Pili trunci. 208. TRICHODA s. 

Trichoda ftriata, antice ciliata, extremitatibus 
in oppofitum flexis. Tab, XXVlh JFig. 7. g. 

Trichoda S. Zool. Daii.prodr. addend. p. 281. 

Ani- TRICHODA. 191 Animalculum flivefcens fatis din:in£lum; ex duabus mem- 
branis pellucidis, longirudinaliter ftriaris fibique invicem impo- 
/itis, componi videtur; hic mcdio in ventrem deprelfc, altera 
extremitate dextrorlum, altera iinilt;rorIum , vcrfa; antica ob- 
tufa ciliis brevibus paibm micantibus, poilica oblicjus truncata, 
interdum emarginata confpicitur. 

Motus ad dextram & finiftram alternus. 

In aqua Letnnx fervata haud frequens. 

Fig. 7 & 8- Tricb. S. divcrfo fitu, aucla magnitudine, 
odendunt. 

a. Extremitas antica crinita. 

b. Pollica oblique truncata. 

c. - - cmarginata. 209. TRICHODA NAVicuLA. 

Trichoda triquetra, antice truncata ciliata, po- 
ftice acuta prominuia. Tab. XXVIL Fig. 9 — 12. 

Animalculum cryftillinum , latiufculum, fubtus pofticam 
verfus convexum ; antice dilatatum, apice iruncatum, poltice 
anguftius in puppim elcvatum ; fupra medio longitudinaliter 
carinatum , hinc quafi triquetrum. Punftula in corpore fparfa. 
Antice cilia fuipicabar, diu tamcn, ne quidem microfcopii com- 
polui ope, videre potui, denique in truncato margine, dum de- 
lineandi ergo illum contemplaretur fraterculus meus, talia con- 
fpiciebantur. 

Motiis vacillatorius in convexa area inferioris paginiT, 
proram & puppmi elevaiido. 

Aqua exhalata inabruptum perfiftit. 

In 192 TRICHOD.\. 

In aqua marina padTm. 

rig.9~i2. Tricb. Navictilnm 1 divcrfo fitu, auria 
magnitudinc, exhibcnt. 
a. Prora. b. Cilia. 
c, Puppis. d. Carina dorfi. 210. TRICHODA succisA. 

Trichoda ovalis, depre(?a, margine crinito, po- 
fiice in crura iniequalia erofa. Tah, XXVlh Fig. I 3, 

Corpus depreffum molccujis implctum, margine omni, 
poftico cxcepto , pilis micantibus cinQo. 

Si marginem brevioris cruris auticum diceres, rctrorfum 
ad quadrantem circuli, & mox antrorfiun ud dimidium quadran- 
ris, lcle promovet. 

In aqua, nhi Lei/ifia, fub finem anni. 

Fig- 13. Trich. Succifnm-, aucla magnitudme, fiftit. 
a. E.xtremitas rotundata, b. luccifa. 211. TRICKODA suLCATA. 

Trichoda ovato ventricofa, apice aciiminata, 
fulco ventrali utrinque crinito. Tri- TRICHODA. 193 

Trkhoda Sulcata, Xool. Dan. Icon. fafc. 2, tab. 73. 
fig. r6 — 20. ^mm. Dan. £7" A^orw. r/7r. Dc' 
fcr. VoJ. 2. p. 100. 

In aqua intra Valvulas Mytuli edulis rctenta. 212. TRICHODA ANAs» 

Trichoda elongata , apice colli fubtus crinito. 
Tab.XXVIL Fig, 14. 15. 

Trichoda Anas, Verm. ter. ^ fluv. lOO. Z(w/. Dm. 

prodr. 2528. 
JoBLOT. microfc. 2. part t. 10. £ 4. 
Gi-EiCHtN micrffc* entdeck. t. 50. f. 25*. 

Animalculum complanatum , latitudine quintuplo longius , 
tnoleculis obfcuris mipletum, in coUum hyahnum produQum; 
lub apicem colh paucos pilos hjaliuos insquales micare vidi, 
piflor ctiam fupernc. 

Lente vagttur. 

In aquis purioribus. 

Fig. 14 & 15. Trich. Anatem, diverfo fltu, aufla 
magnitudine, prsbent. 

a. Podica. b, Collum. 
c. Piliinfcri, d. fuperi. Bb 213. J94 TRICHODA. 

213. TRICHOPA BARBATA. 

Trichoda elont^ata, teres, fubtus ab apice ad me- 
dium crinita. Tab. XXVI L Fig. 16. 

Trithoda Barbata, Z,ool, Dan, prodr. add. p. 281. 

Anlmalculum tcres, fublineare, utraque e.xtremitatcobtuni, 
anrice angultius quafi in collum prod.itlum pjjlucidum , fub 
hoc pili feu radii deorfum flucluantcs; tiuucus teres moleculis 
refertus grifeis. 

MotHS vel collo mobiii in gyrum volvendo, vcl celeriter 
pro lubitu in quamque plagam natando. 

In aqua litorali raro. 

Fig. 16. Tricb. Bnrhatnnti au£la magnitudine, fiftit. 
a. Pili fub coUo. 214. TRICHODA FARCIMEN. 

Trichoda elongata, torulofa, fetulis cinSta. Tab. 
XXV II Fig. 17—20. 

Rohrenpotyp im aufterwaflcr, Goeze in Borv/ets 

/;;/('7cr. t. 7. f. 20. 
Meerpolypen im Auftcrwafler, ibid t. 7. fig. 19. 

Ens flocci quiddam potius quam animalculum referens; 
attento vero oblcr^atori cilia micantia, motusque lcntus vcl fc- 
{tinans, animalitatcm probant. Corpus elongatum tereiiulcu- 
lum pellucidum varie curvatum, ciliis minutillimis a-qualibus 

marguie TRICHODA. 195 

margine cinftiim ; liic facpe , uti in figura clariflT. Goeze , in 
tergo tintum conrpicuii. Materic nuicida veficulofa plerunicjuc 
innaiant hxc animalcula, ejuscjue veficuije corpoi-i fsepc adlis- 
rent , confufamque figuram prEftant. 

Huid raro in acervo hujus mucilaginis punftula micant, 
quafi liellulae coeli no£le fercna, qux variarum fpecierum ani- 
malcula elfe indcfsffus obfcrvator, exitum eorum e mucilagiue 
in liberiorem aquam pra:(toIanf, judicabit. 

Motus volutatorius in libera aqua plerumque feftinans. 

In aqud Mytuli Modioli plura reperi variae magnitudinis. 

Fig. 17. ig. 19. Trich. Farciinen t minus magisque to- 
rulofa figura, aufta magnitudine, fi- 
flunt. 
20. Juniorem ejusdem fpeciei ofFerre l*u- 
ipicor. 215. TRICHODA CRiNiTA. 

Trichoda elongata, teres, undique ciliata, fub- 
tus ad medium usque crinica. Tab, XXV IL Fig> 2 U 

Trich. Barhatie afEnis. 

Corpus lineare mufculofum, antice anguftius, ciliis mini- 
mis undique micantihus, fubtus vero ab apice ad medium pi- 
lis fextuplo longioribus pendulis; hos paflim furfum projicit. 

Tantillum procedcre vidi ; iittori vero appulfa in molccu- 
las fenfim defluxit, parte fuperftite ad minimam portiunculam 
usque ciliis contlnuo micante, 

Bb 2 In 195 TRICHODA-' 

In aqua niarina raro. 

Fig. ar. TrJch. Crinitiwi, aufla magnitudine, fifUr. 
a. Pili. 

- 2i6. TRICHODA angulus. 

Trichod.\ angulata, apice crinita, Tab* XXVII. 
Fig. 22. 23. 

Trichoda angulus, Ferm. ter. ^ fliiv. 82. Zoo/. 

DmJ. prodr. -2^0%. 
EicH. microfc p. 35. t. 2. fig. S. 

Anlmalculum elongatum tereriufculum , inrraclum, vel ar- 
ticulatum, junfturaque cjuali in duas partcs latitudme a;quali , 
longitudine diverfa, divifum, antica pars brevior apice pilis 
ludentibusbrevibus inftruitur, poftica longior absque pilis. In- 
teranea molecularia indifiinfta. 

Motus interruprus circularis. 

Partitioncm in duo animalcula fimulat, at unicum animal 
probant incequalis partium longitudo, pili in extrcmitate altcri- 
us pirtis, dcfeflus pilorum in angulo laliente , fou tubcrculo 
dorfi, quod, fi partitio in duo ellct, pilis inihucrctur, ac dc- 
mum nulla mfecuta partitio. 

In infufo foeni raro. 

Fig. 22 & 23. Tricb. Angtthm, diverfo fitu, aufla 
magnitudinc, exhibct. 
8, Angulus. b. Pili. c. Extremitas 

polUca, 

217. TRICHODA. 197 

217. TRICHODA LINTER. • 

Trichoda ovato - oblonga, utraque extremitate 
prominula. Tab^ XXVII. Fig, 2 4-- 2 6. 

Triehoda Linter , Ferm. ter. ^ftuv. pT'. Zool. Da7t. 
proJf. 2525. 

Mulnini refcrt P'. Hiantem, at njultotics major, centro, 
nonmarginc, vacillat, 

Animalculum pellucidifnmum , cryftallinum , ovato-elon- 
gatum , antice & poitice fere sequale, duplici vel triplici glo- 
buloruni ferie utrinquc, intcr quam in medio inteftinum longi- 
ludinale raro conlpicitur. Extremitas antica crinita ell. 

Motris fcdinans vacillatorius, fipe absque vacillatione ve- 
hementer quafi protruditur, anticam (k pofticam fxpe vehendo 
elevat; ab altcro latere verfus antica inciilo obfcura, qua aquam 
haurire videtur, interdum, dum natat, confpicitur. 

In morte complanatur, globuli omnes evanefcunt, folo 
corporis margine fupcrflite, moxque moleculas fubcoerulefcsn- 
tes diverix flgurs loco globulorum exiftunt. 

In infulinne Lichenis coriarii e Groenlandia ; qnadruplo 
& fextuplo major K. Cuciillo, faBis 20 diverfis infuiionibus, in 
fola Ucbcnis infufione apparuit copiofifiime. 

Aliam vidi huic fimillimam, absque globulorum fcrie, fo- 
lo canali alimentario longitudinali, qui interdum coeruleum co- 
lorcm admifit, & poiHca verfus binis globulis inllruBum. Cor- 
pus in abundanti aqua utraque extremitate elevata , ita ut fub- 
tus convexum , fupra depreffum , confpiceretur, cymbce initar 
fluttuans. Interdum totum corpus furfum deorfura gyratur. 
.ffitatc & forte fola prolis abfentia diflert. 

In infufione vetiiiti grarainis. 

B b 3 Figr. 198 TRICHODA. 

Eig-. 24. 25 & 26. Tricb. Litttrem, au£la magnimdine, 
diverfo (itu, oftendunt. 
27. 2S&29. Vaiierateni ejus memoratnm indicant. 
a. Crincs. b. Canaiis Iwngitudmalis. 
c. globuli poftici. 218. TRICHODA PAxiLLus. 

TRiCHODAlinearis depreffa, antice truncata crini- 
taque, poftice obcufa. Tab. XXIX, Fig. l^ — 15. 

Animalculum clongatum, undique aequalc, latirudine quia- 
tuplo longius, planiuicLitum moleculjs grilcis iniplctum , apice 
aliquantum angultierc, truncatOj pilis mmutis inlhuciLini, po- 
Ihce obruium. 

Lcnte provehitur, inquc formam ventricofam fefe retr*- 
liere valet. 

In aqua marina in jilvis. 

Fig. 13&14. Trich. Paxillutn, produQum, 

15. Contratlum , au£ia magnitudine, exhi- 
benr. 

a. pars antica truncata, pilofa. 

b. poilica obtufa. 219. TRICHODA VERMICULARIS» 

Trichoda elongata, cylindracea, coUo brevi, 
apice crinico. Tab.XXVllL Fig. 1 — 4. 

Apicc TRICHODA, 199 

Apicc co!!i crinito Trich. Pyotenm refert , at collo bre- 
vi, corpore cDnTadili quidem , hiiud vero figuram mutantc, 
nec collum condente, ut majorcm Itaturam motumque diverilmi 
taccam, diHert. 

Animalculum gelatinofum, cylindraceum, latitudine fex- 
tuplo longius, at lelc in quadruplo minorem Ifiruram corripcre 
vaiet; polHce vcficula pellacida inlcribitur; autice collum brcvc, 
apice pilis paucis deorlum reiiexis , exferit. 

Motus lentus & defes. 

In iqua fluviali. 

Fig. I. Trich. Vermiciihres » plures correptas , va- 

rie verfas, 
2. fubextenfam, 
3&4. plene e.xtenfas, diverfb fitu, au£^i magni- 

tudine, oftendunt. 

a, Cbllum. b, Cilia. c. Veficula poflica. 220. TRICHODA MELITEA. 

Trichoda cblonga, ciliata, colli dilatabilis apico 
globofo, piiifero. Tal^. XXVUL Fig^ ^ — 10. 

Trichoda Melitea, Zoo/. Da7f. prodr. ^dd. p. 281. 

Colium conftat membrana varie dilarjbili, hyalina ,• Motiis 
periftalricus in altero colli latere a capite ad abdomen usquci 
fepe mixtus vebemenri undulatione, dum circa totum obdomen 
motus pilorum a^grc p;rceptibiluun quafi torrentem aquarum 
efficicntium vehcmcntilfimus^il:. Corpus teretiufculum, oblon- 
gum, margine ciliatum. Apc^ colli globofus pilifer. 

Raris- 200 TRICHODA. 

Rariflimum & fplendidum animalculum in aqua marlna. 

Fig. 5 — 10. Trich. Mcliteam-, diverfo fitu fub diver- 
f.i colli dilatatione, au£la maynitudine, ex- 
hibent. 

a. Colluin dilatabile. b. globus pilifer. 
c. Cilia corporis. 

221. TRICHODA AMBIGUA. 

Trichoda elongata, cylindrica, utriique extre- 
Tnitate byalina, pilis agre vilibilibus. Tab.XXVllL 
Yig. II— 1 6. 

Animalculum cylindraceum , diametro qundruplo vel fcx- 
tuplrt longius, pellucidumj mol;culis fartlum, utroque tamen 
apice vacuum. 

Ope microfcopii compofiti extremitas antica hyalina quafi 
tubulus contraclilis & extenfilis, corporeque angulHor, confpi- 
citur, ac poilica hyalina quafi appcndix ovata vcl fcaphoidea 
comprefia circuloquc fxpc ovato notata vidctur ; hxc, dehciente 
aqua ac motu animalculi vehcmentc intcrmiitente, in longitudi- 
nem corporis dimidiam in quihusdam extcnditur; feta: quoque 
brevifljmE corpori appreda: & huc usque inxila.', criguntur ac 
in confpcftum padim fubeunt; anticse quoque tubulo interduin 
parallcle porriguntur; in hoc praeterea micant pili fcu ciUa mi- 
nutilluna hyaUna. 

Alacriter natat corpore porreGo fubflexili. 

Animalcukmi , a Cercaria Podiira If Sctifera ^gre di- 
verfum, microfcopium fimplex EncbeHdetn, compofitum vero 
inter Cercariatn, Leucophratn ^f Tricbodmn ambiguam effc 
jubct. 

la TRICHODA. soi 

Tn aqiia marina purifilnia Januario & Novembre frequens, 
verfus exitum Januarii & Februario nienfc nuUa: aderant, 
vafa vero Trich. Charontc fcatebant. 

Fig. II. Tricb. ^mhignas, plurcs, microfcopio fiiji- 
plice vifas , 
J2.13. 14. microfcopio compofito vifas fine fetis, 
15.16. cum fetis, fitu diverfo prxbcnt. 

a. Extrcmitas antica livc tubulus. 

b. - - polHcaovata. 

c. - . - - valde exteiifi. 

d. Cilia tubiili. e. Setae corporis. f. 
exdem tubulo parallele porrectar. 2 2 2. TRICHODA FIMBRIATA» ' 

Trichoda obovata, apicecrinita, poftice obli- 
quetruncata, ferrata. Tab.XXVllL Fig.l'], 

Corpus deprefifum , obovatum, granulis molecularibus re- 
fertum; margo apicis legmentum circull, ferie pilorum mican- 
lium inftruclum, conftituit; Pili intra circulum oriuntur, fitus- 
que diverfus , quam in congcncribus animalculis, in utraquc 
cnim pagina, fcrieincmpe dimidium in quavis adeffe videntur; 
Poftica verfus ab altcro marginc oblique truncatum , at profun- 
de ferratum, feu ferie cufpidum mobilium armatum, 

In aqua paluftri raro. 

Fig. 17'. Trich Fimhriatam, au£la magnitudine, fiftit. 

a. Dimidium feriei pilorum paginaeobverla;. 

b. - - - - - averfae, 

c. Margo fcrratus. 

Cc 223. 20a TRICHODA. 

223. TRICHODA CAMELUs. 

Trichoda antice crinita crafTiufcula, medio utrin- 
que emarginata. Tab. XXVlll. Fig, l^. 19. 

Trichoda Camelus, Ferm. ter. ^ fluv, 78. 2.ool. 
D'in. prodr. 2504. 

Corpiis antice ventricofum, pilis mobilibus inftruilum; 
Dorfum incifura media quali in duo tubercula divifum; venter 
vero , fcu pars inferior, poftica verfus finuata. 

Motus lentus pilis ludentibus. 

In infufo vegetabilium rara. 

Fig. 18 & 19. Tricb. Cainelim-, diverfo fitu, au£la 
magnitudine, exhibcnr. 
a. Fili. b. Dorfum tubcrculaiutn. 224. TRICHODA AUGUR. 

Trichoda oblonga, vertice truncata, antico cor- 
poris margine fuperne pedata, inferne fetofa. Tab. 
XXVIII. F/g. 20. 

Figura larvam potius, quam animalculum, rcfert, fub- 
ftantia tamen & motus animalculis proprius eft. 

Corpus oblongum, depreftum , pellucidum, moleculis im- 
pletum, verrice truncatum, feu pileolo planiufculo , angulo 
antico in parvulum roftrum produtlo, inftru£him. Infra ro- 
ftellum pedes tres defle.xi, ac infra hos fafciculus fetarum a me- 

(iio TRICHODA. 203 

dio corporis ultra poftica propendcntium. Pedibus micat, fe- 
tiis vero moveri nondum vidi. 

Unicum in aquae palullris guttula medio Oftobris reperi. 

Fig. 20. Tricb. ^ugJire??!, auQ:a magnitudine, {iftit. 
a. Pilcus. b. RoftcUum. c. Pedcs. d. Setsc. 225. TRICHODA PUPA. 

Trichoda cucullata, fronte crinita, cauda inflexa. 
Tab.XXVlIlFig. 22. 

Trichoda Pupa, Verm. ter. ^ fluv. 65. Zool.Dan. 
prodr. 2491. ■ 

Prima facie Pupam Culicis refert. 

Corpus teretiufculum, pellucidum, quoad tres partcs de- 
fcribi poteft; Caput ncmpe, quod latiufculum , & quafi cucuUa- 
tum, apicc pilis breviftimis; pone truncum veficula hyalina in- 
feriorem capitis regionem occupat, & ab angulo bafeos antica 
propendet fuper peclus produftio qua:"dam , vaginas pedum in 
nympha Culicis fimuhns; Iruncus pcllucidus infra anguftatus 
in caudam obliquam trunco parum anguftiorem infle£litur. In- 
tcranea rariora molccuLiria. 

Lateri incumbens opc pilorum in circulum lente gyratur; 
cauda eundem fitum fcmpcr fervat, fat parum tamcn movetur. 

In aquis cum Lemna rara. 

Fig. 21. Tricb. Pupnm, aucla magnitudiiw, fiftit, 
a. Caput crinitum. b. Truncus. 
c. Produftio petloris. d. Veficula. 
e. Cauda. 

Cc2 226. 204- TRICHODA. 

226. TRICHODA LUNARI5. 

Trichoda arcnata, teres, apice crinita, cirro 
caudali inflexo. Tab, XXIX. Fig. 1—3. 

Animakulum arcuatum, teres , cryftallinum, antice ob- 
tufum, poftice ahquantum angufUus. Interanea acgre dilhng- 
vuntur, juxta mcdium t.imcn corpulculum nigrnm conlpicuum, 
poftica pars hyalina cirro incurvato , leu lubula, corporis dmii- 
dia longitudme finitur; hic uti corpus vix unquam refta exten- 
ditur. Apicc pilis brevillimis, quibus micat, fepe tamen cc- 
cuhatis, inftruitur. Margo doriahs plerumque pellucet. 

Prona, fupina & lateraU parte akernatim movetur. 

Cauda, an cirro unlco, an cx duobus unitis, conftet, an 
cirrorum aker oculum fcricns mera unius umhra, repethis ob- 
fervationibus tandem extricatur. 

In aqua cum Lemna paffim uhimo anni trimcftri. In ex- 
emplari, 1784 obvio, angulus dorfahs in duos mucrones exi- 
guos produtlus erat. 

Fig. 1. 1- Z- Tricb. Lunarcm, fitu vario, aufta mag- 
nitudine, cxhibenr. 
a. margo dorfahs, b. cirrus caudalis. 
c. Pih exilillimi. 227. TRICHODA BiLUNis. 

Trichoda arcnata, deprcfTa, apice crinita, cau- 
da bifeta, Tab. XXIX. Fig. 4. 

Ani- TRICHODA. 205 

Animalculum deprefliim, molcculis veficulciribus grifcis 
rcrtTtum, margine dodali arcuatum , oppofito infra peQus, fi- 
nubus duobus lunatum, juxta apicem pilis minutis vibrantibus 
inftructum. Cauda fetis duabus corporis dimidia longitudine 
finitur. 

In aqua paluftri raridimc. 

Fig. ^. 7r/Vy. 5/7j/»m, auOa magnitudine, fiiUt. 
a. Pili vibrantes. b. Ilthmus iinuum. 
c. Setx ciudales. 228. TRICHODA RATTUs. 

Trichoda oblonga, carinata, andce crfnita, po 
ftice feca longiffima. Tab. XXIX. Fig. 5 — 7. 

TrichodaRattus, Zoo/. D/?u. proJr. addeni. p. 2f!r- 
Wafferratte , Eich. ff/icr. p. 33. r. 2. f. o. 
Niitiirf. 20. p. 163. r. 3 f 47. 48. 
Prachionus fimplex vagus, cylindricus, cauda unife- 

ta, ScHRANCK Beytr. p. 105. t. 4. £ 16. at cau<- 

da muha brevior. 

Corpus ovato-oblongum j pellucidum, antice obtufum vel 
fubtruncjtLim, pihs brcviflimi^ raro vifibihbus, poftice papillu- 
]a caudih, fi;ta corpore tongiori plerumque vefiexa armata, in- 
Ihuitur. 

Unum reperi fubrus vefici pellucida ab apice ad medium 
corpovis inltnjc,lum, quod fortc ovariuni > quale in Tvich' 

Chtironte. 

In aqua foflarura Danix & Germania^ haud frequens, 

C c 3 Fig. 206 TRICHODA. 

Fig. 5. Trich. Rnttuvt^ antice obtufum, 

a. os claufum. b. papiUula caudr. 

c. Seta longidima. 

6. eundem antice truncatum, 

d. os apertum crinitum. 

e. maffa opaca interaneorum. 

7. eundcm veiicam ( f. ) fcrentem , au£la magnitu- 

dine, Munt. 229. TRICHODA TiGRis. 

Trichoda fubcyHnddca, elongata, apice crinita, 
cauda fetis duabus longis. Tab. XXIX. Fig. g. 

Ccrc Lupiim prima facic refert, fpinr tamcn caudales, 
quadruplo longiores , corpons ferc longitudine , diverfam ar- 
guunt. 

Animalculum elongatum, teretiufculum. Caput fubco- 
nicum, dimidia corporis longitudinc, apice pilis minunfi7mis 
rarioribus inftrutlum. Truncus poftice anguiHor. Interanca 
veficularia. Cauda fpinis feu fetis duabuslongis falcatis conllat. 

In aqua paluftri raro. 

Fig. 8. Trich. Tigridem-, auO:a magnltudine, fiftit. 
a. Caput. b. Pili vibrantes. 
c. Truncus. d, Setx caudales. 230. TRICHODA pociLLUM. 

Trichod.a oblonga, antice trnncata, crinita ; cau- 
da articulata, bifeta. Tab,XXlX. ¥ig.^~\2. 

Tri- TRICHODA. 207 

Trichoda Pocillum , "LnoLDnn. prodfr. add. p. agr, 
EicH. microjc. p. 40. t. 3. fig. M, N, O. 

Corpus cylindraceum , peJlucidum, plicatile & mufculo- 
fum , ex duobus conrtare videtur: interiori, cjuod intefliuis mo- 
lccuianbus repletum antice niufculo orbicuhri deglurorio in- 
ftruitur: exterion, quod membranaceum, dilatatum, pclluci- 
didimum, ftriisque raris transverfis notatur. Illud antice extra 
membranam prominct, pro lubitu animalis obtufum vel trun- 
catodilatatum; apertura maxilla niobiii utrincjue inltruitur; h:e 
os claudunt & apcriunt , in aperto pili varie vibrant. Cauda 
corporis longitudine articulis quinque"*) fubcequalibus compo- 
nitur, ac fetis binis, quas in omnem plagam vertit animal, 
terminatur; inter fetas circulus proftar. In fecundo caudi ar- 
ticulo papillx bin^ mobilcs in nonnullis pro lubitu animalculi 
in culpidi.'s falciformcs producuntur. 

Figura clarifl'. Eichhorn, licet non in omnibus convcniati 
noflram tamen indicare fufpicor. 

In aqua paluftri plures & pluries reperj. 

Fig. 9. Tricb. Pocilltmt, ore claufo, 

10. ore aperto, articulisque cauda? quatuor, 

11. - - - articulis quinque, 

12. os apertum pilis conduis, aufta magnitudine> 

exhibenr» 

a maxillx porreftje. 
b. papilla'^ produftae. 
c Sets caudales. 

d. Cirrulus. 

e. Piii vibranres 

£ Mufculus deglutorius» 
g. MaxillaE dimotae. 

*5) Diverfiim artifulorum numerunr mmrme hairucinatione efHctum 
pcuiiiatiter alfeveiaudo yictor ad «^(juakin redUcere noluic. 208 TRICHODA. 

231. TRICHODA cLAvus. 

Trictioda andce rotundata, crinita , pcilrice acu- 
iniivato-caudata. Tab. XXlX,^Fig, 16— 1 8- 

Trichoda Clavus , Veriit. tcr. S^ fluv. 66: 7.ool. 
Dtin.prodr. 2492. 

Animalculum hoc clavum haud inepte rcfcrt. Caput an- 
tice rotundatum, pihsque raris paiTim mobilibus inftructum, 
poftice, qua in caudam producitur, tantillum iinuatum eft. 
Cauda acuminata apiccm verllis interdum curvata. Interauea 
nbfcura. 

Motus lentus in eadem regione. 

In paludofis. 

Fig. 16. i/ &■ i8- Trich. Clnv.uii-, vaiio fitu, aucli 
magnitudme, cxhibent. 
a. Pili tapitis, b. Cauda. 232. TRICHODA coRNUTA. 

Trichoda fupra con\^exa, fubtus plana, apice 
crinita, cauda lineari finiplici. Tab. XXX. Fig* 

Corpus membranaccum, ellipticum, moleculis £u-ftum, 
dorfo convexo , difco planiuftulo , capite rctraclo antice luna- 
tum, poftice rotundatum caudaquc fimplici coiporis fere longi- 
Tuilinc icnninatum. Caput criiinufculura anticc pilis breviHi- 

mis TRICHODA. '209 

mis mlcantibus aegre & raro vlfibilibus inftruitur, corniculisque 
mcmbranacei corporis, rctrafto capite in conipetlum luboun- 
tibus, utrinquc cingitur. In quiete caput retraclum intra mem- 
branam latet, & hoc fitu faepius obvium fuit animalculum, cur- 
fu vero exferitur ; hinc Cercariam diu credidi , Tricbndam 
hcet fufpicarcr , deniquc , poft plurimam obJcrvationem & an- 
nos aliquot, in natatione deprehenfum de pilis genus conftitu- 
entibus me certiorem fccit. Cauda fxpe infleftitur, &: rc£la 
rurfus extenditur, mucronibus binis breviilirnis, quorum ope 
objeclis adhxret, finitur. • 

In aqua fluviatiU cura Chara. 

Fig. I. Trich.Cornntam, capite exferto, 

2. cipite retrnfto, caiida extenfa, & 1 

3. - - - - cauda inflexa, aucla magnitU- 

dinc fiflunt. 

a. Caput pilis micantibus inftru£lum. 

b. Cornicula. c. Dorfum convexum. 
d. Cauda. e. Mucrones. 233. TRICHODA gallina; 

Trichoda elongaca, antice finudta, fronte crini- 
ta , cauda pilofa. Tab, XXX. FJg. 4. 

A Ker. Piillafiro inprimis difFert, quod caudata, ter- 
gumque & venter absque pilo fit. 

Corpus deprefl^um , grifeum , molccuUs &' globuUs maju- 
fcuUs feptem , an ovula? impletum, fronte obtiifo crinitum, 
polUce la caudam parvulam piUs rarioribus terminatam produc- 

D d tura. aro TRICHODA. 

tum. Collum breve capitis latitudine, dchinc finus minus pro- 
fundus eft. 

In aqua fluviatili raro. 

Fig. 4. Tficb. GaUinam., auQa magnitodine, fiftit. 

a. Frons crinitus. b. Colliim. c Glo- 
buli. d. Cauda. e. Pili caudales. 234. TRICHODA MUscuLUs. 

Tr(chod.\ ovalis, antice crinica, poftice fubtus 
caudata, Tab. XXX. Fig. 5 — 7. 

Trichoda Mufculus, Verm. ter. ^ fluv. 6g. T^ool. 
Dan.prodr. 2495. 

Animalculum complanatum, ovato-oblongum, altero mar- 
gine ieu lubtus lincari, eod;mque meJio prffituberante; aiuice 
anguftius pilis raris brevillimis ludentibus; pnftice fubtus cauda 
extenla fpinam referente. Interanea mokcularia. 

Motus congenerum kntior. 

Aliam triplo minorem & vivaciorem reperi, qux quoque 
caudam omni momento vibravit, cum illa rariffime caudam mo- 
verit, an pullus? 

In infufo focni poft plures feptimanas. 

Fig. 5 & 7- Tricb. Mufcuhm , a latere , 

6. adorlo, au£la magnitudine , cxhibenr. 
a. Frons crinitus. b, Cauda. 235. TRICHODA. aT-r 

235. TRICHODA DELPHis. 

Trichoda clavata, fronte crinita, cauda acumi- 
nata, fubreflexa. Tab.XXX. Fig. 8- 9. 

Animalculum pellucidum , complanatum, antice in femi- 
circulum dilatatum , poltica verfus latitudine decrerccns in cau- 
dam acuminatam fubreflcxam. Crines intra marginem circuli 
exorti radios (imuhmr. His micando per aquas f:rtur. Mar- 
gine altero aliquantum coarQatur, ac in quibusdam in tubercu- 
lum producitur. 

In aqua fluviali raro. 

Fig. 8 & 9- Tric/j. Delpbis, vario fitu oftenditur. 

a. Crines antici. b. Cauda. c. Coarc- 
tatus locus. 236. TRICIIODA DELPHINUS. 

Trichqda oblonga, antice crinita, poflice cauda 
reflexa truncaca. Tab. XXX. Fig. 10. II. 

Trichodi Dclphinus, Vcr7}i. ter.^ flitv. Ji. Zool. 
Dan. prodr. 2497. 

Animalculum pellucidum, ovato-oblongum, complanatum, 
antice pilis brevibus hidentibus inftructum , pofticc in caudam 
dimiuia corporis iongitudine produftum; hsc femper furfum 
curvata, apice dilatata, truncata; angulis, prsfef tim fuperiore, 
prominulis, Interanea veficul^ inxquales. 

D d 2 Mottts, 212 TRICHODA. 

Mofus, uti in congeneribus , latcribus planis, interdura 
tamen ventre, feu niargine inferiore acuto , vacillans provehi- 
tur; cauda raro a perp;ndiculari ia obhqnum doilo incumbens 
movetur. 

In infufo foeni poft duas feptimanas. 

Fig. 10. Trich. Delphimun ■, cauda perpendiculariter 
flexa , 
II. cauda obliqiie dorfo incumbentc, aucla mag- 
niiudinc, fiilunt. 
a. Crines antici. b. Ca'uda. 237, TRICHODA CLAVA. 
Trtchoda clavata, fronte crinitaj cauda reflexili. 

Trichoda Clava, P^erm. ter. <f fltiv. 64. Zcol.Dun. 
prodr. 2490. 

Ker. Cypride y cui accedit, triplo raajor, pilis anticis 
longls, corporisque pofiica parte nuda &c. diverfa, 

Anlmalculum anticc crafTum, pofiice angudius utraque cx- 
tremirate obtuium, figuram chuce iiliens; peliucidum molccu- 
lis vciicularibus rcplctum ; fupra pofticam vcrJus linuatum; 
fubtus antice mcdiumverlus in angulum dilatatum ; fronte pilis 
raris 5 vel 6 folito longioribus, quos crebro motitat, inftruc- 
tum. Pofticum interdum in fcgmentum circuh rcflcctit. 

In paludoiis Novembri raro. 

Fig. TRICHODA. 213 

Fig. 12&13. Trich. Clavam ^ diverfo ilru, aufla mag- 
nitudine , exhibenr. 

a. Pili frontis. b. Cauda. g. Angulus 
infcrnus. 238. TRICHODA CUNICUI.US. 

Trichoda oblon^a, antice crinica, poflice fuba- 
cuminata. Tab, XXX. Fig. i/^. 

Trithoda Cuniculus, l^crm. ter. ?f fluv. 67. Zool, 
Dan. prodr. 2493. 

Anlmalculum complanatum moleculis & veficulis nierican- 
tibus implctum , antice obiufum cihis brevinTmis vix percepti- 
hilib -s indruclum, poilice ab altero latere in acumen fubfinua- 
Tum; apex acuminis feu caudulse absque interaneis hyalinus. 

Motus vagatorius. 

In aquispurioribus haud frcquens. 

Fig. 14. Trich. Cunicuhm-, auQa magnitudine, ii/Ht. 

a. Extremitas antica cnnita. 

b. Poftica acumtnata. 

c. Veficulje. 239. TRICKODA FELis. 

Trichoda curvata, grofla, antice anguftior, po- 
frice in caudam attenuata, fubtus longitudinaliter cri- 
nita. Tab.XXX.Fig. 15. 

D d 3 EicH. ai4 TRICHODA. 

EicH. microfc. tab. 7. f. 2. 

Inter majores, Corpus elongatum , medio ventricofum, 
verfus antica anguftatum, apice truncato crinito, p: ftice m cau- 
dam attenuatum , moieculis ubique impletum, collo vacuo pel- 
lucido, quafi oefophago inftrucio. Caudi plerumque furfum 
eretla efl. Pili, quibus vibrat <Sc incedit, (ecundum :otam 
corporis longitudinem ad apicem caudae usque duplici faltem 
ferie. 

Motus quatuor vel quinquies volutando, deindz antrorf.im 
& retrorfum squali facilitate, ita ut icgre anticim & pofticam 
ex motu determines ^°). 

Fig. 15. Tricb. Feletn ■, aucla magnitudine, fiftit. 
a. Frons. b. Cauda. c, Pili. 240. TRICHODA Piscis. 

Trichoda oblonga, antice crinita, poflice in 
caudam exquifitam attenuata. Tab, XXXl. Fig. l — 4. 

Trichoda Pifcls, f^erm. ter. ^ fluv.6Z. Zool.DaJU 
prodr. 2494. 

AniiTialculum complanatum , pellucidum , valde oblon- 
gum , iatitudine xquaU , moleculis flavefccntibus implctum, 
antice obtufum pilis rarioribus & brevilTimis inftruflum , po- 
{lice exquifitifiime attenuatum, hyalinum. Paginam fuperio- 
rcm convexam, inferiorem cavam lcepe reddit, caudamque va- 
rie fleclit. Corpus ab altero laterc in quibusdam finniium. 

Motus 

*°) De loco iiatali hujus nil annotatum rcpeii. F. TRICHODA. 213^ ' 

Motiis lentus , qualis in Planariis, 

Pili segre videntur, poft obfervationem enim vel vicies 

repetitam prima vice fub initium anni 177^1 ac]ua fere exhala- 
ta, & quidem diHicilhme in confpeftum fubiere, pollea in om- 
nibus indubitate vidi. 

Figuram 6. tab. 10. Jobloti noftram credidifiem, nifi cog- 
iionien clavx, corporis ventricofi & teretis, quo fuam exor- 
nat, repiignaret. 

In aquis, ubi Letniia, feptimanam fervatis haud infre- 
quens. 

Fig- 1-2.3.4. Trich. Pifceni , diverfo fitu, aufla mag- 
nitudine, exhibent. 

a. Extremitas antica. b. Cauda. c, Pa- 
gina convexa. d. Pagina cava. e. Si- 
nus. 241. TRICHODA LARus. 

Trichoda teres, elongata, crinica, cufpide cau- 
dali duplici. Tab. XXXL Fig. 5- 6. 7. 

Tnchoda Anas, TLool. Dnn ^rodi*. addend. p. 281. 
Natiirf. 20. p. 170. t. 3. f. 61. 
ScHRANCKs Beytr. p. iii. t. 4. £ 32. 

Animalculum conftans capite , collo & trunco. Hic cras- 
fior, molecuUs farftus, undique brevibuspihs obteclus videtur, 
pili tnmen, in dorfo interdum in fetulas erigivifi funt. Collum 
nudum , hyalinum , organum oefoph.igo fimile transmittit. In- 
ira apicem feu caput comparet rimula ad pun£lum pertingens, 

an 2i6 TRICHODA. 

an oculus? In ripam elapfa, defcclu aquE nandi impotens, ci- 
lia fubtus ab apice ad medium ventrisvel ad finem corporis tor- 
rentis adinlbr motitat. Pilos moveri haud vidi. Truncus polH- 
ce in cuipidcs bmas hyalinas producitur, iias animalculum pro 
lubitu jungit vel oblique extendit. Venter ccrto fitu planiufca- 
lus vidcbatur. 

Poteft efle Eich. t, 2. f. R. at figura oc defcriptio manca. 

In aqua fluviatili. 

Fig, 5 — 7. Tricb. Larum, diverfo fitu exhibent, aufla 
magnitudinc. 

a. Caput. b. CoHum. c. Pili dorfi. 
d. Cufpides caudales, e. Cilia ventris. 242. TRICHODA LONGICAUDA. 

Trichoda cylindracea, antlce trnncata & crinita, 
cauda elongata, biarticulata, bifeta. Tab, XXXL 
Fig. 8—10. 

Statura Fortic. Rotatoria. 

Animalculum tcretiufculum, truncatum, vertice fetis raris, 
antice ciliis micantibus inftruQum. Abdomen intciUnis flavi- 
dis repletum, pelHce pellucldum. Cauda biarticulata , corpore 
longior, articulis elongatis pellucidis tcrctibus, fetis binis dimi- 
dia corporis longitudine finita. A mufculo deglutorio fubfpbx- 
rico ad inteftina dufla fpctlatur lineola, qua: oefophagus \idctur. 

Diu motiim ullum obfcrvare haud porui , eodcm cnini 
loco quafi fixa ciliis micando nutrimentum hauft; retla deni- 
quc caput movendo lente inccdcrc fpeclavi ; caudam raro mo- 
vet, geniculis tamen infleclcrc valct; feta: Caudalcs raro diitcn- 

['■£ TRICHODA, 217 

fs unam diu fimvilant; quoties cruciatim fibi injaccnt, al:er;i al- 
tcram oane bal^os tegunr, eamque partem articiilatam mentiua» 
tur & corpore breviores confpiciuntur, /dimotce vero, iicet reg- 
taextcnite, ipatium interjacens Ipeftatur, fctrque corpore loa- 
giores, absque omni articLilatione, elTe oblcrvantur. Sctas ra- 
ro movens, m mortc valde dilicndit, alteraque parum brcvior 
apparet. Pafiim aniice corripitur, forte quociesprxdam ?aptar, 
ac la correptioue ad laius rciilit. 

In fofTa aquatica Pyrnwntenf! inter Cnnfervam peciinn- 
tavi ; ac dcmum Junio 1782. in paludofo Gyki-nlundenjl Sjs- 
landiie, poiHiac etiam Oflobri 1784 iii paludoiis l;orti FriJc- 
ricbskrgeujis cum Lemna. 

Fig. §. Trich. LongicavJavi, reSa extenfam, 

p&io. capiteflexo, autta raagnitudine, iiftunt. 
a. Ciha. b. Caput. c Muieulus dcglu- 
torius. d. Oclophagus. e. Cauda.' ar? 
ticuii. f SetK e.xtenfi' & dimots. g. 
fruciatijn fibi injacentes. 243. TRICHODA FixA. 

Trichoba rphazrica, peripheriacrinitaj pedicello 
folitario. labpXXXl. Fig. Il- 12. 

Animalculum omnium maxime defes, moujra enim nul- 
iym, ncc a locp in lociiiTi , nec partium extcrnarum aut mol?- 
cularuni ijiterqarum , unquam obiervare licuir. 

Corpufcuhim faltem hcmifphxricum (a parte fuplna cnim 
immobilem molem haud vidi) luteum , moleculisopacum, mar- 
gine cinclum fctulis inEqualibus byaliiiis, longitudine dimidii 

E c dianic- 218 TRICHODA. 

diametri) rcgre confpicuis. Huic filiim hyallnum tripla diame- 
tri longitudine, apice bifurcum , annexuni eft; in primo ex> 
empl.iri filum parvam flcxuram hahuit, anim.ilculitjuc propriuni 
ellc judicare liaud aufus fum , inaltero, vcrum quaruor dicrum 
intervallo occurrente, cum rurfus, & quid.-m Itriclum, absque 
flexura aderat, ab animalculo alicnum haud profiteri potui. 

Primum phoenomenon flngulare fratri & mihi obruUt: co- 
habitans animalculum {Leucopbrn figihitt)) fotulis noliri nimis 
vicinum momcnto in fctulis margini Tvichod.^ agglutinatur, 
longius lolito in peripheria protcnditur, ac immorum , absque 
ullo nifu fefe liberandi, adhxlit; vita ita privatur ad oculum 
obfei-vantis, quoque moleculae corporis grife^ nigredinem in- 
duebant ; nec tamen ullus m Trichoila motus obfervari poterir. 

In aqua litorali fub medium Novembris i/S^- 

Fig. II. Tricb Fixam-, aucla magnitudine, fiftir, 
a. Corpus crinitum. b. Filum. 

c. Apex bifurcaius. 

12. Leucopbvtivi fignatam ■, Trichodae agglutina- 
tam exhibct. 

d. Trichoda. e. Lcucophra. 244. TRICHODA INqUILlNUS. 

Trichoda vaginata , folliculo cylindrico hyalino, 
pediceilo incra folliculum recortili. 

Trichoda Inquilinus, TLool. D>m. prodr. addend. p. 
281. Anim. Dan. ^ Norv. rar. Defcr. Vol. 

I. p. 17- 
Eremit-Spillcrcn, Dannem. og Norg. Dyr-Hiflorie 
I Cind p. 34. 

Zvo/. TRICHODA. 219 Zoo/. Dan. Icon. tab. IX. fig. 2. ubi duabus fcriebus 
hxc IWicbndti divcrfo litu oftendirur; cSf c;uid^in 
iii priimi feric figura prima animalculum in ex- 
tremum usque folliculi porrcQum capitulmn 
crLUcriforme apertum , tamcn {ine ciliis, & pe- 
dunculum exTenfum, ollcndit ; fecunda & quar- 
ta haloncm lateralem vix indicant, fed pedun- 
culum retortum; ^tia animalculum retrartum 
pcdicello admodumabbreviaco, &ciliisnullis; 511 
itidcm retraftum, halone tantillum vilibili, nul- 
lo autem pcdunculo, margincm vero folliculi 
Miuades occupantes, (iftunt; in ffcuihia fcrie 
figura ima, ada & cjtia gravidas indicant, pri- 
ore nulla cilia ollendcnte, duabus reliquis ci- 
liatis fatis vifibiliter; in ada aurem animalculo 
feflili; 4ta marrem in duos pullos jam divifam 
fuperiore (imul ciliato, utroquc intra folliculum 
commuiicm habicante. 

In aqua marina recenti & pura , etiam in non renovata 
tota fcre hycmc. 245. TRICHODA INGENITA. 

Trichoda viiginata, folliculo depreOb, bafi latlo- 
re , ferriiis. Tab. XXXI. Fig. 1 3— 1 5. 

Val 'e rcfert 7V/r/'. l!}tjui!i'7iim, at folliculus confpicuus 
largus , dcprclfus , bifn verfus larior; animalculuni nan pcdi- 
fcllatum , ied in cv.rMam molecularem productium, in medio 
foliicuh hbere conitirutum, h. e. parietes nunquam attingens; 
pili micantes segre vifibdes utrinquc tantum in lumma e.xtcniio- 
nc apparuere, 

E e 2 Ani- 22d TRICHOt)A. 

/inirtlalculum fefe irt figurjm infundibiliformem in aper- 
turam folliculi usquc extenderc, ac in piriformem corripere 
valet. 

In aqua marina femel tantum obvia, 

Fig. 13 & 14. Trich. higcnitajn-, extcinfam, 

15. corrcptam, aufta magnitudine, fiftunt. 
a. folliculus. b. animalculum. 
c. Pili micantes. d. Cauda. 246. TRICHODA iNNATA. 

Trichoda vaginata, folliculo cyiindrlco, pedi- 
cdlo extra tblliculum. Tab. XXXL Fig. 16— 19. 

Ed anden Spiller, fom hnr Lighcd med Eremiten, 
Dannem. og Nurg. DyrbJfi. i. B. p. 37. 

Mira afflnitate junguntur Trich. Jnquilinus ■, Ingenita & 
JnnatOi folllcvili figura, ut videtur, fcrc tantum difFercntes; 
illi ncmpc folliculum cylindricum , irti fubvcntricolum, utri- 
que fcfTilem, huic vero largiorcm & pediciliatum, dedit (um- 
fnum Numen. 

Pedicellus (cu flipcs pellucidus vix dinaidia folliculi longt- 
tudme, apice in tres CL.lpides divifus, 

In aqua niarina raro. 

Fig. 1<$&17. Tricb. tiinatam-, extenfanl, 

Ig&xp. Correptam, vanofitu, aufla magnitudi- 
iie, exhibent. 

«, f ol- TRICHOD/l. 221 

a. Folticufus. b. animalciilum, 
c. Cauda. d. Culpidcs. 247. TRICHODA TRANSFUGA. 

Trichoda ktiufcala, antice crinita, poftice (eto- 
fa, akero latere finuata, altero mucronata. 

Trichodi\ Transfuga, Zool. DiiM. prodr. ^Hini. p. 

281. Anim. D<in. ^ Norv. rar. Defcr. I. p. 1 5. 

Hop Spillcren, Dannem. og Narg. Dyrhijl. i. B, 

P- 32. 
2.00I. Dan. Icon. fab, IX, f. r. ubi delinearlo prima 
lupinam poftice fetoiam, sda & gtia feriei pro- 
nas non fetofas, & uitima duas in copula, in- 
dicant. 

In aqua marina plures dies fervata pluries occurrebat hieme. 248. TRICHODA CILTATA. 

Trichoda ventricola , poftiGe crinibus peCtinaea* 

Trichoda clliata , Anim. Dafi. &* Novv. rar. Defcr> 
2. p. 100. 

Zao/. D/ift. icotl. tatj. 73. fig. l,'^ — 15'. fibl in fig. 
13 & 15. formam cjus reniformem oftendenti- 
bus crines poilici in conipcQium veniunt, in 
fig. 14. non ita ob formam triangularem, 

In aqua M^tuU edulis. 

Ec3 249. ft22 TRICHODA. 

249. TRICHODA BULLA. 

Trichoda membranacea, latcribus inflexis, anti- 
ce & pofticecrinita. Tab. XXXI. Fig. 20. 

Eadem omnino cum Burf BuU/i, pilos tres vel quatuor 
in partc ?.nrica & puftica micanies fi excipias. 

In aquis cuni Levina raro. 

Fig. 20. Trich- B ullam ^ auGa magnitudine, fiftit. 

250. TRICHODA PELLIONELLA, 

Trichoda cylindracea, antice crinita, pofliice fe- 
toni. Tab.XXXLlig.2\. 

Trichoda Pellionclla , ycrm. ter.^ ^ fliiv. 79. 7.oqI, 

Dnn.prndr. 2505. 
Die Waffcr-Katzc , Eich. viicrofc. p. 61. t. 6. f. L. 

Animalculum cylindraccum, mcdio aliquantifper inct-ifTa- 
tum , pellucidum , molcculis padim implerum, urrinquc obru- 
fum , antice ciliis micantibus aegre lcnricula 3 micr. comp. pcr- 
ceptibjlibus, poftice feris terminatuni. 

Lenre incedir. 

In infufionc vegctabili. 

Fig. 21. Trich. Pdlionellain-, aufla magnitudine, filHt. 
a. Cilia. b. Setx. 251. TRICHODA. 223 

251. TRICHODA cYCLiDiuM* 

Trichoda ovata apice hiante, bafique crinito. 
Tab.XXXLFig. 22. 23. 

Trkhoda Cycliclium, P^erm. ter. ^ fliiv. 94. Zoo/. 

Dan. pradr. '2.^11. 
'^QSi.oy mkrofc. tom, I. part. 2. t. 2. f. ^.t. g. £ 9. 

t. 10. f. 19. 

Membrana ovata, pellucida, globulis diverfi voluminis, 
in extremitate po(Hca obfcurioribus, repletaj antica anguftiorc, 
absque ulio organi externi velligio. 

Vacillando margine incedit, communiter latere plano pro- 
vehitur, aquam, ut viderur, continuo hauriens, & rum rittus 
antice ad medium fere corporis in angulum acutiffimum aperi- 
tur, obiervatori in inftanti & quidem diificillime viiibihs. 

Mortis in agone poflicam corporis partem pifcis inflar fje- 
pe infleBit, fetasque fubtilifTimas, in vivido inconfpicuas, po- 
ftice exferit j deficiente aqua, evanefcit, congerie interaneoi'uni 
mokculas diverfte figurx referentium fuperftite. 

Ita vel centies vifa trium annorum intervallo ope lentic. 
No. 3 dcmum ope lent. No. 1. novum examen reptitis vicibus 
inftituenti fub gcnere Tricbodce locum fibi vmdicatj poftice 
enim ferje fubrjgidfe diverfa; longitudinis, apice riftus hians ci- 
liis & riflu (?: ipfo upice ludentibus; quin etiam apex connnu- 
niter obtuiiiTimus in obUquc truncatum interdum mutabatur. 

Figura; JoBLOTTi , cui in microfcopicis plurimum debetur, 
optimx, radios vero figurc tertiae t. 2. pi£loris genio tribuen- 
dos exilfimw. 

la infufione vegctabilium vulgaris. Fig. 224 TRICHODA, 

F%. 22. Tricb. Cyclidium, riclu claufo, 

£3. ritlu apcrto, aucla magnirudinc, (iftunt. 
g. Ri£lus ciliaius. b. Sct£ poUicx. 252. TRICHODA CURSOR. 

Trichoda ovata, andee crinita, poftice dupHci pi« 
lorum ftriclorum^curvorumfafciculo. Tab^XXXL 
Fig, 24. 

Corpus depreffum molecuUs impletum, antice area olilonr 
ga, vacua, hyaljna, quali riclus, at margine occluia; motu ali- 
quantum diminuto qua(i hamulus mobilis fortc phca ocCophagi 
aquam haurientis in dicta area confpicitur. Pili aniicj (.'mncs 
limul micant, ac animalculum poft quintam quamhbet micarior 
i)em refilit. PiU pollici finguhtim jnoyentur; curvi iiriciis loii- 
giorps funt, atque a mjirginis curvatura propcndent. 

Motus fit vacillando, at ob vehemcntiam vacillatio Tgre 
percipitur. Plena aquas guttula absque interruptionc miauta 
quxdam tolutim circumnatant, 

Prinria facie animalculurn Betl. Bcfchieft. 3. t. g. f. g. <5f 
12. exhibitum rffert, at diverfi el):, nei; jiieaiji Tyicbodum wi- 
nialcula vorarc unquam vidi, 

Jn aqua nvarina duos mcnfes feryata , ineunte anno, 

f\^. 124. Tricb- Curforem, au£ta magnitudiue, flftit. 
a. Crincs antici. b. area aniica hyaljna. 
f. Pili poilivi cury^ti, d. itricU, 253« TRIC.HODA. i2$ 

253. TRICHODA PULEx. 

Trichoda ovata, antice incifa, fronte & bafi cri- 
nita. Tab*XXXL Fig. 25. 26. 

Trichoda Pulex, F^rm. ter. ^ fliiv. %o. Zool. Daft. 
prodr. 2506. 

Qua figuram Kofp. Cucr///um refert, pilis vero apprime 
diftlnguitur ; pulicemque Swammerdami hac imprimis in men- 
lera revocat. 

Animalculum ereftum, convexiufculum, ovale, pelluci- 
dum , moleculis minimis nigricantibus undique refertum , an- 
tice obtufe incifum, fronte obtufa. In fronte pili rariores, qui- 
bus alternatim vibrat. Poftice {imiliter pili pauci porre£U. 

Quotics tres vcl quatuor grefTus proceflit, unum mox rc- 
trogrcditur. 

In aqua fub Letnna deglt, at haud frequens. 

Fig. 25. Tric/j. Pu/icem, ut plerumque occurrlt, 
26. Variet-atem mjgis obtulam, & profundius fi- 
nuatam , candidioremque , aufta magnitu- 
dinc, iiihint. 

a. Frons crinitus. b. Pili poftiei. 
£. Sinus anticus. 254. TRICHODA LYNCEUs. 

Trichoda fubquadrata, rcrflrro adunco, ore cri- 
nito, bafi fecofa. Tab.XXXlL Fig. i. 2. 

F f Tri- ji26 TRICHODA. 

Trichoda Lyncens, Vcrm. tcr. ^ fluv. 87' Zool. 
Ddu. pvoiJr. 2515. 
•.. Los-Spillcron, Nye S^nii/. af D.iufn. l^UeiiJh. S^ljh. 

Skiijt. 2. D. p. 259. tab. I. f. VI. 

Primo intuim genus Entomnftvacnrum , quod Lynceum 
VCJcavi ,' lefert, at ncc tefta ncc oculis &c. inftruitur. 

Corpus niemliranaccum, comprcfium, latum abscjuc cras- 
Ctie , Jupra m roftrum iocurvatum porrcil.mi , infra truncatum. 
Sub roitro fafticulus pilorum pcnciuKis, cjuos motitando aquam 
haurire \idebatur ; margo inhmus, poltice imuatus, letis raris 
cincius, hi- pro lubitu animalculi moventur & conduntur, na- 
tationiquc infervire vidcntur. Interanca pulchre confpicua; 
tubulus nempe curvatus protenditur ab ore m intelHna medii 
corporis; ha-c cum rubulo in frccjuenii agirarioiie. Intra mar- 
gmcm poliicum 6: anticum tubuhis ahus h)ngirudinahs bqiiore 
coerulefcente fa?pe imbutus. Corpus & mokcul.E cryilalhnas, 
mara:ine diftin£lo obfcuro. 

Motiis lentus ahquantum antrorfum, mox & fxpifTime re- 
trorfum in partem circuli ; in lineam rccl.im ncmpe \ix duos 
vel tres corporis diametros proerefTum, confeitim fe paulifpcr 
recipit, rerroqne in circulum movctur. 

Qua;dam in copuK; deprchondi ; gcnitaha {ita funt in {inu 
marginis infimi, ha^c in conjuntlione uhra corpus porrefta fpa- 
tia lateraiia inrer utriusc,uc corporis marginem vacua relincjuunt 
ipiaque animalcula in atluplagam oppolitam fpctVant. Ne qui- 
dcm immmcnte morre diiiolvunrur. 

In acjua tres ante feptimanas regelata; & in aqua, ubl 

Lemna, plures menfes fervatai, demum apparuit. 

Fig. I. Trich. Jjyncenm., folitarium, 

2. in copula, au£la magnitudinc , fiftunt. 

-ii'" a. Ro- TRICHODA. 227 

a. Roflriim. b. os crinitum. 

c. Bafis fetofa. d. Locus cohsfiotViS; 255. TRICHODA EROSA. 

Trichoda orhicularis, antice emarCTinata, alrero' 
latere crinita, poftice fetofa. Tnd. XXXIL Fig^ 3 —6. 

Mcmbrana orbicularis pellucida, difco moleculis obfcurie, 
marginc pcripherice hyahno, altero feniicirculo nempe ferie 
crinium feu cihorum micantium obfito , akero mutico ; hujus 
dimidia, feu antica corporis pars erofacfl:, altero angulo in 
digiteUum producto ; poiUca pars fetis quatuor aut quinque 
ftri£lis inftruitur. 

In aquis fluviaUbus rara. 

Fig. 3 — 6. Trich. Erofant^ diverfofitu, auQ^ mag- 
nitudine, exhibent. 
a. Crincs. b. fetae. c. Pars emarginata. 256. TRICHODA ROSTRATA. 

Trichoda deprefTa, mutabilis, flavefcens, ciliis 
longis, fetisqae pediformibus. Tab. XXXIL Fig* 

7-9' 

Corpus flavidum depreftum ; p;des & cilia intra margi- 
ncm , ilh quatuor curvati, hsc foliro long^iora, utraque varie 
noventur. Figura corporis plcrumquc fuotriangulai-is, apicc 

F f 2 in 228 TRICHODA. 

in roftellum curvatum angulis obtufiitis prodiifla. Ro/lrum Cx- 
pe conditur folo angulo fuperftite vel totum iyiimai m figuraii» 
orbicularem mutatur. 

Valde refert Tyicb. Erofam , at in hujus figuras fcfe nun- 
quam, nec hxc in illius uncjuam mutavit. A Tricb. Ld^ena 
diftinguitur, quod hxc teres fit, & roftro longiori inftruatur. 
Catcruii) cphabitant. 

In aqua Lemiia fervata. 

' Fig. 7. Tricb. Rofirntamt roftro exferto, 
g. fubcondito, & 
p. condito, aufta magnitudine, (Iftunr. 

a. Roftrum. b. Pcdcs. c. Cih», 257. TRICHODA LACENA. 

Trichoda teres, ventricofa, roftro prodaSto, po 
ftice fetofa. Tab. XXXU. Fig. 10. 1 1. 

Corpus teres, vcntrofum , moleculis farttum, in roftrum 
fatis longum hyalinum exquilitc attcnuatum Pais ventricofa 
verfus fummitatem fciis fparfis obijta eit. Pntcr illas vi.x alia 
cilia pcrceptibilia. 

Cum pricedenie. 

FJg. 10 & II. Tricb. Lngeuam ^ diverfo fita cxhi- 
bent. 
a, roftrum. b. Setaf. 258» TRtCHODA. azj^ 

258' TRICHODA CHARON. 

Trichoda cymbiforiTiisruIcata, antice & poftice 
crinita. Tab. XXXIL Fig. 12 — 20. 

Trichoda Charon, yerm. ter. ^ ftiiv. I. p. 83- 

Znol. D(in. prodr. 251 r. 
Fcergc-Spilleren , Mye Siiinl. af Davjke Videnjkah. 

SvLlJk. Skvljt. II. p. 270. tab. 2. f. XI. 

Trich. Lyticco major. 

Corpus ovale figura & motn cymbam referens, fupra ca- 
vatiim mcdio fofla h^ngitudinah, interaneis veficularibus, lateri- 
bus inflc.xis in majori ampHficationc fulcatis; lubtus feu a tergo 
conve.xum, fulcatum ; puppis rotundata, fafciculo pilorum in» 
fle.xo, pcndulo; prora angullior, fetis paucis porretiis , fnftru- 
itur. Puiiftulum nigrum antice ab ahcro latere interdum pcr- 
cepfibile, an Oculus? an aher ab oppolito? In medio fetce fo- 
Utariic mobilcs. 

Motus in abuHdanti aqua nndufatorius , quahs in lintre 
fluftibus agitato, opc nempe pilorum in puppe propendentium, 
tergum, Litera, ventrem aeque momento fpetlatori obvcrtens; 
in mmori aqua motus quafi tremuhis. Aqua dcficiente, morti 
quo proprior, eo vehementius letas feu cilia ventraha, qux 
tum primum in confpeftum veniunt, in femicircuium ab infimo 
vcntre ad frontem usque motitat. 

Scta poftica pulvilculo in guttulam illapfo fipe adha?rct, 
ac motus varios ciet. 

Ciha in mortuo evanefcunr, pili vero & fulci corpons eti- 
am poft plenam aquas evaporationem fupcrfunt, vixquc corpus 
in moleculas dillolvitur. 

F f 3 Duas «3Q TRICHODA. 

Duas in longitudine cohxrcntes fxpidime offendi, )am 
partibus poflicis junclis , & tunc finc dubio copila vera , jam 
panibus oppofitis junttii, & tunc Iccundum anal;;[;i.im divifio 
transvcrf.ilis ; in latitudine \ ero ieu p.irailele cohx'rentcs|fcmcl 
tantiim vidi, ad vivumque delineari curavi, an divifioncm longi- 
tudinalem, an amplcxum tantum flimiliarcm , hxc coba;fio in- 
dicarct, nefcio; femei quoque pofUce adha:rentem bulla peilu- 
cida fcu ovario initructam (fingulare fatis) contempla us fum. 
Quasdam cohabitantes quoquc reperi fola bulla pellucida, vacua 
& albida, pechis in quibusdam, in aliis partem quoque ventrls 
obtcgenie diverfas. Poft duos mcnfcs una obvenit, cui bulla 
fartla & ilavida erat, qucque mibi pha^nomeno fingularillimo 
& fexum & fpeciem dccl.iravit; rumpebatur enim m inftanti, 
cuniculi pvilveris pyrii inflar, totum corpus ac in moleculas dis- 
i;Iiit, bulla fola «Ix intcgra fuperftite. In hac conipicieb.uur 
globulus majufculus granulis firftus. Ovarium dchinc, quod 
hxc Tricbodce fpecies, uti Onifci, fub peflus portat. 

■In aqua marina pura, & quam maxime .foctida. 

Fig. 12. 13& 14. Trich. Chnrontes, folirarias diverfo 
{itu, nempe: 12. tergo, 13 ven- 
tre. i.\. a latcre obvcrio, 
15 & 16. gravidas matrcs, nempc: 15. buUa 
pellucida, 1 6. bulla fartla , 
17. BuIIam, fi\e ovarium, de corpore 
folutam , 
.. ig. Duas longitudinaliter cohxrentespar- 
tibus polHcis, dorit) obvcifo, 

19. parallelc cohxrentes, etiam a tergo, 

20. longitudinaliter coh;?rentcs, annci 
fequentis poiHcs praecedcntis adhx- 
rente, ventre obvcrfo, aucla nugni- 
tudinc , exhibenr. 

a. Pup- TRICHODA. 231 

a. Piippis crinita. b. Prora fetori. 
c. FoiFa venrralis. d. Bulla pellucida. 
e. Eadera farQa flavida. £ Globulus bvil- 
Is farttus. 259. TRICHODA ciMEx. 

Trichod.\ ovalis, marginibus lucidis, ontice & 
poftice crinita. Tad. XXXLl. Fig. 21 — 24. 

Trichoda Cimex, Verm. ter. zf fluv. 85. Zool. 

Diin. proih-. 2512. 
Va-ggeliuis-SpilIeren, IVye S/iml. nf Danjli. Videnjk. 

Sa;ljl\ SH^rift. 11. p. 270. III. p. 32. 
Pctite araignee aquatique, Joblot microfc. 2 parr. 

p. 79. t. io._£ 15. 

Magnitudine Tiich, LvKei^ at corpus ovale , dorfo con- 
vexo, ventro plano, margo anticus pariim iiicifus apicesque 
incifionis motitari vidi, Ccterum margines hcidi, interanea- 
quc p-.:I]ncidi(Tima, indillintlra. Antice ciliis ve! pilis fubfle.xis, 
poflice fctis fliiclioribus, crinita eft. 

A/ fvi' duple.x, natatorius & ambalatorius; hic flt, dum 
Tupra objciTa, inprmiis F^o/vGcevi prona incedit, ac tum extra 
corpora, qLibus inccdere lolet, anticam &. poflicam conrrahir, 
ciliis micatione vSntrem occupantibus ufumque pcdum prieflan- 
tibus; ille \'ero, dnm (upina foite ope deicriptarum fetarum 
per .,q'..a.n f.itur. Set.im antice pirrigerc, qua tanquam ro- 
ftio obj^CL.i, quibus inc;d.bat, tentabat, mihi videbatur. 

Ciun aqiia dcfic re incipit, dorfum in fulcos longitudinales 
corrugatur, a prxcedonti tamcn & a (^yclhho PeJ/ciiloy ut vi- 
detur, ceque diveifum. Cimcx quoque, guttula aquj^ marinas 

pjif-tla, £32 TRICHODA. 

perfufa, mox animam efflat ac rigida perfiftitj caiterum Cha' 
ronti nimis fimilis. 

Etiam hujus fpeciei duo individoa connexa vidi, fine dubio 
incopula, horizontaii alterum continuo verticahtcr adhutrebat, 
eoquc fitu circumnatabant. 

In infufo vegetabili, & in fimetis aquofis vulgaris; in aqua 
fluviatiii a medio Oclobris ad ultimum Martii non innovata ad- 
huc aderat. 

Fig. 2I&22. Trich. Cimicem, folitariam divcrfo fim 
' natantem, 

23. ambukntcm, 

24. duas in copula, aufla magnitudine, ex- 

hibcnt. 

a. Pili antici. b. Pofiictr fetje. 
c, Incifio antica. d. Dorfum. 
e. Scta antica porrefla. f. Objefla, qui- 
bus incedit. g. Locus coha;liouis. h. 
V'enter. 260. TRICHODA cicADA. 

Trichod.\ ovalis, marglnibus obfcuris, aiuice 
8z fubcus crinita, pofUce mudca. Tab. XXXIL Fig* 

25-27. 

Sub noniinc Cir/iicis plures fimiliimas in Hiflorin Vcrmi- 
7;7;; conjun.xi , cjuastamcn, licct paucis lantum dilcrcpare vide- 
autur, cum non cohabitant, dirimendas reor. 

Ha.'C a prxcedente inprimis dijffcrt, quod fctas pofhcas 
fubtus locatas diceres , vcnter magis cavus, corpus obfcurius 

molccu- TRICHODA. 233 

mokcularibiis Interaneis farftnm, marginibus etiam obfcuris, 
Cffiterum illi fimilis ejusque morcs habet , fefe movendo tam 
ambulatnnoauam natatorio moru. Dum objeftisincedit in con- 
fpectum fubeunt fetx aci minimum quatuor, medio fubtus bnigi- 
tudinaliter atlixE, uium pcdum prasftantes. 

In aqua fluviaii. 

Fig. 25SC26. Trich.Cicrrdam, natantem diverfo fitu, 
27. Inccdentes duas, aufta magnitudine, in- 
dicant. 
fl. Pili antici. b. Pars poft-ica mutica. 

c. Cicadam fub inceffu dorfo conve.xo 
& pedibus confpicuis. 

d. Objefla, quibus inccdit. ^i^ XIV. KERONA. 

Verviis incQufpicnus covniculatus, **) 

262. KERONA R.\STELLUM, 

Kerona orbicularis membranacea, nafuta, cor- 
niculis in coca pagina. Tab, XXXlil. Fig. l. 2. 

Mem- 

") Species geneils Trichoda, qux pister jam nliatas in Hiflorin verm. 

& fl«v. occurrunt, fub ceneril)us duobus fequentibus ordinntac 

funt ibique (]ua:r(.nd:i: , iiempe ; Viillojler , Mytiliis, Silurus, Cr,7. 

viritun, Lepiis , Cypris , Patciln inter Kernnas , Acarus autem. 

Liidio Sxnnioqiis inter Himnntopodns. F. 

'') Cum ob organa externa in Rnftelh , nec cilia , nec pilos, fed 

aculeos feu eoiuicula limulKntia , genus novum uni fpeciei fingen- 

G g <3uin 234 KERONA. 

Membrana fuborbicalaris hyalina , omni cilio cleftitiua, al« 
terius marginis medio in mucronem leu nalulum produtia. Dor- 
fum Ixve eil, venter vero fou fuperficles fupina in tota pagina 
corniculis aculeiformibus fcrie tnplici obiita cft. Hxc, vel 
oninia fimul , velfingula, diverfimode moventur, ac interdum 
pedum viccs fufUnent; extra margincm corporis haud promi- 
nent. Dorfum fpcttatori rarilfime obs'eriit. 

In aqua fluviatili raro. In marina varietatem reperi mu- 
crone ultra medium marginis. 

Fig. I. Ker. Rofiellitm, fluviatile, 

2. marinum, ventre obverfo, autla mag«itudine> 
fiftunt. 
a. Nafulus, b. cornicula. 263. KERONA LYNCASTER. 

Kerona fubquadrata , rortro obtufoj difco corni- 
culis micantibus. 

Trichoda Lyncafter, Zool. Dan. profJr. add. p. 281. 
Aniin. Dtin. £7" Norv. rar. 
Defcr. I. p. 19. 
Lyncafter-Spilleren, Dtinm. og iVorg. Dyrbifi. I. B. 

P- 37- 
ZiOol. Dtin. lcon. tab. IX. fig. 3. ubi dolincstio sda 
ieriei Lynct,firum vaciUantem , reliqux tres 
illum in fitu plano, mdicant. 

In aqua marina diu lervata haud frequens. 

264. 

dum enet, e genere Trichniltt ^ iit iiimia rpecieruiu nffluentia di- 
niinueittiir , corniculis aculeiformibus , noii quiJcni 'n tnta pa- 
gina, in{l:iiict(is, Trkhodiujue in leliquis mniiis flftincs , exemi, 
unaque cuni Pnram, Hiflrione novo geneii adjunxi. KERONA. 235 

264. KERONA HisTRio. 

Kerona ovato-oblonga, antice punQiis mucrona- 
tis nigris, poflice pinnuiis longitudinalibus, inni-uQa. 
Tab,XXXIILFig.z.^. 

Piramscium Hiftrio , Verm. ter. ^ fiiiv. 44. Zoo/. 
Dan. prodr. 2469. 

Mcmbrana oblonga, pcllucida, antice punflis quaruor vcl 
quinque mobilibus nigris dilKntta; exaclius autem intuciui 
punQa hxc lunt mucioncs nodulo vibrantes feu trementes, vel, 
llmavis, luntglobuli corniculo flexiU inftruQi, motu fuo muta- 
rionem fitus omni momento menticntes ; cornicula haud ultra 
marginem porriguntur. Margo anticus maxima augmentatione 
cihis cinftas profpicitur, ftritlis tamen, motum en'm ullum 
vidcre n;(iui\'i. Mcdio mcmbranj? punOra molecularia r.iinima 
couferta, inter quje globuli majores fohtarii quatuor vcl plures 
pclIucentifTimi, at non in omni , hinc ovula fufplcor. Ultra 
raedium mucro folitarius globulo fufFultus, ac, uti antici, mo- 
biUs confpicitur. Poftice in area media pinnulse longitudmales 
fctas mentientes, hiud extra corpus purrettx; ha; rarius in 
angulum acutum elevantur. 

Mbf^/J convulfivo- retrafliilis, femper enim interrupte re- 
trorfum movetur & quidcin a pcriphcria tirculi fui fcfe femcl, 
vcl bis , vel quacer , retrahendo autla celeritate in progreilione 
arithmetica, 

Inter Cmifervns fluviales & ahbi paflTm. 

Unum excmplar off ;ndi , cui corpus, cafu ve! morfu ali- 
us anim.ilis, mcdio ad.-o excifuserat, ut vix akero margine in 
quarta parte coh^rerct; iii lacuna ad^rant moleculE mucidat, 
aii ex liefis intcftinis? Animalculum pofticam corporis partera 
margine filari adhcerentem adeo rcflectebat, ut mucida: particu- 

G g 2 1k 235 KERONA. 

Ix excidcrinr, ac tiim in firum n.ULiralcm reljpfa cfl:; animalcu- 
]o morum foliiurrt pciagcntc p-Aites \xi'x, me fpeftante, ram cito 
codlucre, ut jntra quavram luux p.iiteiii, leu ante cvaporario- 
r.em plcnam gutrul.v , vulnus ad rimam in ipfifllmo margine 
tantum pcrceptibilem reflitutum eiret. 

Fig. 3. Kcr. H/ffrionem, aufla, 

4, iHagis autla magnirudine, fifiunt. 

a. pun£ta nigra. b. hxc in cornicula de- 
clarata. c. cilia. d. mucro foUtarius. 
c. globuli. £ pinuulae. 265. KERONA CYPRis. 

Kerona obovata, verfu.s ponicn finuata, antice 
raucronata, poftice crinita. Tab, XXXlll Fig. 5. 6. 

Trichoda Cypris, Vervi. ter. ^fluv. g$. Zoo/. Dnn. 
prodr. 2523. 

Animalculum compreflum, fulipiriformc, verfus poftica al- 
tcro margine finuatum, antice latius obtufum. Frons capillis 
inflrucia, intcr tjuos r.otantur cornicula cjuxdam lcu mucrones 
vibranres inrra marginem inferri ; poilice pilis brcvioribus, 
panim rccla protcnfis, partim dcfle.xis inftruitur. 

Motus quovis momento rctrogradus. 

Figuram Monoculoriim Cypriiiis haud male rcfert, bi- 
valvemque lufpicor. 

lu aquis Levina te£lis. 

Fig. KERONA. 237 

Fig. S- -^'■- Cypridem^ auflam, 
6. valde auftam, filhmt. 

a. C;ipil!i. b. Comiciila. c. Sinus. 
d. Pili poflici porrccli. c. deflcxi. 266. KERONA HAUSTRUM» 

Kerona orbicLilata, corniculis mediis, antice 
membranaceaciliaca, poftice fscofa. Tab. XXXllI, 
Fig^-j— II. 

Animalculum fplendidum , fuborbiculare ; antica pars ul- 
tra medium conftat mera mcmbrana pellucida, alba, concava, 
inargine radiis feu ciiiis longiufculiscinfta; poilica vero fcu ter- 
tia animalculi pars moleculis grifcis a:qualibus pulvinata, hxc 
pnpillulam interdum e medio niarginis exferit. E mcdio niaflE 
profiant fetce fex vel feptcm mobiles ultra marginem poflice por- 
reftsE, ae intra ejusdem marginem interiorem uitra medium 
oriunmr unci fcu cornicula duo. Subtus feu in prona parte 
convexum elh 

CiHis micans dorfo in aquis provehitur, 

In aqua, ni fallor, marina, rariflime- 

Fig. 7. Ker. Hauflrnm, latere concavo, 

8 — II. latere convexo, obverfo, diverfo fita, 
auQa magniindine, fiflunt. 

a. Pars membranacea ciliata. 

b. Pars pulsinara. c. Papillula, 
d, Sctse. c. Cornicula, Gg3 267. 238 KERONA. 

267. KERONA HAUSTELLUM. 

Kerona orbicularis, corniculis tncdiis , anticc 
membranacea ciliata, poftice mucica. lab. XXXUL 
Fig. 12. 13. 

Multum refert Ker. Hauftrttm , aj minor , fluvialis , fe- 

tisquc caudalibus deftituitur. 

Ap.imalculum orbiculare; dimidium anricum mera mem- 
brana pellucida, concava, marginc ciliis cinfla, pofticum opa- 
cum , molcculis grilcis oppletum, in quarum mcdio ^-eficulse 
bins- ina;quales pellucent, margrne pellucido intcrdum in pa- 
piUulam protuberante cinclum, absque omni feta , pilo aut ci- 
iio. Unci feu cornicula duo, uti in Ker. Hiuifiro, altero 
iTiaffa: molecularis latere ornr, intror{um vel exrrorfum curvan- 
tiir, tertium brevius in ipfa maffa latcns rarius conlpicitur. 
SubtLis convexum e(t. 

Piigina convexa lentc innatat, ciliis mota. 

In aqua inter Lemnavi rariflime; Ottobri 1784 reperi, 

Fig. 12&13. Ker. Hatiflellurji , diverfo fitu , aucta 
inagnitudine, exhibcnt. 

a. Pars membranacea ciliata, 

b. Pars opaca mutica 

c. Cornicula. d. VeficuL-c. 268. KERONA PATELLA. 

Kerona univalvis , andce emarginata corniculata, 
poftice (etis fiexilibus pendulis. Tab. XXXIIL Fig. 
14— i8. 

Tri- KERONA. 239 

TrichoclLi Patelln, Fcrm. ter. ^ flitv. lor. Zoo/. 
Dau. prodr. 2529. 

Tefta orbicularis, cryflallina, anricc truncata, fubcmargi- 
nata, marginibus lateralibus inflc.xa & dilatata, alrero ampliorc, 
Corpus medio rellne incumbit pulpofum, & quali hirfutum; 
huic adjacet figura lunaris teltce adnata; intra apicem cornicula, 
nots generis, feu digitelli quinque vel fex micant, ultra mar- 
gincm porrccti , duplicem feriem transverfalem conftitucntes , 
cjuicUbetquc fcries cx tribus fetis, rctlius intuenti cirris, globu- 
lis verlatilibus fuftultis, conftat; inferne pili feu feta; diverfs 
longitudinis , extra teftam promincntes fex vcl feptcm, vices pc- 
dum & remorum agunt, quarum quxdam infraftoe. Majori 
augmentatione te(b pcllucididima Ilriis raris ornata ett. 

Vacillando feflive natar, at nunquam ultra angulum acu- 
tum fele elcvat. Interdum ctiam fetarum poRicarum, ut pe- 
dum , ufu incedit. Guttula aqux mannK adnufla, ftatim fclti- 
vum animalculum obrigefcit. 

In aqua palluflri, rara. Hleme 1776 & '^'^J^ i" ^qua 
cum Levina haufta ac in mufeo fervata frequens. 

Varietatem rarifliniam oblongam feu fubquadrangulam, po- 
ftice anguftiorem, femcl reperi, Ociobri 1784. 

Fig. 14. Ker. Pntcl/arit, a pagina convexa, 

15. a pagina inflexa , 

16. a latere, natantem, 

17. inccdcntem , 

18. Varictatem fubquadratam, aufla magnitudine, 

filtunt. 

a. Pars antica emarginata. b. Cornicula. 

c. Corpus pulpofutn. d. Figura lunaris. 

e. Dorfum tefls. f. Setce poIlicDe. 

g. Objefta, quibus incedit. 

269. 840 KERONA. 

269. KERONA vANNUs. 

Kerona ovalis, fubdeprefla, margine altero flexo, 
oppoiito ciliato , corniculis anticis, fecisque pofcicis. 
Tab.XXXllLFig. 19. 20. 

Trugfpilleren, Nye Smnl. nf Davjke Videnfnahers 
Sxlfn. Skrijt. 11. p. 269. tab. 2. £ X. 

Anlmalculum ovale, cryftallinum, membranaceum - fub- 
deprcfrum, margine altcro furfum flexo, flc vanno h?ud ab- 
fimilc; in difco verfus flcxuram iongitudinaltter mafla opaca 
granularis conipicitur, oua; proprie corpns anlmalculi efHcit; 
dc antica partc hujus propcndcnt cornlcuk quatuor vel quln- 
c]ue globulis fuffulta , ^ dc poflica totidem fcrx liriclcc porri- 
gunrur; margo anticus, qui non flexus, ciliis depciidcntibus 
oblitus cfl, nec tamcn fcmpcr in confpc£him veniunt. 

Intcrdum individua duo lecundum longitudincm, c.\tic- 
mltatibus nempe poiticis connexa occurrunt, ut canes in copli- 
ia, ncque hcec connexlo aliter aflfumi poteft, dum corpora cx- 
tenfa arcle cohtcrcnt, fetls poiticis altcrius altcrl Incumbcnti- 
bus, inquc tali ftatu cilia marglnalia motu flufl:uante i;vpiilime 
ir.icant, tuncque inprimis confpici folcnt. 

Dorfo incumbens natat. 

In aqua marina. 

Fig. rp. Ker, Vnvmim ■, folitarlum, 

20. duos In copula, aufta magnltudinc, liflunt. 
a. Cornicula antlca. b. Scta? poflica?. 
C. margo inflcxus, intra qucm mafla gra- 
Bularis. d. Cilia mar^malia. o* 270. KERONA. »4t; 

270. KERONA PULLASTER, 

Kerona fubovata, antice finuata, fronte cornicu- 
lata, bafi crinita, Tab, XXXllLFig. 21 — 23. 

Trichoda Pullafter, Fenri. ter. ^ fluv. gi. Zoo/. 

Dm. prodr. 2507. 
EiCHH. viicrofc. p.. 35. r. 2. £ Q. 

Cum TJ/Vy^. /'«//V^ multa communia haber, figuram, habi- 
tationem, motum, pilos frontis & bafeos ; differr ramen, quod 
minor, fuperna parte pcllucida absque punClis nigricantibus , 
fronre truncara , pilis capitis iateralibus bafi globulari mobili 
ortis, ut notis generis, corpore anrice valde finuato & quafi in 
collum curvatum produclo, quodque idcam pullaltri excitet. 

In e.xcmpl.uibus anni 1779 "icdio Oclobris, 5: i*"S3 me- 
dio Decembris , dorium , frons & venter ciliis oblita erantj 
globulique quinque nigri difperfi in ventre confpicui. 

A/bf «j rctrorfum pra;ruptus, interdum aliquantum antror- 
fum prcccurrit. Aqua exhalata in mucum rclblvitur, ciliis in 
fronte ad ultimum haUtum iudcntibus. 

In aqua fub Lemna. 

Fig. 21. 22 & 23. Ker. PuUtiftrum-, vario fitu, au£la 
magnitudinc, oftendunt. 
fl. Cornicula capitis. b. Pili poflici. 
c. Cilia frontis, d. dorfi, c. ventris. H h 271. 242 KERONA. 

271. KERONA MYTiLus. 

Kerona fubclavata, utraque extremitate latiori 
hyalina ciliata, cornioulisqLie anticis, fetisque polti- 
cis inftruaa. Tab. XXXiV. Fig. i -4. 

Tnchoda Mytilus, Verm. ier. £?* fiuv. 89. Zool. 

Dan. proilr. 2517. 
EicHH. vncrnjc. p 49. t. 5. f. E. 
Natiirf. i^. p. 51. t. 2. i. 12. 

Inter inijores. Figura animalaili scgre determinatur; 
antice & poftice rotundatum , pellucidiffimum, candidum, im- 
maculatum ; medio intcrancis nigncantibus oblcuruin, veficu- 
]is interjaccntibus pellucidis, ab iltero latere aliquantum linua- 
tum. E.xrremiras utraque ex duabus laminis componi videtur; 
antica latior ciliis brevilfimis intra marginem latentibus obfita, 
ac corniculis duobus ex maffa obfcura eretlis ornata, haec glo- 
bulis articulata varic infleflit & erigit, illis vorricem m aqua 
continuum ciet; polHca ciliis margmahbusac fetisduabusemair» 
obfcura extra marginem porreftis, inllruitur. 

Variat feric nodulorum pellucidorum juxta corporis mar- 
ginem dextrum ciliisque undique micantibus ; vaiiat quoque 
corpore ovato non finuato. 

Aliam bis reperi poftice crofam, angulo alrero protrufo, 
cujus apice appendicula cutis fere libcra adli.iefit, absque pilis 
aut fetis polHcis ; aliam poftice abitilFam margine inrcgro pilis- 
que raris progerminantibus. Hoc fortc ex nupera divifionc, 
illud ex viulento ahcrius animalis aggreffu. 

Celerrime natat multamque aquam centinuo haurit. Aqua 
deficiente, corpusmedio findi molcculasque glomeratim efFundi 
vidi, pcrdurante vibratione ciliorum ac motu corniculorum fc- 
tarumque in ultimun» mortis momentuni. 

Sordes KERONA. »45 

Sordes excernere vidi. 

In aqua diu in vafis retenta vulgaris. 

Fig. I&2. Ker. Mytilum^ diverfo rtu, 

3. Varietatem undique ciliatam , 

4. aliam ovatam , aufta magnitudine , {ifbnt. 

a. cornicula. b. margo anticus ciliatus. 
c. cilia poftica. d. Seta; porre£ls. 
c. Series nodulorum. 272. KERONA LEPUs. 

Kerona ovata, apice crinito, bafi (etofa. Tah* 
XXXIV. Fig, s—^S' 

Triclioda Lepus, Ferm. ter. ^ fiuv. 92. 2,oQLDan. 

prodr. 2520. 
Hare-Spilleren, Nye SamJ. of Dnvjk. Ftd. Sceljk. 

Slcrijt. II. p. 246. tab. i. fig. II. 
Naturf. if.. p. 71. t. 3. £ a — h. 

Corpus ovatum , comprcfTuin , pellucidum , pilis nonnul- 
lis brevibus ludcntibus, quafi organo rotatorio coronatum, bafi 
fetis terminatum. Imcranea pcllucida; jn medio ficpe corpoia 
d.;o fphxrica opaca, an ovaria? Anticc duo vel tria puntla lu- 
cida mobilia *') ; aliis feries duplex longitudinalis ovulorum 
pcllucidorum. 

H h 2 Motus 

*5) Puiifta liarc mobilia antica fine dubio locum corniculoruin indi- 
caiit, quar, ut nor^T geiieris, adeir* debent, dum inter Kerouns 
a b. Auclore numeratur, illa au erti, quia nec in fiihelulis ejus, 
rec in figuris appoiitis, indicats rcperi , Iponte mea addere non 
debuij hoc taineii indicaHe juvjt, F, 244 kerona. 

Motus in atundantl aqua flu£luans, marginc lUrinquc fur- 
-fum flexo, in modica complanato corpore lente procedens, 
omni momento concitatim a \\\ deflctlens. 

Magnitudine variar. Propagarionem per divifionem lon- 
gitudinalem fieri vidi figurisque indicavi. 

In fimetis, infufioncque animali & vegetabili. 

Fig. 5. Ker. Leporem , folirarium, 

6. 7&8- Divifioncm moiic!i:cm ((5ta nempe initi- 
um hujus divifionis p:r rimam longitudi- 
nalem, ^ma progreflum ejus corporibus 
jam divaricatis, & gva divifionem fere pe- 
raO:am, indicante) aucla magnitudine, fi- 
ftunt. 
a. Pili antici. b. Scti pofticaf. 273. KERONA siLURus. 

KERONAoblonga, andce & poftice crinita, dorfb 
ciliato. Tab, XXXIV, Fig. 9. 10.? 

Trichoda Sihirus , Ferm. ter. ^ fluv, 90. ZooJ. 
Dan.jnodr. 2518. 

Ki^r. Lepus •, Siliiriis & C///r/V///r» igre diftingvuntur, 
licct ocuUis, ut divcrfam magni-.ndincm taccam, diffcrcntiam 
percipit •" ■*■). Nec covniculorum ftruflura mox in conlpefluni 

venit, 

*♦) Hinc foifitan contra morem (iguras fequentium Kcrctinrvm inno- 
ninatas r.liqiiit, ireque de 1 is niogis inceitiim ficit, dum nulla 
illaium de(criptioni odftanti oinnina quodrare vldeiur, licet cor- 
nicla revcrn Kef vuim pioiiunt; inc^ititudincmiiue lianc figno in- 
terrogalionis? iiidicare volui. F, KERONA. 245 

venir, diu mefa pnnfla mobllia videntur, nec cilia femper ex- 
feruntur, quandocjuidem fub certa modo animakuli conditione, 
fenfatione mutilati corporis, aut imminentis mutationis Itatus. 

Animalculum ovarum , complanatum , fubincurvatuin , 
opacum, antice fupra fafciculo pilorum vibrantium, pofticc feu 
cauda acutiufcula ciliis inxqualibus mobilibus, dorfoquefcu mar- 
gine convexo ciliis minoribus rotatoriis ^^) inftru£lum. Inte- 
ranea punctis insqualibus lacidis & opacis absque motu, 

Variat corpore ovato & oblongo. Filamenta confervarum 
minuta fxpe pilis cauda: implicantur. 

In aquis aliquot fcptimanas in vafculo fervatis, conferva- 
quc replgtis, copiole. 

Fig. 9. Ker. Sihtrim? folitarium, 

jo. duos connexos^''), aucla magnitudine, Cilunt. 
a. Pih antici. b. poftici. 
c. CiUa five cornicula dorfi. 274. KERONA CALviTiuM. 

Kerona latiufcula, oblonga, ancice corniculis 
micandbus. Tab. XXXIV F/g II— 13.? 

Trichoda Calvltium, yervi.ter. ^ fiuv. 91. TjQqI. 

Dan. prody. 2519. 
Spallanz. opiifc. phyf i. p. 168. & P- 179- t. i. 

f.B. 

H h 3 Corpus 

*') Secundum %tiras pfoiiis diceretur dorfum corniculatum ^ mu- 

croriilms ini;bilibus iiiftrucl in / F. 
•') Siiic dubiO uiviiioiiein iraiiiVciialem Hiolientes. F, 245 KERONA. 

Corpus Ijtiufculum, squale, planiufculum, utrinque ob- 
tufum , molcculis nigricantibus implcrum, macula inprimis vcr- 
fus poftica & latus dextrum, interjaccnte veficuh peilucidi, 
njgra. Antice in area angufta cornicula duo vcl tria micantia, 
uti in KcT. Myti/o, punclaque 3 vel 5 mobiiia nigra, polUci 
fctis inftrufla. Pili feu cilia antica aegre perceptibilia, rctra- 
huntur enim & occuhantur, raroque & per intervalla tantum 
vibrantur; in punflo vero feparationis duorum animalculorum 
cohaerentium in huc, uti in congcneribus, inpriinis fpeftabilia. 

Vortex, quem animalculum , cujus meminit clarifT. Saus- 
jURE ex infufione cannabis, partitiqni intentum cict, non, uti 
autumat illuftris Spallanzani , vibrationi pilorum, cum iis ca- 
rcat Ab/^'^Oi/t^^?^t' generis fit, led totius corporis agitationi de- 
betur. 

•'-'' In infufo vegetabilium; etiam in aquamarina animalculum 
fimillimum occurrit. 

Fig. 11.12& 13. /ft-r. Ciilvitium? diverfo fitu, au£la 
magnitudinc, offerunt 
a. Cornicula. b. Macula obfcura. 
c. Cilia antica. d. Sctae polUcae. 275. KERONA PUSTULATA. 

Kerona ovalis conv^exa, pofticc alcero margine 
finuata, utraqiie extremitace crinita, corniculisque an- 
ticis. Tab, XXXIV. Fig. l^ 15.? 

Animalculum ovatum, pellucidum , ventre incedens, dor- 
(o convexo pullula majufcula , fere qualis in Tricb. Traiisfugat 
in antica area^ ia pofHca moleculce indilHnfti; margine antico 

crines KERONA. 247 

crines porreftne, intra marginem cornicula globulis jpgre per> 
ccptibilibus iutfulta 4 vel 6> infra marginem radii (oiares in 
mortua fraQi; margo pofhcus aitero latere finuatus, e finu pro- 
peiident pili frarti , ac e margine oppofito crines porriguntur; 
an apice incrairaii aur furcati cEgrc patet. Crines antici, corni- 
cula & radii in continuo motu, imminente morte motus corni- 
culorum & radiorum primum ceffant , crinium aliquuntum per- 
durant , pili poilici & in natatione & in ijuiete fere femper 
imniobiles. - . 

Motiis \n plena gutta concitatus. Aqua exhalata tota in 
mucum diffolvitur, nullo partium difcrimine; diiiolutio a polti- 
ca parte mcipit. 

In aqua marina cum Trich- Transfugn paflTm, Fig. 14. Ker. Pufltthitntnl folitariam, 

15. in partitione occupatam, autta magnitudinCj 
oftendunt. 

a. Crines antici. b Cornicula. 
c. Radii. d. Pultula. 
c. Pili poftici. XV. 24» 

XV. HIMANTOPUS. "> 

Vewiis inconfpicuiis pcllucidus y cirratus. **) 

276. HIMANTOPUS ACARUs. 

HiMANTOPUs ventrofus, poftice cirratus, antice 
acuminatus. Tab. XXXIV. Fig. 16. 17. 

Trichoda Acarus , Verm. ter- £s* Jiuv. 77'. Zoo/. 

Dov. prodr. 2503. 
EiCH. vHcrofc. p. 35. t. 2. f. R? 

Animalculum vividum , conicum , vcntricofum , molecu- 
lis nigricantibus impletum , antice hyalinum. Apex pkis vcl 
minus pro lubitu attenuatus, lubtus ferie ciliorum longorum, 
feu pihs, quafi radiis cinclus. Ventre prodeunt cirri , ial- 
tem quatuor , longi curvati feu pedes ; hos & cilia continuo va- 
rie movet vel capite vel ventre furfum verfo. 

Motus plerumque circularis codem in loco. 

In aqua , ubi Levnia , raro. 

Fig. 16. Him. Acarmn , roftro attcnuato, 

17. minus attenuato, aufta magnitudinc, Irftunt. 
a, Ape.x. b. Ciha. c. Pedes. 

277. 

*') Hoc genus, innominatum a b. Antnve veli£lum, ob cinos in 
plevisque Speciebus pedifovmes fic notninave noii dubitavi F. 

-"; Orgsno c/rri difla pi/<>, f/7».f.7«i.' paucioin, coniiaiHstjtte longiora , 
bafi latioia , inter fe diftantia. Geiius onimalculorum Tivaciriiinum 
ik volutatovlura. HIMANTOPUS. , -49 

277. HIMANTOPUS LUDio. 

HfMANTOPUs clavatus, andce cirratus, caucla rc- 
flexa. Tab, XXXIV. Fig. ig. 

Trichoda Ludio , Verm. ter. £/ fluv. 70. Zool. 
Dan. prodr. 2496. 

Animalculum vividum & lepidum, complanatum, pellu- 
cidum, punfl:alatum, antice clavatum, aliquantum incunMium, 
polUce anguftius, bafi vcrfus anteriora oblique truncatunij ver- 
iiis poftica cauda transverfira porrefta terminatum. 

Caput fupra & medium dorfi pilis feu ciliis longis vibrato- 
tiis fplcndidum, a laterc capitis leu clavx cirri mobiles, flexi- 
les, & penduli, tres, diltantes, lub ventre duo & juxta bafin 
cauda; unus faltcm. Cauda in moiu bcftiola: ftritla, oblique 
furfumque extenfa efl-, atquc fa?pe quafi fiffa apparct ; m quiote 
in flexuras movetur, figuramque curi liabct, attamen lcngior 
eft, Ctlia & cirri mobiliflimi. 

il/off/j' concitatus varlus: vel in gyrum circumagitur ea- 
dem corporis pagina furfum fpeftante: vcl utramque fpcQatori 
alternis vicibus momento citius advertens per lineam vulgo zic- 
zac vacillat. 

Figura conftans. 

In aquis ncnioralibus, rariflTmus, cg Dccembris 1772. 

Fjg. 18. Uiin. LurJioucm , au£b maenitudine , fiflit. 
a. Caput. b. Cilia dorfalia. 
G Cirri antici. d. vcntralcs. 
c. cirras caudalis. f. Cauda, li 278' 250 HIMANTOPUS. 

278. HIMANTOPUS SANNio. 

HiMANTOPus incnrvatus, antice cirracus, bafi 
truncatus. Tab. XXXIV. Fig. 19. 

Trichoda Sannio , Vert/i. ter. £7* fluv. 98. Zool. 
Dan. prodr. 2526. 

Hhn. LiidionetJt adeo refcrt, ut integrum animalculum 
partem ejus anticam credcrem , nifi ciiia frontem & vcrticcm 
tantum occupantia, minime ad dorfi mcdium dercendcntia, de- 
fe£lus cirrorum, ventris, ac pili trcs vcl quatuor brevilTimi in 
margine truncato verfus angulum pofticum repugnarent; his 
paffim micat. Cilia capiris pilis longiora rctrorfum & antror- 
ium vibrantur; Cirri a latcre capitis utrinque duo, mobiles, 
penduli. 

Motus uti in H. Ludione. 

Aquadeficientc motuque uti in cajteris cefl^ante, quibus- 
dam tamen ciliorum padim morris in agonc micat; Guttula 
confeftim affufa, rcvivifcit quidem, opeque eirrorum circum- 
vagatur, cilia vero rigida absque motu paucis momentis perfi- 
{lentii evanuere denique prorfus, ac aninialci.ilum curfum pro- 
fcqucbatur, demum quietum in nioleculas relolvebatur. 

In aqua, ubi Leinna, raro. 

Fig. 19. Hitn. Satjvionetn ■, au£la magnitudine, fiftit. 
a. Cilia fuperna. b. Cirri capitis. 
c. PUi polhci. 279. HlXfANTOPUS. 251 

27p. HIMANTOPUS volutator. 

HiMANTOPUs lunatus , antice cirratus. Tab» 
XXXIV, Fig. 20. 

JoBL. microfc. i> 2. p. Si- r. 11. £ 2. 

Siinnioni nimis affinis, 

Animalculum vivacidimum formam luns in primo qut- 

drante rcferens, cryftallinum pun£lis vix pcrceptibilibus, com- 
prelFum laminas tenuioris inflar, tergo dchinc carinato, hoc pi- 
lis latitudine corporis vix longioribus continuo motu deflucn- 
tibus ; fubtus antice inftruitur pedibus quatuor fahem genicula- 
tis, quos motitat. 

Motus in praeceps volutatorius. *') 

Fig. 20. Him. Volutatorem , auSa magnitudine, 
fiftit. 
a. Cilia. b. Pedes. 280. HIMANTOPUS LARVA. 

HiMANTOPUs elongatus, medio cirratus. Tiib» 
XXXIV. Fig. 21. 

Animalculum motu & gefticulatione H. LuJionem refe- 
rens, figura vero & (itu partium diverfum. 

Corpus fubdeprefium, elongatum, poftica verfus acumina- 
tum, plerumque curvatum, pellucidum, molecuhs granulolis 

I i 2 refer- 

*') De loco nttali hujus nil fciiptuin repeti. F. 25« HIMANTOPUS. 

refertum; margine altero & apiceantico ciliis micatoriis inflruc- 
tuni, altero, quantum vidi, nudum; mcdio autem corpore cir- 
ris novcm divcrgentibus armaium. 

In paludofis raro, 

Fig. ai. Hitn. Ldrvam-, auQa magnitudine, fiftit. 
a. Apex. b. Cauda. c. Cirri. 281. HIMANTOPUS charon. 

HiMANTOPUs cvmbaeformis fulcata, in fovea ven- 
trali cirrara. Tab, XXXIV. F/g. 22. 

Trich. Chnrontcvi valdc refcrt, niajor tamen, ac defec- 
tu pilorum pofticorum, cirriscjue Hcxuolis iufra medium vcntris 
diftinguitur. 

Membrana ovalis, pellucida, antice crinita , fecundum 
longitudinem fulcata fcu carinata, utrinque furfum infloxa ca- 
vum intcrmcdium feu vcntrera qu;ifi fovcjm foimat; hic mole- 
culis grif^iis farctus mfra mcdium cirris pluribus flcxuofis diver- 
eentibus armatur. Pili in poihca parte nuUi, nec cii-ri, uti 
illi in Tvichoda , rcQa cxtenfi. 

In aqua marina raro. 

Fig. 22, Him. Charontem ■, au.Hia magnitudine, fiftit. 
a. Crincs antici. b. Cirri vcntrales, 
c. Cavitas vemris. 282. HIMANTOPUS. 253 

282, HIMANTOPUS corona. 

HiMANTOPUs {emiorbiciilata, deprefJa, in utra- 
que pagina cirrata. Tab, XXXIV* Fig, 23. 

Lamina inembranacea, pertenuis, pellucidiflima , cryftal- 
lina, fcmilunaris; bafis feii margo liHearis interaneis molccula- 
ribus crafia, altero angulo feu antico pilis curtis inltruitur, 
verfus alterum feu polHcum crenatus eft; fupra medium bafcos 
in lamina pellucentc utrinejue prollant cirri tres a?qualcs, medio 
tamen elevatiore, ac e margine arcuato pendent filamenta bma 
dillantia. In hoc margine cilia pafiim profluunt. Cirri {lri£li 
vel laminx parallele in verticeni eriguntur, vei in oppolitutn 
dcfleBuntur. 

Rotatione ciliorum, vibratione cirrorum ac micatione pi- 
loruni , vcl in gyrum , vel circa a.xin , fcfe continuo commo- 
vet , interdum cirris perpendiculariter deflexis fuitus felc in al- 
tum erigit. 

In aqua fluviatili rariflTme. Fig. 23. Hh». Coronam auftam offert. 

a. Pili antici. b. Margo crenafus. 
c. Cirri. d. Filamenta. e. Ciiia, ns XVI. 254 

XVI. VORTICELLA. '•> 

Vermis contraSiilis, nudus^ ciliisrotatoriis. ") 

283. VORTICELLA viridis. 

VoRTiCELLA cylindracca uniformis, viridis, opa- 
ca. Tab,XXXV,Fig.\.Sc^ 

Vorticella Viridis, Verm. ter. ^ fluv. 103. Zooh 
Dan prodr. 2531. 

Oculo punflum parvum viride '*); lenticulc corpufcu- 
lum, obfcure viride, cylindricum , utraque extremitate obtu- 
fum, antica tamen craflius, fimpliciflimum, omnibus artiibus 
defUtutuni absque uUa figurx- mutatione, nec microfcopio num. 2. 

amplius 

'") Sptcies generis numerofinimi fubdividi poHunt 
(lisquf caudA is' feduHculo : 283 — 315. 
cnudita : 316 — 332- 

fiduncuhta (/"«/'/'«': 333-352. 
«^ (^cowpofita: 353 — 357- 

'') Criiies in quil>nsdQrn Tiiclcdiiniw cilia quoque dici jicnunt , a 
ciliis tainen Voiticellnrum & Urnclioiwiuin in eo mflnifefte diffe- 
rnnt, quod lia-c motu continuo , plura fa"pe miuuta durnnte, ve- 
liementcr vibrentur, feu rotentur, illi motu i tenupto miccnt. 
*') yoiticellnyum quitdam iiudo oculo, qusdain folo armato confpi- 
cus , omnes microlcopio inquirendae. 

Confpicuo:: 283, 284. 287, 290 — 293, 312—3^4, 320, 

330-333, 344, 347, 348. 35'. 354. 356, 357- 

Iiicoiifpicua: 285, 286, 2 8ii, 289, 294 — 311, 3'5— 3'9i 

321 — 329, 334—343. 345. 34<5. 349.350. 

352,353. 355- 

Noc>es iitfomnes brevesque qul tranfigere amat, Forticellni iii- 

quicat. VORTICELLA. 255 

amplius videbatur. Ex motu aqua; ab utroque latere organum 
roratorium iii extrcmitate craffiore lulpicor, videre tamen nuUo 
patlo potui; punQum nihilominus lucidum , quod momento 
citius difparuit, motum rotatorium vehemcnriflimum indicans, 
eo loco intcrdum conlpiccre contigir. Animalculum apeitura 
anrica, intra quam hoc motus organum condirur, forte in- 
Itruitur. 

Motns in aqua lentus, fxpeper lineam re£lam, fspifiime 
per circulum. 

Plurlma cum E77chelide viriili communia habet. 

In aquis purioribus, Septembri. Eandem Oflobri 1784. 
reperi, ac in margine antico ciiia momento prolilientia vidi, 
In hac extremiras pofHca pelluccbat, 

Fig. I, Vort. Firidcm, naturali, 
^ aufta magnitudine, fiftunr. 

a. Extremitas antica, b. poflica. c, Ciha. 284. VORTICELLA sph;eroidea. 

VoRTicELLA cylindrico-globofa, uniformiSj opa- 
ca. Tab. XXXV. Fig. 2—4. 

Oculo nudo punflum aqu.T innatans; armato mafla globo- 
fa far£ta , oblcure vuidis, confpicitur. Motu vehcmenri mo- 
lecularum in gutrula Vortice//t£ adjacenrium, organum roraro- 
rium in anrica cxrremitare prodi \iderur ; tandcm po(t lon- 
gam obkrvarionem apparitionem ciliorum brevifrimorum rota- 
toriam & nitlu ocull citiorcm vidi. Interanea molecularia glo- 
buUs, quam in /^'. /^/Wi// majoribus, diipalatts, immobiUbus. 

Dcfi- o 256 VORTICELLA. 

Deficiente aqua, anlmalciilum rumpltur & in moleculas cffundi- 
tur; idemfit, guttula marina guttoe adfufa. 

In aqua cum Levina fervata medio Januarii. 

Fig. 2. Vort. Spbievoidenni , naturali, 
3 & 4. auQa magnitudinc, exhibcnt. 

a. Extremitas antica, b. pollica. 
c. Cilia rotantia. 285. VORTICELLA cincta. 

VoRTiCELLA trapezifoimis, nigro-viddis, opa- 
ca. Tab. XXXV. Ug. 5. 6. & A. B- 

Vorticella Cinfti, Vcrm. ter. of fluv. 105. Zoo/. 
Dan.prodr. 2533. 

Figura irrcgularis , nudo oculo inconfpicua, quadratum 
inarquilaterum, undique ciliis minutifrimis, uno vero laterc dup- 
lo longioribus, omnibus mobilibus inftruftum plerumquc of- 
fcrt, farpe ovata, & carina transverfali cincla apparct, & tum 
ciliis conditis formam Magnetis armati imitatur; intcrdum rc- 
jiiformis. Tota opaca eit. 

Novembri ivgo & i^gr.plures repcri, maMimaque aug- 
menf.tionc incifurnm minimam ab utroque laterc & utratjue ex- 
tremit.itc, in qua pili bini, faltem pauciflimi , movcbantur, 
lincaquc transvcrfjli? lucida carinam menticbatur, ha-c forte c.x 
ciliis niinutifTimi? conflucntibus coufctla, incifurarumquc an- 
guli fiiliculi ciliorum, piliquc cilia prolongata. 

Circa ccntrum lente rotatur. VORTICELLA/ 257 

Tn aquis cum Leucophrn corntita, & riiicjor, nee wraen 
ejus pullus , cum & figuia & motus divcrfus fit. 

Fig. 6&7. Fbrt. Ciitciam, 

A & B. Varictatem remformcm, auQa magnlmdiiiej 
exhibent. 

a. Carina feu cingulum lucidum. 

b. Incifurae piUfcrae. 286. VORTICELLA lunifera. 

VoRTicELLA viridis, poflice lunata, medio inar- 
gine mucronato. Tab.XXXV.Fig.^j, 8- 

Animalculum opacum, viride, antice obtufum, bafi lar- 
gius, ac in limulam emarginatum; medio margine protuberat 
iviucro cornicuiis lunae brcvius. Mihi contiauo fitu invcrlo vi- 
fa ett, apcrtura nempe ciliata deorfum , bafi vero diiatarti ac iii 
cornu utrinquc papillare produtla furfum verfa; hinc figuram 
mitra; quodammoda prafert. Apcrtunun raro fpeflatori ofFert. 

In aqua raariua raro. 

Fig.^&g. Vort.Lunifevavh diverfofiiu, aufla mag- 
nitudine, exhibcnt. 
a. CilLa. b. Corniculura. c. Tufcerculunj. 287. VORTICELLA bursata* 

VoRTicELLA viridis, apertura truncata, papilla- 
que centrali. Tab. XXXV. Fig. 9 — 12. 

Kk Inter 258 VORTICELLA. 

Inter majora animalcula ollam aut buirim rcferens, viri- 
de, opacum, ventricoro-ovatum, molcculis farftum , antice 
truncatum , utrinque pcllucidum ; cenrro aperturje prominet 
papilla, qus in quiete animalcuii emarginata apparet. Cilia 
iji margine apertura; papillam cingunt, ac vel omnia fimul mi- 
cant, vel partim ad corpus reflcxa quiefcunt, partim porreQa 
movcntur; .interdum rcflexa in uncum junguntur, vei papillae 
utrinque parailelc porretla duos mucrones^ rigidos eflingunt. 

In lirtore naufragium palFa figuram aliis conftantcm im- 
mutavit ac periit; etiamli in moleculas nondum diiroluta etret> 
novaque aqua mox affunderetur, in vitam tamen haud rediir. 

In aqua marina. 

Fig. 9 — 12. Vort. Burfatnm^ diverfo fitu , auft* 
magnitudine, offerunt. 

a. Cilia in mucrones collcfta. 

b. Papilla promincns. 

c. Area lateralis anticapellucida. 

d. Cilia rotantia. 

e. - quiefcentia. 

f. - utrinque in fafciculum rcfle.xa. 288. VORTICELLA v.\ria. 

VoRTicELLA cvlindrica, truncata, opaca nigri- 
cans. Tab. XXXV. Fig 1 3— 1 5- 

Gleichen microfc. eiitikck. p. 102. t. 50. f. 21 — 23. 
Naturf. 19. p. 52. t. 2. f 15. 
EiCH. viicrofc. p. 71. t. 6. f u. 

Major VORTICELLA; 259 

Major efl Vcrt. TrmKatella^ fcyphijin ^ crateriformi, 
cilia vero minora iunt, fLimmoque margme ludunt. Tota nio- 
I>;culis scjualibus nigricaiuibus plena e(t. Sccpe in ipfb motu 
coiripitur, ac fefe in formam globularem, tKilobatam, aut bi- 
anguldiem, angulis & lobis ciliatis mutat. 

In aqua Letinia Decembri. 

Fig. 13. yort. V.iriam^ cylindraccaim , 

14. trilobatam, 

15. reniformem , aufla magnitudinc, fiftunt. 

a. Cilia varie ludentia. 289. VORTICELLA sputarium. 

VoRTiCELLA ventrofa, spertura orbiculari, ciliis 
longis raris excencricis. Tab. XXXV, Fig. 16, 17. 

-«.Biuv 
Mii^um animal, nifi omnii mira in regno invifibili. Apep- 
tura orbicularis margine dilataro, pellucido, ciliisque longis, 
non ex margine, fed e difco, radiantibus inftruQa; infra co- 
«rftatur in maffam globularem , obfcure vindem , granulis 
farQam. In hoc flaiu cilia varie vibrat, ac gyros varie ciet. 
Mox fefe in figuram cylindraceam elongatam, albam, antice 
deprcffam & dilatatam induit, ciliisque vix perceptibilibus cito 
per aquas fertur. 

Cum Lcinna tninore raro , Oflobri. 

Fig. 16. Vort. Spntariiim, innatans, 

17. gyros ciens, autla magnitudine, fiftunt. 

K k 2 a. An- 2<So VORTICELLA. a. Antica Jilatata. h. poflica cylindrica, 
c. Apeitura. d. Manro oihicuii. 
e, Cilia, f. Triincus globoliis. 290. VORTICELLA polymorpha» 

VoRTiCELL.^ viridis, opaca, varia, puftulis feri- 
atis. Jiib. XXXVI. Fig. i — 1 3 . 

Vorticella Polymorpha, Ferni. ter. ^ fluv. 104. 

Zool. DniJ. prodr. 2532. 
Der viclgeitaltete Vortizcllc, Bcriin. Befcb. naturf. 

2. p. 20. tab. I. Miii.LERs klctue Scbrift. I. 

P- 3- 

A Fort. Viridi diverfa. Oculo puiiQum aglliflimum 
viride; fub microfcopio momentis paucifllmis tam multas & 
varias formas indait, ut nec calamo nec vcrbis cxprimi pofHnt; 
Ex omnibus naturie mirandis, qu» videre mihi contigit , (Si 
fcquenteiu & yibr- Paxilliferitvi excipias) hoc lane maxime 
mirabilc, ac fummum Naturx artificium, quod animus llupet, 
quo oculus hebefcit, mopsquc fpcftator quovis momento rogct: 

Qun tenenm vultiis mutiuitem Protea nodo ? 
JPaucas tamen formas indicare lubet. 

Corpus granulofum, viridc, opacum feric longitudinali 
punftorum pellucidorum in clongLitis (in quibusd.im dupiici) 
notatum. Kalis in venrricofis plcrumque oblcurior, margoque 
fuperus albus, pcllucidus. Figura vet globofa, ventrofa, cy- 
lindracea, piriformis, vel in clavam, tubam, craterem, cu- 
cuUum efformata; antice vcl obtufa, vcl excavata ac in fimpli- 
ccm vel dupliccm voraginem, vel in duas tubas effifla; ciliis 
vcldifperfis rotantibus, vel fafciculatim comniotisj inquibusdain 

aivucc VORTICELLA. aSi 

anricc ab nno latero membrnm uncinarum, ciliis oppoficis ni- 
hilominiTS commotisi in aliis ha'C pars quali utrinque auricuiata; 
polticc obtufa, vel acuminata , attCQuata, vcl obiiqua, vel rctla 
& in pediccilum producla, vel a latere ciri-um cmittens; bin» 
ukima; figurx ranores lunr. 

Dinblutionem in vivo in granula minutiflTnia, circulo ci» 
•liorum vibrantiura adultimum pcrfiftente, plus uiia vice vidi, 

Quoniam nunquam in filum attenuatur, Proteus Spall, 
V/ittemh. Mjga%. 1783- i. p. 8- efie nequir. 

jV/bfMJ varius , lentus, concitatus, vagatorius, rotatorius, 
flexuofus, interdum pedicello fuo pulvifculo fefe affigit, ani- 
malcula minora tunc une dubio devorans, 

In arjua fluviali paffim. 

F»g. I. Vort. Folymorphnm-, naturali , 

2 — 13. au£ta magnitudine, varic efformatam; ex- 
hibent, Jiempe: 

2. globofam. 

3. ventricofam. 

4. cylindraceam. 

g. inverfe conicam, 

6. crateriformem. 

7. cuculliformem. 

g. tuba;formem , voragine ^uplici. 

9. difticham, tubis duabus, altera inferiore, 
10. clavatam, uncinatam. 
ji. - - auricularam , poftice pedicel- 
lo flexo. 

12, - ^ cirro laterali. 

13. plriformem. 

a. Cilia difperfa. b. fafciculata. 
e. Vorago timplex. d. duplex. 
Ci Tub.i fuperior. f. inferior. 

K k 3 g. po- aSz VORTICELLA. g. Poftica obtufa. h. acuminata. i. attcnuata, 

k Pedunculus apice flexus. 

1. Uncus. m. Auriculcc. n Ciirus. 

o. Serics punclorum pcllucidoiuin. 291. VORTICELLA multiformfs. 

VoRTicELi.A viridis opaca, varia, ve/Iculis fpar- 
fis. Tal>. XXXVL Fig, 14—23. 

yort. PolyninrpIi£ , ut ovum ovo, limilis cft; diffvTen- 
tiaque fufliciens quam difSciihme extricatur, viror tantum fa- 
turatior, veficul^ majeres , ac habitatio marina. 

Oculo nudo commatis inftar vivacinTmi confpicitur, arma- 
to lcfe i<i tam variantcs formas, (]uam ipfa I^ort Po/^ymm p^^n-, 
iTiomentorum intervallo induit. Cyiindrica, ventrofa , tukr- 
formis, poftice obtufa , acununata, elongata, curvata, medio 
emarginata vel in papillam produ£la. Apertura vel circularis, 
vcl obliqua aut reniformis ciliis varic rotantibus. Subflantia 
granulofa , opaca , obfcure viridis ; in quibusdam pclluccnt 
veficulx duae vel rres pellucidce, non feriatim uti builula: in 
Vort. Polymorpba difpolitac, an ovula? 

Motiis in omnem fenfum varius. 

Binas coHateraliter cohserere raro vidi, an cafu? 

In littoribus marinis pafilm copiofiflime. 

Fig. i.:j. Fort. Multifnrntcs-, naturali, 

15 — 22. autla magnitudine, diverfis formis, 
23. duas cohaTcntcs, offcrunt. 

a. Apcr- VORTICrLLA. 253 

a. Apertura circiilaris. b. Cilia fafciculata. 
c. - - reniformis. d papilla media. 
c. Poftica obtufa. f. acuminata. g. atte- 
nuata. h. Veficulse pellucidx. 292. VORTICELLA nigra. 

VoRTicELLA trochifomiis nigra. Tah, XXXVIL 
Fig. i— 4. 

Vorticella Nigra, Verni. ter. tf fluv. 102. ZooL 

Dan. prodr. 2530. 
Schwarze Vorticclle , Bcrlin. EcfcbiSft. 4. p, 4^. 
Nnturf. i8- p. 80. t. 2. f. c. 

Oculo nudo fe fiftunt punfla minima nigra in fuperficie 
aquae fingulatim natantia; quodlibet microfcopio fubjectum vi- 
dctur coipulculum conicum, opacum, altera extremitate ven- 
fricofum, obtufum, altera acuininarum; aucta valde magnitu- 
dine, ntrinque in e.xtremitare obtufa uncinuli duo pellucidi 
candidi in conipeflum prodiere. Hi organum rotatorium in- 
confpicuum produnt, eorum tamen ope in aqua progreditur. 

Motus vacillans fere continuus & in fummo aqua?. My- 
riades latus vafculi vitreilumini obvcrfum quserunt, punftorum- 
que nigrorum adinftar eidcm adhsrentj latus a lumine averfum 
mox dcferunt, iiluminatum occupaturae. Saepe quatuor & plu- 
res cauda unitK circumnatanr. 

In pratis inundatis Augufto > ac in Confervis foffarum 
copiofe. 

Fjg. j64 VORTICELLA. 

Fig. I. Vort. Nigr/is, naturali, 

2-3.4. auSa magnitudine, diverfo fim, e.xhibcnt, 

a. Crganiim rotarorium. 

b. Uncinuli illud prodcntes. 

c. Extrcmitas poltica acuminata. 293. VORTICELLA cucullus. 

VoRTicELLA clongata, teres, apertwra oblique 
truncaca. TaO. XXXVII. Fig. 5 — 8. 

Inter majcres ocullsque vifitilis eft. Corpus conico-elon- 
gatum, feu cucullum cmporeticum refercns fubfulvura; gros- 
iior cuculli e.xtremitas obbque truncata ctl:, ac aperra fcu exca- 
vara, margine altero erofo; in apertura cilia rorantia argre con- 
fpicua quorum ope animal circumnatat; ^sc antica efl; poili,.3 
feiifim attcnuata, claula. 

In aqua marina raro. 

Fig. 5. f^ort. Cuciillnm-, naturali, 

16.7.8- aucta magnitudinc, divcrfo fifu,offerunt. 
a. F.xtreniitas antica. b. pollica. 
c. Aperiura obhcjua. d, Margo erofus. 
e. Cilia rotanti». 294. VORTICELLA utriculata. 

VoRTicELLA viridis ventricola produ£lilis, antice 
truncata. Tab. XXXVII. Fig. 9. 10. 

Fort. VORTICELLA. 263 

^'ort. Burfatani rcferr', produclionc corporis tamen ac 
dcfeftu prominentis papillae differt. 

Animalculiim ventricofum, moleculis virldibus fartlum, 
antice coarftatum , apice truncatum ac ciiiis cinO;um ; his reclc 
extenfis micat, vel deflexis rotationem ciet. Anticam in dup- 
lam corporis longitudinem cyluidraceam producerc valet. Vc- 
ficulsE in corpore fphoericcc , an ovula ? ^ 

In aqua marina raro. 

Fig. 9. f^ort. Utriculatam, antlce correptam, 
10. produflam, aucta magnitudine, filtunt. 
a. Bafis. b. Pars antica coarclata. 
c. Apcx truncajtus. d. Cilia extenfa. 
e. dertcxa. 295. VORTICELLA ocreata, 

VoRTicELLA fubcubica, infra in angulum obti>- 
fum produaa. Tab. XXXVIL Fig. 1 1 , 

Singularis figura: anlmalculum , ocrcam curtam vel 
pedem hominis truncatum referens. Pars fuperior feu cruralis 
apice truncata ac ciliata, inferlor fcu pedalis anticc in pedeni; 
poftice in calceni finuata. 

In aqua fluviali rarHlime. 

Fig. ir, p^ort. Ocreatam, aufla magnltudinc, offert. 

a. Pars fuperior ciliiHa. 

b. inferior, 
c antica. 
d. poftica. 

Ll 296. aW VORTICELLA. 

296. VORTICELLA valga. 

VoRTicELLA cubica , infra divaricata. Tab, 
XXXVIL Fig. 12, 

Animalculum moleculis grifcis farftiim, ique latum ac 
loneum, apice truncatuni ac ciliatum , bafi utroque angulo in 
papiUam, aitero nempc in verruciciormcm , altero in digitifor- 
niem produtlo. 

In aqua palluftri rariflimc. 

Fig. 12. p^nrt. f^tilgaviy auQa magnitudinc, (illit. 

a. Apex ciliatus. h. Papilla verrucjefor- 
mis. c. djgitiformis. 297- VORTICELLA papillaris. 

VoRTiCELLA ventricofa, antice truncata, papilla 
caudali & laterali hyalina. Tab. XXXVII. Fig 1 3. 

Corpus tcres, ventrieofum, moleculis pellucidis farQum, 
apice ciliis minutiilimis xgrc pcrceptibiUbus, bali cauda papil- 
kri inftruclum. Splendida nota elt papilla medio corporis. 

Hlotus vacill.uoriu-s frepc in codcm loco, & tum papilla 
pro fitu corporis dcxtrorfa vcl finiilrorla. 

Molecularum adjacentium vehcmens rotatio c motu ti- 
liorum. 

In aqua paluftri cum Confcrva mtiila^ raro. 

Fig.. TORTICELLA. 2^7 

Fig. 13. Vort. Piipillaremy aucla magnitudinc, ex- 
hibet. 
* a. Apex ciliatus. 

b. Papilla caudalis. c. lateralis. 298- VORTICELLA sacculus. 

VoRTicELLA cylindracea , apertura repanda , 
margine reHexo. Tab.XXXVll. Fig. 14 — 17. 

yort. Citrinx afEnis, pofticc vero obtufa, nunquam in 
acumeii producitur. 

Animalculum craflum. , teres aequali undique diametro, 
moleculis fiirc.him, fubvircns, anrice totum parulum, margine 
plcrumque reflexo , polHce obtuium , interdum crenatum & 
coarctatum ; ciliis in apertura urrinque micat. 

In incefl^u corpus producitur & corripitur ; in morte feu 
humido deficiente complanatur. 

In paludofis. 

Fig. 14&15. yort. Sacculum correptum, 

16&17. produclum, diverfo fitu, autla magni- 
tudine, offerunt. 

a. Apertura. b. Margo rcflexus. 
c. Cilia. d. Poflica obtufa. e. crenata. 
£ coarclata. Ll: 2P9* 268 VORTICELLA. 

299. VORTICELLA cirrata. 

VoRTiCELLA ventrofo , apertura finuata, cirro 
utrinque ventrali. Tab. XXXVIL I-ig, iB. 19» 

Prxcedentein prima facic rcfert, at cilUs inconfpiculs, 
cirroquc laterali fatis diverfa e(l. 

Animalculum apice rctufum, m;irgine latiufculo S< finua- 
to absquc ciliis confpicuis , rotatio tamen in ipfa voragine pro- 
fpicitur, infra apicem aliquantum coartlatur, dein turgidum 
feu vcntrofum pofticeque obtufum cft ; a pane turgida utrinqite 
dependet cirrulus folitarius. 

In foffis aquaticis. 

Fig. 18 & 19- y^ort. Cirratavt-, diverfo fitu, aulla 
magnitudine, exhibent. 
a. Apertura. b. Cirrus ventralis. 300. VORTICELLA nasuta. 

VoRTiCELLA cylindracea, crateris medio mucro- 
nc prominente. Tab XXXVII. Fig, 20 — 24. 

Vortitella Nafuta , Fcrt?i. ter. if fiuv. iio. ZooL 

D.m. prodr. 2,538- 
Naefe Snurreren , Nyc SiWtl. nf DiOiJk. Videnjkiih. 

Sisljh Skrift. II. p. 250. tab. I. fig. IV. 

Animalculum nudo oculo inconfpicuum , armato inter mi- 
rabiliora, organo rotatorio medium corpus cingentc. Corpus 
piUucidum, cylindricum, inacquale; aiiticc truncaium ciliis ro- 

tantibus VORTICELLA. aSp 

tantit)us cQrpuC:uloque triangulari in centro crateris promincn- 
te; poftice obtufum, medio laterc utrinquc mucrone inftruc- 
tum. Sic in motu exhibctur, aqua vero fjre exhalata corpo- 
reque uti in rcliquis infuioriis deprcflb, oculus decegit prxrer 
©rganura rotatorium anticum, VorticeUis commune, ipf.nn 
corpons mcdium ab altero circumdari, hujusque ciHa in motu 
animalculi ob vchementiam rotatlonis utrinque tantum perfpici, 
&- quidcm quali in mucrones unita. Quid, quod intcr hoc & 
anticum adeife tertium parcius cihatum , ex alio fed minori ia- 
fcicuio pilorum latere mucronem exquc hneis duabus transvcr- 
ialibiis rivulos aquarum profluentium mentientibus, quam ta- 
men imaginem foli motui ciliorum lento deberi autumo. 

Motus concitatus & muhiplcx , tantusque organorum mo- 
ventium apparatus, inprimis in gravida, cujus pulli fimul ia ma- 
tre fuo moiu gaudcnt, in corpore pcllucido acicm oculi & in- 
gcnii obfcrvatorib hcbctant, ut de rc adeo perplexa fententiam 
ferre vix audeat. Poftquam mater pullos coram delineatoje 
enixa effct, motus & organa juftius dignofcebantur. 

Seriem ciliorum in medio corporis rudimentum propaga- 
tionis inltantis pcr partitionem , qualis in 'Naidihiis videre eft , 
credercm , nifi pullus in medio & ih extremitate animaRs aliter 
fentire juberct; attamen ita eft, quam quidem paradoxum ap- 
pareat, plures enim pollea reperi fimplices absque ferie cilio- 
rum media, paucas ferie triplici ciliorum cinftasj ficque yort. 
Nafuta & partitione & foetubus vivis fimui propagatur; pro- 
lesque, quam partitione minatur, jam antcquam a matre feces- 
fit, foctu vivo gravida eft. 

Variam & improvifam formam induere valct; ventrico. 
fa enim fubqua.lrata , membranacea utrinque compreffa, ovalis 
ac fphxrica pro lubitu evadit ; prominentia triangulari tainen 
permanentc, in fphxrica & ovata quidem occultata, in necata 
tamen , ope nempe urinje guttuls mixtae, teres & longior, ac 
«nargo aperturs ciliis reflexis hiriutis apparet : fphaerica & ova- 
ta figura incautumfacile decipir, dum aliud anumaJcuhjm meti- 

L 1 3 titur. 270 VORTICELLA. 

titur, ciliis periplieriam cingemibus, mcquc diuiidio horn? am- 
biguum tenuit, in paucis quartam ciliorum feriem intra extre- 
mitatem pollicam oblervavi. 

In aquis inter LemniWi medio Novembris parcius. 

Fig. 20. F^ort. Nnfutant-, forma folitaria cylindracea, 

21. eandcm foetubus vivis, & 

22. ovulis gruvidam, 

23. forma fphaenca, 

24. in partitioyc quadruplici occupatam , auQ» 

magnitudine, iiftunt. 
a. Cilia antica. b. eadcm, ut aculei, pe- 
ripheriam -cingentia. c. Cilia media. 

d. Eadcm in mucroncs utrinque unita. 

e. Nafus. f. Foetus vivi. g. Ovula. 
h. Loci partitionis. 301. VORTICELLA stellina. 

VoRTiCELL.^v orbicularis, difco moleculari, peri- 
pheria ciliata. Tab. XXXVill. Fig. l . 2. 

Animalculum elegantiflimum, orbicularc, difco fubconvexo 
molecuiis far£to, arca pellucida & circulo opaco cingitur; hunc 
rurfus ambit ora aquei coloris, radios difbntes fetulas minutas 
referentes emittens. Hx rotatione prorfus evanefcunt, ac folus 
candor circa globum rotantis inilar fluidi confpicitur. Globuli 
tres aut quatuor majores intcr moieculas grifeas in quibusdam , 
an ovula? 

In marina an in fluviali aqua reperi , notare neglc.xi. 

Fig. VORTICELLA. 271 

Fig. I. Vort. Stellinam-, gyros cientem, 

2, eandem quielcentem, au£ta magnitudine, fi- 
itunt. 

a Difcus molecularis. b. Area peliucida. 
c. Circulusopacus. d. Ora aquei coloris. 
e. Radii fetarii. 302. VORTICELLA discina. 

VoRTicELLA orbicularis, margine ciliato, fubtus 
convexo-anfaca. Tab, XXXVIII. Fig, 3—5. 

Niitnrf. 20. p. 152. t. 3. f. 29.? 

Figura cucurbitulam refert, fupra excavata orbicukrisj 
fubtus convexa & moleculis veficularibus fartia, anfaque hyali- 
na jEgre perceptibili fulcitur; diameter difci <:onvexo trunco 
duplo, anfa bafcos triplo , longior ell. Margo feu peripheria 
difci ciHis flu£tuantibus laxis cingitur. Horum rotatione in 
convexo latere celeriter vacillat, poft paffus quosdam bafi fefe 
erigit, at mox procumbendo iter luum pergit. Margine gut- 
tulae in vadum appulfa , difco invertebatur, motuque ciliorun) 
clabi fruftra cnixaperiit, 

In aqua marina haud frequens. 

Fig. 3. l-^ort. Drfcinnm, oblique ere£tam, 

4. horizonMliter declinatione natantem , 

5. pcrpcndiculari fitu rotantem, au£ta magnitudi- 

ne, offerunt. 

a. Difcus. b. Anfa. 

c. MokculcE veficulares. 303. 2^2 VORTICELLA. 

303. VORTICELLA scyphixa. 

VoRTicELLA crateriformis , crvftallina, medio 
rphaerula op^ca. Tab. XXXVllL Fig. 6—8. 

Animalculum latitudine aperturx vix longius hyalinurn 
pelkcidiflimum absque granulis aut molcculis , poftice obtufum 
aperrura anguftius, undi;]ue quafi torno cfHclum. Mcdio tun- 
di pcUucct mafla nigra fphsrica. Cilia antice utrinque in fafci- 
culuni coUiguntur. 

In aquis, ubi Lemna, frcquens. 

Fig. 6. y. 8- Vort. Scyphinam ■, vario fitu innatantem, 
au£la magnirudine, exhibent. 

a. Fafciculus ciliorum. 

b. Mallii interancorum opaca. 304. VORTICELLA albina. 

VoRTicELLA cylindrica, poftice acuminata, Tal\ 
XXXVllL Fig. 9. 10. 

Natiirf, 19. p. 53. t. 2. £ 16. 19. 

yorticellam polytmrphatn rz£zn , at muhoties minor & 
alba, ncc adeo mutabiHs cfl, inter hanc & Vort. tnnnutel- 
latii media. 

Corpus cyhndricum longulum, latitudinc quadruplo lon- 
gius, pellucidum, veficuHs minimis rcpletum, antice lariufcu- 
lum fubtruncatum , indc verfus pofticam fcnfim attenuntum. 
GiUa totum marginem anticum occupant varic ludentia , intcr- 

dum VORTICELLA. 273 

dum utrinque in fafciculum vel corniculum congeruntur. Pas- 
fini figuram piriformem aflumir. Correpvioncm in antica par- 
K) at raro, vidi. 

Inter Lemnam minorem haud frequans. «n Fig. 9. Vovt^ Alhivam-, praclongatam , 

10, piriformem, au£li magnitudine fiftunt. 

a. Cilia fparf*. b. in fafciculum coliccla. 305. VORTICELLA fritillina. 

VoRTicELLA cylindrica vacua, apice trnncata, 
ciliis prjElongis. Tab, XXXVllL Fig. II — 13. 

Corpus cr}'ftallinum , cylindricum, vacuum, bafi tantum 
paucilTima intcranca glomcrata pcllucent ; apice truncatum eft, 
in conum tamcn obtuUuu ti: aliquantum inflexum in quiete prs- 
fertim mutabile. 

Mntus vacillando fefiinans, pilisque tum breviflimis anti- 
cc feu ciliis ludit, pulvifculo vcro affixa, ac aqua deficiente, pi- 
los lortgiorcs antice paflim utrinque piotendit. Varix longitu- 
dinis eft. In longioribus inedium corporis fipe coarftatum, 
an inftans divillo? 

In aqua marina fervata. 

Fig. ri. Vort. FiitiUinavi^ fcftinantem, 

12. quiefccntem, 

13. in divilione occupatam , aufla magnitudine, 

c>:hibenr. 

a. Cilia Iparfa. b. Interanca. 

c. Cilia prarlongata, d, inftans divifio. 

M m 306. 374 VORTICELLA. 

306. VORTICELLA truncatella. 

VoRTicELLA cylindrica , diflerta, apice truncata, 
ciliis breviufcalis. Tab. XXXViLL Fig. 14, 15. 

Vorticella Tiuncatella , Verm. ter. £?' fluv. lOg. 

2.00I. Dan. procir. 2536. 
Begger- Snurreren , Nye Saml. af Diwjk. Videnjk. 

S.e/J\: Skrjft. III. p. 1 9. 
Baker microfc. expl. p. 79. r. 5. f VII, i, 2. 
Crafpedarium corpore cylindrico, Hjll, bifi. anim' 

p. 6. t. I. 
EiCH. niicrofc. p. 42. t 3. f. R. S. 

Major & craflTor Encb. Fritilln & Vort. Limacinn, lon- 
gior Vhrt. FritilHna, quas ref^^rt; aiJile , quod ncc fedilis, 
nec interaneis vacua mihi un(]uam obvia fu:rir, & quod tiliis 
pluribus breviufculis totum apcrturat marginem communiter oc- 
cupantibus inftrufla fit. 

Corpus cylindraceum, cryftallinum, moleculisnigricantibus 
repletum , polHce obtufum, antice truncatum , organo rorato- 
rio fplendidum. CiHa in fafciculos duos oppofitos intcrdum 
collefta introrfum niftitant. 

Contraclionem , quantum niemini, nullam vidi, 

In aquis, ubi Z<?/«7;rf vegetat, hau«d frequens. 

Fig. 14 & 15. Vart. Truncatellavit au£ta magnitu- 
dine, fifkint. 

a. Citia inrio:fi.im, 

b. e.xtrorlum nittitantia, 

c. Ovula. 307. VORITCELLA. 275 

307. VORTICELLA limacina. 

VoRTiCELLA cvlinddca , truncata, ciliis bigemi- 
nis. Tab. XXXVllL Fig. 16. 

Vorticelk Limacina , Vetm- ter. ^ fliiv. 1 07. 2aal. 

Diin. prodr. 2535. 
Naturf. 19. p. 56. t. 2. f. 22. 

Oculo inconfpicua; opc vcro lenticula: corpufculum cry- 
flallinum cylindricum confpicitur ; & hoc ex orificio truneato 
cilia duo vel quatuor minima , ^gre pcrceptibilia profert. In- 
teranca pellucent, pedunculo deltituitur; fediliseft & parafitica. 

MotUm nullum nec roratorium hec contra£tile , eti- 
amfi non paucas horas obfervatiunculs impenderim , obfervare 
potui ; in individuo ta;ncn motum fingularem vidi; interanea 
nempe una gyratione.circa centrum pcr intervalla vehementer 
agehantur; hac forte ratione animalculum loco , cui adhxret, 
fecedere conatur; qusdam enim in acjua Hbere vagari animad- 
verti. 

Tentacula & ora juniorum Plavorhis contorti & BiiIIiX 
yo^7f /;/^//j' foUtariae occupant , dum familiares pedicellata: tcllE 
infident. 

Fig. \6. Vort. Liniacinas ■, tenraculo limacls inhacren- 
tes, aucla mngnitudine, offert. 
a. Tentaculumlimacis. b, VorticcIIas. e. 
Cilia rariora. M m 2 308. «76 VORTICELLA. 

308. VORTICELLA fraxinina. 

VoRTiCELLA gregarla, cylindracea, oblique trun- 
cata, ciliis bigeminis, apicis margine hfla. Tab. 
XXXVm.Fig, 17. 

Congeries rariflinia hxc mihi , &' qiiidem unlca catcrva 
poft plurium annorum in minuiiiLinis animakulis obfervatio- 
nes, 27 Otlobris 1781, nec pollca, obvenit. Cauda? unius 
tantum Cyclopis adhsrebat, nec in uUo aho, Hcct deceni & 
nhra in illa hicubratiuncula oculo armato perluftrarem, obvia 
fuit. Truncum & ramulos, quales in figuris Rnefelianis Iiij. 
Vol. 3. t. 98. f. 4., nullos armati oculi acie fpeflare potui, ci- 
ha vero bigemina, qux Roesei. non vidit, & cgo & fratcrcuhis 
apcrte confpeximus, an igitur a Rocfclinna divcrfa, an eadcm 
pcdicclhi occuhatis cner, ambiguus iui, donec mihi 1784 ^'^^a 
RoEsELii digitalis obvenit. 

Corpus cyhndraceum poftice fubacuminatum , molecuhs 
opacis impletum, apiccm verfus pelhicidum; hic obhquc trun- 
catus, margine, non iplb corpore , incifuram leu fulcum ptrc- 
fert; intra marginem duo tubercula, quibus feta? geminx utrin- 
quemicantes nchxrere videntur, pa(f?m producit. Membranuls 
mucidcE, nulli trunco , infertne videntur. 

Vortices in aqua & correptiones in antica corporis parte, 
yorticcllis folitas , hs quoquc vel fingulatira, vel pluies limul, 
frequenter exerccnt. 

In Cyclofie quaJricorni. 

Fig. 17. Catervam Vort. Fraxinina, aufta magni- 
tudine, c.xhibet. 

a. Incifura marginii. b, CiUa gemina. 
c. Membrana mucida. 309. VORTICELLA. 27*? 

309. VORTICELLA CRATiEGARIA. 

VoRTiCELLA fubglobofa , gregaria. Tab. 
XXXVIIL Fig. 18- 

■Vorticclla Crata?garia , Verm. ter. ^ fiuv. 112, 

Zool. Dnii. prodr. 2.540. 
Vorticella Compofita, floribus muticis globofis, ten- 

taculis binis , fh"rpc ramofa. Ltn. Syft. 6. 
Brachionus vcgctans iHrpe rigida brevi dichotoma, 

ccrpufculis confertis ovaUbus, ore bitentacula- 

tis. Pallas 7,oophyt. 58- 
RoEs. inf. 3. p. 604. t. 98. f. 2. 3. & £. 3. 
Ledermull. microfc. t. 88- f- o. p. 

Corpufcula fubfphaerica coacervatione figuram A/br/haben- 
tia, plerumque absque omni pediculo, armato ne quidem ocu-' 
lovifibiH, fefiiha, interdum p.edunculo curvato, crafflufculo com. 
muni infidentia, absque pediceilo partiali ' 3^. Apertura circu- 
laris marginata. 

Contraclio fit m apice Vorticella-, ut videtur; cilia bige» 
mina nulia non opcra diftingvere, motum vero ciUorum vehe- 
menter rotatorium ope lenticulae n. 3. viicrofc. compofiti vi- 
dere Ucuit. 

\mii\x^3. C^^clopis qiiadricornis , menfe Aprili. 

Fig. i8- Catervam Fort. Cratcegaria, fiftit. 
a Apertura circularis. 
b. Pcdunculus communis, 

Mm3 310. 

*3) VavtucUa crntd^ttrta pedicellis deftituta, pedunculo coinmuni il)» 
iliuc^a, ^edunculatai ^ fcflilcs conjungit. 47» VORTICELLA. 

310. VORTICELLA hamata. 

VoRTiCELLA burfeformis cavata, margine aper- 
turx aculeis rigidis. Tab. XXXIX, Fig i — 6? 

Cilia nec pilos profpicere potui, nec in aqua uUain rota- 
tionem aut micationem, movetur tamen opc organi qualiscun- 
que intra aperturam abfconditi, aculei enim, quibus margo aa- 
ticus cingitur, curvati quidcm funt, at rigidi absque ullo motu. 
Corpus granulofum, teres, antice latius, truncatum, pofticc 
obtufum, contraflilc & extenfile. 

Vel lente vacillat, vel eodem loco in priccps rotatur, vel 
corpus arcuando latcre gyros plures citifTimc ciet. A majori 
aniniaiculo ofFenfus quafi tulminc iclus fefe in dimidium volu- 
laen corripit, ac aiiquantum quiefcit 54^. 

Fig. I — 6. l-^ort, Hat/iata7!i, fub diverfo fitu , & qui- 
dem fig. i. duas cohicrentes, aucta magni- 
dine, prodcre mihi videntur ^^). 
a. Aculei aperturam cingentes. b. Pofti- 
ca pars. 

311. VORTICELLA crateriformis. 

VoRTiCELLA fubquodrata , ciliorum fafciculis eti- 
am poftice. Tab. XXXIX. Fig. 7— 1 3 • 

Vorti- 

'♦) De loco nntGli Imjus nil allanim lepeii. 7". 

"j Klc tamen tertus lum , licet haium HsiUiaium jnm nnte nhitiim 
Auftoiis fculptsrum ori«iniiia aptius indicaie nelcio, in (cliedula 
enim relicta , bas Hguias pic>as pixbente, annotatum taiuum le- 
go: Avimnkula vinxiinc ciylhilhiiii in nqini Lciiinn ohtcci.i ; nec 
ibi fig. 7ma hujus t;ibul:t occunit. Hxfito, anne onincs fig. 
I — 6. \'a!ictatcs tantum ^e/f. Ci aicrifoi niis , cui nimis liiniles, 
indicabunt? F, vorticella; 279 

Vorticella Crateriformis, Verm. ter. ^ fiuv. lop. 

Zool. DiW. proJr. 2537. 
Begger-Snurreren, Nye Siiml. af Danjk. Vidiiijk, 
^ Sielfi. Skrift. II. p 249. 

Crafpedarium corpore llibovato, Hill. hiji. aniin, 
p. 6. t. I. f. a. 

Animalculum aculo inconfpicuum , vividiim, pellucidis- 
ITmum fl.nicans, tcres , larituduje lua alicjuanriiper lorgius , 
figura ad cjUiidratum accedcnte, ita tamcji, ut antice interdum 
convexuni appareat, & ab altero latcre brevius (it. Organum 
rotatorium utrinque in falciculum ciliorum unitur ; poitice ali- 
us falciculus cilioruni breviilimorum utrinque micantium arma- 
to oculo aEgre perceptibilis. Interanea nulla; globuii vero, 
feu vcficuKv tantum g — lO in medio corporis, non tamen in 
nmnibus; raro viginti numeravi, omnes squales, Ipha;ricaSj 
opacas, nigerriinas. 

Hujus duo individua in conjunQione prehendi, fphaeru- 
las duas pcUucidiilimas moleculis minimis plenas mentiebantur, 
adeo ut ignota animalcula crederem, nifi poil plurimas gyratio- 
iies fecedentes figuram Vort. Cniteriformis affumliffenr. 
Sphccrul?E concitatim narabant, alrcra altcram alternatim in vor- 
ticem fuum traxit; fuperficies in hoc llatu glabra, absque ullo 
cilio vilibili, in difceffu vero in bafi, qua coharrebant, linea cir- 
cularis apparuitj ac in feparatis falciculus ciliorum, ac morus, 
qujlis in Fort. Crateriforvii. Cum minores majoribus hujus 
fpcci.i effcnt, propagationem per fpontaneam divifionem poti- 
us, quam coitum, fuipicatus eram. 

1782 verfus finem 0£lobris plures cohserentes rurfusvidi, 
ob mntum vero concitatum nullo modo certior fieri potui, qua 
paite junda? erint; Sphxrics prorfus figurje erant, ciliaque al- 
tera extremitare lud^ntia paffim oblervavi, an vero poftica parte 
lurar^u- cohxrebant, an altera alreri poltice jun£la, dubius per- 
fiitcbam. Copulam tamen potms, quam dmlionem, fuadent 

margo «8® VORTICELLA: 

margo intermcdkiSj mlnor ftatura quam in adultis, ac cohrefio, 
ut videtur, potius ab aliqua lateris parte, quam extreniitatibus. 
Olim divifionem quideni credidcram ob minorcm (hturam, in 
Puratn. Aurelin vero didici, minorcs copula jungi. 

Motus vacillatorius continuus &' vchemens, absquc quic- 
te. Cftntraclio fit in antica & pofUca parte fimul, inque hujus 
medio, aqua deficiente, apcrtura elliptica vifibilis, illa vero in 
coliem elevatur. 

Aqua exhalata, nova licet affufa, poft plures horas non 
refufcitarur. 

In infufione graminum copiofa & frequens, ac in foflis 
cum Levina. 

Monendum, ne cipimVi p^ortice/Inrtim pedunculatarum, 
reU£lis pediceUis , in aquis circumvagantium pro aUa fpecie fu- 
mantur, noftra hs:c prima flicic plurimum refcit , divcrfa vcio 
individuorum magnitudo piopriam ipeciem infuper probat. 

Fig. 7. F^ort, Crnterijorvien in copula, 
8 — ir. SoUtarias diverfo fitu , 
12&13. Cratcrem anticum obverfum varie forma- 
tum fub contractione, aucla magnitudinc, 
ofFcrunt. 

a. CiUa rotantia nntica. 

b. Eadcm in fifciculos duos unita. 
c- Falciculus ciUorum pi)fticus. 

d, Apcnura elliptica poliicc. 
C. CUia in cohccrentibus Uidcntia. 312. VORTICELLA c.analiculata. 

VoRTiCELLA dilatata, pdliicida, latere incifo ''). 

Vorti- 

^'^) Figuiam liujuj nullibi reperi , neque ideo defcriptionem omittere 
volui, /". VORTICELLA. sgi 

Vorticclla canaliculata, Verm. ter. ^j fliiv. iir. 
TjQqI. Dafi. proJr. 2539. 

Oculo punfla alba coacervatim parictcs vafi vitrei occu- 
pantia; admota lcnticula, antica eorum parspoftica anguflior ac 
altero lateris margine aliquantum incila videbatur; Microfcopio 
antica rotundata, poftica tmncata confpiciebatur, ha:c medio 
fubemarginata, illa organo rotatorio inftrufta erat. Ope dicli 
organi uti congeneres vorticcm continuum in aqua excitabant. 
Latcra dilatata , marginibus fubacutis; cilia orgaui rotatorii ab 
apice ad inciiionem latcralem dcfccndcre videbantur. Intera- 
nea in corporc pelluccnti obicura; horum duo canales diflinQi: 
akcr brevillimus ab inciiione lateraU ad medium corporis obli- 
quedu£lus: alter ab incifione cadcm pcrpendicularitcr ad inci- 
furam in medio marginis poftici. Hinc facile quifpiam conjicc- 
ret , hunc canalcm cffe vcrniis alimcntarium, incifiunem anti- 
cam, in quam organum rotatorium moleculas in aqua contcntas 
volurat, cITc os, ac incifuram pofticani anum, fi ratiocinia ex 
analogia fulficcrcnr, nec alia analogia his adverfaretur. Re- 
pcndo vermiculi hi anticani partem plerumque verfus inciffo- 
nem repetitis vicibus inchnabant , quafi aquam haurirenr. Dc- 
ficicnte aqua inccflus ccflabat , motus vero rotatorius continua- 
batur, usqucdum omnis humiditas cvaporancr. Hoc ipfo mo- 
mento bullae dua: pcUucida: in corpore apparebant, hific dilata- Aoft» 
batur vitaque exftinfta eft. 

In aqua repcri, ubi per aliquot tempus confei-vata fuerat 
Coiiferva fluviatilis, qua: cum colorem \iridem amififfet, in- 
genti horum animalcuiorum numero cooperta erat. 

513. VORTICELLA versatilis. 

VoRTicELLA elongata {piculiformis, mox urceo- 
laris. Tab. XXXIX, Fig. 14—17. 

N n Ani- aga VORTICELLA. 

Animalculum ortu & mutiitione llatus primi perquam 

variabih. 

Sphxra pellucidic gelarinorx 4 — 24 linearum dinmerro 
hyalino - viridcs, ociilo ahcjuantum armnto radiis rubtihnTmis, 
prxlertim in peripheria, {aturate viridibus quali hirfutx in aqua 
paUillri natantcs. Ope microfcopii radii lineolx abrupt^ con- 
fpiciuntnr, in peripheria reric rriphci & qivadrupHci, quafi to- 
tidcm fpicula , juxta lcle ordinntre, in dilco \ero difpalat:r & 
plcrumque contraclar, motum vero e:-;fcrentes vera animalcuia. 
Dum gelatina conftricta funt, pleraque habcnt corpus viridc te- 
res, elongatum, antice obtufum, poftice acuminatum, ac pas- 
fim anticam partem ira in pofticjm contrahunt, ut corpus cras- 
fius quideiB & triplo brevius evadat, mox vero lcnte producunr; 
ieRlim carcere fecedunt, antica & poftica in formam cyhndri- 
cam elongata triplo minorem contrahunt, ciHa rotatona exfe- 
runt, ac priftina omnino neglcfla, hac nova figura felHve cir- 
cumnatanr. Corpus jam conitanter cyHndraceum granuhs fphne- 
ricis viridibus (in motu animahs hxc mobiha videntur) reple- 
tum , antice, margine ahquantum deflexo, centro fipe in pa- 
pillulam acuminatam produftum. 

Mutu vacillatorio pofticam & anticam pro lubitu corripit) 
utraque contratla ovata confpicitur. 

Ex halone corpus ambiente totum ciliis cinftum fufpiccr, 

A /■'^ort. Po/ymorpba i\g\irA hi motu conftante, a Truit- 
catellii maigine deflexo ac colore, a Niifuta corpore graciliore 
&c, fat divcrfa. 

Sub initium Scptembrls plurimx fphxrtc, eadem in palu- 
de repertac, animalculis elongatis phalangis inftar difpolitis rc- 
pletoeerant, hxc dchinc fociciatcm nondum interrupcrunt. 

In aqua paluftri Diohachicvft fphxras gelatinolas pluri- 
mas fub fincm Augufti reperit R. W. ^ffcns-, co tcmporc me- 
us, ut dicunt, ammanucnlis, animalcula iple detc.xi. Gela- 
tina, e.xacle mi Gjri/u, aur proles Limacian-, quosdam dics 

conti- VORTICELLA. "233 

conrinebantur; miriirh phoenomenon Ocdipo dighnm , fpli.-c- 
rula niiliies majore animalculo lihero & adulto. Animalciiium 
fobolem millcnam gclatina inclulam cdit gelatinaque cum (obolc 
matncc e.xclufa in tantum volunicn excrelcit? hoc m regno ani- 
mjli roto, illud in microfcopico absque exemplo; maricm vero 
fobolem in fphceris gelatinofis fibi alienis pofuiflo, obltat oido 
& difpolirio pullorum in fphafris numerofis. An intcftinalia 
majoris animalis cum muco hujus gelatinofo edita, at unde glo- 
bofitas gelatina: , ac diipofitio animalculorum antica omnium 
parrc in periphcriam verfa. Notari quoque meretur juniores 
adultis duplo vel tnplo longiores elTc. 

Funduin valculi demum petiere, ac ibi coacervatae oculo 
nudo niaculas virides effinxcre. 

Fig. 14. Sphsrulas tres Fort. Verfatilihus ., naturali 

magnitudine, impletas, 
15. Sphaeruiam majorem, ahquantum au£la mag- 

nitudine , 
i6. Fovt. Ferfiitiles, in peripheria trlphci feric 

ordinatas, 
17. in difco (phsrs difpalatas, valde aufla niag- 

nitudine, fiftunt. 

a. Animalcula pcripheriie feriata. 

b. - - - difpalata. 

c. Extremitas antica obtufa. 

^ d. - - - pofHca acuminata. 

e. Cilia rotatoria, 

f. Papillula antica. 

g. Animalcula correpta ovata. 

314. VORTICELLA ampulla. 

VoRTicELLA, foHicLiIo ampullaceo, pellucido, ca- 
pite bilobo. Tab. XL. Fig. 4—7. 

N n 2 Ani- 284 VORTICELLA 

Animalculum plcrisquc microfcopicis pluries majus, poft 
multam tamen aquK marincc inquifiuoncm nocle 6 Otlobris 
17S1 primum detegcliatur; Ipccijm quidem ampulhc fcu urnu- 
Ix m pulvifculo fupcrficici gurtul;c innatante, maculamque in 
fundo urnulsc immotam, fipiusvidi, jam vero motus aliqua* 
lis in margine macula: antico lufpicionem Sc ultcriorem indaga- 
tionem excitavit. 

Folliculus Kyallnus, ventricofus, lagcnxformis, prodra- 
tus, immobilis collo truncato , fccpc dclincatione alterius lagc- 
nx cingi videtur. Apcrtura in quibusdam circularis, in aliis 
altcra marginis pars lunaris, altera pkniufcuk & produ£la, 
confpicitur. 

Vcra animalcull folUculum InhaMrantis flicies difflcilius cx» 
ploratur; maxime enim defcs anticarn corporis partcm raro to- 
ras protrudit, rariflimc totam explicat, quinariorum unicum tan- 
rum caput protrufum e.xpcdicbar. Corpus molle moleculis gri- 
feis farltum vcl torum folliculum vndequaque cxplet; vel cun- 
traclum fundo infidct, maculam referens, ac tum animalculum 
antice cilia vermicularui flammularum admftar lente & varie 
fieclit, aut imagincm fcatentis fontis dorfumquc transverfim fe- 
eanris moritat; vel fenfim in formam oblongam & \cntricoiim 
vcrfus aperturam foliiculi , interdum ultra ipfum maiginem 
producitur, ac pauca cilia fluftuantia cxfcrcns mox corripitur. 
Frorfus explicatum lcmel vidi , tumquc antica pars cxtra apcr- 
turam in colIumprodu£taacdiIatataapice in lobosbinosdcprciros 
formata, poflica vero in caudam angullata erar. Loborum 
niargines Iplendidi cillis aquarum mollitcr flucntium inflar, 
commotis cingebantur. Prcvi vero apparatutn hunc in trun- 
cumrctraxit, feque folliculo condidit. Globuli in trunco ma- 
jores ina?quales , an ovula? 

Loco non fcccdir, pulverulenta cnim fuperficic vel unum, 
Vcl duo, tria aut quatuor, absque orduic aflaxa videntur. 

Punflii inltiU- foIUcuIo fa:pe adha;ret Tiicboda Juqiiilimis. 

In VORTICELLA. 285 

In aqua manna, cui inerat U/va Latiffima, 

Fig. 4. Vort. Ampullam-, fundn folliciili contraftam 

ciliaque Hammea vibr.inrcm , 

•i. difperfus pulvifculus. b. Folliculus. c. 

Simulacrum folliculi. d. Apertura fol- 

Jiculi. e. Animalculum contraftum. £ 

Cilia flammea. 

5. Eandcm contraQam cilia fluida motitantem, 

g. Cilia fluida. 

6, Produclam capite extra apcrturam foIlicuU cx- 

fefto, 

h. Cilia antica micantia. i. Ovula. 
7« Eandem capite extra aperturam explicato. 

k. Collum. 1. Lobiciliati. m. Caudula, 315. VORTICELLA folliculata» 

VoRTicELLA oblonga , fo]liculo cylindraceo , 
hyalino'"). 

Tricb. Inqiiilino proxima, at folliculus infra medium 
fubventricofus, animalculumque feflile eft Vel totum follicu- 
lum explet, vel latera vacua pelluGentia efiicit. Dum apice ali- 
quantum retrahitur, cufpides feu Iineae duae diflantes ac rigi- 
d^ fpctlabiles folliculum antlcamqne ejus partem vacuam pro- 
dunt, certo fitu apcrtura folliculi circularis in confpeflum fubit. 

Animalculum cylindraceum gelatinofum , in maxima ex- 
tenfionc bafi attenuatum, apice truncatum, apparetj Hicglobuhs 

N n 3 hyah- 

y) N-que hujus fTguram inJagare mihi eontigit , binc feponere 
cogor. F. 28<5 VORTICELLA. 

hyalinls quatuor vel margine ferrum equinum rcfcrente termi- 
nari ciliaque, uti in plunbus Vorticellis t bigcmina latcralia 
vibrare vxdctur. 

Quinque femel in cauda Cychpis mintiti aqute fluvialis, 
ac fequenti anno in dorfo , pcdibus & cauda trcs feffiJes rcpcri. 316 VORTICELLA larva. 

VoRTiCELi.A cylindrica, apertura lunata, fpinis 
caudalibus binis. Tab. XL, Fig. I — 3. 

Nimis rcfert Cerv. CatelUnnm , at marina eft. 

Tribuspartibus, capire, trunco & cauda, componitur. Ca- 
put triplo brevius trunco, latirudine sequali , poftice verfus 
truncuni aliquantum coartlatum; quoties antice aperirur, niar- 
go lunatus eft, ac cilia minuta micantia, rarius organum globu- 
lare, in conlpetlum veniunt, claufum vero anricc obrufum eft. 
Truncus teres, opacus, torulofus, poftico margine hyalino, 
cui duo cornicula mobilia anneftuntur. 

Majorcs maffi. ovata lutefccnte, forte ovario, in mcdio 
corporis rarius obvije, 

Corpore in omnem fcnfum flexili aquis innatat, tamen 
gcometrarum more fundo guttulx incedcre valet. 

In aqua marina cum fequente paflim , at minor. 

Fig. I- Vort. Lnvvnvi-, oreclaufo, 

2. Ore in liinulam apcrto, folis ciliis e.vfertis, 

3. Eandcm ore organum globulare ac cilia cxfe- 

rente, au£la magnitudine, fiitunt. 

. a, Ca- VORTICELLA. 287 

a. Capur. b. Os claufum. 

c. Orgiinum globulare. d. Cilia. 

e. Truncus. f Ovarium. 

g. Cornicula cuudiv. 317. VORTICELLA succoll.\ta. 

VoRTicELLA inverfc conica , apertura lunata , 
trunco poltice bidentato, cauda elongata biphylla. 
Tab XL.Fig. 8—12. 

Et haec tribus partibus, cure hyalina laxe cinflis, conftat. 
Caput utrinquc incilione a trunco divifum mdia cryftallina 
fartlum , antice lunatum angulis diftantibus, vel truncarum an- 
gulis cufpidatis appro.ximatis, vel obtufum angulis obiiteratis, 
ciliisque minutis micantibus, bafi vero mufculo deglutorio mo- 
bili, cujus polHca pars trunco immittitur, inltruftum eft. Idem 
femel eousque porrcflum vidi, ut tertia mufculi longitudine a 
trunco penitus difcretum, hujus tantum ne.vu trunco junflur» 
effet. Imminenre morte in truncum prorfus retrahitur; nova 
aqua? guttula adjetla, animalculum quidem femianime aliquan- 
tifper perfilkbat, caput tamen exferendi i-mpotens. Truncus 
craflus antice latior, poftice denticulo marginali utrinque finitur; 
altero latere confpicitur malla oblonga, an ovarium? Interanea 
vacua hyalina, nutrimento & ovulis impleta fubfufca. Cauda 
trunci dimidia longitudine contraflilis &. extciifilis, acuminata 
pellucida cufpidibus feu foUoIis bmis terminatis; hsc uniuntur 
& disjunguntur, quoties anmialculum nutrimcntum hauriendo 
oris organa ix. mufculum deglutorium motitat. 

In aqua marina cum Fort. Larva frequens. 

Fig. 888 VORTICELLA. 

Fig;. §. 9 & 10. Fort. Succollatnm , varlo (itu Inna- 

lantem, 

a. Culpides capitis. b. CiUa. d MafTa 
ciyltallina. c. Mulculiis dcgliitonus. 
d. Truncns. e, Dcnticuli trunci. f, 
Ovarium. g. Cauda. h. Foliola caudoc. 

11. Eandcm , antica partc dilatato- deprcfla & 

hyalina , 

12. Anticam partem , au£1a magnitudinc, ex- 

hibcnt. 

a. Caput obtufum. b. Cilia. 

c. Mufculus deglutorius. d. Truncus. 318- VORTICELLA aurita. 

VoRTiCELLA cylindiico- ventrofa , apermra mu- 
dca, ciliis utrinque rotantibus, cauda articulata bi- 
phylla. Tab, Xtl. Fig. i — 3. 

EicH. viicrofc. p. 30. t. 2. f. F. &■ p. 59. t. 6. f. F. 

Animalcukim oblongum mufculofum , anticc obtufum ci- 
liis padim micantibus, iiifra apiccm utrinquc organo ro-atorio 
pufillo exfcrtili & rctra£lili , dein alifjuantumcoarclatum ac me- 
dio mufculo deglutorio inrtruclum, mox vcntricolum: altcri 
trunci latcri injacct mafla oblonga opaca. Cauda brc\i biarticii- 
liita & bicufpi finitur. 

RipE appulfus organis rotatoriis conditis lcntc movctur, 
ac cilia tantum antica paliim profort ; in plena aqua vero orga- 
na rotatoria latcralia momcnio altcrnatim cxfcrit ^ rccondit. 

Ih acjua cum Leimia tninorc rarifllmc. 

Fi?. VORTICELLA. agp 

Fig. I. J^^ort. j^iiyitinn, ciliis lateralibus rotantibus, 

2. Ciliis anticis vibrantibus, 

3. CUiis retraclis colloquc rctraclo, aucta magni- 

tudinc, iiltunt. 

a. Caput. b. Organa latcralia. 

c. Collum. d. Mufculus dcglutorius. 

e. Truncus. f. Mafla opaca. 

g. Cauda. h. Apcx bifidus. 

i. Cilia antica. 319. VORTICELLA tremula. 

VoRTicELL.\ inverfe conica, apertura lobata Ipi- 
nulofa, cauda brevi unicufpi. Tab.XLLFig,^ — 7. 

Prima facie T^ort. Sentavt rcfert, at diverfiillma cfl;. 

Animalculum pellucidum , ciyftallinum , ventricofum , 
maffa fubovali altero corporis latere granulis lutcfccntibus farfla, 
adjaccnte aho corpore ovah pellucido vacuo, an ovarium? Cau- 
da breviflima fubarticulata, apicc acuto intcgro, adeo hyalina, 
ut difficulter videatur. Antica pars maxime mufculofi & intri- 
cata, interdum in membranulamcorporis rctrahitur; margo in- 
terdum protenditur in auriculas tres, quarum una dorfalis elt, 
ac in quibusdam moleculam nigcrrimam inius habct, hxc qucm 
ufum habcat ignoro , reliqua? latcrales funt. Ciliis vi.x percep- 
tibilibus apertura vel in tota vel in parrc micnt. Proftanr pr;u- 
terea fcra: c|uatuor ve! fcx rigi&iE. Membrana corporis quaii 
diftinaa veftis caudulam cingit. 

Valde & quidem In fphacram fefe contrahcrc valet, cauda 
& organis anticis condiiis; interdum in fphoeiula utrinque pro- 
ftat fafciculus ciliorum vibrantium. Quxhbet correptio fit cum 

O o trc- 290 VORTICELLA. tremore, Cohabitantia animalcula fetis & ciliis implicatj ac ex- 
fugit, nunquam devorat. 

Tl/ofMJvehementiflimus voluratoiiusj vorticemque cohabi- 
tantibus inolcltum ciet , vel {j^.uio corporis quadruplo alterna- 
tim dextrorfum & finiftrorlum divergit. Aqua prorlus e.\ha- 
lata, fetas & auriculas condit, vcrruculasque tres protendit ra- 
diis folanbus agilibus cinftas , in mortis agone pauca in lis agi- 
tatio, ac dcnique uhinia infequitur contraclio, ac rigor lcihalis. 

In infufione marina , ac in Ulva haud frequens. 1784 
ineunte vere in aqua litoraU in quavis guttula uhra 50 majorcs 
& dupln minoresoffendi. Majoris caudam faucc minoris con- 
ditam, hancque ab illa, quiE frulha lefe diirolvere conabatur> 
circumduci vidi. 

Fig. 4. 5& 6. Vort. Trevinlaw-, vario fitu natantem, 
7. Eandem fatifcentcm, autla magnitudine, ex- 
hibsnt. 

a. Auriculae laterales. 

b. Auricula dorlaUs maculata. 

c. Setac rigidx. d. Cilia 

e. Maffa ovalis fartla. f. vacua. 

g. Cauda. h. Membrana corpus vediens. 

i. VerrucuKc. 320. VORTICELLA senta. 

VoRTicELLA inverfe conica, apertura fpinefa in- 
tegra, cauda brevi bicufpi. Tab. XLL Fig. 3 — 14. 

Vorticella Senta > Verpi. tcr. ^ fliiv. 117. Zool. 
Dan.prodr. 2S45. 

Vorti- VORTICELLA; 291 

Vorticellam Rotntoriant m.iiorem prima facie refcrr, 
ore tamen fpinuhs horrido & organo rotatorio fimplici facilc 
dillinguitur. 

Corpus mufculofum, pellucidum, varie plicatum , antice 
truncatum, ciliis roratoriis margine aperturte, medio vcro pilis 
rigidioribus fafciculorum 3 vel 4 continuo vibrantibus; his 
omnia viventia & inanimia ad fe trahit, animalculaque vortice 
implexa fa;pe decimam hora: partem pilis implicita vexantur, 
nullo tamcn detrimento, licet enim gyratione vehemenri tjuafi 
absque fenfu aut moiu proprio videantur, elapfa tamen prifti- 
nam alacritatem monitrant; nec ullum deglutiri vidi. Organum 
rotatorium padim exferit, inprimis loco afh.xa, hocque vcl pilis 
occultatis totum apcrturs margincm occupat, vel pilis utrinquc 
ad latus refl^xis, margine lamellxpeliucids protrufx ludit; na- 
rando organum rotatonum intra aperturam conditur pilique 
medii in fafciculos tres vel quinquc protenduntur horumque 
laterales defletluntur. Interarea lutefcentia, fimul cum mufcu- 
lo doglutorio hic & faucem interpofiij, continuo moventur; 
ab altero interanooruni hitere majus corpus ovato-opacimi, num 
ovarium? Poftice acunnnatum clt corpus & filTum, feu cauda 
fubarticulata, conica, apice fifla; hac, uti folent congeneics, 
obje£lis fefe afflgit; bafin caudse tegunr mucroncs rres mcmbra- 
n.TJCorporis connatjc, raro vifibiles. 

Aqua deficiente figuram 12. rab; 11. Bakeri affumit, api- 
ce ramcn rofaceo , non ciliaro. 

In aqua Lemna cooperta. In aquae portione rora hieme 
1776 & 1777. fipe numcro perquifira, duo rantum exempla- 
ria fimul reperi. 

Fig. 8- 10 & 14. Vort. Sentnm natanrem, 

9. loco aflixam, orgaho rotatorio toto, 

13. dimidio expanfo , 

12. margine tantum pTominuIo, 

. . . O 2 . Fig. ipi VORTICELLA. 

Fig. II. toto pilisque conditis, aufta magnitudine, 
exliibcnt. 
a. Setx firclculatce. b. Cilia fparni. c. 

Ovanum. d. Intcranca. e. Cauda. 

f. Faux. g. Organum rotatorium. h. 

Cilia falciculata. i. Mufculus dcgluto- 

rius. k Cilia minutiflima in marginc. 

1, Mucroaes mcmbranae. 321. VORTICELLA l.\cinulata. 

VoRTicELLA inverfe conica, apertura lobata, fe- 
tis binis caudalibus. Tal^. XLIl. Fig. i — 5. 

Vorticclla Auriculata, J^crvi.tcf. ^ fluv. lig.Zoo/. 

Dan. prodr. 2547. 
Nciturf. 19. p. 54. f. 18. 

Corpus mufcnlofum, pellucidum, absque valvulis cylindra- 
ccum , apice infra tcrtiam partcm , ubi contrahitur, articula- 
tum, caudam vcrfus anguflius. Ape.x feu apertura utrinque 
in auriculam feu lacinulam dilatata; mcdio prollat fimilis laci- 
nula feu mucro fubtriangularis, c]ui, cum animalculum totnm 
aperturam obfervatori, cjuod raro accidit, exhibct, videtur elTc 
lacinula tertia, cui opponitur quarta, ita ut aperrnra rofacea ap- 
parear. PolHca pars in motu aliquantum curvara fctis binis 
minutis, vei unitis, vcl in angulum acutum divcrgcntibus tcr- 
minatur. Organumrotatorium in natante profpicitur, in quic- 
fcente vero ex fola corporum adjacentium continua rotatione 
pcrcipitui'. Interanca molccularia. 

Caud.t interdum adhaererc confpicitur corpufculum ovale, 
iu Quibusdam mokcuhs far£tum, in aliis vacuuin, iulamcmbra- VORTICELLA. 293 

)ha pellucidifiima fupcrfliter, utrumque animal fiib fe inflctlere 
vel refta extendere va!er. Appendix hic ovum ftu prolcs ani- 
malculi elt, qualis in Btvicbiu/as \u\sans. 

In aquis purioribus. 

Fig. I. Fort. LacifiitLitanii apertura occulta, 

2. non plene exhibita, 

3. laclnulis tribus, 

4 & 5. lacinulis quatuor, aucla magnitudine, (1- 
liunt. 

a. Cilia rotatoria. b. Lacinulse latcrales. 
c. Lacinulx mcdia;. d. Cauda. 322. VORTICELLA constricta. 

VoRTicELLA elliptico - ventricoffl , apemira inte- 
gra, cauda annulata biphylla. Tab. XLIL Fig. 6. 7» 

JoELOT ohfen) viicr. 2. p. 54. t. 6, 

Der Wallcrhund, Eich. p. 30. t. 2. f. F, ? 

Corpus in tres partes diftinftum. Caputnempe abdomine 
anguflius ba(i coar£latum, antice cihis micatoriis mediis cegre 
confpicuis poircftis , latcralibus deeumbentibus. Abdnmen 
mufjulofum pctlucidum ovale; in hoc corpufcula bina nigra, 
globara, varie ab adjacenribus inteftinis comraoventur. Caiida 
teres, acuminata, fi-.bannulata, apice cufpidibus feu foliohs bi- 
nis pro kibitu divergentibus tcrminatur. 

Gangrsna in vivis correpta a capite ad caudam fenfim in 
fpumam (qaod malum Nilidihin quoque nccidcrc dixi von 
Wurm. p. 6^^.) diliolvebatur. Sana & alacris erat, at ex aere 

O o 3 guttulam 294 VORTICELLA. 

guttulam motu pennne, cujus ope e vafculo aufercbatar, intrante 
hunc morbum foilitan concepit. 

In aquis Mejcnhergcufihus , ubi Lemm vihior vegctat. 

Fig. 6. f"^ort. ConflriBam, vivam fanamcjue, 

7. Eandcm morbo affctlam, autla magnitudinc, 
cxhibent. 

a. Caput. 

b. Ciha media porreQa. 

c. - - lateraha decumbentia. 

d. Truncus. 

c. Cauda, ejusque f. fohola. 

g. Corpufcula nigra abdominis. 

h. Caput gangrsna in fpumam Iblutum. 323. VORTICELLA tog.^vta. 

VoRTiCELLA fubquadrata, apertura integra, fpi- 
nis caudaiibus binis, pierumque unitis. Tab. XLIL 
F'g' 8- 

Corpus convexum , fubquadratum, obfcurum , molecu- 
lis implctum (haud mufculofum aut torulofum uti in plerisque 
caudatis), poltice larius, medio pelhicidum , anticc ciiiis rorato- 
riis minuiidimis in fornvam lunaram inllru£tuiii. Loco cauds 
fpina; dua; fubcurva; pcllucidx corporis longitudinem vix xquan- 
tes unicam fimulantcs, raro enim in duas di(tenduntur, rccla vcro 
extcnduntur, vel ad balin corpons pro lubitu animalcuh rcflcc- 
tuntur. 

Inaqua, uhi Zemna, rarifllme. 

Flg. VORTICELLA. 295 

Fig. 8- Vort. Tngatnvi-, au£la magnimdine, {ifhr. 
a. Cilia rotatoria. b. Spinxcaudaks. 324. VORTICELLA longiseta. 

VoRTici^LLA elongata, comprefni, fetiscaudalibus 
binis longi(Tiinis. Tab., XLII. Fig. 9. 10. 

Tricb. Lnngirn'ulavt primo afpeflu refcrt, at defcclu 
caudx, fetisque caudalibus longioribus mox diftinguitur, rcc- 
tius forte TricbocUs cum illa fubliituenda, habitu autem /^or/. 
Rotntorice huc alfociatur. 

Animnlculum compreflTum, pcllucidum, latitudine fextuplo 
longius, aniice (ii)uatum cihis minutillimis, poUice coari.latum, 
margineque truncato , fetis duabus (altera brcviore) corpore 
elongato longioribus finitur. Interaneorum vafa diverli volu- 
minis, majora flavicantia, minora hyalina; aliud minus dorfo 
antice adjacens, opacum & rufum eft. 

Corpore reQe extenfo fetisque parallelis natar, quiefcens 
in triplo minorcm formam torofam & ciliis conditis, letis vero 
divergentibus, contrahitur. 

In aquis raro. 

Fig. 9. P^ort. Longifetami extenfam, natantem, 

10. Contraftam, quiefcentem, aucta magnitudinCj 
fi(hmt. 

a. Cilia. b. Setae caudalcs. c. Intertinum 
rufum. d. Antica cori epta. e. Poftica 
truncata. 325. 29<5 VORTICELLA.- 

325. VORTICELLA rotatorta. 

VoRTiCELLA cylindrica, pedicello collari, cauda 
longa quadricufpi. Tab,XLU.Fig. 11 — 16. 

VorticcUa Rotatoria, Ferm.ter.^ fiuv. il^. Zool. 

Dan. prodr. 2541. 
Erachionus corporc conico torulofo, cauda tricufpidi, 

HiLL. hijl.anim. t. i. 2. 
Brachionus fimplcx , nudus , oblongus, capite difcre- 

to bilobo , lobis ciliatis , Pall.\s Zooph. 50. 
JoBLOT OT/Vro/r. part. 2. p. •j'j. i. 10. f. i8- (Che- 

nille aquatique) t. 11. figg. primK fcrici & p. 

<^G. t. 5. f. A. B. C. D E. K. 
Leuwenhoek contin. arc. nnt. p. 386. f. i. 2. 
G0EZ.E in Hannov. Magazin 1772. 
Bakef. viicrnfc. expl. p. 95. t. 6, 6. 7. %.. 
'E.\K£K viicrofc. p. 348 — 379- t. n- f i — ^4- 
EicH. viicrojc. 1%. t. 2. f. A. B. C. D. E, 
Rotatoria , ScoroL. introd. p. 375. 
GoEZE in BoNKETs Infeff. Ahh. p.. 531. t. 7. f 12. 
Lc Ronfcre, Spallanz. opitfc. 2. p. 301 — 245. t. 4. 

f. .3-5. 
Nnturf. 19. p. 57. Vort. Rotatoria tcnia & p. 16^. 

GoFZE in Trhmbl. Polyjiai-gcfih. p. 176. 

Rnedcrthier, Bcrl. Bcfch. 2. p. 287. 

Die radmachcude Voi'ticelle , Leske Naturg. l. p. 

557- 
RoziER obfcrv. 1775. p. 220. 

Dcfcriptionem exatl.im figurasquc varias clarifr. Bakert 
nova figura & novo invento exornarc pofTumus. H.xc noftra 
prima: & lccundx Bakeri refpondct, organis tamcn rotatoriis 
dorfo in furmam duarum aurium porrcdis, ovis duobus fplcn- 

didis vorticella: 297 

didis pun^isque binis nigris intra apicem, oculos procul dubio 
notantibus, differt. (^or ejus, quod quicfcentibus cirris quie- 
fcerc dicunt Scopor.i & Spali.anzanm, movcri tamen cirris leu 
ciliis retra£lis quandoquidem vidi; mufculus tamcn deglutorius 
feu maxilla: conniventes, quales in congenerib,us &.'mBracbio- 
»/V monftravi, potius dicendE funt. 

Plura addidit ccleb. Goeze, moncndum tantum, ftatum 
larvje metamorphofinque folis infeftis competere, nec f^ott. 
Rotatoriie animalculis , nec ulli vermi, 

Fig. I. & 3. tab. 12. viicrofc. Bakeri diverfas ab hac {pe- 
cies denotant. 

Vitam pofl: biennium quoquc recuperare affeiit clariff. FoN- 
TANA, mihi vero, nifi materia: terrellri involuta effet, aqua 
penitus exhalata, iie poft bina minuta quidem, faepius fa£lo pe- 
riculo , revivixit. 

Geometrarum Larvarum adinftar incedir, ope vero orga-^ 
norum rotantium natat. Ovipara cft, ovum enim ponere foe- 

tumquc e.xcludi vidit chriir. RorFREDi. Faeces excernere vidi. 

Viridem, qualem in Naturj. ig. p. 82. indicat clarilF. 
ScHRANK , nunquam vidi , licet eam diverfa astatc & tempeltate 
anni plusquam centies obviam luftraverim. 

Notae, quas difFerentias putat clarifl". Hermann, omnibuj 
yort Rotatorits communes funt, at certo tantum & raro ani- 
malis fitu in confpefl:um fubeunt. 

Licet clariff. Spall.^nzani fuam diverfim credit, eandeni 
tamen arbitror, in cauda enim minus producla, cufpideslatcra- 
lcs fipe tcrriam terminalcm cffingunr, facies vero pilorum inter 
cufpides porreclorum mihi nunquam vifa eft, 

In foffa horti RofenhirgefJ^s & qviidem copiofiilTme i^/O; 
poftea in pifcina munimenti Lemna repleta in vicinia pontis 
vulgo Lange-hroe i vere & autumna in infufo vcgetabiliuni 

P p fre- 298 VORTICELLA. frequens, mijores & minores, in bis ciha inconfpicua. Mo- 
tus cordis interaneorumquc di\erfus, in omnibus urerque vi» 
iibilis 

Verfus finem martii Menfis aquam e foffa horti Rofett' 
burpenfis fuftuli, ac in quavis guttula microfcopio fub')Ctta ul- 
tra viginti ad triginta usque Rotatmias numcravi. Caudam s-que 
ac caput intra cutcm , quafi in vaginam rctrahcre vakbant; cu- 
tis polUce truncata & laxa caudamque redutlam pcrfpiccre per- 
mifit. Aqua e.xhalata, mox omnes periere, nccuila, nova licet 
aqua intra minutum temporis adjefta fuerit, revivifcebat. Or- 
ganum rotatorium minus quovis apicis angulo fimul , vel ahero 
unicum tantum, vel in mcdio unicum majus exferebant. Ju- 
niores quadruplo minores cryfiallina; nullo flavedmis luore, fe- 
niores vero flavo colore imbuta eranr. 

In aqua Lemvn diu fervata , ac faepius inquifita , primum 
poft duos menfes Fort. Rotiitoria & Fibr. Olnr apparucre 
fub mediam noftem novi anni 1778; hinc verofimile videtur, 
ova eorum in mufeo ex aere in aquam illapfa efle. 

Pofthac in aqua marina quoque minori magnitudine haud 
raro inveni, cauda inflexa diu fefe peregrinam fimulabat, at 
extenfa & bicufpidata, fpiculoque collari porrefto , nullum am- 
plius dubium. 

Fig. 11. Vort. Rotntnriavi-, capite caudaque prorfus 
extenfis, organis rotatoriis dorlalibus, 
J2. capite fere retratto, 
^ 13. prorfus retrafto caudaque breviorc, 

14. capite caudaque fere redutlis, 

15. eandem ciliis non vifibilibus, 

16. partem pofticam cutis laxac, cauda redufta 

transparente. 

a. Caput retraftile. b. Oculi. 
c. Spiculum collarc. d. Organum rotato- 
rium. e. Cauda. £ Cufpidcs caudalcs. 

326. VORTICELLA. 299 

326. VORTICELLA fui^cata. 

VoRTicELLA cylindrica, apertura integra, cauda 
longiufcula bifida'*). 

Vorticella Furcata, Vertn. ter. ^ fiuv. 11 8- Zool. 
"♦ Daf2. prndr. 2546. 

Ledermuller microfc. p. 88« t- 48- 
Spallanz. opufc. 2. p. 329. t. 4. f. S' 
EicH. microfc. p. 33. t. 2. f. L. 

Corpus cylirdraceum , apice ciliis rotatoriis inftru£lum, 
bafi cauda corporis dimidia longitudine aliquantum inflexa, bi- 
fida; Interanea peliucididima globulis & canaliculis conftant. 

Crura cauda?, dum quiefcit, jungit apiceque eorundem 
moleculis terrenis fcfe affigit, dum natat, ad angulum acutum 
dilkndit. 

In aquis vulgaris; licet plures foeni integri & comminuti 
infufiones tepida & frigida aqua paraverim , animalculisque fca- 
terent, hanc tamen ibidem nondum reperi. 327. VORTICELLA catulus. 

VoRTicELLAcylindrncea, apertura mutica, cau- 
da perbrevi reflexa , bicufpi. Tab. XLIL Fig, 

17—20. 

P p 2 Vor- 

3') Etiain hujus Hgui-a inter fchedulas non occurrit , hinc illam dare 
non valeo. F. 800 VORTICELLA. 

Vonicella Catulus, Verm. ter. ^ f.uv. il6. Zool. 

Dan. prodr. 2,5-J4- 
JoBLOT microff. tom. i. part. 2, p. 1 1 1. 1. 13. f. X. 

Animalculum crafliufculum , mufculofum, plicatile, tercs, 
Equali fere latitudinc; corpus ipfum plicis longitudinalibus exa- 
ratuni, varie finuofum, antica feu capitis parte, corpori ope 
articulationis jun£ta, organum rotatorium minuiifllmum exfcrit 
& recondit ; poftice cauda brevillima cxfertilis, fetis duabus 
minutifiimis , terminatur; hanc pro lubitu varie movet & con- 
dit. Interanea indiftinfta. 

Figura JoBLOTi ambigit inter Cercariam Catellum & f^ort. 
Ciitiilitm, cum hac tamen plura communia, pauciora diverfa 
habet. 

Motus in varias direfliones natatorius. 

In aqua paluftri haud infrequens. 

Fig. 17. yort. Catiihm-, capite caudaque condltis, 
18. cauda tantum exferta, 

jp & 20. capite caudaquc exfertis, vario fitu, 
aufta niagnimdinc, exhibent. 
a. Antica. b. Poftica. c. Cauda. 
d. Culpides caudse, e. Organum rotato^" 
rium. 328. VORTICELLA canicula» 

VoRTiCELLA cylindracea, apermramufica, cau- 
dabrevi ardculaca, bicufpu Tab, XLII Fig.2\. 

Orga- VORTICELLA. 501 Organum rotatorium ex utrinquc propendentibus fafcicu- 
lis pilorum mininiorum raro vifibiiium, & luore rotarionis con- 
jicitur. Ab altcro laterc in corporc jacct mafla oblonga flava, 
granuloHi, an ovarium? huic adjacct alia anguflior alba & lon- 
g;or, an inteflinum cixum? In antica corporis parte mufculus 
didymus, qui detruditur & elcvatur, an cor feu mufculus de- 
glutorius? alia molecula opaca , rotunda, mobilis, fplendida, 
cujus ufus vix conllat. Corpus cylindraceum antice obtufum, 
e rcgione mufculi aliquantum coartlatum, medio ktius, poflice 
acuminatum. Cauda biarticulata brcvis, cufpidibus binis vix 
articulo longioribus finitur. 

Aqua exhalata, valde inglobum contrahitur, in moleculas 
ncn cffunditur ^sj. 

Fig. 21. f^ort. Camculnm, autla magnitudine, fiftit. 
a. Pars antica. b. Mufculus didymus. 
c. Molecula opaca. d. Ovarium. e. In- 
tclHnum. £ Cauda. g. Cufpides. 329. VORTICELLA felis. 

VoRTicELLA cylindracca, apertura mutica, fpi- 
nis caudalibus binis. Tab. XHIL Fig, i — 5. 

Vorticella Felis, Ferm. ter. b' fiiiv. 115. Zool. 

Dan. prodr. 2543. 
Brachionus flmplex, vagus, gibbus, cauda bifurca, 

ScHKANK Beytr. p. 105. t. 4. £ 17. ig. vi.x ac 

ne vix f. 19. ^ P 3 Corpus 

3') Locum natalem annotare oblitus efl Auclcr. F, 302 VORTICELLA. 

Corpus torofum , cylmdraceam, apice iquali craflTtic ob- 
tufum, ciliis rotatoriis; caiida acuminata fpinis duabus pellu- 
cidis terti.T corporis longitudinis, fibi invicem acccdcntibus vel 
difccdcntibus. Ponc cilia angulus acutiuftulus. 

Motiis contraQilis in antica corporis parte, quotics ani- 
malculum aquam haurit, fereusque ad mediuni. 

In aquis, ubi Lemna vegctat. 

A Vort. Fiircata , quae comprefTa & membranacea fat 
diverfa. 

Fig. I. 2. 3 & 4. fort. Fc/em, extenfam , diverf» 
(itu , & 
g, contra£l,im , aufta magnitudine , exhibcnt. 
a. Cilia rotatoria. b. Angulus, 

c. Loci contra£li fub motu 

d. Cauda. e. Spinx caudales. 330. VORTICELLA stentorea. 

VoRTiCELLA caudara, elongata, tubxformis, 
limbociliato. Tab. XHIL Fig. 6—12. 

Vorticella Stentorea, P'^erm.tcr.^fitiv.iio.'Zool. 

Dan. prncir. 2,548. 
H)'dra tcntaculis ciliaribus, corpore infundibuliformi, 

LiNN. Syft. ^■, 
Brachicnus {implcx nudus infundibuliformis, lirabo 

ciliato, Pall. Zoop/j. 52. 
Baker. microfc. p 429 — 33. t. i^. f. i, f, g. 
RoESEL ;>;/ ^. p. 595. t. 94. f. 7. 8- 
LEDERMiiLLER t/iicrofc. t. 88- f- ^- c- i. k. 
EiCHHORN jjiicrojc. p. 37. t. 3. f. F. Q. 

Ani- VORTICELLA. 303 Animalculum pellucidum album iii tuham ftentorenm el m- 
ganim , margo aperrurae ciliauis altero larerc incifus ; incilio 
ha^c non feniper cernitur; iplum corpus pcrcurrit filamciiHum 
pcllucidum , ai baiin usque pencirans, inrcr moleculas raro 
pjifpicuum, cujus ope contraHio fieri viilerur. Hi-c fit, duni 
pjrs antica ad medium uscjue, Ispe iimul poflica animalculo 
libere vagante, corripirur in mallam informum ; lente rurfus 
producirur. In majus & mmus volumen lcfc c.xrendere valer, 
& in ma.xima e.xrenfione ape.x caudcc quafi ex rnbus filamentis 
torrus vifus eft. 

Tres fimul in te.xto mucofo urceolari, pellucente, in quod 
unaquipque fefe pro lubitu fubtrahcre rurfusque prodire fokt, 
uncinulo affixas plerumque repcri. 

Momenro evanuit, dum guttulatn guttx exhalanti adde- 
rem, nec ejus vefUgium reperrum; caufam ncfcio. 

Tubularia vaga bidigitata Schrank. p. 104. t. 4. £ 15. 
huic affinis videtur. 

In foffa horti Rofenhirgenjis , & alibi Ltmna oris fepe 
fubfedcns. 

Fig, 6. Vort. SteTitoreas, tres in muco afK.tas, 
7. g & 9. libere vagantes diverfa extenfionej 

10. antice aliquantum correpram, 

11. anrice in geniculum flexam, 

12. anrice pofHceque in maffam informem correp- 

tam, aufta magnirudine, fiftunt. 

a. Tuba ciliata. b. Cilia vix protenfa. c. 

Incifio. d. Cauda. e. Textum muco- 

fum, in quo affixs funt. 331« S04 VORTICELLA. 

331. VORTICELLA socialis. 

VoRTicELLA caudata , aggregata, clavata; difco 
obliquo. Tab. XLllL Fig. 1 3— 1 5. 

Vorticella Socialis, Verm. ter. ^ fluv. |2i. Zoo!. 

Dan. prodr. 2549. 
Hydra mutica torofa riigofa, Lm. Syji. 7. 
Hydra Socialis, Miiix. Flor. Fridrichsdal. p. 238. 
Brachionus xggregatus, corpore torofo mutabili, cor- 

dato, oblique truncato , diico reniiformi. Pall. 

Zoopbyt. 53. 
Brady /rc?. angl. Vol. 49. p. 249. t. 7. £ r. 
RoESEL inf. 3. p. 585- ^- 94- ^- 1—6. t. g^. gS. 
Ledermull. viicrofc. t. 88- f- f- g. 
EicHHORN microfc. 24. t. i. f. 6. 

In paludofis, 

"• Fig. 13. Vovt. Socialem aggregatam, naturali, 

14, quatuor individua connexa, aufla, 

15. {olitariam, valde au£la magnitudine, fiflunt. 

a. Clava. b. Cauda. c. Cilia. 332. VORTICELLA flosculosa. 

VoRTiCELLA caudata, aggregata, oblongo-ovata, 
difco dilatato pellucido. Tab. XIAIL Fig. 16—20. 

Vorticella flofculofa, Vervi. ter. ^ fltiv. 122. Zoo!. 
Dan. prodr. 2550. 

Hanc VORITCELLA. 305 

H-.inc diu credldi Vort. Socialem, Roes. /';;/ 3. p. 5(^5. 
t. 94. f. I — 6. t. 95 & 96. cui prima facie ut ovum ovo {imilis 
eft, at difco reniformi, dilatato , pellucido, ac ciliato corporc- 
que oblongo juxta difcum anguftato diverfa. 

Nudo oculo globulus flavefcens Ceratophyllo adhajrens, 
flofculos Bcllidts menticns, confpicitur, vel potius congenem 
ovulorum, vel niduni flavarum araneolarum, qui primo vere 
in gramineis fylvaticis fxpius ortenditur, adeo refert, ut talem 
jurares; admoto microicopio congeries Vorticellarum e cen- 
tro mucido fphxram pcrfcclam coniHtuentium detegitur ; Ila: 
<ingulatim vci plures limul corpufcula fua exr.:ndunt , & contra- 
hunt ac difco c.ipitis reniformi cili.uo vorticem in aqua excitant. 
Quredam focietatem dclerunt, motus proprios in aqua cientes, 
ac h.ic ratione tnbus partibus conftare videntur, capite nempe, 
abdomine & cauda. 

Caput fipe ita in abdomen retrahitur, ut nullum ejus ve- 
ftigium iupcrfit, c.xlertum vcro monftrat diicuni latum, reni- 
formetn , ciyftallinum , pellucidifiTmum , margine ciliatum ; 
Cilia laepe celerrime rotantur, ipfequc difcus ad libitum jam fe 
plane horizontaliter extcndere , jam latera lobiformia erecla 
arfte conjungere valet. 

Abdomen ovato-oblongum, pellucidum, caput verfus atte- 
nuatum, variis inteftinis oblcuris rcpletum ; inter hic diftinfiis- 
fima eft macula unica ovata, vcl duae diverfae magnitudinis, fa- 
turatefufca, opaca, an hsc ovaria? 

Cauda acuminatidima , abdomine duplo longlor, annulls 
frequentibus rugofivel totalaevis. 

In Ceratopbyllo Septembrl, ac fccpe In paludofis primo 
vere cum Volv. Globatore- 

Fig. 16. Vort. Flofcidofani y ceratophvUo infidentem, 
naturali, 

Q q Fig. 306 VORTICELLA. 

Fig- I". Ramulum ceratophylli cum Vorticella Flo' 
fculofn, aliquAntum auQa, 
Ig & ly. Solitanas libere vagantes diverfo fitu, 

capite exrcnfo, & 
ao. capite retrafto, valdc au£la magnitudine, ex- 
hibent. 

a. Ceratophyllum. b. Vorticella. c. 
Caput. d. Abdomen. e. Osaria. f. 
Cauda rugofa, t^ g. IkvIs. 333. VGRTICELLA citrina. 

VoRTicELLA fimplex multirormis , orificio con- 
traSlili, pedunculo brevi-*°). Tab. XLlV.Fig.i — 7. 

Vorticella Citrina, Verin. ter. ^ fluv. 123. Zoo/. 
Dm.proilr. 2551. 

A Tricb. Bomha:, cum qua qusdam communia habet, 
fat diverfa. 

Capitulum (pedunculo inprimis reliflo, polymorphum) 
moleculis e flavo virentibus implctum, VorticeUariivi peiluiicu- 
latarum folito majus, vel cxafte cylindraceum , teres , ubique 
zquale , vel pyriformc bafi attenuata, pellucidifnnia; hoc iii 
{latu cilia ab utroqiie orificii latefe confcrta longiulcula nitlitant, 
rotationem licetsque peragant, interdum in toto apcrturx mar- 
gine difpcrguntur , mox in cnitere conduntur, margine toro 
nudo ; contratlio fit in orificio , dum fafciculi ciliorum oppofiti 
connivent. Eafi lata unius individui utrinque corniculum pel- 

lucidum 

*°) Differunt VortkcUa peduncnlnta a cnudntis prifeitini in en , qiiod 
tnudn fenlim attenuetur , peduncii/us autetn rrquakin cjafTitiein hi- 
be.U , hic fa:pe Uerelinquatur , illa nunquam. VORTICELLA. 30? 

lucidum raicare vidi, quod phsnoraenon liberatio a pedunculo 
brevi infequebatur. Pedunculus contra£tus plerumque curvatur, 
produ£lus longior evadit, capituli bafi articulamr. Nulla di- 
itincli intelHna, nullus inrernus motus perceptibilis. 

Absque pedunculo, uti plures congenerum, feftive vaga- 
tur , tandemque affumit figuram fuborbicularcm , ciliis longis 
ab altero circuli fegmento nitide fluftuantibus. Orificio maxi- 
me aperto circuli concentrici in cratere confpiciuntur, quorum 
motus diverfo organo deberi videtur, cilia emm fimul vel in 
fafciculos utrinque colliguntur, vel varie difpalantur. 

In aqua ftagnante , haud frequens. 

Fig. I. f^ort. Citritiamt liberam, cylindricara) 
2 & 3. piriformem , orificio aperto, 

4. orificio contraQo, 

5. luborbicularem, 

6. pedunculatam , contraOram, 

7. extenfam, aufta magnitudine, fiftunt. 

a. Cilia exferta. b. conniventia. 

b, Cornicula. c. Pedunculus. 334. VORTICELLA piriformis. 

VoRTicELLA fimplex obovata, pedicello minimo, 
retrattili -^O. 

Vorticella Pirifermis, Verm^ ter.^ fluv. 12/^.ZooI. 

Dan. proth-. 2552. 
Brachionus corpore ovato, ViiLi..hiJl. atlim. t. i. 2. 
Q q 2 0cul9 

♦') Figurj huju! non habetur, F, 308 VORTICELLA. 

Oculo invlfiblle, opc lenticuLc num. 3. in conrpeftiim fu- 
bit capitulum obovamm , hyalinum , intcftinis conlpicuis; cilia 
oris detcgcre haud potui. Pedicclliis pclhicidus, capiiulo qua- 
daiplo minor; contraflio tamen in eo dillinguitur. 

In telHs Daphnice Simie*'). 

Aham, an ab hac diverfam? capitulo fphjcrico teftis Da- 
phnice Penniitce ^"^) copiofc adhTrentem , quam ctiam chu-id. 
ScHyEFF. t. i.f. g. h. GiHue Arni-poiypen notavir, ixpius repcri, 
ob parvitatcm pedicellum vidcix nunquam contigit, motum 
femper. 335. VORTICELLA tuberosa. 

VoRTicELLA fimplex , turbinata, apice bituber- 
cuiata. Tab, XLIV. Fig, 8- 9* 

Brachionus Vegetans ftirpe dichotoma corpufculis 
turbinatis, bi- vcl tri-tuberculatis. Pall. 'Zoopb, 

63.? 
Baker. (i&. micr. p. 444. t. 13. f. 10 — 12.? 

Semel tantum reperi & quidem fimplices, an a ilirpe 
communiavulfis? inaiteto exemplaritubercuk incorpora elon- 
gata produfta crant. 

In paludofo. 

Fig. 8 & 9- yort, Tiiherofavt , diverfo fitu, auflatn 
exhibent. 

a. Ca- 

*') MUiL. Entomoflr. 37. qui Dnpljne Vetula , Zoo/. Dan, projr, 

2399. 
*') Entomojir. 34. Dirphtte Pulcx, Zotl. Dan, predr. a^oo, F, VORTICELLA. 309 

a. Capitulum. b. PedLinciiliis. c. Tu- 
bercula. d. Eadem elonsata. 336. VORTICELLA ringens» 

VoRTicELLA fimplcx obovata , pedLincnlo mini- 
mo, orificio concrattili, Tab. XLIV. Fi g. lo* 

Vordcella Ringens, Fer7U.ter. ^ fliiv. 125. Zoo/. 

Divi.proth: 2553. 
Aftcrpolyp, -jon JFuritierji des Wajfers p. 70 & 71. 

(major). 

Capitulum pyriforme pellucidum , medio aperturoe coa- 
vexum, utrinque cilio initrutlum. Interanea globularia. Pe- 
dunculus capitulo quadruplo brevior. 

ContraQio fit in apcrtwra, dum in acumen obtufum cku- 
ditur. 

In Naidibus. 

Fig, 10. yort. Ringentes tres, au£la magnitudine, 
fiflit. 

a. Apertura aperta, b. claufa. c. Cilia. 
d, Pedunculus. c. Pars Naidis^ .337. VORTICELLA inclinans. 

VoRTicELLA fimpiex , deflexa, pedunculo brevi, 
capitulo recraftili. Tai. XLIV, Fig, 11. 

QqS Vor- 310 VORTICELLA. 

Vorticellalnclinans, Verm.ter.^fluv. 12S. Zool. 

Dai}. prodr. 2554. 
Afterpolyp, von IVnrmern des IVaJJers p. 70. 71. 

(minor). 

Capitulum pellucldum, pendulum, anticc truncatum , con- 
tra£lione pedunculo duplo breviori admovetur. Figura Syrin- 
gis, qua fumus Nicotian5e herba: hauritur. Interanea globu- 
laria. 

Cum prascedente Naidihus adhiret. 

Fig. II. Vort. Inclinantes A\ii%t auGa magnitudinei 
exhibet. 

a. Capitulum deflexum. b. ereclum. c. 
Pedunculus. d. Pars Njidis. 338. VORTICELLA vaginata. 

VoRTicELLA fimplex, ereflra, ovato- truncata, 
pedunculo vaginato. Tab.XLlV. Fig. 12. 13. 

Trich. hiquilino accedit, at vagina tenuior & longior, 
pllique nulli hucusque obrervati. 

Capitulum ovato-truncfltum , margine fummo fluftuante, 
cilia tamen nuUa pcrceptibiUa. Pedunculus tenuis, capituli 
longitudme intra vaginam hyalinam capitulo fextuplo longiorem. 
Capituluni in oftio vaginE ha;rens vix intra eandcm retrahi 
potcll:. 

In aqua marina verfus finem anni. 

Fig. VORTICELLA. 3" Fig. 12 Si 13. F^ort. yag;wnta7}i, diverfo firu, aufta 
magnitudine, fillir. 
a. Capitulum. b. Margo fluftuans. c. Pedunculus. d. Vagina. 339. VORTICELLA cyathina. 

VoRTicELLA fimplex crateriformis j pedunculo 
retortili, 

Vorticellii Cyathina, Zoo/. Daii. prodr, addend. p. 
2S1. Anim. D.V2. ^ Norv. rar. Defcr. 
Vol. I. p. 85- 

KrukkcSnurreren, Dannem. og Norg. Dyrbifl. i. 
B. p. 145. 

Zoo/. Dan. lcoii. tab. XXX^'. fig. i. ubi quatuorpri- 
mx delineationes leriei illam natantem pedun- 
culo in ima, sda & ^ta fpirali, in ^tia curva- 
to; duEe autem ultimx pulvifculo adha^renrem, 
pedunculo in gra torto , in 6ta refta e.xtenfo, & 
ciiiis gemniis utrinque in apertura capituli, 
oftcndunt. In aqua marina iu vafculis fervata. 340. VORTICELLA putrina. 

VoRTicELLAfimplex, apice retraQiii, pedunca- 
lo rigido, 

Vor- 312 VORTICELLA. 

Vorticella Putrina , Zoo/. Dan. pro^r. addcnd. p. 

28 1- Anitn. Dan.if Norv. yar.Dcjcr.\'Q\. 

I- p. 8<5. 
Raaden-Snurrcren, Duiwem. og Norgcs Dyrhifl. 

I. B. p. 146. 
Zoo/. DiVi. lcov. tab. XXXV. £ z. ubi dclineatio fu- 

perior natantem, ciliis minutidimis inftruttanii 

reliqus pulvilculo adhaerentes, oftenuunr. 

In aqua marina quam maxime foetida , totam fere hye- 
mem degcbat, aqua licet triduum gelu couflritla, in regelata 
rcvivifccbat. 341. VORTICELLA patellin.\* 

VoRTicELLA fimplex, patinx-formis, pedunculo 
retortili. 

Vorticella Patellina , 2.ool. Dan. proJr. addcnd. p. 
28 1- Ajiim. Daii. <f Norv, rar. Defcr. Vol. 

I. p. 87- 

Fad-Snurreren, Danmvi. og Norg. Dyrhifl. i. B. 
p. 147. 

"Zool. Dan. Icon. tab. XXX\\ fig. 3. ubi delineatio 
fuperior natantem ope ciliorum vtbrantium , 
ima & gta feriei ultima: eandem ereftam latere 
obverlo ciliisque porretlis, ada illam fmc ciliis, 
pedunculis extenfis, ^tia eandcm poflica, ^ta 
vero antica obvcrfi, pcdunculo torto, oficrunt. Tn aqua marina diu ferv^ata. 342. VORTICELLA. 313 

342. VORTICELLA globularia. 

VoRTiCELLA fimplex fphjerica, pedunculo retor- 
tili. Tab. XLIV. Fig. 14. 

Vordcdla Globularia, Vervt. ter.^fluv. 127, TjOoI. 

Dan. pvodr. zggg. 
Macrocerus corpore rotundo, cauda tenuiflima, Hill, 

liifl. antm, t. i. i. (figura minus bona), 

Capitulum fphxricum , ore aperto ciliis quafi peftinatum; 
motum rotatorium dilHngiicre haud potui. Pedunculus vix 
capitc quadruplo longior, in contraclionc Ipiraliter retrahitur. 

Vort.Convallnriam \'z\ acinnfam, c]ua capitulum, cre- 
deres; ab hac vero diltinguitur , quod nunquam compofita fea 
ramnfa, nec delineationem iiters S. cxhibeat, ab.illa, quod 
orificium in aperto capitulo nunquam latior diametro, quod cilia 
plura, ac pedunculus brcvis. 

Huc referends fig. 7 & 8- tnicrofc. clarifl". Spalanzam 
defcriptae p. 144. lola par\itate difFcrentes. 

In Cyclope Quadricorni frequens, \ 

Fig. 14. Vort. G/ol/j{/arias q\utQor, diverfo fitu, unl- 
cam pedunculo retorto, omnes ore claufo, 
aufla raagnitudine , oflFert**). 
a. Capirulum. b. Pedunculus cxtenfus. 
c. Peduuculus retortus. 343. 

♦♦) Mirov autem ," qtiod nullnm ore apcito eiliisque pectinatam deli- 
iieaii curaveiit, hinc de figuia noii oinnino cettus runi. F, 

Rr 314 VORTICELLA. 

343. VORTICELLA lunaris. 

VoRTicELLA fimplex hemifphxrica, pedunculo 
retordli. Tal^ XLIF. Fig- 15. 

Vorticclla Lunaris, Ferm.ter. if fluv. 128. Zool. 
Dan. prodr. 2556. 

Capitulum crateriforme, apertura bafi vcl triplo largiore , 
fcu dimidium lunce aequans, nioleculis indiftinciis replctum; 
margo aperturac protuberans, flcxuoius, ieu undatus. Falci- 
culus ciliorum utrinque in duos minores horizontakm & per- 
pendicularem partitus. In rcliquomarginis nunquam confpcxi. 
Pcdunculus longus, o£luplo vcl decuplo cnirn c.ipur, Imigitudi- 
neexcedic, in fpiram retorquccur, dum orificium capitis fere 
clauditur, ac iplum cput figuram fphxricam, at non perfcc- 
tam alFumit. 

Retorfio pedunculi fxpe pluries reiteratur, ore patente, 
& tum nova extcnlio in infbnti inlequitur, quoties vero aper- 
tura claiiditur, prodnflio partium lcntius peificitur; idem in 
plurimis pcdicellatis fit. Rationem varia? hujus occlufionis fa- 
cile invenient, qui Forticelias animalculj minora vorare con- 
fcndunt, ego vero fecus; hxc enim in apenuram feu \oragi- 
nem FovticellcS quidem abducuntur, at mox, illcefa plerumquc, 
rcpeliuntur; nec hoc fafcinatione, qualis Scinri in faucem 
CV. '?//// dclabentis, uti autumat clarill. Wkisibiirg , aut attrac- 
tionis vi , uti vult illuftr. Gleichen , verum motu cihorum For- 
ticeliie, vorticem in guttula cientium, peragitur. 

In Lctnna minori. 

Fig. 15. Vort. Lunnrts quatuor, vario fitu, au'fta 
magnitudine, offert, 

a. Ca- VORTICELLA. 315 

a. Capltulu™ apertum. b. claufum. c. 
Margo undatus. d Fafciculus ciliorum 
cre£tus. e. horizoritalis. f. Pcdun- 
culus extcnfus g. retortus. h. Par» 
LeunJiS, in qua habitat. 344, VORTICELLA convallaria» 

VoRTicELLA fimplex campanulata, pedunculo 
rei:ordIi. Tab.XLlV, Fig. ib^ 

Vorticella Convallaria , Vernt. ter. £?' flnv. 129. 

"L-iol. Diin prndr. 2,557. 
Vorticella fimplcx, grcgaria, flore campanulato, niu- 

tico , tentacuhs bigeminis , ftirpe fixa , Lin. 

S^ft. II. 
Brachionus gregarius pedunculo fetaceo , retortili, 

unifloro, corpufculo complanato Pall. Zooph. 

54- 
Leeuwenhoek frijnsiicjf. i, 2. p. 51. (prim. Spec.) 
B.\KER tjSf. micicifc. p. 428. r. 13. f. 1. d. e. & micr, 

expf. p. 93 t. 6. n. I. 
RoEs. inf. 3. p. 597. t. 97. 
LEDER.M. microfc. x. gg. L 
EicH. microfc. p. 75. t. 7. f. D. 
Sv.M.Lh^z. opufc. pbyf. 1. p. 199. r. 2. f. 12. 
GoEZE in BoNNETS oygiiu. Kovp. p. 217. 

Capitula oculo inermi pnnfla minima albida videntur, ope 
microfcopii perfctte campanulata, bafi extus convexa diamerro 
apcrturam, cujus margo acurus apparet, fere aequantej Cilia 

R r 2 oris gig VORTICELLA. 

oris biecmina difficillime & rarinTme vifui fe ofFerunt. Peciim- 
CLilus fmiplex, feraccus, longidimus fpiraliter rctorquctur-*^). 

In 7f/?(7rm fluviatilibus, ac in Cetatopbyllo ■, pedicellis- 
fm.z Lem7iX-> fcmper fimplicem, compofitam nunqu.mi, reperi. 

/3.) In aqua inarina Vorticellam reperi Vort. Convnlla- 
ric? moribus & figura iimilem , cilia ramen omnino nulla dcre- 
o-crepotui, pedunculusquc in maxima e.xtenlione non ftrittus 
fcd flexuris niinimis notabilis erat. 

Fig. l6. Vort. Co72vn///7rias m^7r ifjas qnmqnc, diverfo 
fitu, aufta magnitudine, exhibct. 
a. Capitulum apcrtum. b. occlufum. 
c. Pedunculus extenfus. d. retortus. 345. VORTICELLA nutans. 

VoRTicELLA fimplex turbinata, pedunculo re- 
tortili. Tab.XLlV.Fig.i']. 

Vorticella Nutans, Ver7/i. ter. ^ fluv. 132. Zoo/. 
Diiit.prodr. 2560. 

Oculo inconfpicua. Pcdunculus fimplex, longus, tenuis, 
uti in Vort. CoiiViilhirin fpiraliter retorciuetur. Capinilum 
turbinatum apice album margine teres h quafi annulo lucido 
cinftum; hic certo fitu fubreHexus mucronem utrinque formare 
videtur. Eafi capitulum attenuatum cll: t*v hyalinum, cum con- 
ua rehquum atomis obfcuris mixtum iitj femper & in omni- 

bus 

45) Pcdaijrultis in VortkcUis retiQctioni & protraflinni cspituli inftr- 
vit, iTii'iiititf vtio motus veruin oiganuin cft, ope cniii cilioiuin, 
ptdicello iinnioto, ablinte etiam, lilitie iii Oi^^uis voganiur. VORTICELLA. 317 

hus nutat; motum lotatorium segre vidi ; cilianulla quanrumvis 
oculoium aciem intcndeati apparuere. 

In foliis Strntiotis Septembri 1767 & 1768, in Planor- 
llhus 1770. rcperi. 

Fig. 17. Fort. Nittantes, plures cohabitantes, diver- 
fo fitu , aut^as exhibent. 
a. Capitulum. b. Mucro marginis. 
c, Pedunculus extenfus, d. letortus. 346. VORTICELLA nebulifera. 

VoRTicELLA fimplex ovata, pedunculo reflexilu 
Tab, XLV. Fig. I. 

Vorticella Nebulifera, Verni. ter. ^fluv. 130. Zool» 
DiW.proclr. 2558. 

Ocu!o inconfpicua ; ope lontis nebula ramis ConfervtS ad- 
hsercns confpicitur, qux microfcopio fubjcfta mera horum ani- 
malculorum congeries elTe dignofcitur. Capirulum bafi angu- 
llatum, dum patet , apice truncatum, margine quafi annulo 
cinclum , fi veto claudatur, peife£le ovatum eft. Intertina va- 
ria, obfcura diftin£1e movcntur, ac in apertura moleculae mi- 
nus diftinfts mobihs. Pedunculus fimpkx, letaceus, pelluci- 
dus, ter, quarer- duodecies longior capitulo, momento citius 
circa medium rcfleftitur ab.sque ulla fpira. In maxima copia 
fimplicium rarifiime dute pedunculis coalirs inveniuntur, femel 
tamen rcpenre coiuigir unicum par, a Covfcrva divulfum, li- 
bere in aqua natans His pedunculus communis medio in du- 
os pcdicollos capmila gercntes partirus. Fedunculus bafi dilata- 
tus erat, qua, uc fokm iv;a' lapidibiis , Conferv.2 adhxfit. 

Rr3 In 3i8 VORTICELLA. 

In Confcrva polymorpha maris Bakhici. 

Fig. I. Vort. Nehuli]eras-, plures cohabitantes, vario 
fitii, aucljs exhibet 
a. Capitukim aperrum. b. fere claufum. 

c. claufum. d. Pcdunculus extcnfus. e. 

reflexus. 347. VORTICELLA annularis. 

VoRTicELLA fimplex truncata, pedunculo apice 
retortili. Tcib, XLV. Fig. 2. 3. 

Vorticella Anmilaris, Vcrm. ter.^JiiiV. i^S- Zoul, 
Dan. proilr. 2561. 

Nudo oculo vifibilis. Capitulum inverfe conicum, api- 
cc daufo convexum , aperto truiicatum, margine protubcr.uire. 
P*;dunculus fimplex, longidimus, rigidus, apicc. qua nimirum 
capitulo anne£liiur, aliquauium craliTor, candidior; ha.-c pe- 
dunculi portiuncula fola retorquetur in fpiram, ac in extenlionc 
glaberrima, in contraGione annulata apparet. 

In Plavorhe contorto. 

Fig. 2. Vort. Anniilnrem naturali, 

3. autla mngnitudine, cum Planorhe, in quo ha« 
bitar, (iitunt. 

a. Vorticella. b. Planorbis. c. Capitu- 
him claufum d. apejtum. c Pc- 
dunculus. f. Pars ejus fupcrior extcnla. 
g. annulata, 

-348. VORTICELLA. 319 

348. VORTiCELLA acinosa. 

VoRTiCELLA fimplex globofa, grnnis nigricanti- 
bus, pedunculo rigido. Tab. XLV. Fig. ^, 

Vorticella Acinofa, Verm.ter. Zs' fltiv. 135. Zool. 

Dan. pro.Ir. 2563. 
Vorticella compolira, Horibiis ciliaris globofis muti- 

cis, ftirps mribclUta. Lin. Syft. ^,. 
Brachionus Vegerans itirpe rigida dichotoma, corpa- 

fculis truncatis , fimbriato- ciliatis, acinis opa- 

cis, Pall. Zorpb. 57. 
RoEs inf. 3. p. 6. t. 100. 
Ledermull._ microjc. t. gg. £ t. u. 

Capitula flavefcenrla antheris Bryi pomiformis haud ab- 
fimiUa, puncHs minimis cpacis diftinQa. Orificio claufo, ca- 
pirulum fphxricum; femi-aperto, apicc aliquanrum coarHatum 
porrigitur, iplaque apcrrura ciUis occuparur; parcnnfiimo, ci- 
lia ab urroc]uc iatere cjuatuor vel cjuinque capiliaria, elongata, 
ulrra marginem difle.xa niclant, circulique undulantes quaruor 
vel quincjue in ipfo crarere confpiciuntur. Bafis capituli coarc- 
tata p^llucidiilima, hyalina. Pedunculus octuplo capire longior, 
fa;pe fmiplex unum capitulum prsefett, mrcrdum dichotomus 
quovis pedicello capitulum gent. 

Contratlio in orificio fieri videtur, dum fifciculi ciliorum 
appro.ximantur. Signatura litrers S -, qua Roesel hanc ador- 
nat, jegre confpicitur, haud tamcn prorfus abelt. 

In aquis ftagnantibus raro. 

Fig. 4. Vort. Acinofavi 3 aucla magnitudine , fiftii. 

a. Ca. 320 VORTICELLA/ a. Capitulum claufum. b. iemi- apertum, 
c. patentiffimum, circulis in apertura undu- 

lantibus d. Cilia. e. Balis capituli. 

£. Pcdunciilus (implex. g. Dichoto- 

raus duo capitula geicns. 349. VORTICELLA fasciculata. 

VoRTicELLA fimplex viridis campnnuLita, mar- 
gine refiexo, pedunculo retortili. Tab. XLV. Fig* 
5. 6. 

Vorticella Fafclculata, Ferm. f^r. £?'j?//i'. 134. Zoo/. 
Dim. prodr. 2562. 

Maffa gelatinofa viridifnma folTis innatans myriadibus ho- 
nim animalculorum ocuio invifibilium componitur; pars arma- 
to fafciculum florum virentium pulcherrimum ofFert. Cnpitu- 
lum fubcampanulatum, vinds , opacum, bali anguftatum , al- 
bum leu pcllucidum, apertura marginata, margine fubrefiexo 
pellucido; in hoc vix ciUa ulla, licet rariffinie quafi duo utrin- 
que micantia videre credidcrim , crganxim vcro rotatorium intra 
marginem conditum, ciliis feu dcnticulis minimis nunauim ul- 
tra aperturam porre£lis inltrutium , ope lcnticulx num. 3. con- 
fpicitur. Pedunculus tenuifTimus , longifnmus, hyalinus, ca- 
pitulum folitaiium fLtflinens, fpiraliter retrahitur. 

In Confervis fluviatilibus primo vere. 

Fig. 5 MafTam viridcm T^^orf. F^ifrktihitis compo' 
fitam, ut nudo oculo confpicitur, 
6. Eandcm aufta magnitudme, liltunt. 

a. Ci- VORTICELLA. 321 

a. Capitiilum. b. Margo psllucidus. c. 
Organum rotatorium. d. Pcdunculus 
cxtenius. e. retortus. 350. VORTICELLA hians. 

VoRTiCELLA fimplex citriformis, pedunculo re- 

tordli. Tab. XLV. Fig. 7. 

* 

Vorticella Hians , Verm. tcr. ^ flitv. i^Y- Zoo/. 

DiV7. prodr 2565. 
Wrisb. anini. inf. £ i. B. C. K. I. «Sc G. F. E. f. 2. 

f. 13. B. F. C. H p. 47. 
Gleich. ivfiif. p. 154. 155. 157. t. 29. f. 10, ir. 

12. 15. 
JoBLOT. obf.tnicr. 2. part. p. 64. t. 7. f. 4. p. 79. 

t. I o. f. 21. 
Leuwenh. TraiisnEi. i67y. p. 821. 
Animalculcs a bulbe Spallanz. opufc. phyf. i. p. 19. 

159. 182. t. I. f 5—8. 
Entia perian.hio infundibuliformi fimilia Tereschow- 

sKY Chaos infitf p. 3 ' • 
Naturf. 20. p. 128- 1. 3. f 27, e. 

Inter minimas. Capitulum formam pomi citrini rcfert, 
pro ratione pedunculi fat mignum, apice truncatum, bafi angu- 
Itatum; cilia rotatoria nullo modo vilibilia, adeilc tamen ani- 
malcula & moleculs, quae continuo vortice circa onficium agun- 
tur, ncc unquam immcrguntur, probant. Interdum in apice 
perfpicitur rinia feu hiatus ad tertiam fere longitudinis partcm 
penetrans. Pedunculus triplo longior capite, tenuiflimus, hya- 
linus, aufta valde magnitudine pnmum conlpicitur; fimul cum 
contrailione capituU ui fpiralem retorquetur, 

S s Pedun- 32a VORTICELLA. 

Pcdunculus in omnibus mihi linea hyalina , lcnticula & 
quidcm n. 3- m. comool. difficulter confpicuus, minimc ex 
agglutiniris veficuiis concrotus, uti dicit clariir. Wi-.isberg p .■^3 
& 47. Imjgines cjus in fig. i. G. F. E. eandem Ipeciem indi- 
care arljitror , cum adjacentes immobiles globulares & vividas, 
aqua exhalantc, Iphxricam figuram induere viderim. 

Uti congcneres pedunculo reliQo in aquis vagatur, caudi 
pcllucida fextuplo corpore brtviore inlbuQa, fcepe pedunculo 
adhxrente. 

In infufionibus vetuflis & fimetis mucdti veficulari fuper- 
ficierum adhiret. 

/3.) Aham reperi, cui capitulum pellucidum, ovatum mo- 
leculis nigricantibus impletum, apice hyaiino, in duos lobulos 
fitruni , quoruni aher brevior cfl, inftantemque partitioncm lon- 
gitudinalem, quam apprime defcripfit clari(r. Spallanzaki, im- 
mortalis Tre.mbley vero in ForticiUis pcdicellntis ')mt\ pridcm 
detcxerat, indicans. Organum rotatorium nullum, nec cihi 
umbram vidi. Contra£lio fit apice, capuukmique o\arum ex- 
inde in figuram fpha;ricam tranfit. PcduncuKis bre\is argreper- 
ceptibilis. An eadem ? 

In molecuhs pulveris infufionum, qus jam plures fepti- 
manas exftitcre, Deccrtibri. Fig. 7. Vort. Hiantem, & qiiidem varietatem /3 
valdc aufta magnitudine, fillit. 
a. Capituhim extenium. b. contraclum. 
c. Apex in lobulos filfus, d. Pcdunculus. 351. VORTICELLA. 323 

351. VORTICELLA bellis. 

VoRTiCELLA fimplex, hemiTphaerica, rnarginc 
concradili ■*'"'). 

Voiticella Bcllis, F^erm. ter. ^ fluv. 136. Zool. 
Dnii. pfocJr. 2564. 

Facies Vort. ConvaUnri^ ■, Jt major. Capituliim minus 
pellucidum, interne f.irftuni , iubfiavum, fiorem ^W/i'V//V difco 
lato, ciliis fummum marginis loco petalorum cingentibus, mul- 
tum rcfort. Cilia extrorfum & introrium promilcue flexa, 
vel perpcndiculariter erecla plerumque quiefcunt, unum tamen 
& alterum paffim, in motii rotatorio omnia moventur. Pe- 
dunculus longus, pellucidus, tenuifiimus in duos pcdicellos ca- 
pitula apice gerentes dividitur, ba(i bulbo adhoeret, ac infra 
IquamuUs vellitur. 

Nec inpedicello, pedunculo, aut bafi capituli, fed novo 
prorfus more in fummo orificii margine, ciliis aliquantum con- 
niventibus, & quidcm pauxillum contrahitur. 

In aqua foflarum raro. 352- VORTICELLA gemella. 

VoRTicELLA (implcx, fphsrica , capitulo gemi- 
no. Tab. XLV. F/g. g. y. 

Vorticella Gemella, Verni. ter. ^ fliiv, 131. Zool. 
Dan.prodr. 2559. 

S s 2 Oculo 

♦^) Cuni inter reliclas delineationes nullam figuram certe Iiuc peiti- 
iienLeiu invencrini , dubitabiiem potius oinictam. F. 324 VORTICELLA. 

Oculo inconfpicua. Pcdunculus fimpkx longus, apice 
fphxrulis duabus inltrutlus, bina hxc capitula hyjlina punftis 
oblcuris repleta, apice peduncuii plerumque appioximata , raro 
alrerum ahquannfpcr rcmotum pcdunculo laicrahtcr adh.trct, 
at absciue uUo proprio pcdiceilo. Os apenum nuacjuam, mo- 
tiim vero peduncuh retraftdcm Ixpius vidi. 

Omnes fimphces alio rempore vidi pcdunculo cxilinTmo ca- 
plUari, capifis vicies repetita longitudine; hic in Ipiralcs mnu- 
meras arctilfimas ad capitis diametrum retorquebatur; Capitis 
mar"-o in maxima exteniione & capitis & peduncuii rcflexus cli, 
ac interanea in apertura protub^-rant ; Ciha mvii.hiha, in c.x- 
tenfione momcnto tantum confpiciuntur. Caput in rctorfione 
peduncuh corripitur & globularis eiiicitur; dum pedunculus 
extendiiur, ter aut quater rotatur ac ia roiaiionc ahquantum, 
pedunculo ftritlo autem pleniffime, exphcatur. Pcdunculus 
focominus rigido canaliculatus apparet, at rig.difimio folidus eft. 

In tertis Monoculorutii inier Covjevvtu marinas degeuti- 
um, & Jn aqua httorali. 

Fig. 8- Vort. GemeJlam-, capitulo gemino, 

Q. capitulo fimphci, aufta magnitudine, fiftunr. 
a. Capitulum corrcptum. b. fore corrcp- 
tum. c. extenium. d. Inreranea pro- 
tuberantia. e. Margo rcflexus. £ Ci- 
lia. g. Pcdunculus extcnfus, & h, 
rstortus. 353. VORTICELLA pyraria. 

VoRTiCELLA compofita *'), inverfe conica, pe- 
dunculo ramoro. Tab, XLVL Fig. 1—4. 

^'or- 
■•7) yofthella lompojita ftpe /implices occurrunt , non v, V. VORTICELLA. 325 VorticellaPyraria, Verm. ter. ^ fltiv. 138. Zool. 

D.iu. prodr. 2566. 
Vorticclla compofira floribus muticis obovatis; ten- 

tacLilis bigcminis, llirpc raraola. LiN. Syfl. 5. 
Brachionus vegerans itirpe feracea, extrcmitate dicho- 
toma, faltigiata, corpulcuiis ovatis utrinque bi- 
tentacul.uis Pall. 'Zooph. 59. 
I Macrocercus corporc utrinque auguflato c^' truncato, 

: cauda h)ngiliima. Hill. biji. annn. t. r. 2. 

RoEs. iuf. 3. p. 606. t. 98. f. I. & 2. d. e. 
Animaux arbres, Spall. opiifc. pbyf. 1. p. 202. t. 2. 
f. 13. 14. 

Noflram , iicet figuris Roeselii non peifc£le conveniat, 
eanden tamcn effe vix dubito. 

Capitulum non exacle pyriforme, fcd a bafi, qua: hyaUna, 
ad apiccm truncatum fcnfim dilatatur; cilia duo iateralia (autlo- 
rum tentacula) nc maxima cjuidcm augmenratione in capituHs 
pcdieello adhsrcnribus detcgcre potui; in unico, dum fe a pe- 
diccllo avellcre nitebatur, cilia ad ,minimum quatuor utrinque 
ebfervavi, quibus quam ciri(I:mc niflitabar; mox {t^^t maxima 
celcritare in circulum repetitis vicibus volvcndo, a pedunculo 
liberabatur, ac felHvo & celeri curfu quaii pcr oceanum in gut- 
ta aquca ferebatur, rcliquis lolitam contraQioncm & produtlio- 
nem alternatim & lente continuantibus. 

In Ceratopbyllo. 

Fig. I. Vort. Pyrariam-, 

2. Vanetatefi ejus capitulo verfus apicem utrin- 

que anguftato, ffirpeque fquamuhs fparlis, 

3. Ramulum cjusdcin duo capitula, 

4. folirariuin , gerentem , aucla magnirudinc, 

offerunt. 

a. Capirulum. b. Srirps. c. Pediccllus, 
d. Squaniulai, 

Ss3 ' 354, 32(5 VORTICELLA. 

354. VORTICELLA anastatica. 

VoRTiCELLA compofita, oblonga, oblique trun- 
cata, pedunculo fquamofb rigido. Tab. XLVL Fig- 5. 

Vorticella Anaftatica, Verni. ter.^ fluv. 139. Zoo/. 

D(in. prodr. 2567. 
Skael-Siiurreren, Nye Satjil. af Danjk. Videiijkah. 

S.eljli. Skrift. II. p. 254. 
Vorticellacompofitaflonbus campanulatis, ftirpe mul- 

tiflora rigcfcente , LiN. Syji. .3. 
De Geer a&. Stockb. 1746. t. 6. £ 2 — 5. 
Trembl. polyp. t. 14. £ 4 — 7. 
BoNNET organ. Korp. p. 219. 

Stipes priiicipalis apice producit ramulos plures in umbcl- 
lamexpanfos, apice iterum faepe prodeuntes in pedicellos, ca- 
pitulis inftruflos ac umbellulam formantes, Conrraclioncm nca 
in ftipite nec in pediccllis, qui rigidi , unquam patiuntur, apex 
tantum capitulorum aliquantum coiripitur, nec cilia uUa dctcge- 
re potui. Et ftipcs & ramuli fqiiamuiis pellucidis d:nfe obliii 
funt; hae ex obfervatione clarilf Trembley bulbi decidentcs 
novas flirpes producunt, dum antiquK pcrcunt, capitulis ab- 
fcedentibus ■**>). Capitula in meis excmplanbus ovato-oblonga, 
apice plerumque fubobiique truncata 5 — 10 inquovis pediccllo, 
pellucididima, corpufculis fubiphxTicis pellucididfmis quinquc 
vcl fcx rcpleta; plures pcdunculi fiipitulis orbati rcpcriuntur. 

In vegetabilibus & aniniantibus fluviatilibus pallim. 

Fig. 

*') Jnm nnte Tremiitevum immortalij Leuwevhoek Vorticillovi pe- 
flicellatnin viJic, niultiplicntioiieiiique tx rquadiulis ad! iriciiribus 
in cfijhLi aicon. tiat, si5. Eleclori Pal.itino tiaiisniifla dtrciibit. VORTICELLA. 327 

F'e- 5- ^ort. .^Jiaflaticavi', auQa magnitudine, fiftir. 
a. UmbcUa capitulorum. b, Stipes. 
c. Ramuli. d. Fundus, 355. VORTICELLA digitalis. 

VoTiTiCELLA compofita, cylindrica, cryftallina, 
apice truncjta & (iffa, pedunculo tiftulofo raiiiofb 
Tab. XLVI. lig. 6. 

Dutenformige Afterpolyp, RoESEr.//^VoI. ^.p, 607. 

t 98. f. 4. 
Vorticella compofita floribus cylindricis, unifialcatis, 

lcmiclaufis, fiirpe ramofii. Lin Syft. 10. 
Brachionus vegetans, IHrpe umbellata, corpufculis 

oblongo - truncatis, longitudinaliter uniiulcatis. 

Pall, Zoopb. 6i. 

RariflTma haec foli Roeselio, ilKiftri germanorum micro- 
grapho, hucusque vifa, mihi pofl multorum annorum lucubra- 
tiunculas, ac centenorum Cydopum qtiadricornitimcomcmjAi- 
tioiicm, g. Novembr. 1784- f^^f^ primum obtulit. In dorfo, 
in ventre infra pcdcs, ac in cauda Cyclopis ramofe affixa erat. 
Defcriptio & figurae eximii Obfervatoris adeo e.xafls, ut nihil 
add;re liceat; mortcm tamen hoipitis ab Iiis accclerari minus 
conccdere audeo, cum plurima Entomoflraca Forticellis obteQa 
vivida reperi. 

Corpus cylindricum, cryftallinum, vacuum fcre apparet 
fofis tribus punttis fecundum longitudinem difpofitis pejkicidis 
diltinftum, apice parum obliquetruncatum, margineque reflexo 
aliquantum inciium, Contratlio fitin apice, dum margo trun- 
catus 111 conicum niutatur. Pcduncuius feu ftirps ramiJos pau- 

cos 328 VORTICELLA. 

««^s cmittit, omnes mi ftirps brevioresac craffiores, quam in 
congeneribus, acfiilulofi; Itirps & raniuli rigidi pcrliftunt abs- 
que ulla correptione. Aderant quoque pauca." fimpliccs lcu ma- 
ires prolcm ramofam molientes. Diio & plura capitula uni ra- 
nulo adhxrent. Undulationcm quidem c.xciiant, at nec cilia, 
nec rotationem , videre potui. 

LiKN.Eus & Pallas defcriptiones e figuris Roefclianis 
compofuere. 

In Cyclope qundricoriii rarifilnia, Roeselio in fxmina, 
mihi in mare , obvia. 

Fig. 6. Vort. Digitalem , autla magnitudinc , fiftit. 

a. Umbellam capitulorum. b. Capirulum 
"" , truncatum incifumque. c. Canitulum 

^~ ' contraflum conicum. d. Pcdunculus, 

e. Ramuli. 356. VORTICELLA polypina. 

VoRTicELLA compofita, ovato-trnncata, pediin- 
culo reflexili ramofidimo. Tab. XLVi, Fig. 7—9. 

Vorticella Polypina, Verm. ter. £7" fluv. p. 123. 

TjOoU Dan. prodr. z^6g. 
Dnnneni. og Norg. Dyrbifl. I. p. 144. 
Vorticella compofita floribus concatenatis, ftirpe pa- 

niculata, fubdigitata, Lin. ^Sj/?. 2. 
Brachionus vegetans llirpc rctortili umbcllata, radiis 

raceiriofis , corpufculis campanulatis. Pal. 

Zoopb. .56. 
Elms Cornll. p. 41. n. 22. t. 13. b B. c. C. 
EicHH. viicrojc. p. 31. t. 2. f. K. p. 50. t. 5. f. F. 

Oculo VORTICELLA. 323 

Oculo Iftermi punfta minima alba apparent, lenti vitreai 
arbufcula. Capitula formam ovi apice truncati habent, cujus 
fundus inteftinis repletus, apertura vero pellucidifnma vacua 
videtur. Truncus fcu pedunculus principalis pellucidus eur- 
vatus; rami feu pedicclli fubtiliflimi, aliis brevioi-ibus capitiila 
prajferentibus obfiti. Scjuamula: oblonga? pellucidne, certo litu, 
trunco & ramulis absque ordine fingulatim adhaerent. 

Motum hujus duplicem fpontaneum vidi , aiterum ramo 
finguio proprium, alterum omnibus communcm ; hic fit, dum 
truncus ad bafin usque reflctlitur, vifuique fe fubducir, ac to- 
ta arbufcLila in globulum feffilem , viorum rcferentem , co- 
ercetur; ille , dum ramus fingulus cum fuis ramulis ad llipitem 
communem in glomerem retrahitur, & poll minimum interval- 
lum rurfus expanditur. 

Clarilf. Pallas congericm Vort. ConvaJI. loco ejus fum« 
fiffe ac nomine Bracb. RdtnofilJ. appellaffe videtur, ipfam vero 
Polypinavi, quantum ex defcriptione conjicio, Anaflaticam 
dicit. LiNN.-Eus quoque Aiiaflaticam & Polypinam feu aliam 
ab Anaflatica diverfam fynonymis confundit. 

Ccleberr. Eichhorn vel V. rnlypinain , Anaflaticam & 
Racemofnm vidiffe, easdemquc fub nomine der Baum confu- 
diffc, vel attributa harum in V. Polypinu quoque inveniffe ex 
defcriptione fufpicor. 

In Fuco nodofo maris Balthici frequens, 

Fig. 7. Vort. Polypinavt, lenti vitreae apparentem, 
g. autlam , 
9. valde au£lam, fiftunt. 

a. Truncus. b. Rami. c. Ramuli, d, 
Capitula extcnfa. e. Eadem cum trun- 
co vel ramis conglomerata, £ Squamu- 
IjE adhaeremes. Tt 357. 330 VORTICELLA. 

357. VORTICELLA racemosa. 

VoRTicELLA compofita, pedunculo rigido, pe- 
dicellis ramofiflimis longis, Tab, XLVL Lig. 10. 1 1» 

Vorticella Raccmofa , Verm.ter. ^ fiitv. 140. Zooh 

Dnii. prndr. 25*^3. 
Klafe-Snuricren, h^ye Suvtl. nf D.infK. ViiknfKah. 

S.zlf. Sbijt. II. p. 252. Tib. I. f. V. 
Brady aci, angl. Vol. 49. p. 249. t. 7. f. i — 7. 

Differentia a Vort. Annftatica fplendida , quod peduncu- 
lus nullis fquamulis vellia:ur, a /''. Polypina., quod rigidus> 
»on retortilis. 

Oculo nudo faciem VorticcUarum Socialimn in glomcrem 
aegregatarum iiabent, at parictibus vafis tonilanter aiiixa* hac 
nota mox a Sociali diitinguuntur. Admota len-icula in con- 
fpeQum fubit {Hpes elongatus fubtiliflimus bafi parieii vafis 
affixus*'), a cujus apice pendent feries divergcntcs innuniera 
unionum cryiiallinorum pellucentium , qua? una cum fiipite mo- 
tu aqu.T vane vibrantur. Omnes quidem re ipft luis pcdiccllis 
racematim inh.rrcnt, at, hi cum ob iubtilitatcm lcnticulx euara 
oculari inconfpicua? lint, capitula in libera aqua absquc ullo fdl- 
cro apparentia afpetlum haud injucundum pia.bcnt. 

yl/ofz/y duplex, vel unics foriei, vel plurium fimul, ra- 
ridime omnium racematim, in glomeres ad apicem ihpitis prin- 
cipahs fe contrahentium , ac momento rurfus lefe expandentiuni 

in 

**) Vortkellit peiiicellnta oh]ei\\s bofi pedunculornm nfRxat funt, Cx- 
pe taiiieii folutse totum pedunculuiii , inteiduni niajoicin \A tiii- 
noiem ejus partem poft fe tralientes, vel etiam, toto peJunculo 
deitlifto, in aquis libere vagantur ; cavenduni igilur , iie in l.oc 
ftatu pio divcifa fpecie fuinantur. Pedicellos luilus occupctu- 
ras , uti quidam voluere , nullus credo. VORTICELLA. gj^ 

in catenas longas moniliformes pendulas. Pedunculus primit. 
rius five ftipes porretlus permanet, nec unquam uri in kort, 
Polypina, retrahitur. 

Poft intervnlla dimidii mcnfis capitula, alia poft alia, a pe- 
dicellis abfcedebant, quo f.ifto hi capitulis deftiruti fubinde in 
confpeftum prodibant longiffime extcnfi , capituhs decuplo \qi\- 
giores. Ingens numerus f^orticLlhrutii fimphcium, qurhbet 
lc. cum fuo pedunculo, omnes vafis parietes jam occupaverat; 
afije circumnatantcs pediccllo inftniOix loca coloniis condcndis 
idonea quaerebanr, indies illac novos ramulos, hsequc rurlus pe- 
diccUos capitula pra:ferentcs protrudebant. 

Geiierationem hoc modo fien obfervavi: VorticeUa adul- 
ta cuipiam pcduncuhmi fuum objeQo affigit; quo fafto ex ca- 
pitulo vel bafi cjus progerminant o£lo capirula fimiha, quje in- 
tra paucas horas propriis pedicciiis elevantur; brcvi tempore 
bafi horum capitulorum nova oriuntur, quce rurfus iuis pcdiccl- 
hs elcvantur, quibus fimili mfido iterum nova proles nafcirur, 
& iic porro. Dum ha;c aguntur, peduncuh primi & lccundi 
& ukerioris ordinis pro xtatc in longitudinem crefcunt, ad mo- 
dum ramorum in vegetabihbus ; pedunculus vero Vorticcll<Z 
marris, qni jam ftipes communis fiiftas omnes fuftiner, eandem 
lon^irudinem fervat, capitulo deficientc. Hic generationis mo- 
dus a jam notis divcrfus eft. 

Obfervatiunculam addere hibet, quse hcet omni cura a me 
peracla fit, mihi tamen ipfi hoc tempore tam dubia videtur, 
ut ahis repctendam commendeni. Dixi fupra a congerie ramo- 
fa VorticellavHm capitula aduha fenfim difccdere, lamuhs ip- 
fis remanentibus; huic ramificarioni flofcuhs, ut ita dicam, de- 
ftitutae, novi flofcuh five capitula intra fex dies renafcebantur , 
ita ut tota rurfus cooperta capituhs videretur, ramulis & pedi- 
celhs uti in priori inconfpicuis. Nifi me omnia failant, capitu- 
la h;EC renata funt ex ramulis, quos pnora reliquerant; not.Lra 
enim arbufculo prmia vicc florenti adpofueram, quse flufcuhs 

T t 2 deftituto 53^ VORTICELLA, deftituro & rnrfus Ornato adhuc adhxrebat ; ncc uspiam arbu- 
fcuhm aliam flofculis orbum in toto vafc rcperire ponii Hinc 
nova horum animalciiloium cum vegctabilibus analogia; quem- 
admodum enim arbores fe in nova foiia novosque flolculos in- 
duunt, ita Forticcllanoikvz capitulis orbata Bova protrudit. 

In aquis, e ftagno EmderJtpcnfi Hajuiam dcduftis, De- 
cembri & Januario 1768, 69, 72, 73. ^°). 

Fig. 10. Vort. Rticemofim, naturali, 
II, aufta magnitudine, (iftuut. 

a. Stipcs. b. Ramuli. c. Capitula cx- 
tenla. d. Eadem cum ramulis in glo- 
merem correpta '*). XVII. BRACHIONUS. *' 

Verffiis contraEiilis ., tejia teCtiis^ ciliis rotatoriis. 

358. BRACHIONUS striatus. 

Br.\chionus univalvis, cefta ovata (Iriata, apice 
fexdentaca, bafiincegra, caiida nulla. Tab, XLVIL 
Fig. 1—3- 

Tefta oblonga, pelluclda, plicatilis & retraflilis, ab alte- 
ra pagina in ventrem utrinque inflexa, apice truncata cjusque 

margine 

»") Hsc etinm in livulo Diangtiiahnji Norvegiti, menfibus «nivis, 

milii occunit. F. 

J') Qu« antea Fo»f. Corniita & Vermkuhris dicebantur, jam il!a in- 

ter LcKcnpbrns , hic inter Cercnrins, ordinot;? funt. F. 

3») Nomen AVrtc/jioni Hill. primus adhibuit; P.mi as .puftea oiiimal- 

culis , qns LiNNAws ymietUas , ob vorticem, quuii in aquis 

e.xcitftnc. BRACHlONUS. 335 

mcirgine fexdentata , dorfo ftriis dnodecim, fcu carinis fex lon- 
gitiulinalibus, bafi obtufa vel fubtruncata, mutica Denres 
cornpi & produci vidi, an ope carintirum in dentes abeuntium, 
lococjue tcndinum inler\'icntiuni? Dehinc lccundus a margine 
reliquis minor fitpius confpicitur. Eafis tcftse ultra corpus pro- 
ftans animalculo natantc emarginata feu bicufpidata apparet. 

Animalcukim pellucidum, cryfKillinum, mufculofum, fse- 
poflavicans, apice protrudit fafciculos tres pilorum ludentium, 
ex tribus globulis proilantium , laterales intermedio breviores, 
in unico exemplari pilos omnes medio apice in pulchrum circu- 
lum rotari , nec in morte condi obfervavi. Mufculus degluto- 
rius forcipatus eft, feu digiti duo squales uncinati fefe & iii re- 
traQione animalculi apcrientes & claudentes; medio corporis 
juxta I.uus alterum congeries molecularum albarum, raro mafl^a 
orbicularis fla^-icans; infra medium cufpis pendula ultra teftam 
utrinque rariftime porrigitur; apice retrafli corporis mucro ri- 
gidus utrinque conipicitur. Fa;ces excernere vidi,-haemolccu» 
Is informesj pellucidae, in fuperficie guttulae haerentes. T t 3 Anii excitant , curatins nominafTet , niinus bene Brncliom nomen fub- 
flituit; ^orfu-e//rf igitur fuum genus r«ftituendo , Brttcbknum novo 
geneii amamlavi. 

Animantia tegmine cryftallino, apparacu organorutn inestrica- 
brli, diverfaque artuum m teria /)H//im'or«»j petfefliflima. Bivalvia 
Drt/)/'«w aliquantum accedunt , at rtruSura divertiffima alius ordi- 
nis efle moiiftrat. E tefta f=cundum longitudinem patente tifihnl- 
lem , liiante hivnJvim, poftice vero claufa vel patula cnpfulnrem 
djxi. Brachnini fic tlividi poffunt in 
univalves: 358 — 367- 
bivnlves: 368 — 372. 
cnpfulnres : 373 — 379- 
Suntque confpicui : 362. 367. 368- 371. 373. 377. 

jnconfiiicui : 358— 36 1- 363 — 366, 365. 370. 372. 
374-376- 378. 375- 334 BRACHIONUS. 

Animalculum timldiim intra teftam ktet> raro pilos natt* 
do exfcrit, hinc tefta: plures annos mihi notoe fuere, pili vcro 
& cuipides 1779 & 1781 innotuere. 

In aqua marina cum Brach. Clypento, at rarior. 

Fig. I. Brnch. Si ri/ifum pronum, dentibus produclis, 

2. eundcm, dcntibus corrcptis pilisque e.xfertis, 

3. fupinum, auQa magnitudine, fillunt. 

a. Dentes. b. Fafcicuh pilorum, 
c. Cufpides, d. Mucrones. 
e. Mufculus dcglutorius. 359. BRACHIONUS sc^uamula. 

Brachionus Liniv^alvis, tefta oioiculari , apice 
truncata quadridentaca , bafi integra , cauda nulla. 
Tal;, XLVIL Fig. 4-7. 

Tefta pcllucidillTma, a ventrc valdc patula, antice trunca- 
ta, ac in dcntes cjuaruor, quorum intermcdii aliquantum longio- 
res apparent, producta ; in dentium interflirio lateraU proniinet 
denticulus minor hyaUnus, difficuker confpicuus, corpori ani- 
malcuU, ut videtur, connatus; portice obtufa, rotundata, iii- 
tegra & nnuica, absque ullo caudje corporis velligio. 

Animalcukim peUucidum ex molecuUs grifeis compofitum 
mcdio nvixillis connivcnribus in congencribus foUtis, bafi ovis 
tribus divcrfa; maruriratis & voluminis. Karillimc fcie e tcfta 
cxferit, hinc nuUum organum rotarorium, ciUa ranrum & qui- 
d:m raro mrcr dcnres micanria confpexi; natabat tamcn fcfcquc 

in quemvis fcnfuni at lente movebat. 

•■'■■■ 1 • ■ .. . ■ 

Quotics BRACHIONUS." 53^ 

Quoties latere invehitur, dentestantum duo vel tres con- 
fpiciuntur , bafis().ue teltae quafi incila apparet. 

In paludofis cum Leimia minore raro, 

Fig. 4 & 7. Bracb. Squamulam a dorfo , 

5. a larere, 

6. a ventre, au£h magnitudinc, fiflunt. 

a. Dentes. b. Denticuli. c. Cilia. 
d, Maxill^ conniventcs. e. Ova. 360. BRACHIONUS pala, 

if' 
Brachionus univalvis, teH-a oblonga excavata, 

apice quadridentata, bafiintegra, cauda nulla, Tab. 

XLyill.FIg. I. 2. 

Brach. Bipdlio proximus, mox tamen diftinguitur mar- 
ginecraflo, non inflexo, deutibusque quatuor triplo vel qua- 
druplo longioribus. 

- Animalculum oblongum flavefcens, in fupina parte pro^ 
funde e.xcavatum nudum marginibus incraffjtis, in prona teita 
convexa teQum , extremirate poflica obtulum, antica trunca- 
tum ; in hac animalculo produfto confpiciuntur organa ciliorum 
rotatoria utrinque, centro autcm colliculus conicus apice pilofo, 
ietulceque micantes intermediae. Infra hunc apparatum maxilla 
didyma mobilis; haec dorfum quoque pellucet. Retrafto ani- 
maiculo in conlpcftum prodeunt dentes, feu fpina? quatuor va- 
lidx, margini teflie antico affixae. 

Tcrgo cymbx flutluantis inftar mnvetiir. Margini pofli- 
co obmfo & mutico adhrefit mafia globularis, quafipondus cym- 
bae injeQum, ovum aut ovarium animalis. 

In 33« BRACHIONUS. 

In aqua paluHrl raro. 

Fig. I. Bracb. Palam, fupinam, animalculo produQo, 
2. pronam, animalculo retratlo, auQa magnitu- 
dine, fiftunt. 

a. Organa rotatoria. b. Colliculus pilofus. 
c. Maxilla did^nu. d. Dcntes. c.Ovarium. 361. BRACHIONUS bipalium» 

Brachionus univalvis, tefta oblonga inflexa,' 
apice decemdentata, ball integra, cauda fpuna. Tab, 
XLVIIl Fig. 3-5» 

Intcr Brach. Clypcatum & Strintim medius; tefta quam 
in Striato longior & absque omni ftria; oblonga uti in Cly- 
pcato, at dcntata & ecaudata cft; organa animalculi, uti in 
Uiroque. 

Animalculum a tergo & ab utroque latere obvertit tcfta 
cymbxformis , oblonga, laevis, plicatilis, portice acuminata, 
acumine tamen truncato, feu carina corporis uitra tcftam ali- 
quantum produQa caudam fimulans, immobilem tamcn, in aliis 
poftice obtufa & integra , antice dentata ; dentcs fubop.ici , ho- 
rnm unus, raro duo, dum organa aninialcuU porrc£la funt, in 
confpetlum utrinque fubeunt, retraftis vero in parte tcte an- 
tica & hyalina dcntes quatuor concolorcs, intermedii longiorcs, 
confpiciuntur. Dcntes igrc computantur, retraflo animalculo 
quataor vcl fcx facile numerantur; inter 2 & 3 quovis laterc 
computatos demum apparct alius minutidimus hyalinus. Ap- 
paratus organorum anticus pengre extricatur: natando plures 
fetas ftriftas organumquc ciliorum rotatorium fetis brevius cx- 
ferir, vel trcs coJlicuIos criftatos prodcns, fetas agitat, ciliave- 

ro BRACHIONU?. 53^ 

ro in gyrum circumagit. Mufculus deglumrius feu msxilla di- 
dyma uri in coneeneribus. Reliquum corporis pra;fertim in 
retra£lo & pcreunte animaji , in area poftica hyalina vel mufcu- 
lofum vel fccundum longitudinem foveatum & inane efl:, mole- 
culis tantum tnbus aut quatuor, an farces, confplcuis. 

DefeQ:um aquoe feu imminentcm raortem fentiens «rgana 
intra tcftam retrahir, iufumquc fcnfim interrumpeado micare 
d>;mi'.m ceflat, tefta plicatilis tsmen motu corporis periftaltica 
minuta quidam , ac fi animalculum auram fpiraret, utrinquc 
intunufccrc & flavefcere, at non in omni, pergit, deniquc 
aqua exhalata maximc contrahitur ac inanimc perfiftit. Que- 
dam in mcdio curlus & agitationis mortc corripiuntur, cadavc- 
ra enim fluftuantia organis exfertis rigidis aliquotics reperi. 

In aqua litorali 1 782 cxeunte Oftobre, ac 1784 medio vere, 

Fig. 3. Brach. Bipalium, fupinum, crganis cxfertis, 

4. rctratlis organis, 

5. pronum , aucla magnitudine, fiftunt. 

a. Dcntes. b. Seta; ftriclae. c. Oreanum 
ciliorum. d. CoUiculi tres criftati e* 
Mufculus dcglutorius. ^ 62. BRACHIONUS patina. Brachionus univalvis, tefta orbiculari integra, 
cauda mutica. Tab. XLVIll. Fig. 6 — 10. 

EicH. micrnfc. 22. t. i. f. 2. 4. 
Naturf. 19. p. 43. t, 2. f. 10. 

Inter majores. Tcfta cryftallina, orbicularis, Integra, 
abs^ue omni dente aut incifione, apice quidem fubemarginata 

U u videtur 338 BRACHIONUS. 

videtur, at eodem loco fubjacet mcmbniiiul.i peripheriam con- 
tinuans. Animalculum crylblimum, iplendore nulli l'i:cun- 
dum, majufculum , tcita- mcdio alii.xum , apicc organum mica- 
torium duplcx protcndit, medio lobi bini ov.^ti pellucidi pro- 
pendent, horum alter in quibusdam vacuus, alter in fundo ma- 
teria opaca rcpletus crat , infra hos bini loliuh decics minorcs, 
fupra %'ero scrlus marginem exteriorem uirinque oblique porri- 
gitur fpiculum concolor. Medio inter lobos & tubos organi 
rotatorii mcmbrana dilatata, varie crenulata , argcntei coloris 
confpicitur. Rotatione ciliorum organi duplicis aqua inter tu- 
bos defluit, maxillaque duplex fcu mufculus deglutorms bmis 
chelis conftans, inter quas ofculum anmialis, ahernatnn aperi- 
tur & clauditur; hic mmus retle crcdnur corculum vel ventri- 
culus animalculi. Infra lobos pendct cauda fimplex , xqualis, 
inHexilis, marticulata; genicuhs binis al-fixa vix ultra marginem 
tells porrigitur. 

Motus dextrorfum & finiiborfum feftinans vagatorius, 
fape in marginc perpendicularis. 

Guttula urina? guttx aquae adjcQa momento organis rctrac- 
tis intclUmsque confuiis necatur; Piirama.cia e contra anxic & 
cum vehementia circumcurrentia vitam g — lo minuta protra- 
hunt. 

/Elhte I777- unicum excmplar Miyenher^res reperi, & 
celeb. Hermank yirgcutoroti , dcnique Havni.e d. 21 De- 
cembr alterum reperi, (imulque Confcrviim vcflcilcvi , quam 
quoque McyeJihcrg^S primus rcpercram. Singulare latis & 
mention; dignum ell, me po(V inquiftioncm in animalcula de- 
cem annorum fpatio, cui quam fxpiiTime, faltem tcr quavis 
feptimana hibcrnili ab hora vefpcrtma quinta ultra mcdiam 
noftem, vacavi, nunc primum repcriire Bracb. Pcitinam & 
Coiif. Vcficnlcni-, & quidem in ultima guttula, quam pro ejus 
vefperae pcnfo microfcopio fubjcceram. Jumo & julio 1782 plu- 
res in fo(T;i J<sgersburgenft-> in qua aqua multos annos Itagna- 
verat , fub Lemna miiiore. 

Fig. BRACHTONUS. 339 

Fig. 6. Biarh. Patinam 1 organis rotatorlis exfcrti^) 
liipinam, 
7. ppMuni, 

g. orginis rotatoriis retraflis, 
9. organis omnibus retraftis ?< inteftinis conrufis, 
aufli magnitudinc, fiftunf. 
a Organum roratoiium duplex exferrum. 
b. Idem retraclum. c. I,obi. d. Lobuli. 
e. Spiculum. f. Cauda g. Menibrana 
crenulata h. Mulculus dcglutorius. 
10. Marculum deglutorium valde auQum fiftit. 
i. Ch;laj aperta:. k, claufa;. 563. BRACHIONUS clypeatus. 

Brachiovus univalvjs tefta oblonga, apice emar- 
ginata, baii incegra, cauda mucica. Tab. XLVllL 
Fig. 11 — 14. 

Prima facie rcrcrt Brach. Patitiam, at non orbicularis, 
fluviaiilis, & fat diverfus elt. 

Tefta ui?ivalvls, oblonga, flexilis, apiccm verfus, ani- 
malculo protcnfo, aliquantum coarrtata, retraflo, emarginata 
eft ac wqualis cum pofhca latitudinis, membranulaque incifurs 
cbverfa inftruitur ; in quibusdam crylbllina elt & pellucidiffi- 
ma, in aliis flavefcens, lubopaca; margines laterales ad tertiaiu 
latitudmis partem inflexi lineas meras longitudinalcs ob nimi- 
am teltx tenuitatem fimulmt. Tella animalculo retraclo clypc- 
um mentitur. Animalculum elongatum tefls medium occupar; 
protenfum apice pilos utrinque extrorfum flexos vix rotatorios 
extendit, horumque in nicdio cilia minima micantia, retrattum 
vero, pilisque conditis, in antica area hamos binos lineares 

U u 2 cxtrorfum 34d BRACHIONUS. 

extrofum vcrfus, mcdioque cArpoiis mufculum dci,'lutorium feil 
maxillam duplicem forcipatam cxtcndir. Cilia antica dentium 
in pcfline inftar ordinara vidcntiir. Cauda fimplcA Isyaliiia, 
icres, mobilis, infra corporis niediHm afiixa , dinndia parte 
extra tcltam prominet. •• 

Corporc jani horizontali, jam in angulum acutum verfo, 
uatat, caudaque mobili, quafi gubcrnaculo, curfum dirigit. 

In aqua litorali frequens Oclobre & Novembrc, 

Fig. n. Brnch. Clypeatuvii organis exfertis pronam; 
12. fupinam, 
3 3. a latere , 

14. organis retraflis, autla magnitudine, firtunf. 

a. Pili, b. Cilia. c Hami. d. Mufcu- 

lus dcglutorius. e. Cauda. f. Tcitce 

pars aniica gmarginata cum mcmbrana 

iubjacente. 364. BRACHIONUS lamellaris» 

Brachionus univalvis tefla produfta, apiceintegi^a, 
ba(i tricorni , cauda bipili. Tab. XLVIL Fig. 8 — i !♦ 

Tcfta pellucidifTima, cryftallina, univalvis, apicc in la- 
mcUam orbicularcni integram flexilcm & maxime hyalinam, 
adeoquc fubtilcm, ut ocuhs armatis 3:gre profpiccretur, bafin 
vcrfus utrinquc angulata & in himellam tridentatam, ultra cor- 
pus produtla. Tantse peliuciditatis ert, ut orbicularem partem 
diu merum kiorem in aqua ex micatione ciliorum cxortum cre- 
deres, nec partcm corpus tcgcntcm nifi ex anguUs latcraUbus 
fufpicarcris. Corpus ventricofum, capitc anticc inconum pro- 

duclo, BRACIIIONUS. 341 

cliifio, utrinque papilKi laterali proftante; hasc pilis miniitifli- 
mis miciintibus, vix organo rotatorio inftruirur, rotatior.is cnim 
nihil detegere potiii; utnncjue intcr papillam &" conum cornicu- 
lum ftriflum, quod Ixpius nd papillam deflcftitur & ruruis in 
anguium acutum erigitur. Tiuntus mnlecuiis ohlcuris rcfertus, 
altero latere corpuiculis tribus ovalibus in plurimis impletus eft. 
Cauda tercs, ftmplcx, biarticulatus, mobilis, apice mucroni- 
bus binis, cjai paflim infleftuntur, quod quidem in nullo aho 
obiervavi, tcrmmarur. 

In aqua pakiftri Novembrc 1779 raro, Oclobri vero 
j^gl frequentiiHmc. 

Fig. 8- Bracb. Ltimelliirem ■^vomm, capitc produflo, 
9. capite retraBo, 
10. a latere, capite rctrafto 

ji. fupinam, capite produfto, aufla magnitudine, 
fiftunt. 

a. Lamella antica orbicularis. b. Conus 
capitis. c. PapiHa laterahs. d. Cor* 
niculum. e. Lamella poftica triden- 
tata. £ Truncus. g. Corpufcula ova- 
lia. h. Cauda. i. Mucroiies. k. li- 
dein flexji. 365. BRACHIONUS patella. 

Brachionus univaivis, tefta ovata, apice bidenta- 
ta, bafi emarginata, cauda bifeta, Tab* XLVIII, 
Fig. 15—19. 

Brachionus Pafella , Venn. ter. ^ fluv. 141. Zoo/. 

. Diw- prodr. igyo. 
JoBLOT, microfc. tom. i. part. a, r. 4. £ G.? 

U u 3 Tefta 34» BRACHI0NU5. 

Tefta plana, ovato-orbicularis, cryftillina, anticc incifi, 
feu in mucronem acmum urrinquc tcrniinafa, liic tamcn in- 
cifura capite animalcLili pl^rumque tecta, tum primum m con- 
fpetlum fubit, cum iiiu : ob dcf-clum exhal.inris aqux corripia- 
tur; poiHce ter;ia partc ultra corpus prominctj margo tete pi- 
fticus, qua nempe cauda tcgitur, in nonnullis vix emarginarus 
eft, in alits, quorics cauda del-icclitur, maaifefte m angulos 
profilienrcs incifus apparct. Caput, truncus & cauda animal- 
culi diftiiKli. Iliiid lubcylindraccum , truncarum , intra hoc 
mufcuins deglutorius? in interrupto motu , uti truncus infra 
femicireulo terminaiur, frontc hneis duabus transverfis notatur. 
Ifte difcum teftx intcraneis indiftinclis uccupat Hxc trutKo af- 
fixa, brcvis, annulara (annuhs quinque) flexihs, mcdium extra 
tcftam pcrreQa, apice fetis binis bieviftimis divergentibus, plc- 
rumque tamcn unitis, inftrufta elt; his objeclis adhajret, cor- 
porcc]ue ereclo gyros ciet. Lobus in quibusdain inrra teftamla- 
tere finiftro corporis ovalis flavefcens, an ovar,um? Organum 
rotatorium sgre confpicuum circulus lucidus, commotio aqus 
& in majoribus ciliorum pcr intervalla afpcftus produnt. 

Unicum reperi fupinum, nulloquc modo, ut locum mu- 
tarer, adigi potuit. Hunc filterc videtur figuraJoBLOTi, atmi- 
iius jufta eft. 

In aquis paludribus tota hicme majorcs & minores. 

Fig. 15. Brnch. PoteUam, capite rctratlo, 

16. fcre retrafto, 

17. exferto, 

ig. majorem, pronam, 
' 19. fupinam, au£la magnitudine, fiftunt. 

a. Incifura teftx anrica cum mucronibus. 

b. Caput c. Cilia. d. Truncus. e. Mar- 
go tefta? pofticus emarginatus, f. Cau- 
da. g. Scta:. 

366. ERACHIONUS. 343 

366. BRACHIONUS bractea, 

Rrachionms univalvis, tcfta fuborbicnlari, apice 
kinnta, ba(i incegra, cauda fpinaduplici. Tab.XLlX* 
Fig. 6. 7. 

Tcfta pcllucididima hyalinn, bmclenm qiiodammodo rcfe- 
rens, antice emaiginata , leu in lunulam erola, pofhce rotun- 
dato-olnufa, integra absquc omni dcnte aut incilione. Mem- 
brana tella; ab ahera pagma utrinquc inflexi & dilatata in me- 
dio efFormat lacunam lcu foflulam longitudinalem, quam corpus 
animalcuh torofum, opacum & fordide flavicans occupjt. Hoc 
antice capite globolb concolore producliU & intra teitam retrac- 
tih, infra hoc mufculo deglutorio, juxta aherum latus ovario, 
pofiicc \eio uncinuhs binis diftantibus , ac inter hos cauda 
inverle conica fpinis binis rigidis pro lubitu animahs divergen- 
tibus & coeuntibusarmata, inftruitur. Corpus utrinque cingunt 
vafcula albicantia. Nec ciha, nec organura rotatorium, dete- 
gere potui. 

Locum, ubi reperi, notare neglexi. 

Fig. 6. Brach. BraSleanty a dorfo, caplte exferto, 
7. aventre, capite retraQo , aufta magnitudnic, 
exhibent. 

a. Teila bracleata. b. Capur. 
c. Mufculus deglutorius. d. UncinuU. 
c. Cauda. f Spinae caudales. 
g. Margo teftae lunatus. h. Membrana 
teltE inflexa. i. Vafcula albicantia k. 
Ovariura. 367. 344 ' BRACHI0NU5. 

367- BRACHIONUS plicatilis. 

Brachionus univalvis, terta oblonj^a, apfce cre- 
nulata, bafi einarginata, cauda longa bicufpi. Tab, 
L Fig. 1—8' 

Valdc rcfcrt Briich. Urceolnrem , at duplo fcre major, 
ventricofior & marinus cft, dcinesque tcRa; iinn acuminati, nec 
rigidi, lubplicatilcs vcro & obtuilufculi, margo dchmc potius 
crcnulatus , <juam dcntatus dici meremr. 

Tefla, potius membrana flexilis dicenda, ab utroque late- 
re introiKim plicata, fovcam longitudmaleni fnrmat; huic ani- 
makulum injaccns opc tcndinum paraliclarum & transvcriaruin 
organa antica foris protrudit & reducit ; redutlis organis margo 
membranx anticus crcnuHs fex incifus, ac infra hunc alius cre- 
Bulis obtufioribus & paucioribus confpicitur; Caput animalculi 
inter dupliccm hunc margincm protrudi & retrahi credidi, a^ 
inicnfius obfcrvanti in utrumquc incumbcrc vidcbatur. Caput 
feu pars antica animalculi admirabilis & inextricabilis flruclurK 
efi:: medio coliiculis rnbus clcvantur totidem falciculi ptlorum, 
horum intcrmcdius fafciculus rccle protcnfus cft, l.ueralcs vcro 
vcrfus mcdium connivcnt, fa'pc untiniformcs, a bafi hujus ap- 
p iratus utrinquc porrigimtur a!ii pili extrorfum procumbcntcs. 
His organis pilifcris, vcl finguhs ieorfim, vcl omnibus ilmul, 
varic micat animalculum turbinemque in guttula uti congcncres 
exagitat. In corporis corrugati medio infra difta organa mu- 
fculus deglutorius mobiUs fcu potius maxiUa: dux connivcntcs ^j^ 

ccntro conjunQionis nigro; hoc, quoties maxiilx fcccdunt, 
puncla duo, quotiesquc uniuntur, uniium majus nigrum offcrt. 
Kafln vcrfus vcficulae trcs vclplures pellucentcs molccula nigra, 
qux ovulavidcntur. Membrana communis bafi emarginata; ex 
incifura porrigitur cauda, uti in Brach. Urceolnri, produQi- 
lis & corrcptilis, tercs, inartitulata, mucronibus binis compres- 

fls :BTiACHIONUS. 345 fis terminata. Ovulum majufculum angulo incilurte tefta; pl». 
rumque adhaeret. 

In aqua marina copiofc. 

Fig. I. Brnch. Plicatilcvi fupinura, capite exferto, 

2. pronum, capite retrafto, 

3. a latcrc, capite exfcrto, 

4 — 6. partem anticam animalculi, fub diverfo 

(itu, au£la magnitudine, 
7. Mufculum deglutorium claufum, 
g. aperrum, vjlde auQa magnitudine, exhibent. 

a. CoUiculus capitis pilofus intermedius, 

b. Laterales colliculi conniventes. 

c. Pili bafeos capitis cxtrorfiun procuiu» 

bcntes. 

d. Margo anterior teflc crenulatus. 

e. Margo inferior 

f. MiifcuKis deglutorius. 

g. Tefta introrlum plicata. 

h. Cauda & i. mucrones cjus, 

k. Vefieulse interiores. 

1. Ovulum extrinfccus adhaerens. 

m. Maxtllsc conniventes. n. fccedcntes. 

o. Ccntrum nigrurn. p. Puntla duo centri. 368. BRACHIONUS ovalis, 

Brachionus bivalvis, tefla depreffa, apice emar- 
ginata, bafi incifa, cauda cirro duplici. Tab.XLlX» 
Fig. 1—3. 

Sracb, Patella pluiies major eft. 

X X Tefia 34« BRACHIOKUS. 

Tefta cr}'ftallina, ovalis, bivalvis, «pice emarginata, feu 
utrinque mucrone excavaro terminata (cavum hoc valvulis fibi 
incumbentibus dcbetur, animalculoque corrcpto m coiifpecliim 
lubit) polKce rotundata, medio margine incifa, qune incifura 
cauda animalculi plerumque tegitur j area tefts lateralis intermc- 
diae ab animalculo occupatae magnitudine a?qualis vacua & hya- 
hna folis membranujis fubtilidimis, icu vafculis pcllucidifhniis> 
truncum ambientibus, in omnibus non a?quc conlpicuis, inftruc- 
ta eft. Caput & truncus indiftinfti , continui, latitudine scqua- 
les, carnoh, fubflavefcentes ; hic torofus medium teftae longi- 
ludinale occupat; illud apice truncatum absque organo rotatorio 
ciliis minutimmis continuo vibrat, paflimque corripitur. Cilia 
lateralia deflexa, intermedia (iaepe quaclibet) ftritlim porrefta 
funt. Mufculus deglutorius in antica parte animalculi continuo 
movetur, ac infra hunc interanea velicularia alternatim corri- 
piuntur & dilatantur. Cauda alba carnofa, aliquantum rugofa, 
fetis feu ftylis duobus flexilibus cxrra teltam protenfis finitur. 
Bafi caudae appendiculs binae obtufs, quales m 7V. Focillo, 
in quibusdam confpiciuntur, in aliis abefle videntur, an gcni- 
lalia maris, qualia in nonnuUis Dapbniis adfunt? 

Potcrit efl"e: Der Fliindcr, Eich. microfc. p, 30. t. 2. f. 
H. at cauda in hoc diphylla eft. 

In paludofis inter Conjervas pafllni. 

Fig. I. Brach. Ovalem, ciliis lateralibus deflexis, in- 
natantcm , 

2. eundem, ciliis omnibus porreffis, quiefcentem, 

3. cundem ciliis conditis, au£la magniiudine , ex- 

hibent. 

a. Mucrones tcftx antice, 

b. Incifio tefts poftice. 

c. Cilia dcflcxa. d. ftrifla. 

e. Mufculus dealutorius. f. Membranulae. 'b' g. Cau- BRACHIONUS. 347 

g. Cauda. h. Appendiculae. 

i. Styli caudaks. k. Cilia omniaporreft», 

1. Mafraovalis, an ovarium? 369. BRACHIONUS tripos. 

Brachionus bivalvis, tefta ventrofa, apice mn- 
tica, bafitricorni, cauda fj-iina duplici. Tab. XLIX» 
F/>. 4. 5.? 

Brachionus Tripns, Verm.ter.if fluv. 144. XooU 
Dan. prodr. 2573. 

Minor eft Brach. Urceolari. 

Corpus pellucidiflTmum fere triquetrum , vel valvulis dua- 
bus conchaceis dorfo animalculi, ut videtur, hianrihus compo- 
fitum. Medio orificii feu apicis prominent hgulae duce ciliis ro- 
tatoriis majores. Infernc mucrones quatuor, vel faltem trcs, 
rigidi; horum in medio cauda mobilis, in duo filamenta divifa; 
haec apice fifla pro lubitu vermis vel in unum junguntur, vel 
divcrgunt, eorumque ope objc£lis adhaeret. Organum rotato- 
rium duplex, Sordes frequenter excernuntur. 

Dum hunc defcriberem, pi£lor abfuit, delineationem de- 
hinc curare minus potui. Poft plures annos Brachtonuvi Tri- 
podi haud didimilem tab. XLIX. fig. 4 & 5. quidem pingi cura- 
vi, piftori vero elapfam defcriptionem, uberioremque defcrip- 
tionem fruftratum eife doico. Poftea neutrum repcrire conti- 
git, hujus dehinc defcriptioncm e figura, ilhus figuram c de- 
fcriptione fingcre nefas ducens, utramque fuo archetypo con- 
ciliandam fuiuris micrographis commendo. 

In aqua paluftri raro. 

X X » Fi^. 548 BRACHIONUS. 

Fig. 4 & 5. Bracbiomm {Tripodem?) auQa magnini- 

dine , mondrant. 

a. Cilia latcralia fafcicul»ta. b. Ligula?. 

c. Mufculus deglutorius. d. Malla intc- 
raneorum opaca. ee. Mucrones antici 
fpiniformes. f. Mucro pofticus. g. Fi- 
lamenta feu fetse caudales. h. Cilia or- 
gani rotatorii duplicis. 370. BRACHIONUS dentatus. 

BRACHioNUsbivalvis, tefVa arcuata, apice 5r bafi 
utrinque dentataj cauda fpina duplici. Tab.XLlX^ 
Fig, 10. II. 

Erachionus Mucronatus, Verm.ter. ^ fluv. 145. 
Zool. Dan.prodr. 2575. 

Teila cryftaliina, bivalvis, oblongiufcula , antice fubarcua- 
ta, pofHce perpcndicularis, apice & bafi truncato-lunata, qua- 
vis extremitatc uuobus utrinquc dentibus infignita Animalcu- 
k)m mufculofum medium tcitae longitudinale, Lueribus pra:lcr- 
tim antito vacuis, occupat; apice ligula f^u mucrone in medio 
organi rotatorii inil:ruiturj in antica corpons rcgione mufculus 
deglutortus mobibs confpicitur ; cnetcra interanca in quibusdam 
mmus diltinfta , in aliis mafTa? duE inxqules lutefcentes. Cau- 
da terminatur Ipinis duabus longis pcllucidis, quas pro lubitu 
jungit & didendit ; harum quajlibct fetula duplici igre vifibili, 
cujus ope objeflis adhsret, finitur. Dentes fupcnorcs tcftne 
poft cdrreptionem bcftioia: in confpetlum fubeunt. Duplices 
iunt, uti quoque inferiorcs, in dupla lcu biv.iUi tcila , dbi ta- 
men adeo arcte incumbunt, ut, nili valvula: aliquuntum, quo- 

ties BRACHIONUS. 349 

ties tsrta aperltur, a fe difcedanr, femper fimpllces videantur; 
obfoleti quoque & minus validi quam in Brach. Uncinatn-, & 
inferiorum, qui dorfum fpeftant , adhuc reliquis breviores 
funt. Saepc quafi mortuus quiefcir, 

In aquis , ubi Leiima, haud infrequens. 

Fig. 10 & II. Brach. Dentatmn, aufla magnitudine, 
liltunt. 

a. ValvuloE teftx dimotje. b. Mucrones 
duplices antici. c. poftici. d. Cauda. 
e. Spins caudales. f. Unguiculi. g. 
Cilia micantia. h. Cilia rotantia. i. 
ValvuloE fibi ar£le incumbentes. k. Mu- 
fculus deglutorius. 1. Mafla: intcrane- 
orum. 371. BRACHIONUS mucronatus» 

Brachionus bivalvis, tefta fubquadrata, apice & 
bafi ntrinque raucronata, cauda Ipina duplici. Tab* 
XLIX. Fig. 8. 9. 

Brach. Dentatum valde rcfert , at duplo vel triplo ma- 
jor, mucronesque teftac validiores aculeos potius, quam den- 
tes fimulantes ; tefta quoque non uti in clentato lateribus vacua, 
fed undique animalculo replera, Spina quaevis cauds apice acu- 
taeft, vix fetulis binis termmatur, dilHntle taks videre haud 
potui , vana enim lucis reficxio quatuor fpinas oculo mentitur, 
hinc quoque duos nuicronulos feu fetulas, etiamfi unicum acu- 
men m quavis fpina adfit. Mufculus deglutorius ac maffa opaca 
laieralis uti in congeneribus. 

X X 3 Spinx 350 BRACHIONUS. 

Splns motu cauds refta vel ad angulum acutum & obtu- 
fum extenduutur. 

Brnch. Dentatus quidem mucroimto frequentior, utrum- 
que tamen in guttula comparando examinatus fum , divcrfura- 
quc arguo. 

In aqua paUiftri. 

Alium Meyeiiherg(£ reperi, in quo, organo rotatorio re- 
traclo , apice dcntcs tres in rriangulum dilpoliti in conrpetlum 
venerunt; Dentes bini aniici, tcrtius pofticus obfoletus, aequc 
confpicuus, fortc ex pollica valvularum cohaefione unicus ap- 
paruit. 

Hujus exuvias omni intcraneo deftitutas, tefta vero cum 
dentibus ac congcrie ciliorum fuperftite, fimul rcperi. Juxta 
margincm lateralem anticum, intra teftam deliteftebat aninnicu- 
lum cylindraceum elongatum , utraque e.xtremitate xquali; me- 
dio quafi binis articuUs leu fcgmentis globularibus inftru£lum; 
hoc pluries ab una exuviarum extremitate ad alteram procedere 
& recedere absque verfione vidi. Dccorticantur dehmc Bra- 
cbioni, uti Larvce infeilorum. 

Fig. 8- Briicb. Mucronatuvt, ciliis conditis, a dorfo; 
9. ciliis exfcrtis, a latere innatantcm, aufta niag- 
nitudine, fiftunt. 
a. Mucroncs antici. b. poftici. 
c. Spinse caudales. d Mufculus deg^uto- 
rius. c. Mafla imeraneorum oblonga. 
f. Cilia niicantia. g. Inteftinula. 

372. BRACHIONUS uncinatus» 

Brachionus bivalvis, tefla ovali, apice intef^ra, 
bafi mucronata, cauda rugola bifeta» Tab. L Fig* 
y— II. 

Bri- BRACHIONUS. 351 

Brachionus Uncinatus , Verm. ter. £?* fluv. 145. 

Zoo/. Dan, prodr. 2574. 
Krog Hvirvleren, Dannem. og Norg. Dyrhift, i.B. 

p. 38- 
Vortieella, Nattirf. 19. p. 51. t. 2. r. 13.? 

Inter minores bivatvium. 

Tefta cryilallina apice & antice rotundata, niutica, infra 
finuata , polhce perpendiculari, in mucroncm terminata. Ani- 
malculum mufculolum; antice unco inllruftum, quem IWpe 
extra teilam porrigit, fimul ludentc coUaterali organo rotatorio 
nimimo, quo tranquillo uncinulum faepe deorfum defleftit rur- 
fusque erigit; poftice cauda dimidia corporis longitudine, qua- 
tuor vel quinque articulis, ut videtur, compofita, vix tamen 
annulata fed rugulofa , rugulis annulos obfoletos oculo menti- 
cntibus ; apice feta bifida, qua moieculis terrenis adhsret. Tefta 
antice & poftice pro lubitu aperiri poteft, 

In foveis aquofis; in aqua marina quoque vulgaris eft, 
eademque in camera plures menfes fervata ac intra dimidiuni 
anni haud renovata majores & minores degunr. 

Fig. 9. Brach. Uncinatum a dorfo , 

lO&ii. a laterc innatantem, au£la magnitudinCj 
monftrant. 

a. Valvul^ arfie connexa?. b. hiantes. 
c. Mucro pofticus. d. Animalculum. 

e. Uncus extra teftam, porreftus. 

f. - - intra teftam retraQus. 

g. Organum rotaterium collaterale. 
h. Cauda. i. Seta bifida. 373. gS2 BSACHIONUS. 

373. BRACHIONUS cirratus/ 

Brachionus capfiilaris, tcOa apice produEta, bafi 
curta, bicorni, cauda bifeta. Tab. XLl II. Fig. 12» 

Bracliionus rirrarus, Verm. ter. ^ flxiv. 143. Zoo/, 

Dan. prodr. 2572. 
JoBLOT inicrofc. part. 2, p. 54. t. 5. f. 10. A. B. C, 

D. (minus bona). 

YJkBrach. Urceo/tiri mijnr, ventricofus, fubpellucidus,' 
oapite conico, utrincjuc fafciculo cnpillorum, organo rotatorio, 
inllrutto; collum capitis bafi latius; truncus ovalis, vcntrico- 
fus; poitice utrincjuc feta rigida; has interjacet lobus mobilis, 
qui cauda tereti articulata corporis fere longitudine fetis duabus 
terminata inftruitur. Venter {'ordibus luteis repletur , quas ex- 
ccrni fxpius vidi. Tefla corpore brexior truncum tantum vc- 
ftit. Semicircujus ex rotationc organorum ab uno ad alterum 
in aqua produflus, continuus, itidcm absque coloribus refc- 
reais, caput ambit. 

Licet in figura & defcriptione Jobloti nec fafciculus ca- 
pillorum nec fctse rigida? adfint, eandem tam;:n efTc nullus du- 
bito. Ne minimam quidem cum iarvis terreftribus fimilitudi- 
nera video , quam tamen denominationis rationcm affert cit, auc- 
tor. Differentiam fexus ex colore inteffini luteo vel albo per- 
peram arguit; vacuum enim hyalmum feu album , rcpletum 
luteum apparet. Fig. i o. E. quam interdum afrumere indicat, 
itiihiin Doitranunquam obvia, divcrlara innuere arbitror. 

In aquis, 

Fig. 12. Brach.Cirratutn, auQa magnitudine, fiftit, 

t. Ca- BRACHIONUS. 5.53 

a. Capiu. b. Semicirculus caput ambicnsi 
c. Organum rotatorium. d. Collum. e. 

Tciti truncum veftiens. f. Seta trunci. 

g. Lobus caudalis. h. Caudi, i. Se- 

tae caudales. 374. BRACHIONUS passus. 

Bracmionus capfularis, tefla cylindrncea, fron- 
ris cirris binis pendulis, (etaque caudali unica. Tab. 
XLlX.Fig. 14—16. 

Animakuluni pilis tribus paflis ccqualis fere lohgitudinis 
fpkndidum; horum caudalis ob ngorem potius fcta, frontaks 
flexuofi cirri dicendi lunt. Eitque fupina parte corpuns de- 
prciTiufcaUun, prona convcxum , npice truncatum , bali caudac 
in ventrem infle.\a, letaquc lolitaria terminata. Teftaceum xg- 
re dicendum, hinc forfitan potius inter Vorticellas numeran- 
dum, retratlo tamen corpore, &' quidem in mortis agone va- 
gina pellucida mutica fuperne confpicitur. In minoribus cilia 
nuUa detegcnda, ac vefligium rotationis in aqua obfcuriflimum, 
in majoribus vero organuni rotatorium dupkx faepe in unum 
conflucns, mufculus dcglutcrius lcu ma.villx, ovulaquc infra 
caudam pendula, vivos foetus me coram emittentia , conlpi- 
ciuntur. 

Per aquas dextrorfum & finiftrorfum alternattm in qua- 
dr^intem circuH fcfe volvendo, cirrosque frontaks adcorpus de- 
flectendo ac rurfus verticahter projiciendo , fupinus vagatur, 
paftim fefe corripiens. 

AfFufa urina: guttula organa rotatoria melius obfervantur, 
aniraal inftanti morti relufliatur, prolemque e membranula ovu- 

Y )■ , lorum 354 BRACHIONUS. 

lorum fiiperftita enitcns, corpus intra vaginam retnhit, fctas- 
quc frontales venicaliter erigir; hx tamcn poik. mortem in an- 
gulum obtufum rigidaj pcrfiitunt. 

Hujus tria tantum individua, duo juniora, alterum Mcy- 
e»l>ergie 1777, altcrum M.igUhye Sjilandix i/"^, tS,: unicum 
adultum in dicto pago reperi. 

In vadis fordidis raro. 

Fig. 14, 15 & 16. Brach. Paffnm-, vario fitu , aucla 
magnitudinc, exhibent. 

a. Vagina corporis pelkicida. 

b. Corpus recraclum. c. Cirri frontales. 
d. Seta caudalis. e. Cilia rotantia. 

f. Mufculusdc»lutorius. 

Q 375. BRACHIONUS cjuadratus. 

Brachionus capfularis, tefta quadrangLila, apice 
bidencaca, balibicorni, cauda nuUa. Tab. XLIX* 
Fig. 12. 13. 

OvuHi Stpije microfcopicum, cul cornua alterius extrcml- 
ratis defunt, prima facie refert. 

Telta lubquadrata, litirudine tamen longior, nigricans, 
feu opaca cx fubjacente animalculo, lupra convcxa, fubtus pla- 
niufcula, mcdio antici marginis dcntibas binis, animalculo re- 
trafto confpicuis, inflruLla, anguli poftici marginis in duos 
mucroncs dimidi;i? teitae longitudini xcjuales prodiifti (unt. Ani- 
malculi intra teilam latentis ibla organa rotaioria diiHnguerc po- 
tui; in quictc cadcm adeo cuntrahit , ut pili utrinquc dcilc.xi 
videantur; tum quoque poftice proftat pars rotundata corporis 
carnofa in agone nionis varic uicitans. 

Motii BRACHIONUS. 355 

Motu interrupto curforio in fuperficie guttul^ majori te- 
ftcc parte ultra eandem evafit, fefcque reducere minus potis erat, 
oreana igitur retrahere mortique occumbere unice reftabat. 

In aquis palulh-ibus rariffime. 

Fig. 12. Brach. Quadrntum-, organis rotatoriis, 

13. ciliis deflexis, aucla magnitudine, exhibent. 
a. Organa rotatoria. b. Cornua teftse. 
c. Mucroncs tefta;. d. Cilia utrinque de- 
flexa, e. Rotunditas polHca animalculi. 376. BRACHIONUS impressus. 

BRACHioNUScapfularis, tefta quadrangiila, apice 
integra , bafi obcufe emarginata , cauda Hexuofa. 
Tab, L. Fig. 12—14. 

Animalculum nudooculo inconfpicuum, ventricofum, opa- 
cum , molecuUs obfcuris refertum , ahero latere impreffum, 
anticc truncatum fafciculo duplici pilorum rotantium indruftum, 
teit-1 feu mcmbrana cinilum efle, tand;m antico corporis re- 
tratio in proltante membrana hy.^.lina margine intcgerrim .) ob- 
fervatur. In medio corpons mufculus deglutorius palfim in 
motu confpicitur. Poftice obtufum eft , ac margine incifuram 
quandam interdum prodit, huic annexa elt cauda tenuis flexuo- 
fi corporis longitudine; ha'c raro &" quidem in vehementi ani- 
nialculi commotione conlpicua fit, dum nempc momcnto tem- 
poris exferitur, ac in flexuras furfum vibratur , re£la exten- 
di nunquam vidi. 

In aqua arglUofa cum p^oh. Grandimlla rariflime. 

Yy2 Fig. J56 BRACHIONUS. 

Fig. 12, Brach. Ivtprrjjum ■, ereO:um organis rotato- 
riis cxfertis, 

13. rctraflis, 

14. a laterc innatantem , aurta magnitudinc , 

fiftunt. 

a. Organa roratori.i. b. Menibrana hya- 
lina. c. Tmprcliura corporis, d. Cau- 
da. c, MufcuUis dcgluiorius. 377. BRACHIONUS urceolaris. 

Brachionus capfularis, tefla ovaca, apice fexden- 
tata, baiiinciiaj cauda longa bicufpi. Tab. L. Fig, 
15—21. 

Brachlonus Urccolaris , Vertn. ier. ^ fltiv. 142. 

Zoo/. Dan. prodr. 2571. 
Krukkc-Hvirsleren , Nye Saml. af Datijk. Videvjk. 

S^IJh, Skrift. II. D. p. 249. tab. I. f. lU. 
Brachionus corpore brcviorc campaniffsrnii , cauda 

brc\ i , HiLL. hifi. anim. p. 1 r. 
Brachionus fimplex calyculatus, caplula tlcprcfTa, po- 

ftice cienata, oris labio fupcriorc fexdentato, 

Pall. 2.(ioplj. 47. 
Vorticclla fimplex pcdunculata, ore dentatato, Lin, 

Syfi-. nut. 12. 
Tubipora urceus, Flor. Friderichsd. p. 238. Fautl. 

.,9y. p. 5V- 
JoBLOT tnicrofc. tom. i. part. 2. p. Cg. t. 9, 

Baker. viicrofc. p. ."^^S- r- 12. f 7 — 10. 
ScniET. giiine yirvi-Polypcn t i. f g. k t. a.f 7 — 9. 
GoEzE m BoNNETS injcif. Ahhandl. p. 369. 
Das Ra-dcniergen, 'Lbsv.z tMturgeJch' i- p- ,5.57. 

Oculo BRACKIONUS. 35:? 

Oculo nu<3o punftiim mobJlc albicans, armnto niuom ani- 
nialculum ovaium, pollicc incifLim cauda lonea bicufpi & antice 
organo rotatorio duplici inftriitlum, conrpicitur. Orgnna rotn- 
toria pro lubitu exlerit & rccondit, intcr q\uc pi!i feu cilia un- 
ciniformia adiunt; retratiis organis pili, quibus micat, totum 
jnargincm anticum occapant, his quocjue rcdaclis margo teftas 
anticus fexdcmatus confpicitur. Stru£lura organorum multi- 
picx & incxtricabilis cll:,- Dentes quidem antici numcro fena- 
rio intcrdum apparcnt , at intcrmcdios Jongiores mucroncs cor- 
poris, vix dcntes tcftx, (ufpicabar, teftx tamcn dcntes rcvera 
funt ; in incifione autem lunari organi rotatorii percipitur 
fcmla mobilis longior cum organis retrattilis , ac inter 
ha:c plures minorcs fetula; vibratiles , quae fctulE omnes 
corporis , non teftx , partes funt. Cirrus porrctlus pone 
apenurnm rariilime vifibilis eft. Mufculus etiam dcglutorius 
fplcndidus adeftj hic vix cor dici dcbct, cum interrupte & 
incequaUbus tcmporis intervallis movctur, maxiUi potius bina 
conniventes, durioris quoquc fub(bntii lunr, in piciur^ By/ic6. 
Flicitihs optime dclineatse ; Joblot, qui animalculum hoc 
gnaviter defcripfir, Mcdicis & Anatomicis, an fint pulmonesi 
dijudicandumcommendavir. Cufpides in po(Hco margine, quas 
iii unico individuo vidit Joblot, mihi in nullo vifs funt. 

Primo vere fphxruias plerumque tres nigricantes , quae 
ovaria, intra corpus ejus cryftallinum offcndi, easque animal- 
culum e corpore protrudere vidi ; Menfibus Junio , Julio & 
Augufto plurinios in aqua paluftri natantcs reperi, bafi circa 
caidani initruGos fphaerulis tribus nigris, qus in triangulum 
difpofirre ni.irgine pcllucido cingebantur, alio tempore absque 
Jph . ri.lis. Sxpms ova bina a?qualia utrmque caudce adhxrcnr, vel 
unumduplo majus ab alcero latere, vclin ipfa cauda: bafi, rarius 
quatuor ad quatJordccim usquc nuincravi, tum minora & fphierica, 
nam qu-^' plura co nunnra, quo pauciora eo majora occurrunt, 
in raajoribus motus embryonis, e membrana cxire enitentis, 
confpicuus. Uiium , cui ventcr fepiem ovulis opacis fcrie du- 358 BRACHIONUS. 

plici transverfa foetus erat, aliiim, cui in ventre duo tantum 
aderant, reperi. Vivos quoquc edcre toctus vidi, & foerut 
vivi l;?pe matri adhxrcnt. Globulos tulcos, quos intcftina pu- 
tat cljrifi. ScH/EFFER, ovaria vel ovuia elic luadcnt abrecntia in 
iis, qui globulos caudoe afH,xos gciVabanr, magnitudo & cobr 
idcm. Giobulos hos ob magnitudineni fuam, foetubus vivis 
extlulis enim majorcs potius ovaria, quam o\'a iimplicia , di- 
cendos cffe puto. M.mbranam ovi, e.xclufo pullo, aliquamdiu 
bafi tv.'lla; marernse adhxrcrc pcllucidi(iimam \idi. 

Caudi abrumpi & rcdintegrari videtur, quosdam enim, 
quibus dimidia caudae pars, ahos, quibus tota abrupta erat, 
ahos, quibus in incifione teftac rudimentum no\E cauda; fuccre- 
verar, alios, quibus pars nova jim extra teflam produtta eratj 
confpe.xi. 

Juniores plerique fordibus obtcfti funt, rariflTnie caudain 
corpori inflexam e.xferunt , dentesque tefti' nondum acutos ha- 
bent; cavendum igitur, ne fpecies diverfae ccnfeantur. 

DaphvicS peiiriatce & longifpiihe adhserere amant, fex 
unam occupaffe, quatuor nempc intra valvulas affixos , duos 
dorfo infidentes, vidi. 

Adje£l;i guttula aquae marina; mox patitur anticam corpo- 
ris intra teftam retrahcns, nec amplius porrigens, caudjm vero 
quam longiTme cxtendit, uncinulisque affixus tcHam hinc & il- 
hnc vibrat, quafi fefe ab inftanteviix-periculo & infequcate mor- 
te Uberare moliens. 

Mortuos duos reperi, quorum tefta Monadihus adeo im- 
pleta crat, ut totum corpus in verniiculos refolutum feu merum 
Monadian examen videretur. 

Animalcula cohabitantia rotatione organorum in fiuccm 
dcl.ua mox ejaculantur, hinc vitio fubrcptionis dcglutiri di- 
cuntur. 

In aquis flagnantibus frequens. 

Fig. BRACHIONUSL 559 

Fig. 15. Brnch. Urceolarem trtOiam-, organis rotato- 

riis exfertis, dentibusque teflae vlx con- 

fpituis, 
16 a latere innatantetn coclcm apparatu, 
1J7, ereclum ciliis tantum exfertis marginem occu- 

pantibus, 
ig. his etiani retraflis , & dcntibus telts clare 

confpicuis , ovarioque in ipfa ball teita; 

h.ricnte, 
I9&20. majorem , iHum quidcm innatantem , 

organa omiiia , etiam cirrum, exferta, & 

pvarium ma',us ab ahero latere bafcos cau- 

dre, habentem, hunc autem quiefcentem 

hne cirro & ovario , 
21. Pullum, fordibus f;re obteftum, aucla mag- 

nitudine, fiftunt. 

a. Organa rotatoria. b. Dentes teftae. 

c. Ciha. d. mulciilus deglutonus. 

C. Cirrus. f. Ovariaintra corpus. 

g. Ovarium niajus e.xtra corpus. h. Inci- 
fura reltar poftica. i. Cauda ere£la k. 
Cufpides ejus. 1. Cauda pulii corpori 
inflexa. 378. BxRACHIONUS bakeri. 

Brachionus capfularis , tefta ventricofa, apice 
^iuadridentata, bafi bicorni , cauda longa bicufpi. 
Tab, XLVIL Lig. 13. & Tah, L. Fig. 22. 23. 

Baker Beytr. p. 391. f. 12. £ 11 — 13. 
Pallas 'Zoo^b. p. 92. /3. 

Der 35o BRACHIONUS, 

Dcr Waffer-befen , Eich. micr. p. 23. f. r, f! 3. 5".. 
Brachionus quadridcntatus, Naturf. 19. P. 47. t. 2. 
£9. 

Tefta membranacea, pellucididima, utrinqne fuiTum finu- 
^ ata medio protubcrans deoiTnm in cornu acutum produtla, an- 

tice dcnribus quatuor, intcrmcdiis duplo minoribus, inftruflia, 
poftice intcr bafes cornuum valde emarginata. Inter minorcs 
dentcs proftant tentacula bina ultra tc(tam & e.xfertum animal- 
culum porrccla, bafi vcro mtra tcftam ad maxillas feu mufcu- 
lum deglutorium tendunt; hxc ad anguUim rcdum rcfletli qui- 
dem polfunt, intra teltam s'ero nunquam retrahuntur. Rctrafto 
animalculo tefla aUquantum dilatatur. Apparatus anticus fcu ca« 
^ pitis in animalculo e.xferto eximius, in correpto tentacuHs ex- 

ceptis totus conditur. Prxtcr fohtum duplex organum rotuto- 
rium, podice interruptum medio, inter tentacula porrigitur li- 
gula hyalina ad maxillas defcendens, apice fubglobofo ciliato, 
ac utrinque extra dentes lateralcs confpicitur orbicula cihata, ac 
in ipfo corpore pone marginem teftoc dentatum inter dcntes ma- 
jores & tentacula feries ciliorum transverfa duplex. Motus 
horum omnium cilinrum oculo pulcherrimum fpctlacuhnn pn- 
ftant. Mufcuhis dcglutorius, quahs in congeneribus, continun, 
in mortis agone intcrrupte, movetur; maflaque infcrior cxtcn- 
filis inteflinum vidctur. Plura vaicula minus diftintla. Cauda 
tefhe longitudinc teres, non annulata uti in plurimis, apice bi- 
nis mucronibus, intus canaliculo inftruitur. 

Ova uti in Brach. Urccolari e corpore protrufa cauds & 
bafi teftse feu cornubus aliquamdiu adh;crent, 

In aqua ubi Lemiia rolyrrbiza, cgo Meyenlergce i777' 
repcri, Hermannus etiam .(^^-^^//^o;-/??/, ac demum pofl innu- 
meras lucubrationes plurium annorum inter Lcmnnm viinorcin 
horti Fridericbshergeujis fuburbani Havnix Oflobre 1784- 
unicum ofFendi. 

Baker ^RACHIONUS. 35r 

IBajcer & EiCHHORN plurcs viderunt, hic tenracula, ille 
ligulam omifit. Pallas varictatcm Brarb. Urceolaris fufpica- 
tur , cornua tamen e bafi tcfti diverlum fatis reddunt. 

Tab. L. Fig. 22. Brnch. Bakeri-, animalculo exfcrto, 
23, retratlo, au£ta magnitudine, filtunt. 
a. Organa rotatnria. b. Ligula. c. Ten- 
tacula. d. Orbicula lateralis ciliata. 
e. Dentcs. £ Scries ciliurum trans- 
vcrfa duplex. g. Mufculus degluto- 
rius. h. Cornua tcfts?. i. Cauda. 
k. Cufpides. 1. Inteftinum, m. 
Ovarium. 

Tab. XLVII.Fig, 13. Eundcm , organis rotatoriis & ten- 
taculis in angulum reflexis animalculi 
tantum confpicuis, etiam auftum fiftit. 
a. c. g — m. ut in prioribus. 379. BRACHIONUS patulus. 

Brachionus capfuiaris, tefta ventrofa , apice oc- 
todentaca, bafi lunata quadricorni, cauda brevi bicu- 
fpi. r^^.XLF//. %. 14. 15. 

Valde refert Bracb. Bakcri , at majori dentium numero 
caudaque brevi fatis diverfa cft. 

Corpus peliucidum, fubquadratum infra inflatum, fubtri- 
angulire, aplce mucronibus feu pinnis oflo itri£lis, quibusdam 
parumpcr inflc.vis , retraQione ciliorum confpicuis. 

Ova extra corpus bafi adhaerentia pellucida, medio giobulo 
nigro interfl:in£la; plerique unicum, bina quidam (alrerum 
fpharricum , alterum majus ovalc) nonnuUi quatuor gcrunt; 

Z z hoc 2^2 BRACHIONUS, 

hoc cafu , qiioniam ftrc fphxiica (inr, animalculum qiiafi vafcu- 
lum gloljulis qiiatiior fullrlrr.m oculo filtere videtur. 

Vacillando pcr aqu.is curfirat. 

Dum horizontalitcr porrcctusminura plura uno eodemque 
loco vacillare amabar, bafi corporis binx aperturi majores, in 
magna & vacua corporis fpatia infpicere permifcrunt; hxc ova 
extus pcndentia pridem occupaverant; mox alia temporis minu- 
ta prxceps leu capite fere pcrpendiculariter innixus idcm exer- 
citium pergebat, deiii eodem loco gyros ahquot dextrorfum) 
denique iinillrorfum egit. 

Adjecla guttula urinoe organa momento retrahuntur, mu-» 
crones feu dentes diftincle apparent, at tota beftiola obrigelcitj 
motus tamen mufculi deglutorii quinque minuta perdurat; 
f'^nrt. Rotiitona e contra in intermixta urinx guttula pauca 
minuta inccdere pergit. 

In aqua pakiltri Meyeiibcrgenfi. 

Fig. 14. Brach. Piitnlnm, organis retraftis, 

15. organis exfertis, autla magnitudine, fiftuiU. 

a. Organa rotatoria. 

b. Dentes. 

c. Mufculusdeglurorius. 

d. Cornua telix quaruor. 

e. Cauda, Equiclem tnm Nutune yerutii (rratias ago, cutn illam 
mn ab bac partc videOt (jUi.^ publica eft ■, fcd cuin fecrctiura 
ejits iutravi. — Curiofus jpeciator cxcutit fiugula £/ qu.uit. 
Quiihii quxrat? ' ^cit illa ad fe pertiiiere. Qaantuifi enim 
eft, qiiod^nit ^tdss Jacet. 

Senec. nat. quaeft. 1. i. prif. IN- I N D E X Specieruin Infuforiorum. 

pag. 


Brachionus Bfl''eri 


359 


Biiialiuin 


336 


BiniVea 


343 


cinatus 


3>2 


chijf.itu» 


339 


di-nt.uuj 


348 


iniiirfTus 


355 


lainellaiis 


340 


mucroiiatm 


349 


ovalis 


345 


Pala 


3J5 


pifTus 


353 


Pniella 


34t 


Piitina 


3^7 


pntulus 


361 


pliLatilis 


344 


quadratus 


354 


Squnniula 


3H 


ftiistus 


333 


Tripos 


347 


nncinatui 


350 


urceolaiis 


356 


BuRSARiA bullina 


116 


dijplella 


117 


jtlobim 


118 


Hiiuiiilinella 


117 


TiuKatcila 


1'5 


Cbrcaria Catellus 


129 


cati.Hin« 


130 


Ciiiin-na 


129 


Cyclidium 


«37 


DiCcus 


138 


forcipata 


«34 


ttiblia 


120 


Gyiinus 


1 19 


kiiu 


128 inquiett 

Lfinna 

Luna 

Lupus 

Oibis 

fleur ne£les 

P duia 

fctifeia 

tteiiax 

Tiipos 

Tuibo 

veimicularis 

viiidis 

Cycudium Fliiila 

dubiuni 

fluirans 

Glaucoma 

liynlinuin 

Miliuin 

nigricans 

Nucicu» 

Pediculus 

ronratuin 

Enchelis cnudata 
conftric^a 
dsifes 

Epi 'omium 
Farcimen 
feftinans 
Fritillus 
Fufus 
gemmata 
Index 
intermedia 
Larva 
nebulofa Zz 2 t2C 
I3S 
139 
131 
I3S 

«35 
124 
127 

13« 
136 

123 

133 
126 

78 

85 

80 
80 

84 
7» 
8» 

83 
84 
«» 
34 
3« 
25 
34 
37 
36 
33 
3» 
35 
38 
28 
40 

27 

Enchems 3^4 INDEX SPECIERUM. EnoiEUS Ovulum 29 

Pirum 30 

Fulvifculns 32 

punclifcra 24 

Pupa 43 

Pupula 41 

retrogiada 36 

Semiiiulutn 27 

fi.rotina 26 

iimilis 25 

Spatbula 40 

tremula 30 

Truncus 39 

viridis 33 

GoNioM cornigatum I12 

obtufangulum 114 

pe£torale 1 10 

pu!vi:;»tum /^12 

reclangulum 1 1 5 

HiMANTOFOS Acarus 243 

Charon 252 

Corona 353 

Larva 251 

Ludio 249 

Sannio 250 

Volurator 351 

Kekoka Calvitiuin 245 

Cypris 236 

Haultellum 23H 

Hauftrum 237 

Hiftrio 235 

L«pus 243 

I.yncafter 2J4 

.\iyrilus 242 

Piit«!la 238 

Pullaftei- 241 

puilulata 246 

Kartelhim 23J 

Silurus 244 

Vsnuus 240 KoLPODA adlmilis 
Cucullio 
Cucullulus 
Cucullus 
Cuncuj 
Ciallinula 
Liiini.lla 
Melengri» 
niucronata 
Kuclcus 
Ochrea 
Pirum 
Ren 

Roftrum 
ftriata 
triquetra 
Leuc:pi;ra Acuta 
Arniilla 
our> 9 
burfata 
candi 'a 
Confltilor 
coriiuta 
dilatata 
fliiida 
fluxa 
t.ncla 
globulifera 
heteroclita 
MamiUa 
npdulata 
notata 
pertufa 
poflhuina 
puftulata 
fciiitillans 
(ignata 
trigona 
turbinata 
veHculifera JOt 

106 
jos 

102 
JCp 

54 
53 
59 
96 

5S 

55 

108 
107 

54 
58 
57 
151 
15« 
M5 
J43 

»53 
140 

»57 
«47 

156 

J46 
149 
158 
J4t 
153 

JS2 

MS 

144 
150 
147 
154 
155 
I5t 

143 LEUCOPnRA INDEX SPECIERUM. 3^3 Leucophra vlrefcens 

viridis 
MouAS Atomus 

Laiiiellula 

Leiis 

Mica 

Ocdliis 

Fiilvirculus 

Tenno 

tranquilla 

Uva 
-pARAM/tciUM Auiclia 
Chryfalis 
maiginatum 
cvifcium 
veilutum 
Proteus d.if. uciis 

tenax 
Trichoda ambigua 

Anas 

Ai'gulus 

Augur 

aavuntia 

baibata 

l)ilunis 

Boinba 

Hulla 

Camelus 

Charon 

Cicada 

ciliata 

Cimex 

Cia.a 

Clavus 

Cointta 

coriiuta 

criiiita 

Cuniculus 

Cuiibr 

CyclidiuiB 142 

M3 

2 

7 
4 
6 

3 

7 

3 

I 
6 
8 
86 
90 
9^ 
91 
90 

9 
10 

soo 

193 

196 

202 

185 

194 

204 
165 

222 
202 
229 
232 
221 
231 
212 
208 
161 
208 

^95 
213 

224 

223 Z 13 D^hinus 


2tl 


Dtli.his 


21 t 


diota 


I6S 


eroCa 


227 


Farcinien 


194 


Feiis 


213 


fimbriata 


2or 


fJxa 


217 


Floccns 


174 


foeta 


180 


Forceps 


ig3 


Foifex 


J89 


foveata 


183 


Gallina 


209 


gihba 


179 


Granota 


162 


Grandineila 


160 


Gyrinus 


163 


horiida 


169 


ignita 


186 


Index 


190 


ingenita 


219 


innata 


220 


Inquih'nus 


218 


Lagcna 


228 


Lirus 


21S 


Linter 


197 


longicauda 


216 


lunaris 


204 


Lynceus 


225 


Meh'tea 


199 

210 


Muiculus 


Navicula 


191 


nigva 


172 


Ovbis 


167 


patens 


18» 


patula 


181 


Paxiilus 


193 


Pclhonella 


223 


Piicis 


214 


Pocillum 


205 
Tkiciioda 0' 365 INDEX SPECIERUM. Trichoba pvs-ccps 

fiisina 
Proreus 
Piibes 
Pulex 
Pnpa 
Riitnis 
rndrata 
S 

fcmiluni 
(Inu ta 
Sol 
fdlavis 
ftiinta 
fuccifa 
fulcati 
Tigvis 
Tinea 
Tiansfugs 
, tiigona 

^ Tiochus 

Urinaiiuin 
Uriiul 1 
Uvula 
veinnilis 
veiiiiicularis 

VlBRlQ AcUS 

Aiias 

AnguilluU 

Anfi-T 

Pocillus 

bi|)unrt3tus 

Cokiber 

CoUmiIjus 

Cygnus 

Fak 

Fafcio'a 

Gordius 

inte niedius 

Intedinuin 

Lincola P^S- 


175 
Linter 


187 
Luiiula 


176 
Mallcus 


«7? 
Olor 


25S 
pnxillifct 


203 
Uuyuia 


205 
Sas^itta 


527 
Seijxjns 


190 
SeVl)-Mlu!uS 


170 
Jpirilluin 


175 
fiiiaus 


164 
tripuiicJatuj 


166 
Undula 


183 
Utiiculus 


191 
Verttiiculus 


191 
verniinuj 


206 


VOLVOX 


Globator 


172 
Globulus 


211 
Graiulinclla 


171 
Gianulum 


163 
Luiiula 


170 
Moiuin 


168 
Piluh 


184 
Pun^^uin 


178 
foci :lis 


198 
S|jll;vvula 


59 
Uva 


72 
vegetans 


63 


VoRTicEi.i.A Acinofa 


73 
Dlbina 


4S 
Ampulla 


52 
nnaftjrica 


6a 
onnularis 


70 
•niita 


72 
Cellis 


76 
buriiitn 


69 
canaliculata 


60 
Canicula 


77 
Cntulus 


5» 
cin£Va 


43 
ciirata 68 
5S 
5« 
7S 
54 
44 
59 
48 
6t 

49 
7* 
5a 
4« 
68 
50 

57 
18 
13 
14 
13 
17 
so 

«4 
12 

'5 

16 

20 

22 

3.9 

272 
2H3 
326 
3>8 
28« 
3.3 

2S7 

280 
300 

2 99 
256 

268 

VoRTICElIJ» INDEX SFECIERUM. 3<57 

pag. 


VORTICEUA titiina 


306 


coiiftiicla 


293 


convallaria 


3'5 


croteiifoni);S 


278 


cifit.Tgarii 


277 


Cucullus 


264 


cynrliina 


3.1 


ciigit;ilis 


327 


difjina 


271 


fafciculatf^ 


320 


F.iis 


30C 


fioKulofa 


304 


follicul.! a 


285 


fiaxiiiiiia 


276 


fiitillina 


273 


fuicata 


299 


gemella 


323 


ulolmlaria 


3'3 


haiiiata 


278 


hiaiis 


321 


inclmans 


309 


lacitiulata 


292 


La.va 


2S!6 


llrnacina 


275 


longiftta 


295 


lunaiis 


3'4 


lunif^ia 


as? 


inultiformis 


263 


naluta 


268 


Iici)ulifei-a 


3.7 


riigia 


263 nutans 

ocreata 

papillaris 

pate li: a 

piiiforinis 

polymorpha 

polypiiia 

putrina 

pyraria 

racemofa 

ringens 

rotaioria 

Sacculus 

fcypliina 

Stnta 

focialis 

fpli;jroidea 

Sputariuin 

fte!lina 

/ientorea 

hiccoilata 

togata 

trLiiiula 

truncatella 

tub tofa 

UtriLiilata 

vaginata 

Valga 

varia 

verfitilis 

viridis pag. 
316 
265 
266 
3r 2 
307 
26Q 
328 
311 

32+ 

330 
309 
295 
367 
272 
290 
304 
255 
259 
270 
302 

2S7 
294 
289 

274 
30B 
264 
3 10 
266 
258 
281 

254 

o o «' 


ii<' j Tah.I. 


y • ':•'::'•:• 9 r"fv".*'''''n"li« V) c* 


f 21. fe.-^ ./2 J5 -74- J^ Q i6.:; 


^ '^ <^ c^J -^--,^5^^ ^ C.F.XaScf 'ie/. e& j-uiJb: '■^■^1% 


V "^ ;*vs \i 7^^"^ Tah.n. 


■^■^^ 


^ ^2 s» 


17 Zff ^s^ is '^py TaiHr. o > c ' 


12 IS 


%'■:■ 


40 'i>:m^ W '' /■J^yi is 17 { ^ 
•f^^'^»^-^ 

..1 . ' 
2*/ (! 
f 25 ®i Tah. IK 


^ e 8 
JO s a^ o 
t> o ^ iy y a IZ JJ i r^ 24- 8t S* ° (^" ■^l & JJ J^ a i^ G"- 


35 "^ 
y«y 

20 -^^B= 27 


Tu/kV. 

e n:-^ to 
13 It WrsM 

ZO C . .7? ZI "& 

Tah. VI. ^-^;t<^w 

6 n^ ..^ v.....~ r 
i'^ ,«.»»""" ^^-"nv>, ^C Tai.rji. £ a \ y >- 
Tah.vm. 
Ta.h.TX. 

m /-^s^^K^j;. J^ 20 </ TcLb.X. 

f T/ 

i 4' 
Iff J7 IS 13 


2yO / 3 i Tab.XI. ^^ 5 '^ ^» vj' '0 


^ 10 ^ 14- i!:-^ IX 
:0 13 ^^ le,^ 15 ^ 17^ 18 ig 

~i 22 


• c Tal.XIl J. /J- 3 N /53^1. 7 / i^ 


jj 


% X 20 ^J^ 


^/ JJ lc ml ^'^ ze 2. 
V^X A," Tal.lHI. i ^ %/ - s^- 2 6 
7 ^"k^ 
iAW iWii 10 11 d--"^ J2 

J.. "' ¥' 
-rs 
l6 17 ig 


TcLb.Xii 1 d d 
.-*^. -/ 
■■!l^^ JZ 


T^kXV. 
^^^' IZ 


f §:SW>i' 
14- 
16 

£Z 
Tah.XVT. ■visfc 7 ^^^~A 4 6^^::_ %0^ ^l^ 
^ ^ 


»0 (Kt 

:fx3^ i?"" ^tfta cio »e o u *4, ^2 X>^ ^3 u Ig 18 19 a~ 1 Tab.XVIL 
3 

c 

s {^ 

\ y 9 "> , ^ ^ JO 
XI 
JZ 
13 ^k 14 
1^1 16 :■ j7 Tah.XPHr. p <y ^ ^ \. 8 f- Ki 
9 % ^Sv.yJ. 
13 14- 25 i6 TaS.XIX. 
// ^ 8 cfl^'^ :^f 17. 13 
JS 
J7 %- 
-?.? " wsSS»^''' ./ 


%o 21 fT^ 22 


C.Mul/^r aJ fif 2el rt-j-r Tah.XX. 


lo tf Tah.JXI. /^^"^^ 
a 

lO IL IZ 


l^ 
2S 
^ iff 
'7 \ v"^ 6, % 
18 


^Z' IQ 
,'3S6gte'- ZI 
Tcaxuj. 
10 '^ I oL y 


2/ 
s iiiP.i 
2^<:^ ■0 a 

7 *KJ 
^^ g e 

13 

. a JS 11 14- 16 hsf^- ^■^ 


P'"it«i<.V 23 20 ^ii X 
m -1? ^^ :.^ « L/».- 
V 2^ 1*1 j. 30 m \ 
f 26\ 


J' ' 32 '*''J<^ ../ 
y :^'5^ 


5./ S4- Takxxm. ;a 
# w 7f'i 9 iO Q ll<^ 12.'(J 15 


i.3 
y^ 
vN^^C-. /(? ^-?^ -?7 -.•isjBSgaj-'- 18 s 
^^ -r'W^ Tab.XXIV 


*-■- 


A ^w-^ ^ <jfes'i3 
^^-z 


/ A 70 J3 c/ 15 V '?-^.; 
i^ f <? .,.. 
C 


/-^ ^.- / ;^ ^'^ 22. K'< j 23 20 
Zl 

■'f^ 24- 25 ^ iSiiw^^ Tah:ixv 3 J«? 

1% 
13 
If j-^m 
16 ':^' '/^d 
Z 


^X ^ TalXXVI. i 

V^V ^ '^^fe- 


\. 
JU ■^*^. c - V ■ •..3'f' 

^■^^ 


7.* 

Ip jJ«>?^H»K, i-^ feE^SiSif»'"' y' 
Zl .Y.. TalXXVII. 
•^ JgO 2.S l "(■ zff Z8 
29 TahXKFIII. 
Tal.XXIX. -^ .*\ JS Jt) /' '7 \ -y TalKXXX. hi ^l r0' - i ^51 
7 i c ' 
12 %A IS ^ 


Tah.JXXJ. 
Tah.XXXU. a. /" t -^ K 
V - / / .; (\ 
l a 


■???>?.". '^ i a. 

% IZ ^ 
f 
^ ^7 
Tp •, 


%aik=''-! 


i':'# .iixjCx.v.:v 

i^s^- 3 u TabXTXm. 

4- ^rsrr s c 


^i/- y -^^^ 


i ,^'ii^crM 23 
d--. Takxmiv. 

a v?t;'"v l^ l 


WW^ 


-?4 ''%<5l T m ^X- e 
s^S?^':-:^---? 
i ig 


S^l c.Ji. 22 \ 
Ta^.ltXV. n j^^ / 1 a. 
9, ^ 9 
^ a- 

» 
^O 

ii ,^ "rnr f 13 
IS 14- a 

10' -^7 ,/ c d Tah.xxxri. 24 « • J ^La 
Tah.JlXVIl 
V^ iz h 

c iz d 


^ 


r.;"-^ c 2o 


^^.*- e e^^yJ^ 


W'^ 
</ 
73 H./^-^ ^' .■..'. «/ Z2. l-LKI Tab.-XTLVin. p 2. 

J 


-7 >«'«- M e 'V <^ p / ^- 10 ■v^ c 

i i'. - c 12. a ^- 13 li ^' %J^^ 14 J-^%. 
is ,- i r^,!#/ 

a ^"fet^ 
Tah.XXXIX. 


2 i 3 s 

i 6 •M^ e \\8 9 c J W' 10 l 1£ .' i "i^-. 75 14- f; ■». ■ % IS 
3 


TcvhXL. •^■i,.'.\' >: '•'\ ■■<-•■ 
5 ■■'''f^\-'m^'^- %lv.N- 
'•■ '^'^^ •' 


^ 

i^ 
^.' 
^^^ 

.-. \ s 


tn 

T,-' / 
J ^ A 

Tab.lLI. 

^ .^. ..^^ ^^ 
^ 

<y 


l 

11 


12. ^■:am 


. . / 13 


/# v^^ SiiiMig^- 
j^ Tah.XLH. 
Ta.h.-xLm. 
m 12 

^ ^ ,..^^^-3<e--^^5' - [.-••J 3 Tah. XLir. s ^^:' 


J 
rV 'i a. JO 

A 12 y is 16 

l ^ 
TahXLV. 
"Wft '^lmm 


^ A ff 
d 


/ I 
*;i^- ^ 

y \^i:-^- 
a. i ^^ 
TabrnLvn. 2 
J-i 
i i ..i '-:W' ^•.*-,l 
V j.. -j 
12 
13 ■S .1} wiA-VH, 14- 

^5 \V^1YA '^- Tahxiriii. 

^ 7 h'% e 

e' cT 11 y^^m j r ■,'&v^A^ y 14- 
is /:0m^^ 
/^ IT §'^i-^ /l-J ^ 
t^ ^^ /<? 
Tah.XLIX J^. k «■ 


d 

y 
*"\ 5 $' ,9 

m 


ai ip' f 10 
\\ 


r i 

\ 

is 


i^ 1, JS 
CMulfer ac) vti/. iLl .ef- .■ Tcih.L. ^•rt^e \ t 

r*' V> 'V> 
\l \1 .i-V 
«nr >r/.i.» ^^■~ ^^lp*^.,. '-^ 


r ■<■ V iM. 
/ -is*^ -^, ^